ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แผนก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แผนก*, -แผนก-

แผนก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผนก (clas.) division See also: section, sector, subdivision, department Syn. กอง, เหล่า, พวก, หมู่
แผนก (n.) division See also: subdivision
แผนก (n.) division See also: section, sector, subdivision, department Syn. กอง, เหล่า, พวก, หมู่
แผนกต้อนรับ (n.) reception
แผนกบัญชี (n.) accounting section
แผนกผลิต (n.) production department See also: production section or division
แผนกผู้ป่วยนอก (n.) out-patient department See also: OPD
แผนกผู้ป่วยหนัก (n.) intensive care unit See also: ICU Syn. ไอซียู
แผนการ (n.) plan See also: stratagem, plot, design, scheme, project Syn. แนวทาง, เป้าหมาย, หลัก, กลยุทธ์, กำหนดการ
แผนการ (n.) plan See also: scheme, method, program, proposal Syn. กลยุทธ์
แผนการรบ (n.) battle plan
แผนการวิจัย (n.) research project See also: research plan
แผนกเครื่องแต่งกายบุรุษ (n.) men´s wear department
แผนกเครื่องแต่งกายสตรี (n.) ladies´s wear department
English-Thai: HOPE Dictionary
card(คาร์ด) n. บัตร,คนตลก,ไพ่,แผนการ,การดำเนินการ vt. ใส่บัตร,ให้บัตร,ติดบนบัตร,เขียนลงบนบัตร
chart(ชาร์ท) n. ผัง,แผนภูมิ,บัญชี. -vt. ทำแผนภูมิ,วางแผนการ
cobweb(คอบ'เวบ) n. ใยแมงมุม,เส้นใยแมงมุม,แผนการ,ความยุ่งเหยิงสับสน vt. ทำให้ยุ่งเหยิง
counsel(เคา'เซิล) {counselled,counselling,counsels} n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,คำตักเตือน,วัตถุประสงค์,แผนการ,ข้อคิดเห็น,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา,แนะนำ., See also: counselable,counsellable adj., Syn. suggesti
cuisine(ควิซีน') n. ฝีมือการทำอาหาร,การทำอาหาร,การครัว,ห้องครัว,แผนกครัว, Syn. cookery
deeplaidadj. เกี่ยวกับจิตใจที่หวาดระแวง,เกี่ยวกับแผนการที่ลึกล้ำ
department(ดิพาร์ท'เมินทฺ) n. แผนก,ภาค,กอง,กรม,ทบวง,กระทรวง,เขต,จังหวัด., See also: departmental adj. ดูdepartment, Syn. section
desk(เดสคฺ) โต๊ะทำงาน,แท่นอ่าน ,กอง ฝ่ายหรือแผนก,ที่ตั้งโน๊ตดนตรี,กองบรรณาธิการ adj. เกี่ยวกับโต๊ะ
device(ดิไวซฺ') n. อุปกรณ์,เครื่องประดิษฐ์,เครื่องกลไก,แผนการ,หลักในใจ,เครื่องหมาย, Syn. contrivance อุปกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เมาส์ หน่วยจานบันทึก หรือโมเด็ม ซึ่งสามารถรับและแสดงผลข้อมูลได้ อุปกรณ์บางชนิดต้องมีโปรแกรมช่วย โปรแกรมนี้เรียกว่า device driverดู device driver ประกอบ
division(ดิวิส'เชิน) n. การแบ่งแยก,การแบ่งสรร,การปันส่วน,ความแตกแยก,สิ่งที่แบ่งแยก,เส้นแบ่งเขต,การหาร,แผนก,ฝ่าย,ส่วน,หน่วย, See also: divisional adj. ดูdivision divisionary adj. ดูdivision, Syn. seperation,part,section,discord
