ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นกลาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นกลาง*, -เป็นกลาง-

เป็นกลาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นกลาง (adj.) neutral See also: impartial, fair, unprejudiced, unbiased, equitable Syn. เป็นธรรม, ยุติธรรม, เที่ยงตรง Ops. อยุติธรรม, อคติ, เข้าข้าง, ลำเอียง
เป็นกลาง (v.) be neutral See also: be impartial, be fair, be unprejudiced, be unbiased, be equitable
English-Thai: HOPE Dictionary
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
degauss(ดิกอส') vt. ทำให้เป็นกลางด้วยขดลวดที่มีสนามแม่เหล็ก,ขจัดอำนาจแม่เหล็กให้หมดไป,
fence(เฟนซฺ) {fenced,fencing,fences} n. รั้ว,เครื่องกั้น,คอกล้อม,พะเนียด,ศิลปะหรือกีฬาฟันดาบ,ความชำนาญในการโต้แย้ง,บุคคลผู้รับและจำหน่ายของโจร,สถานที่รับและจำหน่ายของโจร. -Phr. (sit on the fence เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างฝ่ายใด) . vi. เล่นหรือฝึกฝนการฟันดาบ,ล้อมรั้ว,
foreboding(ฟอร์โบ'ดิง) n. ลาง,นิมิต,สังหรณ์ adj. เป็นกลาง,ซึ่งบอกเหตุล่วงหน้า (มักเป็นเหตุร้าย), See also: forebodingly adv. forebodingness n., Syn. prediction
indifference(อินดิฟ' เฟอเรินซฺ) n. การขาดความสนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่แยแส, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง, Syn. carelessness, unconcern ###A. concern
indifferent(อินดิฟ' เฟอเรินทฺ) adj. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่แยแส, ไม่ใยดี, ไม่ลำเอียง, ความเป็นกลางไม่ดีเท่าไร, ไม่สำคัญ, เป็นกลาง. -n. บุคคลผู้เมินเฉย., See also: indifferently adv., Syn. apathetic, ordinary ###A. concerned, avid)
kill(คิล) {killed,killing,kills} v. ฆ่า,สังหาร,ทำให้ตาย,ทำลาย,ประหาร,ทำให้หยุด,ระงับ,ทำ,ให้เป็นกลาง,ถูกฆ่าตาย,เอาชนะโดยสิ้นเชิง n. การฆ่า,การสังหาร,สัตว์ที่ถูกฆ่า -Phr. (kill off ฆ่าหรือทำลายโดยสิ้นเชิง), Syn. slay
meson(มี'ซอน,เมซ'ซัน) n. อนุภาคที่มีมวลระหว่างอิเล็กตรอนกับโปรตรอน มีประจุเป็นกลาง หรือเป็นบวกหรือลบ มีค่าการหมุนรอบ
neuter(นู'เทอะ) adj. (ไวยากรณ์) ไร้เพศ,ไร้อวัยวะสืบพันธุ์หรือมีอวัยวะสืบพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์,เป็นกลาง. n. นามที่ไร้เพศ,สัตว์ที่ถูกตอน,แมลงที่มีอวัยวะเพศไม่สมบูรณ์,ผู้ทำตัวเป็นกลาง,พืชที่ไม่มีทั้งเกสรตัวผู้และตัวเมีย. vt. ตอน
neutral(นิว'เทริล) adj. เป็นกลาง,ไม่มีลักษณะเฉพาะ,ไร้สี,สีเทา,เข้าได้กับทุกสีหรือหลายสี,ไร้อวัยวะเพศ n. บุคคลหรือรัฐที่วางตัวเป็นกลาง,เกียร์ว่าง., Syn. indifferent
neutralise(นิว'เทริลไลซ) vt. ทำให้เป็นกลาง,ทำให้ไม่ได้ผล,ต่อต้าน,ลบล้าง,ถอนพิษ,ประกาศตัวเป็นกลางvi. กลายเป็นกลาง, See also: neutralisation,neutralizer n., Syn. counterbalance,offset
neutrality(นิวแทรล'ลิที) n. ความเป็นกลาง
neutralize(นิว'เทริลไลซ) vt. ทำให้เป็นกลาง,ทำให้ไม่ได้ผล,ต่อต้าน,ลบล้าง,ถอนพิษ,ประกาศตัวเป็นกลางvi. กลายเป็นกลาง, See also: neutralisation,neutralizer n., Syn. counterbalance,offset
neutrophil(e) (นิว'โทรฟิล) adj. (เซลล์) ชอบสีย้อมที่เป็นกลาง.
