ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่พอใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่พอใจ*, -ไม่พอใจ-

ไม่พอใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่พอใจ (v.) be pungent See also: be angry Syn. ไม่ชอบใจ, ไม่สบอารมณ์ Ops. พอใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
allergy(แอล' เลอจี) n. โรคภูมิแพ้ (เช่น ไข้ละ-อองฟาง, หอบ,หืด, ภาวะผิวหนังเป็นผื่น) , ความไม่พอใจ -allergic adj. (hypersensitivity)
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
antipathy(แอนทิพ' พะธี) n. ความไม่ลงรอย,ความไม่พอใจ, ความเกลียด, สิ่งที่ไม่ลงรอย, สิ่งที่ไม่ชอบ, Syn. hostility, hatred, enmity)
aversion(อะเวอ'เชิน) n. ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,คำไม่พอใจ. -aversive adj.
chide(ไชดฺ) {chided,chiding,chides} vt. ติเตียน,ตำหนิ,ด่า,ดุ,ตะเพิด,พัดเสียงดัง (ลม) ,คำราม,แสดงความไม่พอใจ, Syn. rebuke
disaffection(ดิสอะเฟค'เชิน) n. ความไม่พอใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,ความบาดหมาง,ความเหินห่าง
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame
disapprove(ดิสอะพรูฟว') vt. ไม่เห็นด้วย,ไม่พอใจ,รังเกียจ,ไม่อนุญาต., See also: disapprover n. ดูdisapprove, Syn. criticize
discommend(ดิสคะเมนดฺ') vt. แสดงความไม่พอใจ,ไม่เห็นด้วย
discontent(ดิสคันเทนทฺ') adj. ไม่พอใจ. n. ความไม่พอใจ vt. ทำให้ไม่พอใจ
discontented(ดิสคันเทน'ทิด) adj. ลำบากใจ,ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ., Syn. dissatisfied,frustrated ###A. contented
disgruntle(ดิสกรัน'เทิล) ว vt. ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่สบายใจ., See also: disgruntlement n.
displeasevt. vi.,vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ., See also: displeasingly adv. ดูdisplease, Syn. vex
displeasingadj. ซึ่งไม่พอใจ,กริ้ว,น่าเกลียด, Syn. disagreeable
displeasuren. ความไม่พอใจ, ความไม่เห็นด้วย,ความไม่สบายใจ,สิ่งที่ทำให้ไม่พอใจ vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ
dissatisfactionn. ความไม่พอใจ,ความไม่อิ่ม, Syn. discontent
dissatisfied(ดิสแซท'ทิสไฟดฺ) adj. ไม่พอใจ,ไม่อิ่ม, Syn. discontented,displeased ###A. contented
distaste(ดิสเทส') n. ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ. vt. ไม่ชอบ,ไม่พอใจ,รังเกียจ, Syn. aversion,dislike ###A. liking,taste
distasteful(ดิสเทส'ฟูล) adj. ไม่พอใจ,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่ถูกรส., See also: distastefulness n., Syn. disgusting,repugnant
dysphoria(ดิสโฟ'เรีย) n. อาการไม่พอใจกังวลใจ
fie(ไฟ) interj. คำอุทานที่แสดงความไม่พอใจ
frown(เฟราน) vi. คิ้วขมวด,ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,บึ้ง,แสดงความไม่พอใจ,ถมึงตึง. vt. ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด. n. หน้านิ่วคิ้วขมวด., See also: frowner n. frowningly adv., Syn. sulk,scowl
glower(โกล'เออะ) vi. จ้องเขม็งอย่างถมึง n. หน้าตาที่แสดงความไม่พอใจหรือความโกรธ., See also: gloweringly adv., Syn. scowl,frown,lower
grievance(กรี'เวินซฺ) n. ความไม่พอใจ,ความข้องใจ,ข้อข้องใจ, Syn. affliction,injury
groan(โกรน) n.,v. (ส่ง) เสียงครวญคราง,เสียงพึมพำแสดงความไม่พอใจหรืออื่น ๆ ,ปรารถนา,ถูกบีบคั้น,รับน้ำหนักมากเกินไป, See also: groaner n. groaningly adv., Syn. lament,moan
grouch(เกราชฺ) vi. บ่น,แสดงความไม่พอใจ n. คนขี้บ่น,คนที่มีอารมณ์บูดบึ้ง, Syn. complain
grouchy(เกรา'ชี) adj. บูดบึ้ง,ไม่พอใจ,คับอกคับใจ,อารมณ์ไม่ดี., See also: grouchily adv. grouchiness n., Syn. ill-tempered,sulky
grunt(กรันทฺ) vi.,vt. ทำเสียงทางจมูกแสดงความไม่พอใจ,ทำเสียงฮึดฮัด,บ่น. n. เสียงฮึดฮัดแสดงความไม่พอใจ,ทหารราบ., See also: gruntingly adv., Syn. grumble
grunter(กรัน'เทอะ) n. หมู,สัตว์ที่ทำเสียงทางจมูก,คนที่ทำเสียง ทางจมูกแสดงความไม่พอใจ
hiss(ฮิล) n.,v. (เปล่งเสียง) เสียงฟู่,เสียงฟ่อ,เสียงเดือด,เสียงไม่พอใจ, See also: hisser n. hissingly adv.
