ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unrealiable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unrealiable*, -unrealiable-

unrealiable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unrealiable (adj.) ซึ่งไม่แท้ See also: ซึ่งไม่เป็นจริง Syn. impractical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unrealiable
Back to top