ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โน้มน้าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โน้มน้าว*, -โน้มน้าว-

โน้มน้าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โน้มน้าว (v.) persuade See also: induce, influence, convince, incite, prevail upon, talk into Syn. ชักชวน, หว่านล้อม
โน้มน้าวใจ (v.) persuade See also: convince, induce, prevail Syn. ชักชวน, โน้มน้าว
English-Thai: HOPE Dictionary
bring(บริง) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอามาให้,นำมาให้,พามา,นำมาสู่,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,นำออกมาแสดง,นำเสนอ,ชักชวนขายได้ -Id. (bring about ทำให้เกิด) -Id. (bring around (round)) ชักชวน,โน้มน้าว -Id. (bring forth ทำให้เกิด,นำเสนอ) -Id. (bring in ยอมแพ้)
cogencyn. ความน่าเชื่อ,การโน้มน้าวจิตใจ, See also: cogent adj. ดูcogency
cogent(โค'เจินทฺ) adj. ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ,น่าเชื่อ,ถูกจุด,ตรงประเด็น
dispose(ดิสโพซ') vt. จัดวาง,จับจ่าย,ดำเนินการ,จัดการ vi. จัดการ,กำจัด,โอน,ขายทิ้ง,กินหมด,ดื่มหมด,ทำลาย n. ความโน้มน้าว, Syn. settle,remove,affect,induce ###A. disarrange,deter
disposed(ดิสโพซดฺ') adj. ซึ่งมีความโน้มน้าว
disposition(ดิสโพซิซ'เชิน) n. ความโน้มน้าว,อารมณ์,การจัดการ,การมอบให้
drift(ดริฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ล่องลอย,เลื่อนลอย,ลอยไปทับกันเป็นกอง,พเนจร,ระเหเร่ร่อน,เบี่ยงเบนจากทิศทางเดิมการพเนจร,สิ่งที่ล่องลอย,ความโน้มน้าว,ความหมาย,เจตนา,, See also: driftingly adv. ดูdrift, Syn. float,mound,wander
eloquent(เอล'ละเควินทฺ) adj. พูดคล่อง,มีคารมคมคาย,มีฝีปาก,ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, See also: eloquentness n. ดูeloquent
forcible(ฟอร์ซฺ'ซิเบิล) adj. ใช้กำลัง,มีกำลัง,มีพลัง,ให้กำลัง,ได้ผล,จูงใจ,โน้มน้าวจิตใจ., See also: forcibility n., forcibly adv., Syn. compulsory
impel(อิมเพล') vt. กระตุ้น, ผลักดัน, โน้มน้าว
impressible(อิมเพรส' ซะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจได้ง่าย., See also: impressibility n. impressibly adv., Syn. impressionable)
impressionable(อิมเพรช' เชินนะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจง่าย., See also: impressionably adv. impressionability,
inclination(อินคละเน' เชิน) n. ความโน้มเอียง, ความโน้มน้าว, การเบี่ยงเบน, ผิวหน้าที่เอียงลาด, มุมระหว่างเส้น 2 เส้นหรือที่ราบ 2 ที่ราบ, สิ่งที่ชอบ, Syn. tendency,disposition
incline(อินไคลนฺ') vi. โน้มเอียง, โน้มน้าว, เบี่ยงเบน, ออกจะ, ค่อนข้าง, เอียงลาด, พิง. -vt. ทำให้โน้มเอียง, โค้ง, งอ, ทำให้โค้งหรืองอ. -n. ผิวหน้าที่ลาดเอียง, See also: inclinometer n., Syn. slope, slant, decline
inclined(อินไคลนดฺ') adj. โน้มเอียง, โน้มน้าว, เอนเอียง, บ่ายเบน, เป็นมุม, Syn. apt
influence(อิน'ฟลูเอินซฺ) n. อิทธิพล,อำนาจชักจูง,สิ่งชักจูง,ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว. vt. มีอิทธิพลต่อ,มีอำนาจโน้มน้าว., See also: influenceable adj. influencer n., Syn. control,power
leaning(ลีน'นิง) n. การเอนเอียง,ความโน้มน้าว
liable(ไล'อะเบิล) adj. โน้มเอียง,โน้มน้าว,อาจจะ,ง่ายต่อ,รับผิดชอบ (ตามกฎหมาย)
motion(โม'เชิน) n. การเคลื่อนที่,อำนาจการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว,วิธีการหรือท่าทางในการเดิน,กิริยาท่าทาง,ข้อเสนอเป็นทางการ,การขอร้องต่อศาล,แรงดลใจ,ความโน้มน้าว -Phr. (in motion กำลังเคลื่อนที่) vt. โบกไม้โบกมือหรือให้สัญญาณเคลื่อนที่, See also: motioner n.
