ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่มีเหตุผล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่มีเหตุผล*, -ไม่มีเหตุผล-

ไม่มีเหตุผล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่มีเหตุผล (v.) have no reason See also: be unreasonable Syn. ไร้เหตุผล, ขาดเหตุผล
ไม่มีเหตุผล (adv.) without reason See also: unreasonably Syn. ไร้เหตุผล, ขาดเหตุผล
English-Thai: HOPE Dictionary
hooly(ฮุค'กี) adj. เต็มไปด้วยขอ,เป็นรูปขอ n. การขาดโรงเรียนโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร.
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
prejudice(เพรจ'จะดิส) n. อคติ,ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน,ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล,ความเสียหาย,ข้อเสียเปรียบ. vt. ทำให้มีอคติ,ทำให้เสียหาย,ละเมิด,เป็นผลร้าย., See also: prejudicedly adv., Syn. bias,partiality
rabid(แรบ'บิด) adj. หัวรุนแรง,ไม่มีเหตุผล,คลั่ง,โกรธมาก,บ้า,วิกลจริต,เป็นโรคกลัวน้ำ, See also: rabidity n. rabidness n. rabidly adv., Syn. furious
superstition(ซูเพอสทิช'เชิน) n. ความเชื่อถือทางไสยศาสตร์,ความเชื่อที่ผิด,ความกลัวอย่างไม่มีเหตุผล (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนา), Syn. credulity,gullibility,notion
superstitious(ซูเพอสทิช'เชิส) adj. เชื่อทางไสยศาสตร์,ถือผีถือสาง,เชื่องมงาย,เชื่อผิด ๆ ,กลัวอย่างไม่มีเหตุผล (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนา) . v., See also: superstitiousness n., Syn. credulous
unconscionable(อันคอน'เชินนะเบิล) adj. ไม่อยู่ภายใต้จิตสำนึก,ไม่ได้คุมสติ,กำเริบเสิบสาน,ไม่มีเหตุผล,ไร้จิตสำนึกชั่วคราว,เกินไป,รุนแรง.
English-Thai: Nontri Dictionary
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์,ดันทุรัง,ดื้อรั้น,ไม่มีข้อพิสูจน์,ไม่มีเหตุผล
groundless(adj) ไม่มีหลักฐาน,ไม่มีเหตุผล
hypothetical(adj) โดยสมมุติ,ไม่มีเหตุผล,น่าสงสัย
irrational(adj) ไม่มีเหตุผล,ไม่สมเหตุสมผล,ไม่ลงตัว
ungrounded(adj) ไม่มีมูล,ไม่แข็งแรง,ไม่มีเหตุผล,ไม่มั่นคง
unreasonable(adj) ไม่มีเหตุผล,ขาดสติ,เกินสมควร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unreasonableไม่มีเหตุผล, ไม่มีเหตุผลอันสมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
besettingการเฝ้าติดตามบุคคลโดยไม่มีเหตุผลตามกฎหมาย(เพื่อบีบบังคับให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการบางอย่าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illogicalพูดไม่มีเหตุผล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
irrational (adj.) ไม่มีเหตุผล See also: ปราศจากเหตุผล Syn. unreasonable, absurd, illogical Ops. rational, logical
not on any account (idm.) ไม่มีเหตุผล See also: ไม่เด็ดขาด Syn. not on any account Ops. not on any account
unjust (adj.) ไม่มีเหตุผล See also: ไร้เหตุผล, ขาดสต, ไม่ฟังเหตุผล Syn. unreasonable Ops. sensible
unreasonable (adj.) ไม่มีเหตุผล See also: เหลวไหล, ไร้สาระ, ไม่สมเหตุสมผล Syn. irrational Ops. reasonable, sensible, logical
without rhyme or reason (idm.) ไม่มีเหตุผล See also: ไม่มีลำดับ, ไม่มีวัตถุประสงค์
