ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ยอมรับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ยอมรับ*, -ไม่ยอมรับ-

ไม่ยอมรับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ยอมรับ (v.) refuse to admit See also: refuse to acknowledge Syn. ไม่รับ, ไม่รับผิด
ไม่ยอมรับความจริง (v.) deceive oneself See also: fool oneself, delude oneself
English-Thai: HOPE Dictionary
cop-out(คอพ'เอาท) n. การไม่ยอมรับผิดชอบ,การไม่ยอมปฏิบัติตามคำมั่นหรือสัญญา,ผู้ที่ชองละทิ้ง
denial(ดิไน'เอิล) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,การไม่ยอมรับ,การบังคับใจตัวเอง,การไม่ยอมตามใจตัวเอง
denier(ดิไน'เออะ) n. ผู้ปฏิเสธ,ผู้ไม่ยอมรับ
deny(ดิไน') {denied,denying,denies} vt. ปฎิเสธ,ไม่ยอมรับ,ไม่ตกลง,บังคับใจตัวเอง, Syn. dispute ###A. affirm
disallow(ดิสอะเลา') vt. ไม่ยอม,ไม่ยอมให้มี,ไม่ยอมรับความจริง,ปฏิเสธ,ไม่อนุญาต, See also: disallowable adj. disallowance n.
disavow(ดิสอะเวา') vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ (การรับภาระ) ., See also: disavowal n. ดูdisavow
disclaim(ดิสเคลม') vt.,vi. ไม่ยอมรับ,สละสิทธิ,ละทิ้ง,ปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,ออกตัว
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์,ผู้ไม้ยอมรับ,การไม่ยอมรับ,การสละสิทธิ์,คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์
disclamation(ดิสคละเม'เชิน) n. การสละสิทธิ์,การปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,การไม่ยอมรับ
dishonor(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
dishonour(ดิสออน'เนอะ) n. ความเสื่อมเกียรติ,ความอัปยศอดสู,ความดูถูก,การไม่ยอมรับตั๋วเงิน,การไม่ยอมจ่ายเงินสำหรับตั๋วเงิน, Syn. disgrace
disown(ดิสโอน') vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ไม่ยอมรับเป็นเจ้าของ,ปฎิเสธ., Syn. repudiate
ignore(อิกนอรฺ') vi. ไม่สนใจ,ละเลย,ไม่ยอมรับรู้., See also: ignorable adj. ignorer n., Syn. disregard ###A. heed
impenetrable(อิมเพน' นิทระเบิล) adj. ซึ่งผ่านเข้าไปไม่ได้, ไม่ยอมรับ, หัวดื้อ, เข้าใจยาก., See also: impenetrableness n. impenetrably adv.
refuse(รีฟิวซ') vt.,vi. ปฏิเสธ,ไม่ยอม,ไม่ยอมให้,ไม่ยอมรับสิทธิ n. (เรฟ'ฟิวซ) ขยะ,กาก,สิ่งของที่ทิ้งแล้ว,เศษที่ใช้แล้ว adj. ถูกทิ้ง,ทิ้งแล้ว,ไร้ค่า, See also: refusable adj., Syn. decline ###A. accept
reject(รีเจคทฺ') vt. ปฏิเสธ,ทิ้ง,ไม่ยอมรับ,บอกปัด,อาเจียน,ละทิ้ง,n. สิ่งที่ถูกปฏิเสธหรือบอกปัด, See also: rejectable adj. rejecter n. rejective adj., Syn. rebuff,throw away
reprobate(เรพ'ระเบท) n. คนสารเลว,คนเลวทราม,คนสำมะเลเทเมา,คนเหลือขอ,คนที่พระเจ้าทอดทิ้งและไม่สามารถจะช่วยได้ vt. ประณาม,ตำหนิ,สาปแข่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ., See also: reprobacy n. reprobateness n. reprobater n., Syn. bad,
reprobation(เรพระเบ'เชิน) n. การประณาม,การตำหนิ,การสาปแช่ง,การทอดทิ้ง,การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ, See also: reprobationary adj.