penetrating(เพน'นิเทรทิง) adj. ผ่านทะลุ,หลักแหลม,แหลมคม,โน้มน้าวจิตใจ, Syn. penetrant
persuasive(เพอสเว'ซิฟว) adj. สามารถชักจูงได้,ซึ่งชักจูง,โน้มน้าวใจ. n. สิ่งที่โน้มน้าวใจ,สิ่งจูงใจ,การล่อใจ
propend(โพรเพนดฺ') vi. โน้มเอียง,โน้มน้าว,ชอบ., See also: propend ness n., Syn. incline,tend
propense(โพรเพนซฺ') adj. โน้มเอียง,โน้มน้าว
propensity(พระเพน'ซิที) n. ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,ความชอบ, Syn. bent,leaning
ready(เรด'ดี) adj. พร้อม,เตรียมพร้อม,เสร็จ,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน,โน้มน้าว,ชอบ,มักจะ,คล่อง,สะดวก,ง่าย vt. เตรียมพร้อม n. the ready เงินสด ความพร้อมเพรียงที่จะใช้ interj คำอุทานให้เริ่มการแข่งขัน (เริ่มได้!!) Ready all!! ทุกคนเข้าประจำที่ -Phr. (make ready เตรียมพร้อม)
suasion(ซเว'เ?ิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การพูดจูงใจ,การโน้มน้าว., See also: suasive adj. suasiveness n.
tamper(แทม'เพอะ) vi. ยุ่ง,ชักจูง,โน้มน้าว,ให้สินบน.n. ผู้ตอก,ผู้กระทุ้ง,ผู้อุด,ไม้ตอก,ไม้กระทุ้ง., See also: tamperer n.
tend(เทนดฺ) vt. เลี้ยง (สัตว์) ,เฝ้าดูแล,ดูแล,คอยรับใช้,โน้มเอียง,โน้มน้าว,มักชอบvi. คอยรับใช้, -Phr. (tend on (upon) ต้อนรับ,บริการ), Syn. lean,incline,verge
tendency(เทน'เดินซี) n. ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,นิสัย,การบริการ,จุดประสงค์พิเศษ หรือเฉพาะ., See also: tendentious adj.
to(ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน
trend(เทรนดฺ) n. แนวโน้ม,แนวโน้มเอียง,แนวความคิด,ทิศทาง,แบบสมัยนิยม. vi. มีความโน้มเอียง,มีแนวโน้มเอียง,โน้มเอียง,โน้มน้าว
turn(เทิร์น) vt.,vi.,n. (การ) หมุน,หัน,ไข,เบือน,บิด,งอ,พับ,พลิก,ผิน,หันเห,บ่าย,เลี้ยว,อ้อม,โอบ,เบน,จุดที่มีการเปลี่ยนแปลง,เส้นโค้ง,ส่วนโค้ง,รอบหนึ่ง,พักหนึ่ง,รายการ,นิสัย,ลักษณะ,ท่าทาง,พฤติการณ์,รูปแบบ,ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,เวร,ลำดับ,การรักษา,การเดินเล่น,
English-Thai: Nontri Dictionary
cogency(n) การโน้มน้าวจิตใจ,ความน่าเชื่อ
dispose(vi) จำหน่าย,ขาย,โอน,กำจัด,ทำลาย,โน้มน้าว,ชักชวน
impel(vt) ผลัก,ดัน,กระตุ้น,ไล่,โน้มน้าว
impressionable(adj) รู้สึกได้ง่าย,ใจอ่อน,ไวต่อสิ่งกระตุ้น,โน้มน้าวใจง่าย
influence(n) อิทธิพล,บารมี,อำนาจ,การโน้มน้าว
motion(n) การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว,ญัตติ,แรงดลใจ,ความโน้มน้าว
persuade(vt) ชักจูง,ชักนำ,เกลี้ยกล่อม,โน้มน้าว,ชักชวน,โอ้โลม
persuasion(n) การชักจูง,การชักนำ,การโน้มน้าว,การชักชวน,การโอ้โลม
persuasive(adj) ซึ่งชักชวน,ซึ่งเชิญชวน,ซึ่งโน้มน้าวใจ,เป็นการเกลี้ยกล่อม
prepossess(vt) ทำให้ถูกใจ,โน้มน้าว,ครอบงำ,ทำให้หมกมุ่น
propensity(n) ความโน้มเอียง,ความมีใจชอบ,ความโน้มน้าว
prepossession(n) ความมีใจชอบ,ความโน้มน้าว,การหมกมุ่น
tamper(vi) ปนกันยุ่ง,โน้มน้าว,ชักจูง,ให้สินบน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cajole (vt.) โน้มน้าว See also: ชักชวน Syn. coax, wheedle, sweet-talk
cajole (vi.) โน้มน้าว See also: ชักชวน Syn. coax, wheedle, sweet-talk
convince (vt.) โน้มน้าว See also: ชักจูง Syn. persuade
prevail (vi.) โน้มน้าว
propend (vi.) โน้มน้าว
sweet-talk (vt.) โน้มน้าว See also: ชักชวน Syn. coax, wheedle
sweet-talk (vi.) โน้มน้าว See also: ชักชวน Syn. coax, wheedle
tamper (vt.) โน้มน้าว See also: ชักจูง
wheedle (vi.) โน้มน้าว Syn. cajole, coax
terrify (vt.) โน้มน้าวโดยการขู่ให้กลัว
persuade into (phrv.) โน้มน้าวให้ทำ See also: ชักจูงให้ทำ (บางสิ่ง) Syn. argue into
