ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่แท้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่แท้*, -ไม่แท้-

ไม่แท้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่แท้ (adj.) impure See also: adulterated Syn. ไม่บริสุทธิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
artificial(อาร์ทิฟิช'เชิล) adj. เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง,ทำขึ้นเอง,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ. -artificiality n.
bogus(โบ'กัส) n. ปลอม,ไม่แท้,เก๊,โกง,กำมะลอ,หลอกลวง, Syn. fake
false(ฟอลซฺ) adj. ไม่จริง,ไม่ถูกต้อง,ผิด,ปลอม,เก๊,เท็จ,ไม่แท้,หลอกลวง,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่ถูกทำนอง,-adv. อย่างไม่ซื่อสัตย์,ทรยศ. -Phr. (play someone false ทรยศ,หักหลัง) . adv., See also: falseness n. -falsehood n., Syn. untrue
fictitious(ฟิคทิช'เชิส) adj.ซึ่งเป็นเรื่องโกหก,ไม่จริง,ไม่มีตัวตน,ซึ่งเสกสรรขึ้น,ปลอม,ไม่แท้., See also: fictitiousness n.
hokey(โฮ'คี) adj. ปลอม,ไม่แท้,เทียม
illusory(อิลู'ซะรี) adj. ซึ่งทำให้ภาพลวง,หลอกลวง,มายา,ไม่แท้จริง, See also: illusoriness,illusiveness n., Syn. See also: illusive.
mendacious(เมนเด'เชิส) adj. ไม่แท้,ปลอม,โกหก,ไม่ซื่อสัตว์., See also: mendaciously adv. mendaciousness n., Syn. false,untrue
painted(เพน'ทิด) adj. ทาสี,ไม่แท้,ของปลอม,
phony(โฟ'นี) adj. ปลอม,ไม่แท้,เก๊. n. ของปลอม,ของปลอมแปลง,ของเก๊,ผู้ปลอมแปลง,ผู้แอบอ้าง., See also: phoniness n., Syn. phoney
pseud(o) - Pref. เทียม,ปลอม,ไม่แท้
pseudodont(ซู'ดะดอนทฺ) adj. ซึ่งมีฟันไม่แท้
spurious(สพิว'เรียส) adj. ไม่แท้,เก๊,ปลอม,หลอกลวง, (ลูก) นอกกฎหมาย
unnatural(อันแนช'ชะเริล) adj. ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ,ขัดกับกฎธรรมชาติ,ไม่แท้จริง,เทียม,เสแสร้ง,อมนุษย์,ผิดมนุษย์,แปลก ประหลาด., See also: unnaturally adv. unnaturalness n., Syn. monstrous,contrived
unreal(อันเรียล') adj. ไม่จริง,ไม่แท้,จินตนาการ,ลวงตา,เทียม., See also: unreally adv.
unrealistic(อันเรลลิส'ทิค) adj. ไม่แท้จริง,ไม่เป็นความจริง,ดูไม่สมจริง., See also: unrealistically adv., Syn. impractical
visionary(วิช'ชะเนอรี) adj. เพ้อฝัน,จินตนาการ,เกี่ยวกับการเห็นภาพ,ไม่แท้จริง,เป็นการคาดคิด,เป็นการคาดคะเน. n. ผู้เห็นภาพที่เพ้อฝัน, Syn. imaginary,unreal,impractical
whoredom(ฮอร์'ดัม) n. การค้าประเวณี,การสักการบูชารูปปั้น,การบูชาพระเจ้าที่ไม่แท้
English-Thai: Nontri Dictionary
artificial(adj) เทียม,ปลอม,ไม่แท้,ประดิษฐ์ขึ้นเอง
bogus(adj) ปลอม,เก๊,กำมะลอ,ไม่แท้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
asternal rib; rib, abdominal; rib, falseซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseud(o)-เสมือน, ไม่แท้, ปลอม, หลอก, หลอน, เท็จ, เทียม, ลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
simulated; false; spuriousปลอม, เทียม, ไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spuriousปลอม, ไม่แท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bogus (adj.) ไม่แท้ See also: ปลอม, หลอก Syn. fake Ops. bona fide
not genuine (adj.) ไม่แท้จริง See also: ไม่จริงใจ, ปลอมๆ Syn. insincere
synthetic (adj.) ไม่แท้จริง See also: ไม่จริงใจ, ปลอมๆ Syn. insincere, not genuine
inauthentic (n.) ซึ่งไม่แท้ See also: เทียม, ไม่ใช่ของเดิม Syn. false, counterfeit Ops. genuine, real
unrealiable (adj.) ซึ่งไม่แท้ See also: ซึ่งไม่เป็นจริง Syn. impractical
unrealistic (adj.) ซึ่งไม่แท้ See also: ซึ่งไม่เป็นจริง Syn. unrealiable, impractical
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the man said it was solid wood.แต่ชายคนนั้นบอกว่าเป็นไม้แท้
A waterlogged stick will dojust fine.แค่ไม้แท่งเดียว ก็เพียงพอแล้ว
These simulations of the past would look and feel so real, you wouldn't know they are simulations -- not the genuine past, but the next-best thing.แบบจำลองเหล่านี้ที่ผ่านมาจะมีลักษณะ และความรู้สึกที่แท้จริงเป็นเช่นนั้น คุณจะได้รู้ว่าพวกเขาจะมีการจำลอง ที่ผ่านมาไม่แท้ แต่สิ่งที่ดีที่สุดต่อไป
You bought a horse that couldn't run...และก็นำม้าที่ไม่แท้แต่จะเคลื่อนไหนอะไรเลยกลับมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่แท้
Back to top