ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โปรด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โปรด*, -โปรด-

โปรด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โปรด (v.) love See also: like, be fond of Syn. ชื่นชอบ, พอใจ, ถูกใจ, พึงใจ Ops. เกลียด, ชัง, ไม่ชอบ
โปรด (adj.) favorite Syn. ชอบ, ชื่นชอบ Ops. เกลียด
โปรด (v.) help See also: assist, aid, relieve Syn. ช่วย, คุ้มครอง, บรรเทา, เมตตา, กรุณา, สงเคราะห์
โปรด (aux.) please Syn. ได้โปรด, กรุณา
โปรดปราน (v.) fond of See also: show kindness on, like, favour Syn. โปรด, ชอบ, ชื่นชอบ Ops. เกลียด
โปรดสัตว์ (v.) show clemency to animal See also: save mankind from sin
โปรดเกล้า (v.) be kind enough to Syn. โปรดเกล้าโปรดกระหม่อ, กรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อ (v.) be kind enough to Syn. กรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม (v.) royal to please Syn. โปรดเกล้า, กรุณา
โปรดให้ (v.) give See also: be pleased to give, bestow, confer, grant Syn. ยื่นให้, มอบให้, ยินดีให้
English-Thai: HOPE Dictionary
beg(เบก) vt. ขอทาน,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา -Phr. (beg off ขอได้โปรดยกเว้น), Syn. entreat
beware(บิแวร์') {bewared,bewaring,bewares} vi.,vt. ระวัง,โปรดระวัง,ระวังตัว, Syn. shun,mind
cosset(คอส'ซิท) {cossetted,cossetting,cossets} n. คนโปรด,ลูกแกะที่เลี้ยงด้วยมือตนเอง,สัตว์เลี้ยง. vt. ตามใจ,พะนอ,โอ๋
deus vult(เด'อูส'วูลท') Latin พระเจ้าทรงโปรด
disfavor(ดิสเฟ'เวอะ) n. ความไม่ชอบ,ความไม่เห็นด้วย,การกระทำที่เป็นภัย. vt. ไม่ชอบ,ไม่โปรด, Syn. disgrace
disfavour(ดิสเฟ'เวอะ) n. ความไม่ชอบ,ความไม่เห็นด้วย,การกระทำที่เป็นภัย. vt. ไม่ชอบ,ไม่โปรด, Syn. disgrace
fair-haired(แฟร'แฮร์ดฺ) adj. ซึ่งมีผมสีทอง,คนโปรดของนาย, Syn. favourite
favorable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย,ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ,เป็นที่โปรดปราน,ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness,favourableness n. favorably,favourably adv., Syn. benefit
favored(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favorite(เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favourable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย,ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ,เป็นที่โปรดปราน,ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness,favourableness n. favorably,favourably adv., Syn. benefit
favoured(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favourite(เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
ingratiate(อินเกร'ชิเอท) vt. ทำให้ (ตัวเอง) เป็นที่โปรดปราน,ทำให้ถูกใจ,เอาใจ,ประจบ., See also: ingratiation n., Syn. captivate
meat(มีท) n. เนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร,อาหาร,ส่วนที่กินได้,ส่วนสำคัญ,จุดสำคัญ,ของโปรด,สิ่งที่ชอบทำ,อาหารมื้อสำคัญ.
messiah(มีไซ'อะ) n. ผู้มาโปรดโลก,ผู้มาโปรดชนชาวยิว,พระเยซูคริสต์. -Messianic adj. -Messionically adv., Syn. Jesus Christ
p.t.o.abbr. please turn over โปรดพลิก (หน้าหนังสือ)
pray(เพร) vt. สวดมนต์,อธิษฐาน,ขอร้อง,วิงวอน,ภาวนา,ขอได้โปรด., See also: prayingly adv.