hoot(ฮูท) v.,n. (เสียง) ร้องเสียงอย่างนกเค้าแมว,ตะโกนออกอย่างไม่เห็นด้วยหรือเย้ยหยัน,ขับออก,ไล่. interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ, See also: hooter n., Syn. jeer
humor(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
humour(ฮิว'เมอะ) n. ความตลกขบขัน,อารมณ์ขัน -Phr. (out of humo (u) r ไม่พอใจ,เคือง,ฉุน) . vt. ทำให้พึงพอใจ,ยอมตาม,ปรับตัวเข้ากับ., See also: humorful,humourful adj., Syn. pleasantry,wit
indignant(อินดิก' เนินทฺ) adj. เดือดดาล, ไม่พอใจมาก, ขุ่นเคือง, Syn. incensed, irate
indignation(อินดิกเน' เชิน) n. ความเดือดดาล, ความไม่พอใจมาก, ความขุ่นเคือง, Syn. wrath
indisposed(อินดิสโพซทฺ) adj. ป่วย,ไม่สบาย,ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ไม่พอใจ,ไม่ชอบ., See also: indisposedness n., Syn. unwell,ailing ###A. healthy,well,fit
indisposition(อินดิสพะซิซ'เชิน) n. ความป่วย,ความไม่สบาย,ความไม่พอใจ,ความไม่เต็มใจ
malcontent(แมล`คันเทนทฺ) adj. ไม่พอใจ
offend(อะเฟนดฺ') n. กระทำผิด,ละเมิด,รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ., See also: offendable adj. offendible adj. offender n., Syn. fault,vice,attack
offensive(อะเฟน'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้ไม่พอใจ,ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง,ก้าวร้าว,ไม่พอใจ,ล่วงละเมิด,น่ารังเกียจ,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการกระทำผิด., See also: offensiveness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่พอใจ,เหินห่าง
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่พอใจ,ความเหินห่าง,ความบาดหมาง
disapprove(vt) ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่อนุญาต,รังเกียจ
discontent(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบอารมณ์
disfavour(n) ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่เห็นด้วย
displease(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,โกรธ,ไม่เห็นด้วย
displeasure(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบายใจ
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ,ความไม่จุใจ,ความไม่อิ่ม,ความไม่ถูกใจ
dissatisfy(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่จุใจ,ทำให้ไม่อิ่ม,ทำให้ไม่ถูกใจ
distaste(n) ความไม่ถูกใจ,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ
frown(n) การขมวดคิ้ว,ความถมึงทึง,การถลึงตา,ความบึ้งตึง,ความไม่พอใจ
grievance(n) ความเศร้าโศก,ข้อข้องใจ,ความไม่พอใจ
grouchy(adj) หงุดหงิด,พร่ำบ่น,ไม่สบายใจ,ไม่พอใจ,อารมณ์ไม่ดี
indignant(adj) ไม่พอใจ,ขุ่นเคือง,เดือดดาล
indignation(n) ความไม่พอใจ,ความขุ่นเคือง,ความเดือดดาล
indispose(vt) ทำให้ไม่เต็มใจ,ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่สบาย,ทำให้ไม่สามารถ
indisposed(adj) ไม่เต็มใจ,ป่วย,ไม่พอใจ,ไม่ชอบ
indisposition(n) ความไม่เต็มใจ,อาการป่วย,ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ
malcontent(adj) ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ
offend(vt) ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ,รุกราน,ละเมิด,ทำผิด
repine(vi) โอดครวญ,เศร้าใจ,บ่น,ไม่พอใจ
reproach(n) ความไม่พอใจ,คำติเตียน,การต่อว่า,การตำหนิ,การประณาม
resent(vt) ไม่พอใจ,โกรธ,ขุ่นเคือง,แค้นใจ
resentful(adj) ไม่พอใจ,โกรธ,ขุ่นเคือง,แค้นใจ
