ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ยุติธรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ยุติธรรม*, -ไม่ยุติธรรม-

ไม่ยุติธรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ยุติธรรม (v.) under the belt Ops. ยุติธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
gerrymandervt.,vi.,n. (การ) แบ่งเขตเลือกตั้งอย่างไม่ยุติธรรม,ทำตบตา
inequality(อินอิควอล'ลิที) n. ความไม่เท่ากัน,ความไม่ยุติธรรม,ความลำเอียง,ความไม่เสมอภาค
inequitable(อินเอค'ควิทะเบิล) adj. ไม่เสมอภาค,ไม่ยุติธรรม., See also: inequitableness n . inequitably adv., Syn. unfair,unjust
inequity(อินเอค'ควิที) n. ความไม่เสมอภาค,ความไม่ยุติธรรม, Syn. unfairness,injustice
iniquitous(อินิค'ควิทัส) adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่ซื่อตรง,ไร้ศีลธรรม,ชั่วช้า., See also: iniquitously adv. adv. iniquitousness n., Syn. unjust,immoral,wicked
injustice(อินจัส'ทิส) n. ความอยุติธรรม,ความไม่เป็นธรรม,การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น,การกระทำที่ไม่ยุติธรรม,ความผิด, Syn. grievance
raw(รอ) adj. ดิบ,ยังไม่ได้เสริมแต่ง,หยาบ,ไร้ประสบการณ์,ยังไม่ได้รับการฝึกฝน,ยังไม่คุ้น, (หนัง) ยังไม่ได้ฟอก, (แผล) สด,หนาวเหน็บ,เย็นแสบ,ยังไม่ได้ผสมให้เจือจาง, (ชายผ้า) ยังไม่ได้เย็บ,โหด,หยาบคาย,ต่ำช้า,ทารุณ,ไม่ยุติธรรม n. แผลถลอก,, See also: rawly adv.
shabby(แชบ'บี) adj. โกโรโกโส,ปอน,เก่า,มอมแมม,ขาดกะรุ่งกะริ่ง,ขาดการบำรุงรักษา,โคลงเคลง,เลวทราม,ไม่ยุติธรรม,น่าดูถูก,เลว,ไม่ได้มาตรฐาน, See also: shabbily adv. shabbiness n., Syn. low,mean,abject,faded
unequal(อันอี'เควิล) adj. ไม่เท่ากัน,ไม่เก่งเท่า,ไม่เสมอภาค,ไม่สมดุล,ไม่ยุติธรรม., See also: unequally adv.
uneven(อันอี'เวิน) adj. ไม่เรียบ,ขรุขระ,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง,ไม่ยุติธรรม,ไม่เสมอภาค,ลำเอียง,เข้าข้าง,ไม่สมดุล,ไม่ขนานกัน
unfair(อันแฟร์') adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่สมควร,ไม่เป็นธรรม,ไม่ถูกต้อง.
unjust(อัน'จัสทฺ) adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่เที่ยงธรรม,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่ชอบธรรม., See also: unjustly adv.
unrighteous(อันไร'เชิส) adj. ไม่ถูกต้อง,ไม่เที่ยงธรรม,ไม่ยุติธรรม,ร้าย,บาปหนา., See also: unrighteousness n., Syn. incorrect
wanton(วอน'ทัน) adj. มุ่งร้ายและไม่ยุติธรรม,ขี้เล่น,ซุกซน,ชอบเล่นพิเรน,ไม่รับผิดชอบ,มั่วโลกีย์,ฟุ่มเฟือย,ฟุ้งเฟ้อ,สุรุ่ยสุร่าย,เขียวชอุ่ม, See also: wantonly adv. wantonness n.
wrong(รอง) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) ผิด,ผิดพลาด,ไม่ถูกต้อง,ไม่เป็นความจริง,ไม่เหมาะสม,ไม่ปกติ,ประหลาด,ชอบกล,พิกล,ไม่สมควร,อยุติธรรม,ผิดศีลธรรม,เสีย,ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด, See also: wronger n. wrongly adv. wrongness n.
