ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดยทันที

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดยทันที*, -โดยทันที-

โดยทันที ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยทันที (adv.) immediately See also: directly, promptly, instantly, suddenly, abruptly Syn. ทันที, ทันทีทันใด, ฉับพลัน
โดยทันทีทันใด (adv.) immediately See also: promptly, suddenly, abruptly, instantly Syn. โดยทันที, ทันที, ฉับพลัน, อย่างกะทันหัน, บัดนั้น, เดี๋ยวนั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
extemporise(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.
extemporize(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.
random accessการเข้าถึงโดยสุ่มการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้โดยสุ่มหมายความว่าเข้าถึงได้ทุก ๆ จุดได้โดยทันทีทันใด เป็นต้นว่า การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในจานบันทึก ซึ่งจะใช้เวลาเท่ากันหมดไม่ว่าเก็บไว้ที่จุดไหน ต่างกับการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในแถบบันทึกหรือเทป ถ้าข้อมูลที่ต้องการอยู่ตอนปลาย ก็จะต้องรอให้เทปเดินหน้าไปจนถึงจุดนั้นเสียก่อน การเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีนี้ จะมีหัวอ่าน/บันทึก (read head) ต่อกับก้านโลหะที่เคลื่อนเข้า/ออกได้ เหนือจานที่หมุนรอบแกนอีกทีหนึ่ง เปรียบเทียบ) ถ้าเปรียบกับการฟังเพลงจากจานเสียงและเทป จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ ถ้าเป็นเทปหรือแถบบันทึก หากจะฟังเพลงที่อยู่ในลำดับท้าย ๆ ก็จะต้องรอให้เทปหมุนผ่านเพลงในลำดับแรก ๆ ไปก่อน แต่ถ้าเป็นจานเสียง เราต้องการฟังเพลงใด ก็สั่งได้ทันทีดู sequential access เปรียบเทียบ
spontaneous(สพอนเท'เนียส) adj. เกิดขึ้นโดยตัวของมันเอง,เกิดขึ้นเอง,เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ,โดยสัญชาตญาณ,จากภายใน,โดยทันที., See also: spontaneousness n., Syn. instinctive,involuntary,natural
English-Thai: Nontri Dictionary
prompt(adj) ฉับพลัน,โดยทันที,รวดเร็ว,ทันทีทันใด
quickly(adv) โดยไว,โดยเร็ว,โดยทันที,อย่างรวดเร็ว,โดยฉับพลัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delistingการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การที่ตลาดหลักทรัพย์ถอนสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของหลักทรัพย์ใด ๆ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้นอาจเป็นเพราะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวขอถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการของเพิกถอนเกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด) หรือตลาดหลักทรัพย์สั่งให้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อพบว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้กระทำผิดข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (listing agreement) อย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตกต่ำลง จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ลงทุนสำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียน มีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวโดยทันที แต่จะจัดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และประกาศให้ผู้ลงทุนได้ทราบทั่วกัน ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดเผยข้อมูล หากบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแผน หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวก็จะพ้นจากการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน แต่ถ้าบริษัทไม่อาจแก้ไขได้ตามแผนและตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว [ตลาดทุน]
Evoked Potentialsกระแสไฟที่เกิดขึ้นที่กล้ามเนื้อ,ศักย์บันดล,ศักยบันดล,การตอบสนองโดยทันที [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
at once (adv.) โดยทันที Syn. immediately, soon, instantly
instantly (adv.) โดยทันที See also: ทันที, ทันทีทันใด, ในไม่ช้า
quickly (adv.) โดยทันที Syn. immediately, soon, at once, instantly
immediately (adv.) โดยทันทีทันใด See also: อย่างทันที, อย่างกะทันหัน, อย่างเฉียบพลัน, อย่างรวดเร็ว, อย่างฉุกเฉิน, อย่างรีบด่วน, อย่างปุบปับ Syn. instantaneously, instantly Ops. later
forthwith (adv.) โดยทันทีทันใด (คำทางการ) See also: ทันที, ไม่รีรอ Syn. immediately, instantaneously, instantly
hereupon (adv.) โดยทันทีทันใดหลังจากนี้ Syn. hereon
hereon (adv.) โดยทันทีทันใดหลังจากนี้ (คำโบราณ) Syn. hereupon
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please leave the building at onceโปรดออกไปจากตึกนี้โดยทันที
You must bring me to him at onceเธอต้องพาฉันไปหาเขาโดยทันทีนะ
Any disturbance should be reported to me immediatelyควรรายงานเกี่ยวกับความไม่สงบใดๆ แก่ฉันโดยทันที
We'd better do that straight awayพวกเราควรจะทำสิ่งนั้นโดยทันที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Police, at present, are refusing to comment on a possible motive for the murders, but re-assure the public that they are doing everything possible...แต่โทรแจ้งสายตรง 999 โดยทันที ทางตำรวจ ณะ ขณะนี้ ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อมูลเหตุจูงใจ ที่จะเป็นไปได้ต่อการฆ่า แต่เพื่อความมั่นใจของประชาชน พวกเขาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อจับตัวคนร้ายให้ได้
Vicky, you need to have Dayton send a C.S. unit out to Edie's, and you put an A.P.B. out on the Sheriff and Breen Haskell, and send units over to their houses immediately.วิ้กกี้ คุณจำเป็นต้องให้ เดย์ตัน ส่งหน่วย C.S ไปที่ เอ็ดดี้ และคุณใส่ A.P.B. ที่บนนายอำเภอ และ บรีน ฮาสเคล และส่งหน่วย มายังบ้านของพวกเขา โดยทันที คุณเข้าใจแล้วใช่ไหม?
