ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เริ่มแรก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เริ่มแรก*, -เริ่มแรก-

เริ่มแรก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เริ่มแรก (adv.) (at) first See also: firstly, initially, at the beginning, at the outset, in the first place Syn. เริ่มต้น
เริ่มแรก (adj.) beginning See also: first, initial, primary, incipient, original
English-Thai: HOPE Dictionary
ab initioอาบอินิททีออ') L. จากเริ่มแรก
ab ovo(อาบโอ' โว) (ลาติน) ตั้งแต่เริ่มแรก
arehenteron(อาร์คเอน'เทอรอน) n. โพรงย่อยอาหารเริ่มแรกของตัวอ่อน. -archenteronic adj. (primitive enteron)
auspicate(ออส'พะเคท) vt. ทำพิธีเปิด, เริ่มแรก (inaugurate)
autochthon(ออทอค'ธัน) n., (pl. thons, -thones) ชาวพื้นเมืองแต่เริ่มแรก, สัตว์หรือพืชของท้องถิ่นนั้น. -autochthonous, autochthonic, autochthonal adj., -autochthonism n., -autochtohny n.
father(ฟา'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บิดา,พ่อ,ผู้ปกครอง,พระ,พ่อบุญธรรม,คำเรียกชื่อผู้อาวุโสเพื่อแสดงความเคารพ,ผู้อาวุโสที่สุดของกลุ่ม,ผู้นำของเมือง,ผู้ก่อตั้ง,ผู้มาก่อน,แบบเริ่มแรก -Phr. (the Father พระผู้เป็นเจ้า) . vt. ให้กำเนิด,ริเริ่ม,เป็นพ่อ,ยอมร
firstlyadv. อันแรก,แรก,เริ่มแรก
inception(อินเซพ' เชิน) n. การเริ่ม, การเริ่มแรก, การได้รับปริญญา (โดยเฉพาะปริญญาโทหรือเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์) , พิธีมอบปริญญา
inceptive(อิมเซพ' ทิฟว) adj. เริ่มต้น, เริ่มแรกเกี่ยวกับกริยา (ไวยากรณ์) ที่เริ่มต้น. -n. คำกริยาที่แสดงการเริ่มต้น, Syn. inchoative)
initiate(อินิช'ชีเอท) vt. ริเริ่ม,เริ่มนำ,นำเข้า,นำไปให้รู้จัก. adj. เริ่มแรก n. ผู้ถูกพาไปให้รู้จัก., See also: initiator n. initiatress n., Syn. start,
outset(เอาทฺ'เซท) n. การเริ่ม,ระยะเริ่มแรก
start menuเมนูเริ่มแรกในระบบวินโดว์ 95 และ 98 เมนูเริ่มแรกนี้จะมองเห็นได้ทันทีที่กดเมาส์ที่ปุ่ม Start มีคำสั่งให้เลือกใช้ดังนี้ Programs, Documents, Settings, Find , Help, Run และ Shut downดู Start button ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
embryo(adj) อยู่ในขั้นต้น,อยู่ในระยะเริ่มแรก,ที่ยังเป็นตัวอ่อน
incipient(adj) เริ่มแรก,แรกเริ่ม,เริ่มเกิดขึ้น
kickoff(n) การเขี่ยลูกออก,การเตะลูกครั้งแรก,การเริ่มต้น,ระยะเริ่มแรก
outset(n) การเริ่มต้น,ระยะเริ่มแรก
premier(adj) ครั้งแรก,เริ่มแรก,เป็นรอบปฐมทัศน์,เป็นการเบิกโรง
embryonic(adj) ในขั้นต้น,เป็นตัวอ่อน,เพิ่งเริ่มก่อตัว,ยังไม่โต,เริ่มแรก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ab initio (L.)ตั้งแต่ต้น, แต่เริ่มแรก, แต่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
menarcheการเริ่มแรกมีระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
originalityความเริ่มแรก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Down paymentเงินเริ่มแรก [การบัญชี]
Earlyระยะเริ่มแรก,ระยะเนิ่น [การแพทย์]
Face valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Marginหลักประกันของลูกค้าจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อการซื้อหุ้นโดยใช้สินเชื่อหรือเพื่อการขายชอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์นั้น ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดอัตราขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องวางหลักประกันไว้เรียกว่า Initial Margin Rate เช่น ร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นที่ซื้อหรือขายชอร์ต เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดเปลี่ยนแปลงอัตรา Margin ได้หากภาวะความเสี่ยงใน ตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง เงิน Margin ที่ลูกค้าต้องวางเริ่มแรกนี้ เรียกว่า Initial Margin [ตลาดทุน]
Menarcheการเริ่มแรกมีระดู; ระดู, การเริ่มมี; เริ่มแรกมีประจำเดือน; ประจำเดือนครั้งแรก; การเริ่มมีระดูครั้งแรก; ระดูครั้งแรก; การมีประจำเดือนครั้งแรก; ประจำเดือนครั้งแรก; ระดูครั้งแรก; ประจำเดือนครั้งแรก, [การแพทย์]