fetch(เฟทชฺ) {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอามา,ไปหยิบมา,เอามา,นำมา,ทำให้มา,ขายได้,ได้, (สูดลมหายใจ) ,ถอนใจ,ทำให้ (ตกลงมา) ,นำกลับ,ทำให้เกิดขึ้น. vi. ไปเอามา,เคลื่อน,แล่นเรือ,เอากลับ. -n. การไปเอามา,อุบาย,แผนการ,เขตลมคลื่น.,ผี, See also: fetch a breat ไปนำมาหมายถึงนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อ (medium) เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ
format(ฟอร์'แมท) n. รูปแบบ,แผนการรวมทั้งหมด, Syn. plan,layout รูปแบบจัดรูปแบบ1. หมายถึงรูปแบบการเก็บข้อมูลของโปรแกรมสำเร็จแต่ละโปรแกรม โปรแกรม Word Perfect และโปรแกรม WordStar แม้จะเป็นโปรแกรมประมวลผลคำเหมือนกัน แต่รูปแบบการเก็บข้อมูลก็ไม่เหมือนกัน 2. FORMAT เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบดอส และระบบวินโดว์ ที่ใช้เพื่อเตรียมจัดรูปแบบจานบันทึกใหม่ ๆ ไว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม จานบันทึกของแมคอินทอชกับจาน บันทึกของพีซี จะกำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน ฉะนั้น หากนำจานบันทึกที่จัดรูปแบบด้วยคำสั่ง "FORMAT" ของระบบดอสไปใช้กับเครื่องแมคอินทอช หน่วยบันทึกก็จะไม่รับ เพราะอ่านไม่ได้ หรือบันทึกข้อมูลลงเก็บไม่ได้
intendance(อินเทน'เดินซฺ) n. การควบคุม,การดูแล,แผนควบคุมการบริหาร,แผนกสมุหเทศาภิบาล
maneuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
manoeuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
merchandise(เมอ'เชินไดซ) n. สินค้า,วัตถุที่ซื้อขายกัน. vi. ค้าขาย. vt. ค้าขาย,ส่งเสริมการขาย,วางแผนการขาย., See also: merchandiser n. merchandizer n.
merchandize(เมอ'เชินไดซ) n. สินค้า,วัตถุที่ซื้อขายกัน. vi. ค้าขาย. vt. ค้าขาย,ส่งเสริมการขาย,วางแผนการขาย., See also: merchandiser n. merchandizer n.
plan(แพลน) n. แผน,แผนการ vi.,vt. วางแผน, Syn. scheme
plot(พลอท) n. ที่ดินแปลเล็ก,แผน,แผนการ,แผนการลับ,แผนที่,แผนผัง.,ที่ดินแปลเล็ก vt.,vi. แบ่งที่ดินออกเป็นแปลง ๆ ,วางแผน
press bureaun. แผนกหนังสือพิมพ์ของหน่วยงาน
project(พรอจ'เจคทฺ) n. โครงการ,แผนการ,โครงการวิจัย,โครงการค้นคว้า,โครงการเคหะ. vt. (โพรเจคทฺ') เสนอ,ออกแบบ,วางแผน,ยื่นออกมา,ต่อ,ส่อง,ฉาย,ฉายเป็นเงา,ถ่ายแผนที่,ถ่ายทอด. vi. ปรากฎตัว,แสดงออก,จินตนาการตัวเอง, Syn. plan,venture
projection(พระเจค'เชิน) n. การวางโครงการ,การวางแผน,การออกแบบ,การยิง,การโผล่ออกมา,การนูนออกมา,การปล่อยออกมา,การส่อง,การฉาย,ภาพทอดเงา,ภาพฉาย,การคำนวณทุน,การคำนวณอัตราการก้าวหน้า,การคาดคะเน,การประเมิน,แผนการ,โครงการ., Syn. overhang,predicito
prosody(พรอส'ซะดี) n. ฉันทลักษณ์,วิชาฉันทลักษณ์,วิชาเกี่ยวกับจังหวะและเสียงสัมผัสของบทกวี,แบบแผนการเปล่งเสียง., See also: prosodic adj. prosodical adj.
