ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใช้การไม่ได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใช้การไม่ได้*, -ใช้การไม่ได้-

ใช้การไม่ได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใช้การไม่ได้ (adv.) uselessly See also: incompetently Syn. ไม่เอาถ่าน
English-Thai: HOPE Dictionary
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
blink(บลิงคฺ) vi.,vt. กะพริบตา,หยีตา,เมินเฉย,ส่องแสงเป็นระยะ,ให้สัญญาณไฟกะพริบ -n. การกะพริบตา,การมองแวบเดียว,แสงริบหรี่ -Phr. (on the blinkใช้การไม่ได้ ต้องการซ่อมแซม)
broken diskหน่วยบันทึกเสียเป็นคำสะแลง ใช้หมายถึง หน่วยบันทึกที่เสียหรือใช้การไม่ได้ แล้ว (ไม่ใช่จานบันทึก)
burn inระยะทดลอง กระบวนการที่ใช้ในระหว่างการทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถใช้การได้ดีจริง ๆ เช่น เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เอี่ยมมา ก็ควรจะลองเปิดเครื่องทิ้งไวัสัก 48 ชั่วโมง ถ้าอะไรจะเสียหรือใช้การไม่ได้ดี ก็จะได้รู้ ช่วงเวลาที่ลองใช้นี้ เรียกว่าระยะ burn in (ถ้าเป็น รถยนต์เรียกว่า run in)
chaffy(ชาฟ'ฟี) adj. มีแกลบมาก,มีลักษณะเป็นแกลบ,ไร้ค่า,ใช้การไม่ได้
deactivate(ดีแอค'ทะเวท) vt. ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้,ยับยั้งฤทธิ์ของ,ทำให้ใช้การไม่ได้,ทำให้ไม่ได้ผล vi. สูญเสียกัมมันตรังสี., See also: deactivator n. ดูdeactivate deactivation n. ดูdeactivate
done(ดัน) v. กริยาช่อง 3 ของ do. -adj. สมบูรณ์,เสร็จ,เรียบร้อย,ตลอด,ต้มสุกแล้ว,หมดแรงใช้การไม่ได้,ใช้หมดแล้ว -Phr. (done for เหนื่อย,หมดแรง,ตาย,ใกล้ตาย) . Phr. (done in หมดแรง อ่อนเพลียมาก) ., See also: done! ใช้การได้! เห็นด้วย คำที่มีความหมายเหมือนกั
fail(เฟล) {failed,failing,fails} vi. ส้มเหลว,ไม่สามารถ,ได้ต่ำกว่ากำหนด,สอบตก,ขาดแคลน,ล้ม,อ่อนกำลัง,เสื่อมถอย,ไม่สามารถชำระหนี้ได้,แตก,หยุด,ใช้การไม่ได้. vt. ไม่สามารถ,ทำให้ผิดหวัง,ได้น้อยกว่าที่กำหนด. -n. ความล้มเหลว. -without fail แน่นอน คำที่มีความหมายเห
feckless(เฟค'ลิส) adj. ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้,อ่อนแอ,ไร้ค่า,ไม่เอาถ่าน,ขี้เกียจ., See also: fecklessness n., Syn. ineffective
invalid(อิน'วะลิด) n. คนเจ็บ,คนป่วย adj. เจ็บป่วย,ทุพพลภาพ,ใช้การไม่ได้,ไม่มีผลบังคับ,โมฆะ,อ่อนแอ,ไร้กำลัง., See also: invalidness n. vt. ทำให้เป็นโรค,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้ล้มหมอนนอนเสื่อ
invalidate(อินแวล'ลิเดท) vt. ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ,ทำให้ใช้การไม่ได้., See also: invalidation n. invalidator n., Syn. cancel,annul
invalidity(อินวะลิด'ดิที) n. การใช้การไม่ได้,การไม่มีผลบังคับใช้,ความโมฆะ,ความอ่อนแอ
lemon(เลม'เมิน) n. มะนาว,ต้นมะนาว,สีเหลืองอ่อน,คนที่ใช้การไม่ได้
scapegrace(สเคพ'เกรส) n. อันธพาลที่ใช้การไม่ได้,คนที่ใช้การไม่ได้,คนเสเพลที่ใช้การไม่ได้, Syn. rogue,rascal
unpractical(อันแพรค'ทิเคิล) adj. เป็นไปไม่ได้,ซึ่งปฎิบัติไม่ได้,ใช้การไม่ได้,ไม่เป็นความจริง
useless(ยูซ'ลิส) adj. ไม่มีประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้., See also: uselessly adv. uselessness n. -S.futile,unavailing
