ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inequitable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inequitable*, -inequitable-

inequitable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inequitable (adj.) ซึ่งไม่เป็นธรรม See also: ซึ่งอยุติธรรม Syn. unfair, unjust Ops. fair
English-Thai: HOPE Dictionary
inequitable(อินเอค'ควิทะเบิล) adj. ไม่เสมอภาค,ไม่ยุติธรรม., See also: inequitableness n . inequitably adv., Syn. unfair,unjust
English-Thai: Nontri Dictionary
inequitable(adj) ไม่สมดุล,ไม่เสมอภาค,ไม่เท่ากัน,ไม่ยุติธรรม

inequitable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, 倒挂 / 倒掛] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay

inequitable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหลื่อมล้ำต่ำสูง[adj.] (leūamlamtam) EN: unequal ; inequitable FR: inéquitable
ไม่เสมอภาค[adj.] (mai samoēph) EN: inequitable FR: inéquitable
ไม่ยุติธรรม[adj.] (mai yuttith) EN: unfair ; injust ; inequitable ; injustified ; not fair FR: inéquitable ; injuste
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil FR: injuste ; inéquitable
อาธรรม ; อาธรรม์[adj.] (ātham ; āth) EN: wrong ; injust ; iniquitous ; unfair FR: injuste ; inéquitable
อาธรรม์ ; อาธรรม[adj.] (āthan ; āth) EN: wrong ; injust ; iniquitous ; unfair FR: injuste ; inéquitable

inequitable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungerecht {adj}inequitable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inequitable
Back to top