reprobative(เรพ'ระเบทิฟว) adj. ประณาม,ตำหนิ,สาปแช่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ, See also: reprobatively adv., Syn. reprobating
repudiate(รีพิว'ดิเอท) vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,ทอดทิ้ง, See also: repudiable adj. repudiative adj. repudiation n. repudiator n. repudiatory adj., Syn. disavow,reject,discredit
rule(รูล) n. กฎ,หลัก,ข้อบังคับ,ระเบียบ,กติกา,วินัย,วินัยศาสนา,การปกครอง,การควบคุม,การครอบครอง,การชี้ขาด,วิธีการทางคณิตศาสตร์,ไม้บรรทัด,ไม้วัด -Phr. (as a rule โดยทั่วไป,ตามปกติ) vt.,vi. ควบคุม,ปกครอง,ครอบงำ,ชี้ขาด,มีอิทธิพล,ตีเส้น,ขีดเส้น -Phr. (rule out ไม่ยอมรับ)
ungodly(อันกอด'ลี) adj. ไม่ยอมรับพระเจ้า,ไม่นับถือพระเจ้า,ไม่มีศาสนา,บาปหนา,ชั่วร้าย,
English-Thai: Nontri Dictionary
denial(n) การปฏิเสธ,การไม่ยอมรับ,การบอกปัด
deny(vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ไม่ตกลง,ไม่ยอมรับ
disavow(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด
disbelief(n) ความไม่เชื่อ,การไม่ยอมรับ
disbelieve(vt) ไม่เชื่อ,ไม่ยอมรับ
disclaim(vt) ไม่ยอมรับ,ออกตัว,ละทิ้ง,สละสิทธิ์
disown(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด,บอกเลิก,บอกศาลา
impenetrable(adj) ผ่านเข้าไปไม่ได้,เข้าใจยาก,ไม่ยอมรับ
impenitent(adj) ไม่รู้สึกผิด,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ไม่ยอมรับ
repel(vt) ขับไล่,ต้านทาน,ไม่ยอมรับ,ผลักไส,ปฏิเสธ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disallowance๑. การไม่ยอมรับกฎหมาย (ที่ออกโดยอาณานิคมหรือเขตสังกัด)๒. การบอกปัด (ข้อเรียกร้อง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disavowปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ (การกระทำที่ไม่ได้รับมอบหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disclaimerการบอกเลิกข้อเรียกร้อง, การไม่ยอมรับสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Denialไม่ยอมรับรู้,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับความเป็นจริง,การปฏิเสธ [การแพทย์]
Disapprovalไม่ยอมรับ [การแพทย์]
persona non grataบุคคลทางการทูตที่รัฐผู้รับไม่ยอมรับ
Rejectionสำนักงานสิทธิบัตรปฏิเสธ ไม่ยอมรับคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chuck out (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ปฏิเสธ Syn. fling out, hurl out
cry down (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ปฏิเสธ
cry out against (phrv.) ไม่ยอมรับ
disapprove of (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ไม่อนุมัติ Ops. approve of
disclaim (vt.) ไม่ยอมรับ See also: ปฏิเสธ Syn. deny, contradict, disaffirm Ops. comfirm, affirm
frown at (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ไม่อนุมัติ Syn. frown on
frown on (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ไม่อนุมัติ Syn. frown at, frown upon
frown upon (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ไม่อนุมัติ Syn. frown at, frown on
have a distaste for (idm.) ไม่ยอมรับ See also: ไม่ชอบ
put by (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ปฏิเสธ Syn. put aside, set aside
quarrel with (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ไม่เชื่อ Syn. argue with, disagree with
reprobate (vt.) ไม่ยอมรับ See also: ปฏิเสธ Syn. abhor, disapprove
rule out (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ประกาศว่า (บางสิ่ง) เป็นไปไม่ได้
spit at (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: รังเกียจ, ไม่พอใจ
take a dim view of (idm.) ไม่ยอมรับ
wave aside (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ปัด, ปฏิเสธ
will not hear of something (idm.) ไม่ยอมรับ See also: ไม่ทน
reject (vt.) ไม่ยอมรับ (เช่น ร่างกาย อวัยวะ ยา) Syn. decline
intolerant (adj.) ไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง See also: ใจแคบ Syn. narrow-minded, illiberal Ops. tolerant
brush off (phrv.) ไม่ยอมรับฟัง See also: ปฏิเสธ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why don't you admit you were the one who stole the book?ทำไมเธอไม่ยอมรับว่าเธอเป็นคนขโมยหนังสือเล่มนั้น?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The word is,gypt and China are refusing to repatriate its citizens.มีรายงานว่า อียิปและจีน ไม่ยอมรับ ประชาชนของตังเองกลับประเทศ
Rachel and Jessie refuse to accept that all of us would rather die before we allow them to become the next Beyoncé and Jay-Z.เรเชล และ เจสซี่ ไม่ยอมรับ ว่าเรายอมตาย ดีกว่าให้พวกเขา เป็นเหมือนคู่บิยอนเซ่-เจย์ซี
Won't admit defeat.ไม่ยอมรับ ความพ่ายแพ้
