ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่แน่นอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่แน่นอน*, -ไม่แน่นอน-

ไม่แน่นอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่แน่นอน (adv.) impermanent See also: transient, unstable Syn. ไม่เที่ยง
ไม่แน่นอน (v.) be unsteady See also: be unreliable, be vacillating, be inconsistent Syn. โลเล
ไม่แน่นอน (adj.) ambiguous See also: borderline, equivocal, uncertain Syn. ก้ำกึ่ง Ops. แน่นอน
English-Thai: HOPE Dictionary
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
dribs and drabsn. ปริมาณเล็กน้อยและมักไม่แน่นอน
inaccurate(อินแอค' คิวเรท) adj. ไม่แม่นยำ, ไม่ละเอียด, ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน., See also: inaccurately adv. inaccurateness n., Syn. inexact, imprecise, faulty
amphibolic(แอมฟิบอล' ลิค) adj. ไม่แน่นอน, มีความหมายสองนัย, การพูดจาคลุมเคลือ (uncertain)
aoristic(เอ'อะริส'ทิค) adj. =aorist ไม่มีกำหนด, ไม่แน่นอน (indefinite)
astatic(เอสแทท'ทิค) adj. ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง, ไม่มีทิศทางที่แน่นอน. -astaticism n.
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border
bumpy(บัม'พี) adj. ขรุขระ,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง, See also: bumpiness n.
butterflyn. ผีเสื้อ,คนที่มีใจคอไม่แน่นอน,การว่ายน้ำแบบผีเสื้อ
capriccioso(คะพรีซีโอ'โซ) adj. ไม่แน่นอน,ตามอำเภอใจ
caprice(คะพรีส') n. อำเภอใจ,การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน,เพลงที่คิดตามอำเภอใจ, Syn. whim ###A. certainty
capricious(คะพริซ'เชียส) adj. ไม่แน่นอน,ตามอารมณ์,, See also: capriciousness n., Syn. erratic
casual(แคส' ชวล) adj. โดยบังเอิญ,จร,ประจวบเหมาะ,ไม่แน่นอน,ตามอารมณ์,ไม่เป็นทางการ,ธรรมดา ๆ (ชุดแต่งกาย) -n. คนทำงานที่ให้มาทำงานในเวลาที่ไม่แน่นอน, Syn. haphazard
chanciness(ชาน'นิเนส) n. ภาวะอันตราย,ภาวะที่ไม่แน่นอน
chancy(ชาน'ซี) adj. ไม่แน่นอน,เสี่ยง,โชคดี,เป็นมงคล, Syn. risky,
changeable(เชน'จะเบิล) adj. เปลี่ยนแปลงได้,เปลี่ยนได้ง่าย,ไม่แน่นอน, See also: changeability n. changeableness n., Syn. inconstant
changeful(เชน'จฺฟูล) adj. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยนได้ง่าย,เปลี่ยนไปมาก,ไม่แน่นอน, See also: changefulness n., Syn. variable ###A. certain
choppyadj. เป็นคลื่นที่แตกชัดสาด,ไม่แน่นอน,ซึ่งมักเปลี่ยนทิศทาง, See also: choppiness n.