q.v. abbr. quod vide (ดู,โปรดดู)
r.s.v.p.,rsvp abbr. repondez s'il vous plait (โปรดตอบ)
r.s.v.p.v.p.,rsvp abbr. repondez s'il vous plait (โปรดตอบ)
rsvpv.p.,rsvp abbr. repondez s'il vous plait (โปรดตอบ)
suction(ซัค'เชิน) n. การดูด,การดึงดูด,แรงดูด,แรงดึงดูด,การทำให้เกิดแรงดึงดูด,การดื่มเหล้า,การเป็นที่โปรดปรานจากเบื้องบน
white-headed(ไวทฺ'เฮด'ดิด) adj. มีผมสีขาว,มีผมหงอก,เป็นที่โปรดปราน, Syn. whitehaired
English-Thai: Nontri Dictionary
darling(adj) น่ารัก,เป็นที่รัก,เป็นที่โปรดปราน
favor(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favour(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favourable(adj) เหมาะ,โชคอำนวย,ซึ่งอำนวยประโยชน์,เป็นที่ชื่นชอบ,เป็นที่โปรดปราน
favourite(adj) ที่ชอบมาก,ที่โปรดปราน,ที่ชื่นชอบ
please(vt) ทำให้พอใจ,โปรด,ทำให้ชอบ,ทำให้ถูกใจ
pray(vt) สวดมนตร์,อ้อนวอน,โปรด,ภาวนา,ขอร้อง,อธิษฐาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PRODESIGN II (Computer program)โปรดีไซน์ 2 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
R.S.V.P.โปรดตอบให้ผู้เชิญทราบด้วยว่าผู้ได้รับเชิญจะไป ร่วมงานหรือไม่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adored (adj.) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน See also: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ Syn. beloved, preferred Ops. unwanted, unpopular
adored (adj.) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน See also: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ Syn. beloved, preferred Ops. unwanted, unpopular
fall from grace (idm.) ไม่เป็นที่โปรดปรานอีกต่อไป Syn. lapse from
favored one (n.) คนโปรด See also: หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน Syn. darling
favored one (n.) คนโปรด See also: หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน Syn. darling
favorite (n.) คนโปรด See also: หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน Syn. darling, favored one
favorite (n.) คนโปรด See also: หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน Syn. darling, favored one
favorite (adj.) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน See also: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ Syn. adored, beloved, preferred Ops. unwanted, unpopular
favorite (adj.) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน See also: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ Syn. adored, beloved, preferred Ops. unwanted, unpopular
favourite (n.) คนโปรด See also: คนที่โปรดปราน Syn. darling, dear
minion (n.) คนโปรด See also: สุดที่รัก
pet (n.) คนโปรด See also: คนที่โปรดปราน Syn. darling, favourite, dear
pet (adj.) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน See also: ซึ่งเป็นที่รักใคร่เป็นพิเศษ, ซึ่งพอใจยิ่ง Syn. beloved, dear, preferred
please (adv.) ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง) See also: กรุณา, โปรด
please (int.) ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง) See also: กรุณา, โปรด
white-headed (adj.) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน See also: ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please give my best regards to your familyโปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
Please give me a handโปรดช่วยฉันหน่อย
Please give me your adviceโปรดให้คำแนะนำฉันด้วย
Please call me before you comeโปรดโทรหาฉันก่อนที่คุณจะมา
Please tell me you're kiddingโปรดบอกฉันมาว่าคุณล้อเล่น
Please leave the building at onceโปรดออกไปจากตึกนี้โดยทันที
Please take me to someone who speaks Englishโปรดพาฉันไปหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษได้
Please find someone who speaks Englishโปรดหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษให้หน่อย
Please sit down and talk to meโปรดนั่งลงและคุยกัน
Please tell me what are they doing here?โปรดบอกฉันมาว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ที่นี่?
Please give these sweets to Nida from meโปรดฝากขนมนี่ให้นิดาด้วยจากผมนะ
Please come with us if you would like to do soโปรดมากับพวกเราถ้าคุณอยากมาด้วย
Please instruct your students to leave my boy alone to trainโปรดบอกนักเรียนของคุณให้ปล่อยเด็กของฉันตามลำพังเพื่อการฝึกฝน
Please take off your shoesโปรดถอดรองเท้าออกด้วย
Please call me as soon as you get this messageโปรดโทรหาฉันทันทีที่คุณได้รับข้อความนี้
Please forgive me for being impertinent and ungratefulโปรดให้อภัยผมด้วยที่ขาดความเคารพและไม่สำนึกในบุญคุณ
Please take good care of your health!โปรดดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีด้วย
Please give me your ordersโปรดสั่งมาได้เลย
Please don't be angry with meได้โปรดอย่าโกรธฉันเลย
Please forgive me for being so lateได้โปรดให้อภัยฉันด้วยที่มาสาย
Please think nothing of itได้โปรดอย่าคิดอะไรมาก
Can you do me a favor, please?คุณได้โปรดช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม
Yes, pleaseค่ะ ได้โปรดด้วย
If there's anything you need, please call meถ้ามีอะไรที่คุณต้องการได้โปรดเรียกผม
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบายนะ
Please say that againได้โปรดพูดอีกครั้ง
Please be more carefulได้โปรดระวังหน่อย
Show your tickets, pleaseได้โปรดแสดงตั๋วด้วย
Take a seat, please, make yourself at homeได้โปรดนั่งลง ทำตัวตามสบาย
Please listen to what I'm speakingได้โปรดฟังสิ่งที่ฉันกำลังพูด
Will you practice with me, please?คุณจะฝึกซ้อมกับฉันหน่อยได้ไหม ได้โปรดเถอะ?