natural language processiการประมวลผลภาษาธรรมชาติหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้โดยใช้โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาธรรมชาติ พูดง่าย ๆ ก็คือ สามารถใช้ภาษาธรรมดา ๆ สั่งการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามได้ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์จะใช้ภาษาเฉพาะที่มีกฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ และศัพท์ของตนเอง ที่เรียกว่า ภาษาเชิงมนุษย์ (human oriented language) เช่น ภาษา C ภาษา BASIC ภาษา COBOL ฯ ส่วนภาษาธรรมชาตินั้น หมายถึง ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการ พัฒนาด้านนี้กันไปไกลมาแล้ว แต่ก็สรุปได้ว่า ยังใช้การไม่ได้ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาษานั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ยากที่จะแปลหรือตีความให้ตาย ตัวได้
English-Thai: Nontri Dictionary
impracticable(adj) ใช้การไม่ได้,ไม่สามารถทำได้,จัดการไม่ได้
invalidate(vt) ทำให้ไม่มีค่า,ทำให้ใช้การไม่ได้
profitless(adj) ไม่มีกำไร,ไม่ได้ประโยชน์,ใช้การไม่ได้
useless(adj) ไร้ประโยชน์,ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้
worthless(adj) ไร้ค่า,ไม่มีราคา,ไม่มีประโยชน์,ใช้การไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Downขัดข้อง, ใช้การไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lay up (phrv.) ใช้การไม่ได้
out of commission (idm.) ใช้การไม่ได้ See also: ไม่สามารถใช้ได้
crock (vt.) ทำให้ใช้การไม่ได้ See also: ทำให้เสีย, ทำให้อ่อนแรง
ineffective (adj.) ซึ่งใช้การไม่ได้ See also: ซึ่งไม่สามารถทำได้, ซึ่งไม่ได้ผล, หมดอายุ Syn. ineffectual, incompetent, impractical Ops. productive, efficient, capable
mutilate (vt.) ทำให้ (แขนขา) ใช้การไม่ได้ See also: ทำให้พิกลพิการ, ทำให้พิการ Syn. damage, mar, cripple, injure, disfigure
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My computer was on the blinkคอมพิวเตอร์ของฉันเสีย/ใช้การไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Break that, these worthless--ใช้การไม่ได้เลยซักอย่าง--
Well, a lot of our airmen died because their radios didn't work.ดีนี่ นักบินของเราเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เพราะวิทยุของพวกเขาใช้การไม่ได้
She couldn't feed that many. I just kept the biggest. Candy's dog is old and no good.มันคงเลี้ยงลูกไม่ไหว ฉันเลยเก็บตัวใหญ่ ๆ ไว้ หมาของแคนดี้แก่ ใช้การไม่ได้
Excuse me, my phone's not working. Can I use yours to make a credit card call, please?ขอโทษค่ะ โทรศัพท์ฉันใช้การไม่ได้ ฉันขอใช้เครดิตการ์ดโทรเครื่องคุณได้ไหม ?
Your heart won't work any more.หัวใจคุณใช้การไม่ได้อีกแล้ว
But equally if it's the only part it's not going to work.แต่ถ้าแยกมันออกมาต่างหาก มันก็ใช้การไม่ได้เหมือนกัน
Roads are impassable across New York State as far south as Pennsylvania.......จนกว่าพายุจะผ่านไป ถนนใช้การไม่ได้ทั่วรัฐนิวยอร์ก... ...เลยไปทางใต้ถึงเพนซิลวาเนีย...
Why do I feel like this is not going to work?ทำไมฉันรู้สึกตะหงิดๆว่าไอ้นี่จะใช้การไม่ได้ล่ะ?
The box Abe is building won't work.กล่องที่เอ๊บสร้างมาจะใช้การไม่ได้
Those are out of commission, sir. They are waiting on parts.มันใช้การไม่ได้ครับท่าน รออะไหล่ซ่อมอยู่...