scenario(ซิแน'ริโอ,ซินา'ริโอ) n. บทภาพยนตร์,บทถ่ายภาพยนตร์,โครงการ,แผนการ,บทละคร. pl. scenarios, Syn. script,plot
schedule(เชด'ดูล,สเคด'ดูล) n. รายการ,รายละเอียด,หมายกำหนดการ,ตารางเวลา,ตาราง,แผนการ,กำหนดการประจำวัน. vt. กำหนดการ,กำหนด,เรียงลำดับ,วางแผน, See also: schedular adj., Syn. timetable,agenda
schematic(สคีแมท'ทิค) adj.,n.เกี่ยวกับ (แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ) ., See also: schematically adv., Syn. plan
scheme(สคีม) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลับ,กลเม็ด,ระบบการจัดการ,เพทุบาย,แผนร้าย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธิบาย,แผนจินตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอุบาย,วางแผนร้าย, See also: schemer n., Syn. plan
sect(เซคทฺ) n. สำนัก,นิกาย,ลัทธิ,นิกายศาสนา,กลุ่ม,แขนง,พรรค,ส่วน,ตอน,ช่วง,ภาค,แผนก, Syn. denomination
stratagem(สแทรท'ทะเจม) n. กลยุทธ,ยุทธวิธี,เล่ห์เหลี่ยม,อุบาย,กโลบาย,แผนการ
strategy(สแทรท'ทิจี) n. แผนการณ์,วิธีการ,อุบาย,กโลบาย,ยุทธศาสตร์,ยุทธวิธี,กลยุทธ
ward(วอร์ด) n. ห้องคนไข้,ตึกคนไข้,แผนกในโรงพยาบาล,ห้องเรือนจำ,ผู้ที่อยู่ในความปกครองหรือความพิทักษ์,ความเป็นผู้ปกครอง,กลุ่มยามรักษาการณ์ vt. ปัดเป่า,ขับออก,ขจัด, Syn. precinct,protege
English-Thai: Nontri Dictionary
branch(n) กิ่งไม้,สาขา,แขนง,แถว,ปลีกย่อย,แผนก,ทางแยก,วิชาย่อย
cobweb(n) ใยแมงมุม,แผนการ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
card(n) บัตร,นามบัตร,กระดาษแข็ง,สูจิบัตร,บัตรเชิญ,การ์ด,ไพ่,อุบาย,แผนการ
complot(n) แผนการร่วม,การสมรู้ร่วมคิด,การคบคิด
department(n) ภาค,แผนก,กระทรวง,กรม,กอง,ทบวง,จังหวัด,เขต
design(n) การออกแบบ,แผนการ,โครงการ,แบบแผน,ความตั้งใจ,จุดประสงค์
desk(n) โต๊ะ,โต๊ะทำงาน,กองบรรณาธิการ,แท่นอ่านคัมภีร์,ฝ่าย,แผนก
device(n) แผนการ,อุบาย,โครงการ,อุปกรณ์,เครื่องมือ
division(n) การหาร,การแบ่ง,การแบ่งแยก,การปันส่วน,ฝ่าย,แผนก,หน่วย
field(n) ทุ่ง,สนาม,ทุ่งหญ้า,ทุ่งนา,สนามรบ,สมรภูมิ,ขอบเขต,แผนก
makeshift(n) แผนการชั่วคราว,แผนเฉพาะหน้า
plan(n) แผนการ,แผนผัง,โครงการ,แผนที่,แบบ,หนทาง
plot(n) ที่ดิน,แผนการ,ร่าง,อุบาย,โครงการ,แผนผัง
project(n) โครงการ,แผนงาน,แผนการ
schedule(n) ตาราง,พิกัด,รายการ,หมายกำหนดการ,แผนการ
scheme(n) โครงการ,แบบแผน,แผนการ,หลักสูตร,แผนผัง,กลเม็ด
schooling(n) ระบบการศึกษา,การเรียนการสอน,แผนการศึกษา
section(n) ตอน,ส่วน,แผนก,มาตรา,วรรค,หมวด,วงการ
stratagem(n) ยุทธวิธี,เล่ห์เหลี่ยม,อุบาย,กลยุทธ์,กุศโลบาย,แผนการ
strategy(n) ยุทธวิธี,กลยุทธ์,แผนการณ์,อุบาย,กุศโลบาย,ยุทธศาสตร์
system(n) แนวการ,ระบบ,แผนการ,วิธี,ระเบียบ,หลักการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
choice of lawการเลือกใช้กฎหมาย (ก. ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) [ดู conflict of laws ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marshall Planแผนการมาร์แชล
Personnel departmentsแผนกงานบุคคล [TU Subject Heading]
Roadmap for Integration of ASEANแผนการรวมตัวของอาเซียน [การทูต]
Company Man พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Investor contactผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนผู้ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ หรือวางแผนการลงทุน ให้กับผู้ลงทุน ซึ่งมีสองประเภท ได้แก่ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข [ตลาดทุน]
Lesson Planการเขียนแผนการสอน, บันทึกการสอน [การแพทย์]
Life Styleแบบแผนการดำรงชีวิต, แบบอย่างการดำเนินชีวิต, พฤติกรรมในการดำรงชีวิต [การแพทย์]
Notationสัญลักษณ์, สัญญลักษณ์ สัญลักษณ์ (Notation) แผนการจัดหมู่แต่ละระบบมีการใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายประจำหรือแทนหมวดหมู่ต่างๆ ตั้งแต่หมวดใหญ่จนถึงหมวดย่อย โดยสัญลักษณ์ที่ใช้มักเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร หรือใช้ทั้งสองอย่างประกอบกัน แบ่งได้ดังนี้
