ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แสดงความคิดเห็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แสดงความคิดเห็น*, -แสดงความคิดเห็น-

แสดงความคิดเห็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แสดงความคิดเห็น (v.) voice/give one´s opinion See also: show/express one´s opinion Syn. ให้ความคิดเห็น
English-Thai: HOPE Dictionary
express(อิคซฺเพรส') {expressed,expressing,expresses} vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงความคิดเห็น,แสดงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสูตร,ส่งด่วน,บีบ,คั้น adj. ชัดเจน,ชัดแจ้ง,แน่นอน,เหมาะสม,ด่วน,เร็วเป็นพิเศษ,โดยเฉพาะ,พิเศษ. n. ขบวนรถด่วน,การส่งด่วน,บริษัทขนส่งด่วน,คนเดินหนังสือพิ
free-spokenadj. ซึ่งพูดแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ,ขวานผ่าซาก,พูดจาโผงผาง, See also: free-spokenly adv. free-spokenness n.
opine(โอไพน์') vt.,vi. มีความคิดเห็น,แสดงความคิดเห็น,รู้สึกว่า,เข้าใจว่า
vend(เวนดฺ) vt. จำหน่าย,ขาย,ขายเร่,แสดงความคิดเห็น,ตีพิมพ์. vi. ค้าขาย,จำหน่าย,ขาย, Syn. sell
voice(วอยซฺ) n. เสียงร้อง,เสียงร้องของคน,เสียงพูด,เสียงเปล่ง,ความสามารถในการพูดหรือร้อง,สิทธิในการแสดงความคิดเห็น,ความต้องการ,ความปรารถนา,ความคิดเห็น,สิทธิในการออกเสียง,ปากเสียง,โฆษก,วาจกในไวยากรณ์,นักร้อง,ส่วนที่ขับร้องของบทดนตรี,ความสามารถในการขับร้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
opine(vi) ออกความเห็น,แสดงความคิดเห็น
vend(vt) ขาย,จำหน่าย,ตีพิมพ์,แสดงความคิดเห็น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Suggestion boxกล่องรับความคิดเห็นห้องสมุดบางแห่งหาวิธีให้ผู้ใช้ห้องสมุดเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการให้บริการหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดและวิธีปฏิบัติของห้องสมุด โดยการเขียนเสนอแนะในแผ่นกระดาษและนำไปใส่ไว้ในกล่องรับความคิดเห็นที่ห้องสมุดจัดไว้ซึ่งอาจวางไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือประตูทางเข้าห้องสมุด นอกจากนั้นบนรายการออนไลน์ (Online catalog) และบนหน้าเว็บของห้องสมุดยังให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับคำตอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารห้องสมุดอาจจะติดไว้บนป้ายประกาศของห้องงสมุด หรือแสดงไว้ในส่วนพิเศษในหน้าโฮมเพจของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
comment (vi.) แสดงความคิดเห็น Syn. commentate
comment (vt.) แสดงความคิดเห็น
deliver oneself of (phrv.) แสดงความคิดเห็น
opine (vi.) แสดงความคิดเห็น See also: มีความคิดเห็น Syn. say, guess
opine (vt.) แสดงความคิดเห็น See also: มีความคิดเห็น Syn. say, suggest, guess
represent to (phrv.) แสดงความคิดเห็นกับ
comment on (phrv.) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Syn. comment upon
comment upon (phrv.) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Syn. comment on
animadvert on (phrv.) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (อย่างวางท่า)
animadvert upon (phrv.) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (อย่างวางท่า)
call-in (n.) รายการที่ให้ผู้ชมหรือผู้ฟังโทรเข้าไปแสดงความคิดเห็น Syn. phone-in
clamor (n.) การแสดงความคิดเห็นของสาธารณะชน Syn. protesting, complaint
fact-sheet (n.) ใบแสดงความคิดเห็น
forum (n.) การประชุมแสดงความคิดเห็น
noncommittal (adj.) ซึ่งไม่แสดงความคิดเห็นหรือเข้าข้าง See also: ซึ่งไม่เปิดเผยความคิดหรือความรู้สึก, ซึ่งระมัดระวัง Syn. cautious, wary
noncommittally (adv.) อย่างไม่แสดงความคิดเห็น See also: อย่างไม่เข้าข้าง
obiter dictum (n.) คำพูดแสดงความคิดเห็น ความจริง หลักการหรืออื่นๆ
protesting (n.) การแสดงความคิดเห็นของสาธารณะชน Syn. complaint