It's not working. He can't do it.มันใช้การไม่ได้ เขาไม่สามารถทำได้
Infect it will be break down in some days.ติดเชื้อโรคมันคงจะ ใช้การไม่ได้สักวัน
I've been trapped in this Useless body long enough.ฉันติดอยู่กับร่างกายที่ใช้การไม่ได้นานเกินไปแล้ว
Yeah, and that flaming torch idea didn't work so well, did it?ใช่ ไอเดียทำโคมไฟก็ใช้การไม่ได้
Actually,it's in both of our best interests to make that fence as deadly as possible.จริงๆแล้ว เราจะทำทุกทาง เพื่อทำให้รั้วนั่นใช้การไม่ได้
All the security systems are down. Thank you, Ben.ระบบรักษาความปลอดภัยใช้การไม่ได้
I regret the transmitters on the ship are out of order.น่าเสียดายที่เครื่องส่งสัญญาณ บนยานใช้การไม่ได้แล้ว
Everything's running haywire:ทุกอย่างใช้การไม่ได้หมดเลย :
Captain, the radio and radar is out.กัปตัน! วิทยุกับเรดาร์ใช้การไม่ได้ครับ!
My boosters are fried.ไอพ่นข้า ใช้การไม่ได้แล้ว.
All global ground communication has ceased, sir.ระบบคมนาคมภาคพื้นดินทั่วโลก ใช้การไม่ได้แล้วครับ
We haven't done a complete assessment yet but it looks like we lost it.เรายังทำการวินิจฉัยไม่ครบถ้วน แต่ดูเหมือนว่า มันจะใช้การไม่ได้
The weapon has been disabled.อาวุธนั่นใช้การไม่ได้แล้ว
Information on that chip is useless without the playback device.ข้อมูลอะไรในชิปนี่ใช้การไม่ได้
Radio's still out. Let's grab this guy and get out of here.วิทยุยังใช้การไม่ได้ รีบจับตัวเขา แล้วไปจากที่นี่กันเถอะ
Sully, it's all we've got. There's no radio.ซัลลี่ เราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะ สัญญาณวิทยุใช้การไม่ได้
The phones have been down.โทรศัพย์ใช้การไม่ได้
You're completely incompetent!พวกนายมันใช้การไม่ได้!
EMP disabling devices at every entrance, explosive materials sensors...อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ใช้การไม่ได้ ในทุกประตูทางเข้า อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิด...
My magic is no good, it doesn't work.เวทมนตร์ของข้ายังไม่ดี มันใช้การไม่ได้ มังกร ไม่ใช่สัตว์ร้าย
Weapons offline. Main power at 38%.ระบบอาวุธใช้การไม่ได้ เหลือพลังงาน 38%
Communication and transportation are inoperative.การสื่อสารและเครื่องบีมใช้การไม่ได้
We needed contact number and the ones listed weren't in service.เราอยากได้เบอร์ติดต่อ แต่หนึ่งในนั้นใช้การไม่ได้
They're hiding the fact that their ships are incapacitated.มันพยายามปกปิดเรื่องเรือมันใช้การไม่ได้
Yeah, and statistics don't work... on smokers.ช่าย และสถิติที่ว่านั้นใช้การไม่ได้กับ ... สิงห์นักสูบ ...
Or you will have two worthless legs.ไม่เช่นนั้น ข้าจะทำให้เจ้ามีขาที่ใช้การไม่ได้ทั้งสองข้าง
Since your intersect skills can be glitchy, you'll need some basic spycraft for this mission.ตั้งแต่ทักษะอินเตอร์เซ็กของนาย พร้อมจะใช้การไม่ได้ทุกเมื่อ นายจะต้องมีทักษะของสายลับไว้บ้าง สำหรับภารกิจนี้
All the batteries are dead.แบตเตอรี่ทั้งหมดใช้การไม่ได้ มันไม่ใช่แค่แสงไฟ
All the batteries are dead.แบตเตอรี่ทั้งหมดใช้การไม่ได้
I'm wearing vervain, damon. It's not going to work.ฉันใส่เวอเวร์น เดมอน มันใช้การไม่ได้หรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใช้การไม่ได้
Back to top