contingent(คันทิน'เจินทฺ) adj. บังเอิญ,ซึ่งไม่คาดหมายมาก่อน,ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้,ไม่แน่นอน,ซึ่งใช้ในยามฉุกเฉิน, Syn. fortutious,
coot(คูท) n. นกจำพวก Fulica ที่มีปีกและหางสั้น มันว่ายและดำน้ำได้,คนโง่,คนแก่ที่ใจไม่แน่นอน
crank(แครงคฺ) {cranked,cranking,cranks} n. ข้อเหวี่ยง,ที่หมุน,ด้ามหมุน,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียวง่าย,ความคิดที่ประหลาด,คนระห่ำ vt.,vi. งอเป็นรูปด้านหมุน,หมุนข้อเหวี่ยง,หมุนมือหมุน,บิดไปมา adv. ไม่แน่นอน,บ้า ๆ บอ ๆ adj. กลิ้งได้ง่าย,พลิกง่าย,คว่ำง่าย,ร่าเริง,มีชีวิตชี
dubious(ดู'เบียส) adj. น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,ไม่แน่นอน,คลุมเครือ., See also: dubiousness n. ดูdubious, Syn. equivocal,doubtful,suspect ###A. fixed,sound
dubitable(ดู'บิทะเบิล) adj. น่าสงสัย,ไม่แน่นอน., See also: dubitably adv. ดูdubitable, Syn. doubtful
equivocal(อีควิฟ'โวเคิล) adj. ไม่แน่นอน,มีสองนัย,มีเล่ห์นัย,คลุมเครือ,กำกวม,น่าสงสัย., See also: equivocality n. ดูequivocal equivocacy n. ดูequivocal, Syn. vague
eventuality(อีเวนชุแอล'ลิที) n. เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน,เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นได้,ผลสุดท้าย
flighty(ไฟล'ที) adj. เปลี่ยนใจง่าย,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน,ไม่รับผิดชอบ,จิตฟุ้งซ่าน,ไม่เต็มบาท,ซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว. -flightily adv., See also: flightiness n., Syn. unstable
fluid(ฟลู'อิด) n. ของเหลว,ของไหล,สิ่งที่ไหลได้. adj. เกี่ยวกับของเหลว,ซึ่งไหลได้,เกี่ยวกับสารที่เปลี่ยนรูปได้ง่าย,ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ง่าย,ไม่แน่นอน,ไม่มั่นคง., See also: fluidal adj. fluidity n., Syn. liquid
free(ฟรี) {freed,freeing,frees} adj.,adv. อิสระ,เสรี,เป็นไทย,ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ปิดบัง,ได้รับการยกเว้นภาษี,ปลอดภัย,ทั่วไป,ปราศจาก,หลวม,ว่าง,ปลอด,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่ vt. ทำให้อิสระ, See also: freeness n. คำที่มีความหมายเห
glaiket(เกล'คิท) adj. โง่,ไร้สาระไม่แน่นอน,น่าเวียนหัว
glaikit(เกล'คิท) adj. โง่,ไร้สาระไม่แน่นอน,น่าเวียนหัว
hairbrained(แฮร์'เบรนดฺ) adj. สะเพร่า,ไม่แน่นอน,น่าเวียนหัว
hazard(แฮซ'เซิร์ด) n. อันตราย,การเสี่ยง,สิ่งที่เป็นอันตราย,สิ่งที่ทำให้เกิดความลำบาก,ความไม่แน่นอน,เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ,สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ vt. ทำให้เสี่ยง,เสี่ยง,ทำให้ประสบอันตราย, Syn. risk,danger,peril
if(อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต
inaccuracy(อินแอค' คิวระซี) n. ความไม่แม่นยำ, ความไม่ละเอียด, ความไม่เที่ยง, ความไม่แน่นอน, Syn. errore, fault, mistake
incalculable(อินแคล' คิวละเบิล) adj. เหลือคณานับ, นับไม่ไหว, ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ, คาดการณ์ไม่ได้., See also: incalculability, incalculableness n. incalculably adv., Syn. uncertain, immeasurable)
indefinite(อินเดฟ' ฟินิท) adj. ไม่มีกำหนด, ไม่ตายตัว, ไม่แน่นอน, ไม่ชัดแจ้ง., See also: indefinitely adv. indefiniteness n., Syn. imprecise, inexact ###A. precise, exact