Par valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Vectorดีเอ็นเอพาหะพลาสมิดตามธรรมชาติที่แยกได้จากแบคทีเรียมีการพัฒนาจนกลายเป็นดีเอ็นเอพาหะที่เหมาะสมใช้ในงานพันธุวิศวกรรม โดยพลาสมิดทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการสามารถเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ที่ต้องการแสดงออกซึ่งลักษณะนั้น เริ่มแรกตัดพลาสมิดและดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ แล้วเชื่อมต่อดีเอ็นเอทั้ง 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ ligase หลังจากนั้นส่งถ่ายเข้าสู่เซลล์ (transformation) ตัวอย่างพลาสมิดที่นิยมใช้ได้แก่ พลาสมิด pUC ซึ่งมีส่วนประกอบคือ ยีน B-galactosidase (lac Z) ยีนต้านทานต่อยาปฏิชีวนะแอมพิซิลิน ลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์ตัดจำเพาะหลายชนิดเรียงตัวซ้อนกันอยู่ในบริเวณยีน lac Z โดยมีลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์เพียง 1 ตำแหน่งต่อ 1 เอนไซม์ ดังนั้นบริเวณนี้จึงใช้เป็นที่เชื่อมต่อกับดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการเรียกบริเวณนี้ว่า multiple cloning site
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beginning (n.) เริ่มแรก See also: ตอนแรก Syn. start Ops. end
firstly (adv.) เริ่มแรก See also: ประการแรก, ในตอนแรก, ในตอนต้น, อันดับแรก Syn. first, in the first place Ops. lastly
for a start (adv.) เริ่มแรก See also: อย่างแรก
for starts (adv.) เริ่มแรก See also: อย่างแรก
git-go (sl.) เริ่มแรก
in the first place (idm.) เริ่มแรก See also: ประการแรก
primo (adv.) เริ่มแรก See also: อย่างแรก
up front (sl.) เริ่มแรก See also: ล่วงหน้า
for openers (idm.) เริ่มแรก (คำไม่เป็นทางการ)
for starters (idm.) เริ่มแรก (คำไม่เป็นทางการ)
at the outset (idm.) ตอนเริ่มแรก See also: เมื่อเริ่มต้น
nip something in the bud (idm.) ยุติได้ตั้งแต่เริ่มแรก See also: ทำให้สิ้นสุดลงได้ในช่วงแรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, first, you have to reach a point near death then the vampire, Sire, feeds you their own bloodดี เริ่มแรก คุณจะต้องใกล้ที่จะตาย แล้วแวมไพร์ ผู้สร้าง จะให้เลือดเขาแก่คุณ
Well, first of all, don't panic.เอาล่ะ เริ่มแรก อย่าตกใจกลัว
Hey, I'm sorry for my timing, but everything I said at the wedding is true.หนุ่มแบดบอยทิม ไคลน์ มีปีที่ย่ำแย่ เริ่มแรก ถูกกล่าวหาว่านอกใจ กับครูสอนพิลาทิส
First, I killed the pyromancer.เริ่มแรก ข้าสังหารมือเพลิง
It started when John was first identified as the Jigsaw killer.เริ่มแรก จอนห์น ถูกระบุว่า เป็นคนฆ่า จิ๊กซอว์
First I ask his mate, Dave the Laugh, to the gig.เริ่มแรก ฉันไปชวนเดฟเพื่อนเขา ไปงานคอนเสิร์ต
RACHEL: First I shower.เริ่มแรก ชั้น อาบน้ำ
Now, initially, scientists were only able to detectเริ่มแรก นักวิทยาศาสตร์ เพียงสามารถตรวจจับ
First, the potential candidates gather for the "Gyallahaal."เริ่มแรก ผู้สมัครรวมตัวกัน เพื่อ 'จิลเลินฮาล'
First, let's customize your avatar.เริ่มแรก มาสร้างอวตาร์ของคุณกันค่ะ
First we'll start by putting you in a safe place, mentally, by asking you to focus on a particular image, a memory that makes you happy.เริ่มแรก เราจะให้คุณอยู่ในที่ปลอดภัย ที่คุณสบายใจ ให้คุณเพ่งสมาธิถึงภาพบางอย่าง หรือความทรงจำที่ทำให้คุณมีความสุข
First thing we do is cancel out prints older than a week and then we cancel out the victim's prints.เริ่มแรก เราต้องไม่สนใจ ลายนิ้วมือที่เก่าเกิน กว่า สัปดาห์ และ ลายนิ้วมือ ของเหยื่อ
First, we start with the hair and then the wardrobe, until you are unrecognizable as princesses.เริ่มแรก เราะจะเริ่มจากผม และเสื้อผ้า, จนกว่าทุกคนจะลืม ว่าคุณคือเจ้าหญิง
First, Hyuga-sensei goes in.เริ่มแรก เฮียวกะเซ็นเซย์เดินเข้าไป
But I'm done.เริ่มแรก โลกจะเศร้าโศก
First, he learns on a frog, then a pig,เริ่มแรก, เขาเรียนจากกบ, จากนั้นก็หมู
Just fly there, land, hope they don't spot us, and walk in the door?เริ่มแรกก็บิน , จากนั้นก็ลงจอด ภาวนาไม่ให้พวกมันเห็นเรา แล้วเดินผ่านประตูเข้าไปอย่างนั้นหรือ?
