ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sinfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sinfully*, -sinfully-

sinfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sinfully (adv.) อย่างผิดศีลธรรม See also: อย่างเลวทราม, อย่างชั่วร้าย Syn. viciously, wickedly Ops. morally
sinfully (adv.) อย่างไม่ยุติธรรม Syn. immorally, wickedly
sinfully (adv.) อย่างโหดร้าย See also: อย่างชั่วช้า, อย่างเลวทราม Syn. viciously, vilely Ops. morally, righteously, virtuously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sinfully
Back to top