ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดยทันทีทันใด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดยทันทีทันใด*, -โดยทันทีทันใด-

โดยทันทีทันใด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยทันทีทันใด (adv.) immediately See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly Syn. โดยทันที, ทันที, ฉับพลัน, อย่างกะทันหัน, บัดนั้น, เดี๋ยวนั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
random accessการเข้าถึงโดยสุ่มการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้โดยสุ่มหมายความว่าเข้าถึงได้ทุก ๆ จุดได้โดยทันทีทันใด เป็นต้นว่า การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในจานบันทึก ซึ่งจะใช้เวลาเท่ากันหมดไม่ว่าเก็บไว้ที่จุดไหน ต่างกับการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในแถบบันทึกหรือเทป ถ้าข้อมูลที่ต้องการอยู่ตอนปลาย ก็จะต้องรอให้เทปเดินหน้าไปจนถึงจุดนั้นเสียก่อน การเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีนี้ จะมีหัวอ่าน/บันทึก (read head) ต่อกับก้านโลหะที่เคลื่อนเข้า/ออกได้ เหนือจานที่หมุนรอบแกนอีกทีหนึ่ง เปรียบเทียบ) ถ้าเปรียบกับการฟังเพลงจากจานเสียงและเทป จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ ถ้าเป็นเทปหรือแถบบันทึก หากจะฟังเพลงที่อยู่ในลำดับท้าย ๆ ก็จะต้องรอให้เทปหมุนผ่านเพลงในลำดับแรก ๆ ไปก่อน แต่ถ้าเป็นจานเสียง เราต้องการฟังเพลงใด ก็สั่งได้ทันทีดู sequential access เปรียบเทียบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
immediately (adv.) โดยทันทีทันใด See also: อย่างทันที, อย่างกะทันหัน, อย่างเฉียบพลัน, อย่างรวดเร็ว, อย่างฉุกเฉิน, อย่างรีบด่วน, อย่างปุบปับ Syn. instantaneously, instantly Ops. later
forthwith (adv.) โดยทันทีทันใด (คำทางการ) See also: ทันที, ไม่รีรอ Syn. immediately, instantaneously, instantly
hereupon (adv.) โดยทันทีทันใดหลังจากนี้ Syn. hereon
hereon (adv.) โดยทันทีทันใดหลังจากนี้ (คำโบราณ) Syn. hereupon
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sentences will begin immediately at Disciplinary Barracks, Ft.ให้รับโทษโดยทันทีทันใด
He spent a lifetime murdering seemingly random victims, then out of nowhere sought out Spicer, recreated his parents' murder, lured him into a trap, killed him and took his daughter.เขาใช้เวลาทั้งชีวิตในการฆ่าเหยื่อแบบสุ่ม จากนั้นโดยทันทีทันใด เขามุ่งเป้าไปที่สไปเซอร์ สร้างการฆาตกรรมพ่อกับแม่ของเขาขึ้นใหม่ ล่อลวงเขาสู่กับดัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดยทันทีทันใด
Back to top