indeterminate(อินดีเทอ' มิเนท) adj. ไม่แน่นอน, ไม่จำกัด, ไม่แน่ชัด, คลุมเครือ, ยังไม่ตกลงใจ, ยังไม่ตัดสิน, ซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ได้สมบูรณ์โดยหลักของวิชาสถิติศาสตร์ (statics) ., See also: indeterminateness n., Syn. unfixed, indefinite,
indetermination(อินดีเทอมิเน' เชิน) n. ภาวะที่ไม่แน่นอน,ภาวะที่ยังไม่ตกลงใจหรือตัดสินใจ
insecurity(อินซิเคียว'ริที) n. ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นคง,ความไม่มั่นใจ,สิ่งที่ไม่แน่นอน
instability(อินสทะบิล'ลิที) n. ความไม่มั่นคง,ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความลังเลใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
vagary(n) ความนึกฝัน,ความไม่แน่นอน,ความเปลี่ยนแปลง
incalculable(adj) ไม่สามารถนับได้,เหลือคนานับ,ไม่แน่นอน
caprice(n) การทำตามอำเภอใจ,ความไม่แน่นอน
capricious(adj) ไม่แน่นอน,เอาแต่ใจ,ตามอำเภอใจ
changeable(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แลกได้
changeful(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แปรปรวน
contingency(n) ความเป็นไปได้,ความไม่แน่นอน,อุปัทวเหตุ
contingent(adj) สุดแล้วแต่,สุดแต่,ซึ่งไม่แน่นอน
indefinable(adj) ไม่แน่นอน,ไม่มีกำหนด,คลุมเครือ,วินิจฉัยไม่ได้
equivocal(adj) สองแง่สองง่าม,มีสองนัย,กำกวม,ไม่แน่ชัด,ไม่แน่นอน
fickle(adj) เปลี่ยนแปลงเสมอ,กลับกลอก,ไม่แน่นอน,เหลาะแหละ,โลเล
flighty(adj) เร็ว,ทำเป็นเล่น,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน
inaccuracy(n) ความไม่แน่นอน,ความไม่เที่ยง,ความไม่แม่นยำ
inaccurate(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่แม่นยำ
inconsistency(n) ความไม่คงเส้นคงวา,ความขัดกัน,ความไม่แน่นอน
inconsistent(adj) ไม่คงเส้นคงวา,ขัดกัน,ไม่แน่นอน,ไม่ลงรอยกัน
inconstant(adj) ไม่แน่นอน,ไม่คงที่,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
indefinite(adj) ไม่จำกัด,ไม่ตายตัว,ไม่แน่นอน,ไม่มีกำหนด
indeterminate(adj) ไม่แน่นอน,ไม่ได้กำหนด,ไม่จำกัด,คลุมเครือ,ยังไม่ตัดสิน
insecurity(n) ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นใจ,ความไม่แน่นอน,ความไม่มั่นคง
instability(n) ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความไม่คงที่
irregularity(n) ความผิดปกติ,ความไม่สม่ำเสมอ,ความไม่แน่นอน
hollowness(n) ความกลวง,ความไม่เป็นแก่นสาร,ความไม่จริงใจ,ความไม่แน่นอน
mutability(n) ความเปลี่ยนแปลงง่าย,ความผันแปร,ความไม่แน่นอน
mutable(adj) เปลี่ยนแปลงง่าย,ผันแปร,ไม่แน่นอน
never(adv) ไม่เคย,ไม่เลย,ไม่แน่นอน,ไม่เป็นอันขาด
problematic(adj) เป็นปัญหา,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,ที่ไม่เข้าใจ
problematical(adj) เป็นปัญหา,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,ที่ไม่เข้าใจ
questionable(adj) น่าสงสัย,ที่เป็นปัญหา,มีพิรุธ,ไม่แน่นอน
temperamental(adj) มีอารมณ์ไม่แน่นอน,เจ้าอารมณ์
uncertainty(n) ความไม่แน่นอน,ความลังเล
undecided(adj) ยังไม่ตกลงใจ,ลังเล,ไม่แน่นอน
unstable(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่สม่ำเสมอ
unsteady(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่คงที่,ไร้เสถียรภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
uncertaintyความไม่แน่นอน, ความเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coast ชายฝั่งทะเล แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะ ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด มีความกว้างกำหนดไม่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