Quickly and completely.โดยทันที และ เสร็จสมบูรณ์
Undress her immediatelyถอดเสื้อผ้าโดยทันทีของเธอ .
He or she whose bottom is judged the best will be killed immediatelyเขาหรือเธอสิ่งที่ข้างใต้ is judged ที่ดีที่สุด... ...จะถูกฆ่าโดยทันที
We need 5,000 bucks fast.พวกเราต้องการ$5000โดยทันที
I'll have it taken down immediately and make sure that lunatic never works in this town again.ผมจำต้องรีบยุติเรื่องนี้โดยทันที... ...และจะทำให้แน่ใจด้วยว่า เจ้าคนบ้าระห่ำอย่างนี้ จะไม่มีวันได้เหยียบเข้ามาที่ห้างของเราอีกเด็ดขาด
Sentences will begin immediately at Disciplinary Barracks, Ft.ให้รับโทษโดยทันทีทันใด
Because of recent events, these new rules will be put into effect immediately:เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กฎต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้โดยทันที
Maintenance of the body to a better hospitalอาการของคุณต้องเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลโดยทันที
All members of the police and fire department on leave or off duty shall report immediately to their precincts or company command.เจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานดับเพลิงทุกคน ที่ไม่ได้ประจำการอยู่ในตอนนี้ ให้กลับเข้าไปรายงานตัว ยังหน่วยงานต้นสังกัดโดยทันที
In the event that one is late, to tell the other immediately about it.ในกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งจะกลับดึก กรุณาบอกอีกฝ่ายโดยทันที
I never thought that he would refuse me immediately.ฉันไม่คิดว่าเขาจะปฏิเสธฉันโดยทันทีนะ
I'm going to have to operate immediately.ผมจะทำการผ่าตัดโดยทันที
I think we go out with this news immediately.ผมคิดว่าเราต้องบอกข่าวนี้ โดยทันที
We have tracked down the cyborg parts in question... to the lab that manufactured them, and shut it down immediately.เราจะสืบสาว ชิ้นส่วนไซบอร์กที่ว่า... ...ถึงห้องวิจัยที่สร้างพวกเขา และสั่งปิดโดยทันที
Other departments have enacted countermeasures as well.ให้แผนกอื่นๆได้ออกข้อบังคับตอบโต้โดยทันที
..will take immediate actionsคอร์นีเลียสคงจะต้องทำอะไรสักอย่างโดยทันที
That dirty money comes back to you sparkling clean. Yay!เงินสกปรกนั่นก็จะกลายมาเป็นเงินบริสุทธิ์โดยทันที เย้!
Then contact them immediately.รีบติดต่อพวกเขาโดยทันที
Start tracing all calls immediately.สืบร่องรอยการใช้โทรศัพท์ทั้งหมดโดยทันที
Therefore, of course, i'll need a lab immediately.เพราะฉะนั้น,แน่ละ,ผมต้องการแล็บโดยทันที.
But for the sake of the child she must begin her lying-in, immediately.แต่เพื่อเห็นแก่ทารกในครรภ์ นางจะต้องเริ่มนอนพักผ่อนบนเตียง โดยทันที
And that all sports teams representing South Africa shall be known forthwith as the Proteas.และให้ทุกทีมกีฬาที่เป็นตัวแทน.. ของแอฟริกาใต้.. ...ให้ถูกเรียกใหม่โดยทันที...
OK, I'm gonna propose that we curtail this interview forthwith.ฉันอยากให้เราหยุดการสัมภาษณ์นี้โดยทันที
I'm seeking preliminary relief for the immediate seizure of property.ฉันกำลังขอคำสั่งปลดปล่อยเพื่อการยึดคืนสินทรัพย์โดยทันที
Or what if we instantly love him,หรือถ้าเราชอบเขาโดยทันที
He'll walk out of here with nothing. He'll be out of the country in a heartbeat.เขาเดินออกมาโดยที่ไม่มีอะไร เขาจะหนีออกนอกประเทศโดยทันที
Stay here. She may need to get out fast.อยู่ที่นี่นะ เธออาจจะต้องรีบหนีโดยทันที
The following will result in instant expulsion:ใครฝ่าฝืน จะถูกไล่ออกโดยทันที สูบบุหรี่ในพื้นที่
And I demand that you release us immediatelyและข้าขอสั่งให้เจ้าปล่อยตัวพวกเราโดยทันที
When I get control of the bridge, you must start the attack.เมื่อข้าควบคุมสะพานได้แล้ว ท่านต้องเริ่มโจมตีโดยทันที
Activate the bridge and get them across immediately.ปล่อยสะพาน แล้วให้พวกเขาข้ามมาโดยทันที
Order our bombers to destroy the capitol immediately.สั่งให้ฝูงบินทิ้งระเบิดของเรา ทำลายเมืองหลวงโดยทันที
Look, I offered you command of the expedition.ฟัง ฉันขอเสนอให้คุณ ปฏิบัติตามคำสั่งโดยทันที
Please contact the Bend police department immediately. Thank you.กรุณาติดต่อกรมตำรวจเบนด์โดยทันที ขอบคุณค่ะ
You know, admit that we were wrong And disqualify our respective teams immediately.แบบ…ยอมรับว่าเราผิด และโดนตัดสิทธิ์โดยทันที
I shall leave for Rodia immediately.ข้าจะไปโรเดียโดยทันที
You will get on the gunship when we arrive.เจ้าต้องขึ้นยานปืนโดยทันทีที่เราไปถึง
Ahsoka and I will set out immediately.อาโซก้ากับข้าจะออกเดินทางโดยทันที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดยทันที
Back to top