ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disfigure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disfigure*, -disfigure-

disfigure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disfigure (vt.) ทำให้เสียโฉม See also: ทำให้ไม่สวย, ทำให้ผิดรูปผิดร่าง Syn. damage, blemish, deface, deform
disfigurement (n.) สิ่งที่ทำให้เสียโฉม See also: สิ่งที่ทำให้ไม่สวย, สิ่งที่ทำให้เสียหาย Syn. blemish, defacement, scar
disfigurer (n.) ความพิกลพิการ See also: การเสียรูป, ความไม่เป็นรูปเป็นร่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
disfigure(ดิสฟิก'เกอะ) vt. ทำให้เสียโฉม,ทำให้ผิดรูปผิดร่าง., See also: disfigurer n. ดูdisfigure disfiguration n. ดูdisfigure, Syn. distort,mutilate,mar
English-Thai: Nontri Dictionary
disfigure(vt) ทำให้ผิดรูปผิดร่าง,ทำให้เสียรูป,ทำให้เสียโฉม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disfigurement; disfigurationการทำให้เสียโฉม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No need to disfigure me, Albus.ไม่ต้องให้ถึงพิการก็ได้นี่ อัลบัส
What such a woman fears is disfigurementผู้หญิงแบบเธอกลัวเสียโฉม
I sentence you to disfigurement and you Mr. Johnson to deathฉันตัดสินใจให้เธอเสียโฉม และคุณ คุณจอห์นสัน ตายซะ
I was so disfigured,I couldn't even step outside.ผมเคยคิดว่า... ผมคงออกไปข้างนอกบ้านอีกไม่ได้แน่
It doesn't disfigure, it makes your skin look younger, smoother.เพราะมันไม่ได้ทำให้เสียโฉม แต่จะทำให้ผิวหนังของคุณดูอ่อนเยาว์ เรียบเนียนขึ้น
A man so disfigured by crashes, that he's forced to wear a mask.ชายที่เสียโฉมจากอุบัติเหตุ และต้องใส่หน้ากากไว้
...is causing bodily disfigurement.มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เปนแบบนี้
What if the victim used his wife's camera to strike back at the company that disfigured him?ถ้าผู้ตายใช้ กล้องของภรรยาเขา เพื่อที่จะดัดหลังบริษัท ที่ทำให้เขาเสียโฉมละ
Nurse survived, but her face permaanently disfigured.พยาบาล รอดชีวิต แต่ว่า เธอเสียโฉมตลอดชีวิต
A pariah so disfigured, he doesn't dare show his face.เป็นพวกวิตถาร พวกชั้นต่ำหน้าตาอุบาทว์ มันไม่กล้าแม้แต่จะ\ให้เราเห็นหน้า
Perhaps the unsub is disfigured himself.บางทีคนร้ายอาจจะเสียโฉมก็ได้
What if he's horribly disfigured, and I have to identify him, and all that remains are his private parts?ถ้าเขา เละไม่เหลือรูปร่าง และฉันต้องพิสูจน์ว่าเป็นเขา แล้วถ้ามันเหลืออยู่ คือของลับเท่านั้นล่ะ

disfigure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变丑[biàn chǒu, ㄅㄧㄢˋ ㄔㄡˇ, 变丑 / 變醜] disfigure

disfigure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
เสียโฉม [adj.] (sīachōm) EN: disfigured ; mangled FR: défiguré
วิกล[adj.] (wikon) EN: deformed ; disfigured ; crippled ; weak ; feeble; impaired ; imperfect FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disfigure
Back to top