First me, then Dawn.เริ่มแรกกับฉัน ต่อไปก็ดอว์น
For starters, what's going on with your mojo?เริ่มแรกก็เกิดอะไรขึ้นกับพลังจิตนาย
No one knew at first how far back the fracture went or even where it led to.เริ่มแรกก็ไม่เคยมีใครรู้ว่า รอยแตกจะลึกแค่ไหน หรือว่ามันจะนำไปโผล่ที่ใด
For starters, the 3 of you should enter the factory as though you have nothing to do with me.เริ่มแรกคุณ 3 คนต้องเข้าไป ในโรงงานประหนึ่งว่าไม่รู้จักผม
First you captured Mo Ne's heart through something seemingly coincidental, then you approached Tae Seong through Mo Ne and captured his heart too.เริ่มแรกคุณก็ทำให้โมเน่ชอบ ผ่านบางอย่างที่ดูเหมือนบังเอิญ ต่อมา คุณก็เข้าหาแทซองผ่านโมเน่ และทำให้เขาชอบในตัวคุณ
Sookie: First I was Mama, then I was the vampire.เริ่มแรกฉันเป็นแม่, หลังจากนั้นก็เป็นแวมไพร์
First Greensward, then Willowdale - it's heading south towards the mouth of the valley.เริ่มแรกที่ กรีนวาร์ด ต่อมาก็ วิลโล่เดล มันกำลังมุ่งหน้าลงใต้มาเรื่อยๆ จากภูเขาสู่หุบ
"In the beginning God created the heavens and the earth."เริ่มแรกนั้นพระเจ้าได้ สร้างสวรรค์ และผืนโลก
At first I thought he pushed the children to form a circle and then used their power to somehow reestablish his.เริ่มแรกผมคิดว่า เขาบังคับพวกเด็กๆ ให้รวมตัวสร้างวงกลม ใช้ประโยชน์จากพลังพวกเขา แล้วหาทางยึดเป็นของตัวเอง
The first thing I found was his diary.เริ่มแรกผมเจอสมุดบันทึกของเขา
The pines on the mountain creaked and cracked in the hot, dry wind.เริ่มแรกพวกเขาได้ยินเสียงคล้ายพายุใหญ่
It'll start with muscle weakness and cramping.เริ่มแรกมันจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง และเป็นตะคริว
He wakes them first, because he likes to see the fear in their eyes.เริ่มแรกเขาปลุกเหยื่อ เพราะเขาชอบที่จะเห็นความกลัวในตาของเหยื่อ
First she'll tell the little lies, then she'll... start brushing off a friend here and there.เริ่มแรกเธอก็จะต้องโกหกนิดหน่อย ต่อจากนั้น แล้วก็ค่อยๆไม่มีเพื่อน
First we plant the stuff, then we call child services.เริ่มแรกเราต้องวางของตามที่ แล้วก็โทรไปที่บริการเด็ก
Well, for starters, if you're trippin' hell's bells, why would you hide that?เริ่มแรกเลยนะ ถ้านาย กำลังสั่นกระดิ่งเรียกหานรก ทำไมนายถึงซ่อนมันเอาไว้
Now with just the top... tip of your fingers, right there on the seam.เริ่มแรกเลยนะ ปลายนิ้วของเธอ
Only a few at first, but then more and more.เริ่มแรกไม่มากนัก แต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
I remember everything from the start.ผมจำได้ ทุกสิ่งตั้งแต่เริ่มแรก
I found him the first month of the first year of this frigging new centuryของปีเริ่มแรก ของศตวรรษใหม่เฮงซวยนี่ จะต้องเรียกว่า
Fire-fighters started as private companiesในยุคเริ่มแรก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเป็นบริษัทเอกชน
For a start, Barry is quite well-known.ตอนเริ่มแรก แบรี่มีชื่อเสียงพอดู
But First, What'S Going On With Our Parents?คือ เริ่มแรกเลย เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เริ่มแรก
Back to top