wheedle (vt.) โน้มน้าวให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง Syn. cajole, coax
coax into (phrv.) โน้มน้าวให้ยอม Syn. argue into
cut down (phrv.) โน้มน้าวให้ลดราคา
coax out of (phrv.) โน้มน้าวให้ห่างจาก Syn. argue out of
bring home to (phrv.) โน้มน้าวให้เชื่อ Syn. come home to, drive home to, get home to
come home to (phrv.) โน้มน้าวให้เชื่อ Syn. drive home to, get home to
bring around (phrv.) โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด Syn. bring round
bring over (phrv.) โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด Syn. bring round
bring round (phrv.) โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด Syn. bring around, bring over, come around, come over, fetch over
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Having to convince people to buy somethingการโน้มน้าวให้ผู้คนซื้อของบางอย่าง
You have got to convince themคุณต้องโน้มน้าวพวกเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And convince them to vote yes.โน้มน้าวพวกเขาให้โหวตผ่าน
Fitzpatrick took less convincing than I'd imagined.โน้มน้าวฟิตซ์แพทริกนั้น ง่ายกว่าที่ผมจินตนาการไว้เสียอีก
Convince him it's not true.โน้มน้าวใจเขา ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง
Convince Conrad to confess...โน้มน้าวใหคอนราดสารภาพผิด
Convince people that the only way to stop a pandemic is to impose mandatory testing.โน้มน้าวให้ประชาชนว่าเป็นเพียงทางเดียว/Nที่จะหยุดการระบาด เพื่อเรียกร้องให้เกิดการทดสอบ
Convince them it's something they need, you know what I mean?โน้มน้าวให้พวกเขามันเป็นสิ่งที่ พวกเขาต้องการคุณรู้ว่าฉันหมายถึงอะไร?
Talk them out of moving her.โน้มน้าวให้พวกเขาเลิกคิดเรื่องย้ายโมนา
To convince the vice president to allow one reporter to cover the event.โน้มน้าวให้รองประธานาธิบดี ให้อนุญาติกับนักข่าวคนหนึ่ง เข้ามาทำหน้าที่ในงานนี้
Persuade him to drop his interest in Grayson Global, and I will stand behind you every step of the way, come what may.โน้มน้าวให้เขาเลิก ความสนใจใน Grayson Global, และฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอ, ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม
To convince her to stop drinking her special tea.โน้มน้าวให้เธอหยุดและดื่มชาพิเศษของเธอ
Convinced the rest of the girls to back you up.โน้มน้าวให้เพื่อนๆ เห็นด้วย
Maybe this is an idea. It seems to me that it's up to us to convince this gentleman that he's wrong and we're right.อาจจะเป็นความคิดที่ มันดูเหมือนว่าฉันว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะโน้มน้าวให้สุภาพบุรุษนี้
I didn't expect a turn. I thought you were all gonna to try to convince me.ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะ ฉันคิดว่าคุณทุกคนจะพยายามที่จะโน้มน้าวให้ฉัน
How could you convince your people to allow Americans to go on the flight?วิธีที่คุณสามารถโน้มน้าวให้คน ของคุณ ที่จะอนุญาตให้ชาวอเมริกันที่ จะไปในเที่ยวบิน?
But now I have to convince him of who he is.แต่ตอนนี้ฉันต้องโน้มน้าว ให้เขาว่าเขาเป็นใคร
Wasn't it Nietzsche's work itself, which through deconstructive and post-structuralist readings induced the death of psychobiography?ผลงานของเนเช่ ซึ่ง... ...ผ่านจิตวิทยาการวิจารณ์และ นักโครงสร้างการอ่าน... ...โน้มน้าวไปสู่ความตาย แห่งความวิกลจริตไม่ใช่เหรอ?
