ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เผือด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เผือด*, -เผือด-

เผือด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผือด (adj.) pale See also: faded, colourless, white, ashen, light Syn. จาง, หมอง, ซีด, ซีดเผือด Ops. เข้ม
English-Thai: Nontri Dictionary
cadaverous(adj) เหมือนซากศพ,เหมือนผี,ไม่มีสีเลือด,ซีดเผือด
pale(adj) ซีดเผือด,จืด,จาง,อ่อน,หม่นหมอง
pallid(adj) ซีดเผือด,สีจาง,ซีด,จืด,ไม่เพียงพอ
pallor(n) ความจาง,ความซีดเผือด,ความซีด,สีซีด
sickly(adj) น่าคลื่นไส้,ขี้โรค,เผือด,ซีด,อ่อนแอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ashen (adj.) ซีดเผือด See also: ถอดสี, ซีด Syn. pale, pallid
wan (adj.) ซึ่งซีดเผือดเนื่องจากความเจ็บป่วย See also: ซีดจาง, ซีด Syn. ashen, pale, pasty Ops. flushed, glowing, rosy
wanly (adv.) อย่างซีดเผือด See also: อย่างอ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He nearly went white when he said it.หน้าเขาซีดเผือดตอนที่เขาเอ่ยถึงชื่อนั้น
She was, um, really pale... and her throat was cut.เธอช่าง เออ ช่างซีดเผือด และคอถูกปาด
That bitch has threatened our mutant way of life for too long.นังมารเผือดคุกคาม ชีวิตของเหล่ากลายพันธ์มานานมากหแล้ว
♪ White knuckles#นิ้วมือที่ซีดเผือด#
Pale, like a Durer etching.ซีดเผือด เหมือนภาพพิมพ์ของดูเรอร์
The still brilliant, crusty, old, weathered, leather-faced elder statesman of ballet to whom these young girls, less experienced, more beautiful and delicious, but still very raw ballerina hopefuls, look up.ยังคงสดใส ดื้อเก่าผ หนังเผือดรัฐบุรุษอาวุโสของบัลเล่ต ซึ่งหญิงสาวเหล่าน มีประสบการณ์น้อย สวยงามและอร่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เผือด
Back to top