bigotry (n.) การแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล
crackbrained (adj.) ที่ไม่มีเหตุผล See also: ที่ไม่สมเหตุสมผล Syn. irrational, crazy
go off (phrv.) พูดโกรธๆ (โดยไม่มีเหตุผล) Syn. dive off, jump off
groundless (adj.) ซึ่งไม่มีเหตุผล See also: ลอยๆ, หลักลอย, ไม่น่าเชื่อถือ Syn. baseless, causeless
grumble about (phrv.) บ่นในเรื่อง (มักไม่มีเหตุผล) See also: บ่นไม่พอใจเรื่อง Syn. grumble over
grumble at (phrv.) บ่นในเรื่อง (มักไม่มีเหตุผล) See also: บ่นไม่พอใจเรื่อง Syn. complain about
grumble over (phrv.) บ่นในเรื่อง (มักไม่มีเหตุผล) See also: บ่นไม่พอใจเรื่อง Syn. grumble about
ill-founded (adj.) ซึ่งไม่มีเหตุผลที่ดีพอ See also: ซึ่งไม่เป็นจริง, ซึ่งไม่มีหลักฐาน Syn. unsound Ops. sound
irrationality (n.) ความไม่มีเหตุผล See also: การกระทำหรือความคิดที่ปราศจากเหตุผล
mindless (adj.) ซึ่งไม่มีเหตุผล Syn. inattentive, neglectful
mindlessly (adv.) อย่างไม่มีเหตุผล
mindlessness (n.) ความไม่มีเหตุผล
needlessness (n.) ความไม่มีเหตุผล
non sequitur (n.) คำพูดที่ไม่มีเหตุผล (คำทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have no reason to meddle with othersไม่มีเหตุผลที่ฉันจะต้องยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นๆ
No, no reason reallyไม่ ไม่มีเหตุผลอะไรจริงๆ
There wasn't a reason, reallyมันไม่มีเหตุผลใดๆ เลยจริงๆ
Forget it! You have no reason to repay meลืมมันซะเถอะ ไม่มีเหตุผลที่จะตอบแทนคืนให้ฉัน
I know I have a hot temper and I get mad without any reasonฉันรู้ว่าฉันอารมณ์ร้อน และโกรธโดยไม่มีเหตุผล
And you have no reason prying into our affairsและเธอก็ไม่มีเหตุผลที่จะมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของพวกเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't like when people yell at me for no reason at all.ฉัน ไม่ชอบ เมื่อมีคน ตะโกน มา ที่ฉัน ไม่มีเหตุผล ที่ aII
Hey, there's no reason for you to cry.เฮ้ ไม่มีเหตุผล ที่คุณต้องร้องไห้
Oh, no reason, you just seemed...- โอ้ ไม่มีเหตุผล คุณแค่ดูเหมือน...
What happened... it made no sense.สิ่งที่เกิดขึ้น--- ไม่มีเหตุผล เอาเสียเลย
Good. Great. No cop, no witnesses, no reason to wait around.เยี่ยม ไม่มีตำรวจ ไม่มีพยาน ไม่มีเหตุผล ที่จะรออีกต่อไป
No reason to fear a Death Dealer who fell in love with a Lycan who murdered two of our elders and who, at every turn, has betrayed her own kind.ไม่มีเหตุผล จะกลัวตายตัวแทนจำหน่ายที่ตก อยู่ในความรักกับ ไลแคน ใครฆ่าสองของผู้สูงอายุของเรา
No reason not To go in with some positive mojo.ไม่มีเหตุผล จะคิดในแง่ลบ
No reason. Lots to do here.ไม่มีเหตุผล จำนวนมากที่จะทำที่นี่
There's no reason for you to get hurt.ไม่มีเหตุผล ต้องเจ็บ
There's no reason to panic.ไม่มีเหตุผล ที่จะมาลนลานกันเลย
There's no reason for it to be unholy ground.ไม่มีเหตุผล ที่จะเป็นพื้นที่ชั่วร้าย
No reason for you and me to get bogged down in ancient history, right?ไม่มีเหตุผล ที่ฉันกับนาย จะรื้อฟื้น เรื่องในอดีต ใช่ไหม?