Why aren't you willing to face the facts?ไม่ยอมรับความจริงกันเลย
He's locked himself in.ไม่ยอมรับคำสั่งเลยครับ
Didn't wanna face the fact that Buzz just might be Andy's new favorite toy.ไม่ยอมรับว่า บัซ นั้น เป็นของตัวโปรดตัวใหม่ของ แอนดี้
Refused oxygen and intubation.ไม่ยอมรับออกซิเจนและไม่ยอมให้สอดท่อช่วยหายใจ
Don't accept what? My heart?ไม่ยอมรับอะไรเหรอ หัวใจฉันใช่ป่ะ
The judge won't accept a hung jury. We haven't been here long.ผู้พิพากษาจะไม่ยอมรับแขวนลูกขุน เรายังไม่ได้อยู่ที่นี่มานาน
You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerilla warfare.คุณจะไม่ยอมรับความจริงที่ว่า คุณ การจัดการกับความเชี่ยวชาญในการรบแบบกองโจร
How do we treat men who defy an unjust law who will not fight but will not comply?เราจะปฏิบัติต่อชายที่ฝ่าฝืน กฎหมายอยุติธรรม โดยไม่ต่อสู้ แต่ไม่ยอมรับอย่างไร
Forgive me, gentlemen, but you must understand that His Majesty's government and the British people repudiate both the massacre and the philosophy that prompted it.ขอโทษด้วย แต่พวกคุณต้องเข้าใจว่า รัฐบาลและคนอังกฤษไม่ยอมรับ การสังหารหมู่ และแนวคิดในการทำเช่นนั้น
I can't make any exceptions, Doctor. It's the law of this village.ฉันไม่ยอมรับคำค้านนั้น คุณหมอ นี่เป็นกฏของหมู่บ้าน
Three days ago I wasn't on my knees, sifting through garbage(ฮันคยองไม่ยอมรับว่าตัวเองผิด)
Why don't you admit it?ทำไมคุณไม่ยอมรับซะที
They won't allow it.- พวกเขาต้องไม่ยอมรับแน่
If you can't admit it, you're pathetic.ถ้าเธอไม่ยอมรับ เธอมันน่าสมเพช
It was a small and isolated town that resisted modern technology.มันเป็นเมืองเล็กๆ และห่างไกล ที่ไม่ยอมรับวิทยาการที่ทันสมัย
And will you promise me never to enter into such an engagement?แล้วเธอจะสัญญากับฉันมั้ยว่า จะไม่ยอมรับการหมั้นหมายนี้
But he came across this old math book, and from the simple text, he was able to extrapolate theories... that had baffled mathematicians for years.จากตรงนั้นเขาได้พลิกประวัติศาสตร์ จนนักคณิตศาสตร์ไม่ยอมรับอยู่ ตั้งหลายปี
People's Republic of China is advised... the government of Tibet recognizes no foreign sovereign.เราขอเสนอต่อ สาธารณรัฐประชาชนจีนว่า รัฐบาลทิเบตจะไม่ยอมรับ การกุมอำนาจปกครองโดยต่างชาติ
Derek hates you, and you don't realize it.เดเร็คเกลียดแก / และแกก็ไม่ยอมรับมัน
I don't respect laws that let Rodney King back on the street.ฉันไม่ยอมรับกฏหมายที่ปล่อยให้/รอดนีย์ คิงส์ออกมาป้วนเปี้ยนบนถนนได้
Thank you, Thomas.ก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์ผม
Your parents will never accept you again.พ่อแม่คุณ จะไม่ยอมรับคุณอีกต่อไป
Embrace the power of the Ring or embrace your own destruction!ถ้าเจ้าไม่ยอมรับอำนาจเเหวน ถึงจงยอมรับจุดจบของเจ้าเอง
Won't pay al imony and refuses to accept he's the father.ไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูและไม่ยอมรับในการเป็นพ่อของเขา
He tried to tell us but I didn't want to hear it.เขาพยายามบอกเราแล้ว แต่ผมไม่ยอมรับฟัง
The things I said to President Carr. She'll never let me back in.ฉันพูดใส่ผอ.คาร์แรงมาก เธอไม่ยอมรับฉันกลับแน่
Why don't you admit you were thrilled?ทำไมไม่ยอมรับ ว่านายเองก็ตื่นเต้น
I looked into it, and the reason why the bank refused to pay $270 million isn't because our building has any irregularities,ชั้นดูมันแล้ว แล้วเหตุผลว่าทำไม ทางแบงค์ถึงไม่ยอมรับเงิน $270 ล้าน ไม่ใช่เพราะว่าตึกของเราผิดกฎระเบียบหรือไง
And she'll never forgive you if you don't.และเธอคงไม่ให้อภัยแน่ ถ้าคุณไม่ยอมรับน่ะ.
Do you ever feel like if you show someone who you really are they won't accept you?คุณเคยรู้สึกไหม ถ้าคุณแสดง ตัวตนจริง ๆ ของคุณออกไป.. ... แล้วเขาจะไม่ยอมรับคุณ?
Why don't you admit it?ทำไมเธอถึงไม่ยอมรับซะล่ะ?
I didn't expect it to come from you, though.ฉันไม่ยอมรับ โดยเฉพาะจากเธอ
Joukossanne lienee joitakin, jotka ovat erimieltä - kruununperimisestä, mutta nyt on sota.ยังมีพวกเจ้าที่ไม่ยอมรับ การสืบทอดตำแหน่งของเรา,
But if they don't give consent, then they lose the right to medical care?แต่ถ้าไม่ยอมรับ พวกเขาก็จะเสียสิทธิ ได้รับการดูแล ใช่มั้ย
The warden is too modest to admit that his team is rather good.ท่านพัศดีถล่มตัวไม่ยอมรับว่าทีมท่านเจ๋ง
Oh, but Lizzie would never admit that she's plain.โอ้ ลิซซี่ จะไม่ยอมรับหรอกว่าเพื่อนลูกเป็นคนจืดๆ
She won't accept that she's dead. I told her to walk to the light.เธอไม่ยอมรับว่าตายไปแล้ว ผมก็บอกไปแล้ว ให้เดินไปหาแสง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ยอมรับ
Back to top