nonaligned(นอน'อะไลน์ดฺ') adj. ไม่เข้าข้างใด,เป็นกลาง,วางตัวเป็นกลาง, See also: nonalignment n., Syn. unbiased
spoliation(สโพลิเอ'เชิน) n. การปล้น,การชิงทรัพย์,การทำลาย,การปล้นเรือชาติเป็นกลางในยามสงคราม,การทำลายเอกสาร,การทำให้เสื่อมเสีย,การทำลาย, See also: spoliative adj.
tableau curtainn. ม่านเวทีละครชนิดเป็นกลาง
uncharged(อันชาร์จดฺ') adj. ไม่มีประจุไฟฟ้า, (ไฟฟ้า) เป็นกลาง
English-Thai: Nontri Dictionary
fairly(adv) อย่างเป็นธรรม,พอใช้ได้,อย่างเป็นจริง,อย่างเป็นกลาง
independent(adj) เป็นเอกราช,เป็นกลาง,ไม่เข้าฝ่ายใด,อิสระ,ไม่ขึ้นกับใคร
neutral(adj) เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างใด
neutrality(n) ความเป็นกลาง,ความไม่เข้าข้าง
neutralize(vt) วางตัวเป็นกลาง,ถอนพิษ,ลบล้าง,แก้,ต่อต้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
neutralเป็นกลาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disinterestednessความเป็นกลาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
neutralismการถือนโยบายเป็นกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
neutralityความเป็นกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
neutralizationการทำให้เป็นกลาง, การประกาศความเป็นกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Col - neutral pointบริเวณคอล หรือ จุดความกดเป็นกลาง [อุตุนิยมวิทยา]
Neutral (pH 6.6-7.3) ปฎิกิริยาเป็นกลาง [สิ่งแวดล้อม]
neutralisationการทำให้เป็นกลาง, การเกิดปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเนียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนแล้วได้น้ำ  ดังตัวอย่างสมการ  H3O+ (aq) + OH- (aq)  ® 2H2O (l)  หรือการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสได้เกลือกับน้ำหรือเกลือเพียงอย่างเดียว เช่น           H2SO4(aq) + Ba(OH)2(aq)  ®  BaSO4(s) + H2O(l) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Neutralityความเป็นกลาง [TU Subject Heading]
Objectivityความเป็นกลาง (ทัศนคติ) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
centrist (n.) ผู้ที่มีความคิดทางการเมืองเป็นกลาง Syn. moderate, moderationist
impartiality (n.) ความเป็นกลาง See also: สถานภาพเป็นกลาง, สถานะที่เป็นกลาง
independence neutrality (n.) การเป็นกลาง See also: การไม่เข้าข้างฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่ง
indifferent (adj.) ซึ่งเป็นกลาง See also: ซึ่งไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง, ซึ่งไม่ลำเอียง Syn. detached, impartial, neutral Ops. biased, partial
isolationist (n.) ผู้เป็นกลาง See also: ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
moderationist (n.) ผู้ที่มีความคิดทางการเมืองเป็นกลาง Syn. moderate
neutalization (n.) การทำให้เป็นกลาง (ตามข้อตกลงระหว่างประเทศร่วมกัน)
neutral (adj.) ซึ่งเป็นกลาง See also: ซึ่งไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง Syn. impartial, moderate, middling, nonpartisan Ops. extreme
neutralisation (n.) การทำให้เป็นกลาง (ตามข้อตกลงระหว่างประเทศร่วมกัน)
neutralise (vt.) ทำให้เป็นกลาง See also: เติมกรดหรือด่างเพื่อให้เป็นกลาง Syn. balance, counterbalance
neutralise (vt.) ประกาศให้เป็นกลาง (ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ)
neutralism (n.) การทำให้เป็นกลาง
neutralist (n.) ผู้เป็นกลาง See also: ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง Syn. isolationist
neutrality (n.) ความเป็นกลาง See also: สถานภาพเป็นกลาง, สถานะที่เป็นกลาง Syn. impartiality
neutralization (n.) การทำให้เป็นกลาง (ตามข้อตกลงระหว่างประเทศร่วมกัน)