Company Representativeพนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะ ตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
branch subdivision (n.) แผนก See also: กอง Syn. group, section
department (n.) แผนก See also: ภาค, คณะ, กรม Syn. agency, branch, division, group
desk (n.) แผนก See also: ฝ่าย, กอง Syn. bureau, agency, branch, department
division (n.) แผนก See also: กอง Syn. group, branch subdivision, section
service station (n.) แผนกซ่อมบำรุง See also: สถานีบริการซ่อมเครื่องล้างและอัดฉีดรถยนต์, สถานีซ่อมแซม Syn. filling station, gas station
conspiracy (n.) แผนการ See also: แผนที่คิดไว้ Syn. plot
idea (n.) แผนการ See also: โครงการ Syn. design, plan, scheme
plan (n.) แผนการ See also: แผนงาน, แผน, โครงการ Syn. plot, procedure
strategy (n.) แผนการ See also: วิธีการ, โครงการ Syn. plan, policy, scheme
itinerary (n.) แผนการการเดินทาง See also: กำหนดการเดินทาง Syn. schedule, programme, route
outline (n.) แผนการอย่างคร่าวๆ Syn. schema, scheme
schema (n.) แผนการอย่างคร่าวๆ Syn. scheme
arrondissement (n.) แผนกในโรงพยาบาลที่มีคนไข้ประเภทเดียวกัน Syn. conton, department, parish
conton (n.) แผนกในโรงพยาบาลที่มีคนไข้ประเภทเดียวกัน Syn. department, parish, arrondissement
ward (n.) แผนกในโรงพยาบาลที่มีคนไข้ประเภทเดียวกัน Syn. conton, department, parish, arrondissement
carry into (phrv.) ทำตาม (แผนการ, ความตั้งใจ) See also: ทำให้แผนการเป็นจริง Syn. put into
chart (vt.) กำหนดแผนการ See also: วางแผน Syn. plan
departmental (adj.) เกี่ยวกับแผนก See also: เกี่ยวกับกรม, เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐบาลหรือองค์กร
departmentalize (vt.) ทำให้เป็นแผนก See also: แบ่งเป็นแผนก
draft out (phrv.) ร่าง (เอกสาร, ข้อความ, แผนการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Major Kusanagi, Section 6 is in position and ready to move in.คุซานากิ แผนก 6 อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะเข้าไปแล้วครับ
I'm afraid we've both signed our bodies and ghosts away to Section 9.กลัวอย่างเดียวว่าทั้งจิตและร่างเราจะถูกเขี่ยออกจาก แผนก 9 ซะด้วยน่ะสิ
Whatever the Foreign Ministry's wishes, this falls within Section 9's jurisdiction.ไม่ว่าอะไรก็ตามที่กระทรวงฯหวังว่าจะเจอ, แผนก 9 ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้ด้วยเหมือนกัน.
Well, after all the excitement, Section 9 showed up with reinforcements and picked up what remained of the two cybernetic bodies and, of course, what remained of me and my arm.หลังจากเรื่องนั้น, แผนก 9 ส่งกำลังไปที่นั่น – นำร่างของไซบอร์ก 2ร่างมา. และแน่นอน, ตัวกับแขนของผมด้วย
The O.R.,The E.R. And the place with the food.ห้อง O.R แผนก E.R หรือที่ๆมีอาหาร
You know what I'm thinking?มีแค่คนเดียวใน แผนก Fringe
I heard that Prof. Im's recommendation for Prof. Jeong from the Dance Department was rejected.ได้ยินว่าอาจารย์ Yin Zheng แผนก Dance ที่ได้รางวัลยังโดนปฏิเสธเลย
113 female employees across all 22 divisions-- you know what they have in common?113 พนักงานหญิงจาก 22 แผนก รู้ใหมว่ามีอะไรที่เหมือนกัน
Including one very blond I.T. expert.รวมทั้งผู้หญิงผมบลอนด์ ฉลาดล้ำ แผนก IT คนนี้ด้วย
Agent Siegel was a top graduate at Quantico and served as supervisor in the Chicago White Collar division for the past two years.เจ้าหน้าที่ซีเกลจบด้วยอันดับสูงสุดของควอนติโค และดำรงตำแหน่งหัวหน้า แผนก White Collar ที่ชิคาโก
Department 3 hit the jackpot.ปัดโธ่ .. แผนก 3 แจ็กพ็อตแตกอีกแล้ว
So Section 6 forces the Puppet Master to enter a cyborg body ...แผนก 6 บีบให้นักเชิดหุ่นเข้าไปในร่างไซบอร์ก
Section 6 must be up to something.แผนก 6 อาจจะเจตนาทำอะไรบางอย่าง..