voice (n.) สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You are entitled to your own opinionคุณมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Make one more comment like that, Jimmy, and not only do we not get back into business, but I call McGee in Belfast and I pull all of the Sons support.แสดงความคิดเห็นนั่นให้มากขึ้นกว่านี้หน่อย จิมมี่ และไม่เพียงเเค่เราจะได้กลับมาทำธุรกิจกันใหม่ แต่ฉันจะโทรหาแม็คกีที่เบลฟาสต์ ฉันจะใช้อิธิพลสนับสนุนthe Sons
Please share your thoughts with everyoneแสดงความคิดเห็นให้พวกเค้าฟังหน่อย
It's not real from your point of view... and right now reality shares your point of view.อาจไม่สมจริงในสายตาคุณ แต่อย่างน้อยคุณก็แสดงความคิดเห็นออกมาแล้ว
The senator has been besieged here, outside his palatial estate... by a virtual army of media, waiting for... some comment on the unfortunate events of late.สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการปิดล้อมที่นี่นอกอสังหาริมทรัพย์หรูหราของเขา ... โดยกองทัพเสมือนจริงของสื่อรอ ... แสดงความคิดเห็นในเหตุการณ์ที่โชคร้ายของปลายบาง
Let's see, speak up in Callahan's class.ขอคิดก่อน พยายามแสดงความคิดเห็นในชั่วโมงของคัลลาแฮน
Don't say anything, let him form his own opinion.ห้ามพูดอะไรนะ ปล่อยให้เขาแสดงความคิดเห็นออกมา
You made a good argument.คุณแสดงความคิดเห็นได้ดีมาก
We have to use such freedom of speech to create explosive scandals,เราต้องใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างเรื่องอื้อฉาวให้ดังระเบิด
I can take a few knocks. My God, it's part of my job.ฉันแสดงความคิดเห็นไม่กี่คำเอง พระเจ้า มันเป็นส่วนหนึ่งของงานฉัน
Therefore, I ask you to refrain from demonstrations of any kind;อย่างไรก็ดี ขอให้ทุกท่านงดเว้น การแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น
You know, bree, you can make your point and still be nice.คุณรู้มั้ย บรี คุณสามารถแสดงความคิดเห็น แล้วถนอมน้ำใจไปด้วยได้
I'm giving you a chance to comment before I write the story.ชั้นให้โอกาสเธอเพื่อแสดงความคิดเห็น ก่อนที่จะเริ่มเขียนนะ
Look, I hated seeing that as much as you did, but you know you never interrupt another person's share.ฟังน่ะ ผมก็เกลียดการรู้เห็น ในสิ่งนั้นเท่ากับนาย แต่คุณก็รู้ว่าไม่ควรไปขัดจังหวะ การแสดงความคิดเห็นของคนอื่น
Lessenberry, They do not pay me nearly enough money To comment on local politics.พูดตามตรงนะคะพวกเค้าไม่ได้จ่ายเงินให้ฉัน มากพอที่จะแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองท้องถิ่น
DJ Spin-Sane. There he is![ตอนที่คุณพูดถึงมัน เขาได้แสดงความคิดเห็นของเขาออกมาทันที] ท็อปเป็นคนที่หนักแน่นในทัศนคติของตัวเอง
Which makes me uniquely qualified to comment on its horror.ซึ่งทำให้ฉันมีลักษณะ เฉพาะพิเศษ ในการแสดงความคิดเห็น ต่อความโหดร้ายนี้
Police, at present, are refusing to comment on a possible motive for the murders, but re-assure the public that they are doing everything possible...แต่โทรแจ้งสายตรง 999 โดยทันที ทางตำรวจ ณะ ขณะนี้ ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อมูลเหตุจูงใจ ที่จะเป็นไปได้ต่อการฆ่า แต่เพื่อความมั่นใจของประชาชน พวกเขาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อจับตัวคนร้ายให้ได้
We can't just expect them to sit up and pay attention.เราปล่อยให้พวกเค้าแค่นั่งแสดงความคิดเห็นไม่ได้นะ
Please comment on this!ช่วยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะ
How dare you overstep your bounds and interfere?กล้าดียังไง ถึงเสนอหน้าแสดงความคิดเห็น
Investigators refuse to comment.สืบสวน ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
All right then, we'll begin with opening remarks.เราจะเริ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
Well, I suppose everyone's entitled to their own opinion.ฉันว่าพวกนี้ก็น่าจะได้รับสิทธิ์แสดงความคิดเห็นนะ
It's an expression.ฉํนแค่แสดงความคิดเห็น
You're not seriously being the kind of author that fights every negative review on Amazon?ลูกคงไม่ได้กำลังตามเถียงกับ ทุกการแสดงความคิดเห็นแย่ๆใน Amazon ใช่ไหม?