wrongful(รอง'ฟูล) adj. ผิดล ไม่ยุติธรรม,ไม่ถูกต้อง,ผิดศีลธรรม,ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, See also: wrongfully adv. wrongfulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
foul(adj) เปรอะเปื้อน,สกปรก,เน่า,ไม่ยุติธรรม,เลว,ร้ายกาจ,ชั่ว,ยุ่ง
imparity(n) ความไม่เสมอภาค,ความไม่ยุติธรรม,การขาดดุล
inequitable(adj) ไม่สมดุล,ไม่เสมอภาค,ไม่เท่ากัน,ไม่ยุติธรรม
invidious(adj) ขัดเคือง,น่าริษยา,ไม่ยุติธรรม,ไม่เสมอหน้า,แสลงหู
ONE-one-sided(adj) มีด้านเดียว,เข้าข้าง,ไม่ยุติธรรม,ลำเอียง
partial(adj) เป็นบางส่วน,ลำเอียง,อคติ,ไม่ยุติธรรม
partiality(n) ความลำเอียง,ความอคติ,ความไม่ยุติธรรม
unequal(adj) ไม่เท่ากัน,ไม่ยุติธรรม,ไม่สม่ำเสมอ
unfair(adj) ไม่ยุติธรรม,ไม่ถูกต้อง
unjust(adj) ไม่ยุติธรรม,ไม่เที่ยงธรรม
wrongful(adj) ผิดพลาด,ไม่ยุติธรรม,ผิดกฎหมาย,ไม่ถูกต้อง,ผิดศีลธรรม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unjust (adj.) ไม่ยุติธรรม See also: อธรรม, ไม่เที่ยงธรรม, ไม่เป็นธรรม Syn. unfair Ops. fair
bleed for (phrv.) ทำให้จ่ายเงินอย่างไม่ยุติธรรมหรือโดนโกง (คำไม่เป็นทางการ)
differentiate between (phrv.) ปฏิบัติต่อ (บางคน) อย่างไม่ยุติธรรม Syn. discriminate between
do down (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ (โดยวิธีที่ไม่ยุติธรรม)
iniquitous (adj.) ซึ่งไม่ยุติธรรม See also: อยุติธรรม Syn. unfair, wicked, immoral Ops. pure, moral
land-grabber (n.) ผู้ครอบครองที่ดิน (โดยไม่ยุติธรรม) See also: ผู้ยึดที่ดิน
partial (adj.) ซึ่งไม่ยุติธรรม See also: ซึ่งมีอคติ, ซึ่งไม่เที่ยงธรรม
push out (phrv.) บอกให้เลิก (อย่างไม่ยุติธรรม) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. thrust out
shaft (n.) การกระทำที่ไม่ยุติธรรม (คำไม่เป็นทางการ)
shaft (vt.) กระทำอย่างไม่ยุติธรรม
shove out (phrv.) บอกให้เลิก (อย่างไม่ยุติธรรม) (คำไม่เป็นทางการ) See also: ถูกเลิกจ้าง (อย่างไม่ยุติธรรม) Syn. push out
sinfully (adv.) อย่างไม่ยุติธรรม Syn. immorally, wickedly
thrust out (phrv.) บอกให้เลิก (อย่างไม่ยุติธรรม) (คำไม่เป็นทางการ)
unfair (adj.) ซึ่งไม่ยุติธรรม Syn. inequitable, unjust Ops. fair
unrighteous (adj.) ซึ่งไม่ยุติธรรม See also: ซึ่งไม่ถูกต้อง
unrighteously (adv.) อย่างไม่ยุติธรรม Syn. immorally, sinfully, wickedly
unrighteousness (n.) ความไม่ยุติธรรม Syn. wickedness, immorality, sin
wrongful (adj.) ซึ่งไม่ยุติธรรม Syn. unfair, unjust, partial Ops. fair, just, impartial
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's not fairนั่นไม่ยุติธรรมเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That thing is real! No fair!มีแบบนี้ด้วยเหรอ ไม่ยุติธรรม !
What? ! That's not fair.อะไรนะ ไม่ยุติธรรม หล่อนเป็นของฉัน
It all seemed so unfair, so random.มันช่างดู ไม่ยุติธรรม มันเกิดขึ้นไวมาก
They had swords. what could we do?ไม่ยุติธรรม ก็พวกเขามีดาบ จะให้เราทำไงได้?
No fair! Come back here!ไม่ยุติธรรม กลับมาที่นี่!
That is so not fair. I'm never gonna be 18.ไม่ยุติธรรม ฉันไม่มีทางอายุ 18
JEN: It's not fair that I can't go to Wendy'sไม่ยุติธรรม ที่หนูไปหาเวนดี้ ไม่ได้
It's not fair. He's 16 years old.ไม่ยุติธรรม เขาเพิ่ง 16 เองนะ
That's not right. -And it's just too bad.ไม่ยุติธรรม ไม่ถูกต้อง
It's not fair!ไม่ยุติธรรม! ทำไมเธอถึงได้ของดีกว่าฉันตลอด
This is not good.ไม่ยุติธรรมคนจะเข้าห้องน้ำก็ต้องฟรีซิ.