Section 6 has been following the trail of the Puppet Master for some time now.แผนก 6 ได้แกะรอยเจ้านักเชิดหุ่นมาระยะนึงแล้ว
Section 9 announced that it was a terrorist incident, and in return, the Foreign Minister resigned.แผนก 9 ออกประกาศว่าเป็นการก่อการร้าย, และทางกระทรวงฯก็ทำเฉยไป.
Fringe division has been ordered to stand down.แผนก Fringe ถูกสั่งให้ถอยออกไป
Windy City division had a work-release C.I. too.แผนก Windy City ก็มีการปล่อยตัวพวกนักโทษอัจฉริยะด้วย
Q-BRANCH HAVE BEEN ANALYZING THE PICTURE BUT SO FAR NOTHING.แผนก คิว เคยวิเคราะห์รูป แต่ไม่เจออะไรเลย
He worked out of Harvard in an area called fringe science.แผนก วิทยาศาสตร์ Fringe
Department of Alien Affairs. My name is Wikus Van De Merwe.แผนกการงานมนุษย์ต่างดาว ผมชื่อ Wikus Van De Merwe
The bureau travel department has her flying out on Friday.แผนกการบินของสำนักงานจะให้เธอเดินทางในวันศุกร์
Our education department hosts field trips for local elementary students.แผนกการศึกษาของเราเป็นเจ้าภาพจัดเที่ยวชม สำหรับนักเรียนประถม
Travel department's e-mailing Dick.แผนกการเดินทาง ส่งอีเมลล์ให้ดิ๊ก
Supervision Department sent a subpoena.แผนกกำกับดูแลส่งหมายศาลมา
Your D.P.D., your call.แผนกของคุณ, คุณตัดสินใจ
All right.แผนกของคุณถูกยุบ แต่...
Your division will be hard-hit.แผนกของคุณเคราะห์ร้าย
My department has a slightly different procedure log.แผนกของฉัน มีความแตกต่างเล็กน้อย\i0} ของบันทึกการปฏิบัติ
IRRELEVANT MY DEPARTMENT HAS BECOME.แผนกของฉันด้อยความสำคัญแค่ไหน ทำไมเราต้องมีสายลับ?
The Johnson county Sheriff's department remains quiet about their investigation thus far, but we'll stay on the scene as this story...แผนกของนายอำเภอเขตจอห์นสันยังปิดปากเงียบ เกี่ยวกับความคืบหน้าในการสอบสวน แต่เราจะเกาะติดเรื่องนี้...
My department investigated you and your buddies.แผนกของผมตามสืบคุณและคู่หู
His department was going under.แผนกของเขากำลังจะถูกปิด
Our department's finished tooแผนกของเราก็จบไปด้วย
Our department's safe.แผนกของเราก็จะปลอดภัย
Our department is working with the office of foreign assets control.แผนกของเรากำลังทำงานเกี่ยวกับตำแหน่งหน้่าที่ ของการควบคุมทรัพย์สินชาวต่างชาติ คุณเคยได้ยินมันบ้านใหม?
Our department's a lost causeแผนกของเราต้องถูกยุบ
The B% R Research and Development Unit in Westchester hasn't brought a major new product to market since 1997.แผนกค้นคว้าและวิจัยของ BR ในเวสท์เชสเตอร์ ไม่มีสินค้าที่สร้างความฮือฮาในตลาด ให้บริษัทตั้งแต่ปี 1997
Las Vegas Missing Persons Department?แผนกคนหายลาสเวกัสใช่ไหม
Compliance department has tagged something,แผนกควบคุมดูแล เจออะไรบางอย่างเข้า
Look, you're gonna see him again - really soon.แผนกคอมพิวเตอร์ครับ คอมพิวเตอร์

แผนก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[か, ka] Thai: แผนก English: department
[か, ka] Thai: แผนก English: section

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แผนก
Back to top