sour(adj) ไม่มีรสชาติ,เปรี้ยว,ไม่พอใจ,บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง
unwelcome(adj) ไม่พึงปรารถนา,ไม่พอใจ,ไม่ต้อนรับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
representation๑. การเป็นผู้แทน๒. หนังสือแสดงความไม่พอใจ (เบากว่าประท้วง)๓. การแถลงในนามของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissatisfactionความไม่พอใจ [การแพทย์]
Unfavorable varianceผลต่างที่ไม่พอใจ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
curl up (phrv.) ไม่พอใจ See also: ไม่ชอบ
dirty (adj.) ไม่พอใจ See also: ขุ่นเคือง
repine (vi.) ไม่พอใจ See also: บ่น, หงุดหงิด Syn. complain, grumble, moan
grotty (adj.) ไม่พอใจ (คำสแลง) See also: สกปรก, น่ารังเกียจ Syn. unpleasant, dirty, nasty, ugly
dissatisfy with (phrv.) ไม่พอใจกับ See also: ไม่ยินดีกับ
dissatisfy at (phrv.) ไม่พอใจในเรื่อง
agitator (n.) ผู้ไม่พอใจกับเรื่องต่างๆ (เช่น สถานการณ์ทั่วไป, การเมืองฯลฯ) Syn. troublemaker, complainer
allergy (n.) ความไม่พอใจ See also: ความไม่ชอบ, ความเกลียด
argue back (phrv.) เถียงกลับ (อย่างไม่พอใจหรือหยาบคาย)
blasted (adj.) ใช้กล่าวเมื่อไม่พอใจบางสิ่ง
blasted (adv.) ใช้กล่าวเมื่อไม่พอใจบางสิ่ง
break into (phrv.) ใช้เงินอย่างไม่พอใจ See also: ไม่อยากใช้เงิน Syn. cut into
brone (n.) เสียงพึมพำไม่พอใจ Syn. grumble
bummer (n.) สถานการณ์ที่น่าผิดหวังหรือไม่พอใจ
complainer (n.) ผู้ไม่พอใจกับเรื่องต่างๆ (เช่น สถานการณ์ทั่วไป, การเมืองฯลฯ) Syn. troublemaker, agitator
complaining (adj.) ซึ่งไม่พอใจ See also: เคืองใจ Syn. angry, bitter
complaint (n.) ข้อที่ไม่พอใจ Syn. grievance
complaint (n.) ความไม่พอใจ
discontent (n.) ความไม่พอใจ Syn. dissatisfaction, unhappiness
discontent (vt.) ทำให้ไม่พอใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Not that I'm not pleased to meet youทั้งฉันไม่ได้ไม่พอใจที่ได้พบคุณ
She is anything but satisfied with her faceเธอไม่พอใจกับใบหน้าของตนเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you feeling at all degraded or oppressed?คุณรู้สึก ไม่พอใจ หรือ หนักใจอะไรหรือเปล่า ?
(MEN GRUNTlNG) I'm sorry!ฮึดฮัด ไม่พอใจ ฉันขอโทษ ขอโทษ หยุดเลิกกันได้แล้ว
Um, you said when you learned walternate was lying to you, your first thought was anger, that you wanted to put a stop to his agenda.คุณก็เริ่ม ไม่พอใจ และคุณต้องการ หยุด เรื่องนี้ของเขา แต่จะทำอย่างนั้น
Percy is disappointed in your behavior.เพอร์ซี่ ไม่พอใจ เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับ พวกคุณ
See, they're just a touch worked up about that kidnapping business, you know.คืองี้ พวกเขา ไม่พอใจ กับเรื่องการลักพาตัว นิดหน่อย
Miss Lee Da Ji considered that amount too littleคุณลีดาจิ ไม่พอใจ เพราะมันน้อยไปเหรอครับ
Tara Skye resented Cassie Flood both romantically and professionally.ทาร่า สไกล์ ไม่พอใจ แคสซี่ ฟลัด ทั้งเรื่องรักและเรื่องงาน
Just the right to bear arms.ไม่พอใจก็พกปืนซะเลยสิ
Grumpy, Bashful and Sleepy.ไม่พอใจขี้อายและง่วงนอน
Resent the life you have?ไม่พอใจชีวิตของคุณตอนนี้
Grudge enough to murder his own niece?ไม่พอใจมากพอที่จะฆ่าหลานของเขาได้เลยหรือ
No, no, it's okay, you're right.ไม่พอใจหรอ ? มีปัญหาอะไรกันรึป่าว ?