Irregular serialสิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสาร มีกำหนดออกไม่สม่ำเสมอสิ่งพิมพ์ในลักษณะวารสารที่มีกำหนดออกเผยแพร่ที่ไม่สม่ำเสมอ หรือรายสะดวก หรือ มีกำหนดออกไม่แน่นอน
Rapid Assessment Method of Waste Generation วิธีประเมินอย่างรวดเร็วของการเกิดของเสีย การประเมินโดยวิธีคำนวณหาปริมาณของเสียจาก แหล่งกำเนิดที่ไม่แน่นอน ซึ่งอิงค่าสัมประสิทธิที่ปริมาณได้จากผลการปฏิบัติจริงในสนาม [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chancy (adj.) ไม่แน่นอน See also: อย่างเสี่ยง Syn. uncertain, risky, harzardous
harzardous (adj.) ไม่แน่นอน See also: อย่างเสี่ยง Syn. uncertain, risky
off again (idm.) ไม่แน่นอน See also: ไม่เด็ดขาด, ลังเล Syn. on again Ops. on again, off again
off again (idm.) ไม่แน่นอน See also: ไม่เด็ดขาด, ลังเล Syn. on again Ops. off again, on again
off again, on again (idm.) ไม่แน่นอน See also: ไม่เด็ดขาด, ลังเล Syn. on again, off again Ops. on again, off again
on again (idm.) ไม่แน่นอน See also: ไม่เด็ดขาด, ลังเล Syn. off again Ops. on again, off again
on again (idm.) ไม่แน่นอน See also: ไม่เด็ดขาด, ลังเล Syn. off again Ops. off again, on again
on again, off again (idm.) ไม่แน่นอน See also: ไม่เด็ดขาด, ลังเล Syn. off again, on again Ops. off again, on again
speculative (adj.) ไม่แน่นอน See also: เสี่ยง Syn. unsafe, insecure Ops. safe, certain, sure
touch-and-go (idm.) ไม่แน่นอน See also: วิกฤติ
unstable (adj.) ไม่แน่นอน See also: ไม่มั่นคง, ไม่สม่ำเสมอ Syn. unsteady, uncertain Ops. firm
suspensive (adj.) ไม่แน่นอนใจ See also: ยังไม่ตัดสินใจ Syn. undecided
dribs and drabs (idm.) จำนวนน้อยและไม่แน่นอน (มักใช้ร่วมกับ in / by)
hang in the balance (idm.) (สถานการณ์) ไม่แน่นอนว่าจะจบด้วยดีหรือร้าย
hazard (n.) ความไม่แน่นอน
hesitating (adj.) ซึ่งไม่แน่นอน See also: ขึ้นๆ ลงๆ, ซึ่งโลเล, ซึ่งหวั่นไหว, ซึ่งโอนเอนไปมา Syn. uncertain Ops. constant, unchanging
in a quandary (idm.) อย่างไม่แน่นอน
inconstancy (n.) ความไม่แน่นอน See also: ความโลเล, ความโอนไปเอนมา Syn. hesitation Ops. certainty, constancy, firmness
indefiniteness (n.) ความไม่แน่นอน Syn. unpredictability, indeterminacy Ops. certainty
indeterminacy (n.) ความไม่แน่นอน Syn. unpredictability, indefiniteness Ops. certainty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, no. Of course not. And neither does she.ไม่มี ไม่แน่นอน และไม่ไม่เธอ แต่ ...
I'm hopeful. Not certain, but hopeful.ผมมีหวัง ไม่แน่นอน แต่ก็มีหวัง
Life is the most fragile,unstable,unpredictable thing there is.ชีวิตนั้นเปราะบาง ไม่แน่นอน ไม่สามารถเดาได้
I am not going to have my family think that some mystery benefactor saved us.โอนเข้าไปยังเว็บไซต์ของลูกชายฉันNแต่นอนนอนไม่ ไม่แน่นอน ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ครอบครัวฉัน คิดว่า
She's a very volatile and impulsive personality.บุคลิกเธอ ไม่แน่นอน และหุนหันพลันแล่น
But more importantly, I talked her into mailing Kick-Ass.- ไม่ ไม่แน่นอน - ขอบคุณ
No, no, you wouldn't, because you don't understand him.ไม่ ไม่แน่นอน เพราะคุณไม่เข้าใจเขา
No, no, of course not. Arthur, with the ears of a donkey.ไม่ ไม่ ไม่แน่นอน อาร์เธอร์กับพระกรรณเป็นลา
No, no, not when you're a parent.ไม่ ไม่แน่นอน เมื่อเธอกลายเป็นพ่อแม่คนแล้ว
No, not exactly. Um...ไม่ ไม่แน่นอน อืม...