I had no reason to.ไม่มีเหตุผล ที่ฉันจะเกลียด
No reason for me to mention that 2% of yourself needs rehabilitation.ไม่มีเหตุผล ที่ฉันต้องบอกว่า มีแค่ 2 % ของนายที่ต้องปรับปรุง
No reason for you to die, too.ไม่มีเหตุผล ที่นายจะต้องตายไปด้วย
There's no reason for me to leave.ไม่มีเหตุผล ที่หนูจะต้องไป
Doesn't make any sense. It looks like it's been here for awhile.ไม่มีเหตุผล มันดูเหมือน มันอยู่ที่นี่มาสักระยะแล้ว
There is no reason. Leave quickly!ไม่มีเหตุผล รีบไปเร็ว!
No reason.ไม่มีเหตุผล แค่ดีใจที่คุณไม่อึดอัด
No reasoning, just destroy.ไม่มีเหตุผล แค่ทำลาย
No reason, just turn on the TV!ไม่มีเหตุผล แค่เปิดทีวี
There are a lot of things about this case that do not add up, and I apologize for not believing Mary's story, but please stop driving this car like it's stolen, and slow down!ไม่มีเหตุผล และฉันก็ขอโทษ ที่ไม่เชื่อแมรี่ แต่โปรดเถอะนะเลิกขับรถ
So far, there's nothing definitive to connect anybody to that crime.ไม่มีเหตุผล ไม่มีอะไรที่ชัดเจนเลย ที่จะเชื่อมต่อสองเหตุการณ์
Absolutely no reason to panic.ไม่มีเหตุผลจริงๆที่ต้องโวยวาย
There's no reason to cause unnecessary panicไม่มีเหตุผลจะสร้างความตื่นตระหนก โดยไม่จำเป็น
No reason to panic.ไม่มีเหตุผลต้องตื่นกลัว
You won't have a reason to ever see her in your lifetime.ไม่มีเหตุผลต้องทำอย่างนั้น คุณจะไม่ได้เจอเธอตลอดชีวิต
There's no reason for an incision there.ไม่มีเหตุผลต้องผ่าตัดตรงนี้
No reason to be mean to her.ไม่มีเหตุผลต้องไปใจร้ายใส่เธอ
Ain't no reason you should do all the heavy lifting.ไม่มีเหตุผลที่คุณ ต้องทำเรื่องยากๆซะทุกอย่าง
No, why you gotta call her a bitch?ไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องเรียกเธอบ้า?
There's no reason for you to ruin yourself while you put in an effort.ไม่มีเหตุผลที่คุณจะทำร้ายตัวเองขณะที่คุณสร้างความพยายาม
I heard you.ไม่มีเหตุผลที่คุณจะได้ยินว่าฉันพูดอะไร
And besides, there's really no reason to go to Lima, anyway.ไม่มีเหตุผลที่จะกลับไป Lima ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
There's no reason to be concerned.ไม่มีเหตุผลที่จะกังวล
No reason to think I won't see you again somewhere down the road.ไม่มีเหตุผลที่จะคิดมาก ยังไงฉันก็ไม่ได้เจอนายอีกแล้ว หรืออาจจะสักแห่งของโลกหน้าน่ะนะ
There's no reason to think they will this time.ไม่มีเหตุผลที่จะคิดว่า พวกมันจะจู่โจมเราตอนนี้
No reason to put on a show without an audience.ไม่มีเหตุผลที่จะจัดโชว์ โดยไม่มีคนดู
It didn't make no sense to recommit the man.ไม่มีเหตุผลที่จะจับเขาเข้าโรงพยาบาล
No reason to thank me.ไม่มีเหตุผลที่จะต้องขอบคุณผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่มีเหตุผล
Back to top