Why, Grumpy, you do care.ทำไมไม่พอใจที่คุณทำดูแล
Have them all shot. I don't want dissatisfied workers.ยิงพวกมัน ฉันไม่อยากให้คนงานไม่พอใจ
He complained of the persecution and said he wouldn't have any dealings with a mediaeval maniac.เขาไม่พอใจกับการสังหารหมู่ยิวครับ และ มันจะไม่เจรจา กับ พวกที่บ้าอำนาจ
He didn't want the case or he resented being appointed.เขาไม่อยากให้คดีหรือไม่พอใจที่เขาได้รับการแต่งตั้ง
Yes, I do respect them. I resent the senator's...ใช่ฉันทำ เคารพพวกเขา ฉันไม่พอใจของสมาชิกวุฒิสภา ...
# How was I to know you would upset meวิธีฉันรู้ว่าคุณจะไม่พอใจฉัน
They weren't satisfied with a bomb that could knock out a city.พวกเขาไม่พอใจ กับระเบิดที่ล้างเมีองได้
If I could find a sheriff who so offends the citizens of Rock Ridge that his very appearance would drive them out of town...ถ้าฉันหาตัวนายอำเภอ ที่ทำให้คนร็อคริดจ์ ไม่พอใจ.. ...คนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบที่เห็นแล้ว ชาวบ้านต้องทิ้งเมืองไปเลย...
"... wish to express our extreme displeasure...อยากบอกถึงความไม่พอใจสุดซึ้ง
And he also asked me to tell you that he's very unhappy.ท่านให้บอกด้วยว่าท่านไม่พอใจมาก
God is very unhappy.พระเจ้า ไม่พอใจมาก ๆ
Yes, he's unhappy that you're getting rich this way.ท่านไม่พอใจที่คุณร่ำรวยด้วยวิธีนี้
Janice and I were having so much fun, she started screwing up at work.ผมกับเจนิสมีความสุขมาก เธอไม่พอใจที่ทำงาน
If we don't go to the airport to greet him, he will be upset.ถ้าเราไม่รีบไปรับท่านเคาน์ที่สนามบิน เขาต้องไม่พอใจอย่างมากแน่
One jump ahead of the lawmen That's all, and that's no joke, These guys don't appreciate I'm broke!แค่นั้นแหละ และนี่ไม่ใช่การล้อเล่น พวกนี้ไม่พอใจที่ฉันจน
Disapproval's a luxury I can't afford.ความไม่พอใจเป็นสิ่งที่ผมทำไม่ไต้
Otherwise when you go to Huang Tai Tai's, she will disapprove of you.ไม่อย่างนั้นเวลาที่ลูกไปอยู่บ้านของฮวงไท่ไท่แล้ว เธอจะไม่พอใจลูกเอานะ
Well, let's look at the grumpy man in the morning.ดีให้ดูที่คนที่ไม่พอใจในตอนเช้า
It says to call this number if you're not completely satisfied with this candy bar.ที่กล่องบอกว่าโทรไปเบอร์นี้ ถ้าไม่พอใจโดยสิ้นเชิงกับขนม
Well, I'm not completely satisfied.ก็ฉันไม่พอใจโดยสิ้นเชิง
I am most seriously displeased. Drive on!ฉันไม่พอใจอย่างที่สุด ออกรถได้
No one's asking you to stay, are they?- ถ้าไม่พอใจก็ไสหัวไปสิ
Do our gifts displease your government?ของขวัญจากเราทำให้ รัฐบาลไม่พอใจหรือ
I'm sorry you resent ours.ขอโทษด้วยถ้าเรื่องของเรา ทำให้คุณไม่พอใจ
You dissed them in public!แกทำให้มันไม่พอใจต่อหน้าคนอื่น!
Captain. The people are saying the food the king ordered us to distribute is rotten.ราษฎรไม่พอใจที่เราแจกอาหารเน่า
You know, most of the world's problems stem from poor self-image.ลูกก็รู้ ปัญหาในโลกนี้ ส่วนใหญ่ก็มาจากพวกไม่พอใจภาพลักษณ์แย่ๆ ของตัวเองทั้งนั้นแหละ
Do you resent us, David?คุณไม่พอใจเราเหรอ เดวิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่พอใจ
Back to top