That's not fair. What's not fair about it?ไม่ยุติธรรมตรงไหน ผมก็แค่ใช้จินตนาการเท่านั้นเอง
It seems unfair to presume I won't be able to learn.ไม่ยุติธรรมนะถ้าจะบอกว่าผมเรียนไม่ได้
Man, that's no contest. You're a mile away.ไม่ยุติธรรมนี่ นายอยู่ห่างเป็นไมล์
That's bullshit! You're cheating!ไม่ยุติธรรมนี่ พ่อขี้โกง
Eh? Election?ไม่ยุติธรรมสำหรับฮิคาริเลย
A dishonesty that poisons everything.ไม่ยุติธรรมอยู่ในทุกๆสิ่ง
This is totally unfair. You gave me the part.ไม่ยุติธรรมเลย คุณให้หนูร้องไปแล้ว
It's not fair! I was just doin' what we do!ไม่ยุติธรรมเลย ฉันก็แค่ทำในสิ่งที่พวกเราทำ
It's not fair, I know, for you to have to be the one to decide.ไม่ยุติธรรมเลย ฉันรู้ ที่จะให้คุณเป็นคนตัดสินใจ
Life isn't fair.ไม่ยุติธรรมเลย ชีวิตไม่ยุติธรรม
It's so unfair. If you lived in Stockholm, for example, then...ไม่ยุติธรรมเลย ถ้าเธออยู่ที่ Stockholm เธออาจจะ...
No fair. You always call dibs.ไม่ยุติธรรมเลย นายได้เลือกก่อนทุกที
It's not fair, me being stuck over here on my own, while you're over there, playing with friends all day.ไม่ยุติธรรมเลย นี่ฉันต้องอยู่ตรงนี้คนเดียว แล้วนายกลับได้ไปเล่นกับเพื่อนๆตรงนู้น ทั้งวันเลย
It's not fair-- they took my little boy from me, and I can't even look at the one person in the world who understands how I feel.ไม่ยุติธรรมเลย พวกเขาพรากลูกชายของฉันไป ฉันแทบจะมองหน้าใครบนโลกนี้ไม่ได้เลย ใครจะมาเข้าใจความรู้สึกของฉัน
That's not fair. You'd win!ไม่ยุติธรรมเลย ยังไงเจ้าก็ต้องชนะอยู่แล้ว
Anyway, have a good ride to the airport.ไม่ยุติธรรมเลย อาจจะไม่
That's so unfair, Sensei!ไม่ยุติธรรมเลย อาจารย์!
It's not fair. You said no magic!ไม่ยุติธรรมเลย เจ้าบอกจะไม่ใช้เวทย์มนต์
It's just so unfair. Your kids have worked so hard for this. - He's already given your choir room to the mock U. N.ไม่ยุติธรรมเลย เด็กๆทุ่มเทอย่างหนัก แต่เขาจะเปลี่ยนห้องร้องเพลง เป็นห้องเก็บถ้วย?
Well, that's not fair. You don't know what she's goa.ไม่ยุติธรรมเลย เธอยังไม่ทันรู้เลย ว่าเขาจะเลือกอะไร
It's not fair that you know so much about me.ไม่ยุติธรรมเลย เธอรู้เรื่องฉันตั้งเยอะ
That's no fair. It won't save. Come on, Dad, please?ไม่ยุติธรรมเลย โธ่ พ่อฮะ ขอร้องล่ะ [GASPS การอ้าปากค้่างด้วยความประหลาดใจ หายใจหอบ]
This ain't fair, Tetsuo!ไม่ยุติธรรมเลย, เท็ดสึโอะ!
That is not fair, Kurt.ไม่ยุติธรรมเลย,เคิท ถ้าเกิดว่า
How unfair of her to die.ไม่ยุติธรรมเลยที่เธอต้องมาตาย
It ain't fair to expect me to give up my whole darn life and just become a father one minute to the next.ไม่ยุติธรรมเลยที่ให้ผม ยอมแพ้ชีวิตที๋โดนสาปแช่งนี่ และเพิ่งมาเป็นพ่อคน เมื่อ1นาทีที่ผ่านมา
That is not justice. Your daughter is alive.ที่ไม่ยุติธรรม ลูกสาวของคุณยังมีชีวิตอยู่
We didn't want to create an injustice simply because Mr. Gandhi was abusing our existing legislation.เราไม่ต้องการสร้างความไม่ยุติธรรม เพียงเพราะคานธี ละเมิดกฎหมายของเรา
There are unjust laws as there are unjust men.มีกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม พอๆ กับมีคนที่ไม่ยุติธรรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ยุติธรรม
Back to top