Ok, you don't think I can actually resist commenting on that.โอเค เธอคงไม่คิดว่าฉันจะต้านทานที่จะออกความคิดเห็นได้ใช่มั้ย นี่ไง เธอแสดงความคิดเห็นแล้ว
Uh, no comment. Excuse me.เอ่อ ไม่ขอแสดงความคิดเห็นละกันนะ ขอโทษด้วย
I could never get the voice,ผมไม่เคยได้แสดงความคิดเห็นเลย
Please comment on your thoughts right now.ช่วยแสดงความคิดเห็น ของคุณในตอนนี้ด้วยครับ
We can do this without the commentary.พวกเราจะทำงานโดยไม่มีการแสดงความคิดเห็น
Is there a comment card I could fill out about the level of service I received?มีใบแสดงความคิดเห็นให้ผม กรอกระดับการบริการที่ได้รับไหม
My dad was the insurance investigator, and every time he sees Jackson drive by in his Porsche, he makes some comment about the huge settlement he'll be getting when he's 18.พ่อฉันเป็นผู้ตรวจสอบประกัน, และทุกครั้งที่เค้า เห็นแจ็คสันขับรถปอร์เช่, เค้าก็แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับทรัพย์สินมหาศาล เค้าจะได้มันเมื่อเค้าอายุครบ 18
Thank you for actually showing some maturity.ขอบคุณสำหรับการแสดงความคิดเห็น
Sharp has declined to comment further on his decision to this very day.คมชัดได้ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตัดสินใจของเขาวันนี้มาก
I know I made a mistake, and I wanted to talk to Sebastian about it, except he was like, "discussion's over.ฉันรู้ฉันทำพลาดไป และฉันต้องการจะคุยกับเซบัสเตียนเรื่องนั่น ยกเว้นเขาเป็น ."การแสดงความคิดเห็นจบแล้ว ชั้นขอลา"
So far the police are unwilling to comment, but unsubstantiated eyewitness reports claims that the Starling City vigilante attacked Mrs. Queen in her office earlier tonight.ทางตำรวจไม่เต็มใจจะแสดงความคิดเห็น แต่พยานพร้อมเพรียงกันที่จะรายงาน อ้างว่าศาลเตี้ยเมืองสตาร์ลิ่งโจมตีคุณนายควีน
Not too shy about sharing his opinions.เขาไม่อายที่จะแสดงความคิดเห็นน่ะ
You want to meet me here around, say, 3:00 so you can take a look at this and give me your expert opinion?คุณอยากจะมาเจอผมที่นี่มั้ย ประมาณบ่ายสามเป็นไง คุณจะได้มาดูกับตาตัวเอง และแสดงความคิดเห็นให้ผมฟังหน่อย
Mr. Morley's dissent is noted along with Mr. De Groot's.คุณมอร์ลีย์ไม่เห็นด้วย ในการแสดงความคิดเห็นของคุณเดอกรูท
Such nasty remarks.มีคนแสดงความคิดเห็นแย่ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แสดงความคิดเห็น
Back to top