I'm gonna need your help to convince Paul this mountain means business.ฉันจะต้องการความช่วยเหลือของคุณที่จะโน้มน้าวให้ พอลภูเขานี้หมายถึงธุรกิจ
I understand you made a very convincing argument.เห็นว่าเธอโน้มน้าว คณะกรรมการได้สำเร็จ
Yeah, a smooth, and I'd like to think a... very... compelling speech.ใช่ ความลื่นไหล ฉันอยากจะคิด... สุนทรพจน์ที่โน้มน้าวใจคน
She made out with Regina's boyfriend and then convinced him to break up with her.เธอกุ๊กกิ๊กกับแฟนของเรจิน่า และโน้มน้าว จนทำให้เขาเลิกกับเรจิน่า
Convincing its people they must prepare to defend their country to the death.เพื่อโน้มน้าวให้ผู้คนลุกขึ้นสู้จนตัวตาย
I tried to tip-toe around it and not lead her on, but she's going to believe what she wants to believe.ผมแค่พยายามโน้มน้าวเธอ ผมไม่ได้ดึงเธอเข้ามา เธอเต็มใจที่จะศรัทธา ในสิ่งที่เธอเลือกจะศรัทธา
Guys like Vogel learn in the schoolyard which kids to bully and which kids to protect, and he's got you convinced that you owe him so much that you'll go to jail for him.คนอย่างโวเกลเรียนรู้จากโรงเรียน ว่าต้องรังแกเด็กคนไหนและต้องปกป้องเด็กคนไหน และเขาก็โน้มน้าวให้คุณเชื่อ ว่าคุณติดหนี้บุญคุณเขามากมาย จนทำให้คุณต้องเข้าคุกแทนเขา
You know, for all I know, you guys tampered with it.แบบว่า เท่าที่ผมรู้พวกคุณโดนโน้มน้าวไปกับมัน
Prime Minister, please convince His Royal Highness.ท่านเสนาบดี, ได้โปรดโน้มน้าวองค์รัชทายาทด้วย
Use your tears to move him.ใช้น้ำตาของท่านในการโน้มน้าวเขา
My Lady, you should try to convince him one more time.ฮุหยิน เจ้าควรลองพยายามโน้มน้าวใจของเขาอีกสักครั้ง
She can go on to have a life.เดเวี่ยนอยากฆ่านายทั้งคู่ แต่ฉันโน้มน้าวให้เป็นวันอื่น
I persuaded them, the Council of Shadows, that I was an ally.ผมโน้มน้าวพวกเขา สภาเงาที่ผมเป็นพันธมิตรอยู่
I've been to TV networks to convince them to follow me with a camera.ไปสถานีช่องต่างๆ เพื่อโน้มน้าว ให้พวกเค้าติดตามผม
I wish it were only against me.สนับสนุนลีโอนายเดิส แต่ท่านต้องโน้มน้าวพวกเขา
Listen, Paul, we convince a kid to stop gangbanging, all we do is create a void.ฟังนะพอล เราโน้มน้าวไม่ให้เด็กตีกัน แต่เรากลับสร้างช่องว่าง
And he's convinced me to get the help that I needed.และเขาก็โน้มน้าวผมให้รับความช่วยเหลือจากเขา
Operating on favors, political leanings, posturing.จัดการกองหนุน โน้มน้าวผู้มีอำนาจ นั่งวางมาด
I have to tell you, it's not very convincing.ฉันจะบอกให้นะ นี่มันไม่น่าโน้มน้าวใจเลย
So, i was thinking, what if we could convince her to, i don't know, like, uh, give up some secret stuff...ผมว่าถ้าเราโน้มน้าวเธอให้... แบบว่าบอกความลับสักอย่างหรือ
But the ER didn't know she was on MAO inhibitors, so they gave her Demerol, that's a nasty combo.พวกเขาเลยให้ยาแก้ปวดเธอ มันอาจเป็นอันตราย ดังนั้น,ที่คุณต้องทำคือ พูดโน้มน้าวเด็กคนนี้
It's been a while since a patient took a swing at you.ต่อยหน้านาย ขอฉันดูหน่อย ผมเพียงแค่พูดโน้มน้าวทางแม่
How can I dispose of myself with it?ทำไมฉันถึงต้อง โน้มน้าวตังเองยังงั้นเหรอ
No, some people are convinced he's still a threat.ไม่ คนบางคนยังพยายามโน้มน้าวว่าเขาเป็นตัวอันตรายอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โน้มน้าว
Back to top