No, of course not.ไม่ ไม่แน่นอน ถามทำไม?
I can't tell you that for sure, but...ชั้นก็บอกคุณได้ ไม่แน่นอน แต่...
Uh, no. Of course not. Uchh.เอ่อ,ไม่ ไม่แน่นอน แล้วเรามาทำอะไรที่นี่กัน?
Well, no, sure, the infinite stuff your mom said...คือ ไม่แน่นอน อย่างที่แม่พูดแหละ ไม่มีขอบเขต
No, you... no. Actually, no. I don't think so.ไม่หรอก คุณ ไม่ ไม่แน่นอน ฉันไม่ว่าอย่างนั้นหรอกนะ
Our trajectory will take us through a unstable nebula, a one which will disable all communications with Starfleet.วิถีของเราจะพาเราผ่านเนบิวลา ไม่แน่นอน หนึ่งซึ่งจะปิดการใช้งานการ สื่อสารทั้งหมดที่มีฟลีท
No. Course not, it's a mug's game.ไม่ ไม่แน่นอน เรื่องไร้สาระทั้งนั้น
Of course not.ไม่แน่นอน /Nโอ้ อืม งั้นฉันคิดว่า
Of course not. What are you talking about?ไม่แน่นอน คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ย?
Of course not. I am totally focused on the case and so is he.ไม่แน่นอน ฉันสนแต่เรื่องคดีเท่านั้น
Of course not. Ask whoever that is to call you back, please.ไม่แน่นอน ช่วยบอกให้ใครก็ตามที่โทรมานั่น ค่อยโทรกลับมาใหม่
Of course not. How could I be?ไม่แน่นอน ทำไมฉันต้องคิดอย่างนั้น?
Certainly not.ไม่แน่นอน ที่อาจไม่เคย
I'm not. So, it's been over a year since Nora and I have been a real couple, straddling the human/werewolf divide.ไม่แน่นอน นี่มันก็ปีกว่าแล้ว
Of course I don't.ไม่แน่นอน ผมเปล่าเลย
Of course not. They all want something from you.ไม่แน่นอน พวกนั้นต้องการบางอย่างจากเธอ
Of course not.ไม่แน่นอน มันก็แค่ของฝาก
Is Earl Grey okay?ไม่แน่นอน มันเหมือนกับ การปฏิเสธว่าคุณตาสีน้ำตาล
Are you kidding?ไม่แน่นอน ล้อเล่นรึไง
Not sure how helpful that would be.ไม่แน่นอน วิธีเมีประโยชน์ นั่นอาจจะเป็น
Not after you stole $300 and smacked their grandson.ไม่แน่นอน หลังจากที่เธอขโมยเงิน 300 เหรียญและตบหลานชายของเขา
Of course not. First we need to break Elyan out of the cells.ไม่แน่นอน อันดับแรกเราจำเป็น ที่จะต้องช่วยเอลยานแหกคุก
Of course not. You're a very special kid.ไม่แน่นอน เธอเป็นเด็กที่พิเศษ
No, let's take your car. How about?ไม่แน่นอน เราไปรถคุณดีกว่า ว่าไงหล่ะ?
No. It's strictly "need to know."ไม่แน่นอน แค่ต้องการรู้
Of course not, but you do need someone to set up the tax-free gift.ไม่แน่นอน แต่คุณต้องการคนที่จะตั้งค่าของขวัญปลอดภาษี
Unpredictable, and I have done the best that I can possibly do, but... there've been some significant reversals.ไม่แน่นอน แล้วฉันก็ทำอย่างดีที่สุด เท่าที่ฉันสามารถทำได้แล้ว แต่ ...
No, definitely not. We can't cave. But I was just, you know, wondering.ไม่แน่นอน ไม่ยอม แต่ฉันแค่สงสัยน่ะ
It can't, Mr. Kendrick.ไม่แน่นอน,คุณเคนดริก
Absolutely not. That video's police property.ไม่แน่นอนครับ นั่นเป็นวิดีโอของตำรวจครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่แน่นอน
Back to top