It's one of my favoritesมันเป็นหนึ่งในของโปรดของฉัน
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบาย
Please describe what you see!ได้โปรดบรรยายสิ่งที่คุณเห็น
Please help me in my time of needได้โปรดช่วยฉันในยามที่ต้องการด้วยเถิด
Please, don't come here and make judgments on meได้โปรดอย่ามาที่นี่และมาพิพากษาผมเลย
Please repeat what you just told meได้โปรดพูดซ้ำสิ่งที่คุณเพิ่งบอกกับฉัน
Please let me go homeได้โปรดปล่อยฉันกลับบ้านเถอะ
Please, I can't help you unless you talk to meได้โปรดเถิด ฉันจะช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่ยอมพูดคุยกับฉัน
Can you just not look at me like that, please?คุณได้โปรดอย่ามองฉันอย่างนั้นได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Funny how that works. *********น่าขำที่มันจะเป็นอย่างนั้น โปรด ติดตามตอนต่อไป...
Can't you all just please leave me alone?คุณไม่สามารถ เพียงแค่ โปรด ทิ้ง ฉัน คนเดียว
Okay, please, I'm begging you, just go.โอเค โปรด ฉันเมตร ขอให้ คุณ ให้ไป
No way. Get out. Coach Sylvester, please hear me out.ไม่มีทาง ออกไปสะ \ โค๊ตซูเวสเตอร์ โปรด ฟังฉันก่อน
Right wow, please!ตอนนี้ โปรด ส่งสัญญาณให้เรา
Oh, Caroline, please do not take advantage of me with your horse.โอ แคโรลีน โปรด อย่าเอาผลประโยชน์จากผมด้วยม้าของคุณ
No. David Clark here to see Mr. Gurdlinger, please?นาย gurdlinger โปรด ฉันจะบอกเขาว่าคุณมาที่น
Now, will you please try to cooperate with me?เพราะงั้น โปรด ให้ความร่วมมือกับผม ได้มั้ย?
Prasti. Sorry. Er, hepatitis?โปรด ขออภัย เอ้อตับอักเสบ?
Please find adequate accommodationโปรด ค้นหา สิ่งของที่ อำนวยความสะดวก
Please do something!โปรด ทำอะไร ซักอย่าง!
So, tell me, how long has your manservant been in love with you?โปรด บอกข้าที นานเท่าไหร่แล้วที่คนรับใช้ชายของท่าน ตกหลุมรักท่าน
Please. Sing for me.โปรด ร้องเพลงให้ฉันฟังหน่อย
Take my advice...โปรด รับคำแนะนำของผม
Please! Please! Open the door now!โปรด เปิดประตูในขณะน
Please play with us.โปรด เล่นกับเราหน่อยนะ
Please, calm down first!โปรด ใจเย็นๆก่อนครับคุณ!
Please, give me a chance.โปรด ให้โอกาสพ่อสักครั้ง
Please! Somebody! Anybody!โปรด, คน, คน, ฉันหายไปฉันจะ
Please leave a message.โปรด.. ทิ้งข้อความไว้
The guy obviously needed a longer vacation.โปรด... กลับบ้านกันเถอะค่ะ..
Please... all join hands.โปรด... จับมือกันเถอะพวกเรา
Please confirm the amountโปรดกรุณาตรวจสอบยอดเงินด้วยครับ
So please get in now.โปรดกรุณาลงเรือได้แล้วครับท่าน
Please have your tickets ready.โปรดกรุณาเตรียม ตั๋วโดยสารให้พร้่อม
Please, please, please. Put the gun down.โปรดกรุณาโปรด วางปืนลง
Bring back your hands to my shivering skin. "โปรดกลับมา ลูบใล้ผิวกายอันสั่นเทาของฉันด้วย "
Please come back to the house. What're you doing out here, April?โปรดกลับมาที่บ้าน What're คุณทำออกจากที่นี่เมษายน?
Please return my room as well!โปรดกลับมาที่ห้องของฉันด้วย
Please come back... promise me.โปรดกลับมาสัญญากับฉัน
Return to ship immediately.โปรดกลับเข้ายานโดยทันที
Please return to your seats as soon as possible. Thank you.โปรดกลับไปนั่งที่ของท่านด้วยค่ะ
Please return to your seats right now.โปรดกลับไปยังที่นั่งของท่านด้วยครับ
If you could please return to your seats and fasten your seat belts, we'll be landing very shortly.โปรดกลับไปสู่ที่นั่งและรัดเข็มขัดด้วยครับ เรากำลังจะลงจอด ภายในอีกสักครู่ ขอบคุณ
Please just step into your assigned pods.โปรดก้าวไปข้างหน้า pod ของคุณด้วย
I'm told your husband calls my husband Bertie.โปรดขอความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับ
Sweetie, just show it to me. Kenny, will you just man up and drop your pants?โปรดของ sweety เพียงแค่แสดงให้ฉันมา เราทำได้เพียงแค่ผู้ชายคนหนึ่งและวางกางเกงของคุณอ้อนวอน
Please give me some time.โปรดขอเวลาให้หม่อมฉันสักนิด
Please proceed to the shuttle immediately.โปรดขึ้นกระสวยในทันที
Please watch over my friends, if that's what they are.โปรดคอยคุ้มครองเพื่อนๆของลูก แม้ว่าเขาจะเป็นอะไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โปรด
Back to top