neutralize (vt.) ทำให้เป็นกลาง See also: เติมกรดหรือด่างเพื่อให้เป็นกลาง Syn. balance, counterbalance
neutralize (vt.) ประกาศให้เป็นกลาง (ตามข้อตกลงหรือข้อสัญญา)
neutrally (adv.) อย่างเป็นกลาง
nonparticipationship (n.) การเป็นกลาง See also: การไม่เข้าข้างฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่ง Syn. independence neutrality
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Point of view.เป็นกลางเหมือนเช่นท่าน
He's a neutralist.{\cHFFFFFF}เขาเป็นคนที่เป็นกลาง
Neutralist, nationalist. Call him anything you like.{\cHFFFFFF}เป็นกลาง, ไต้หวัน เรียกเขาว่าสิ่งที่คุณต้องการ
From this equation comes the idea for the drug, Expectane... which acts to neutralize the interfering antibodies... and promote successful embryo attachment.จากแนวความคิดนั้น จึงมีการสร้างยาเอ็กซ์เพกเทน ซึ่งทำให้แอนติบอดี้มีสถานะเป็นกลาง และช่วยส่งเสริมให้ไข่มีการฝังตัว
...the most comprehensive independent assessment of the drug"... ผลจากการประเมินยาตัวนี้อย่างเป็นกลางและรอบด้าน
Elementals.เผ่าพันธุ์ธาตุ ปากก็ว่าเป็นกลาง
Kind of day turning into night, you know, end of the world-type weather.จู่ๆ กลางวันก็เปลี่ยนเป็นกลางคืน อากาศเหมือนโลกจะแตก
I mean, to the unbiased eye, we're just backing a horse that died in the gate.ฉันหมายถึงเพื่อตาเป็นกลางเราเพียงการย้อนกลับม้าที่ตายในประตู.
I don't care when it is, day or night, you just call me, okay?ไม่ว่าจะเป็นกลางคืนกลางวัน โทรหาฉันนะ
When I'm with you at night it feels as if it were day.ยามฉันอยู่กับเธอในตอนค่ำคืน ฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามันยังเป็นกลางวัน
When two people get into fight, there's somebody to mediate it.เวลามีคน 2 คนทะเลาะ ก็จะมี 1 คนที่จะทำตัวเป็นกลาง
And I'm never sure whether it's day or nightจนบางทีฉันก็ลืมไปแล้วว่าตอนนี้เป็นกลางวันหรือกลางคืน
Republican Seperatist armies vie for the allegiance of neutral planetsกองกำลังแบ่งแยกสาธารณรัฐทั้งหลาย ต่างก็ต้องการการสนับสนุน จากดวงดาวที่เป็นกลาง
The United Nations remains neutral in this matter.สหประชาชาติวางตัวเป็นกลางสำหรับเรื่องนี้
The United Nations remains neutral in this conflict.สหประชาชาติวางตัวเป็นกลางต่อการขัดแย้งนี้
You honestly find the students in this school to be treated like inmates in a prison?คุณตัดสินอย่างเป็นกลางสิว่านักเรียนที่นี่ถูกกักขังเหมือนนักโทษรึ?
Yeah, right. How is that going for you?หมอว่าทำใจเป็นกลางจะช่วยให้หายเร็วขึ้น
"then neutralize this temporary cold front with a simple but affectionate gesture.""ดังนั้นการทำให้เป็นกลางและเรียบง่าย ก็เป็นการแสดงออกซึ่งความรักเช่นกัน"
This is neutral space.ที่นี่มันห้วงอวกาศที่เป็นกลางนะ
It won't be neutral for long, not if the Separatists have their way.มันเป็นกลางได้อีกไม่นานหรอก ถ้าพวกแบ่งแยกยังทำอะไรได้ตามใจ
If the Lurmen want to remain neutral, we won't force them into war.ถ้าชาวเลอร์เมนต้องการคงความเป็นกลาง เราก็ไม่ควรชักนำพวกเขาเข้าสู่สงคราม
Well, you've clearly made up your mind not To be impartial in this case.เห็นชัดว่าคุณทำใจ ให้เป็นกลางไม่ได้
We had been trying to find a way to neutralize it to counteract the affects.เราได้พยายามหาวิธีการ ปรับค่ามันให้เป็นกลาง เพื่อลดผลกระทบ
Yes, but I'd need to replicate the chip's function in a neutral environment.ได้สิ แต่ผมต้องการทำสำเนา การทำงานของชิปเสียใหม่ ในสภาพแวดล้อม ที่เป็นกลาง
He could change day into night.เค้าสามารถเปลี่ยนกลางวันเป็นกลางคืน
Well, in their minds, I mean, it could be as simple as neutralizing a threat.ในความคิดของพวกเขา ผมคิดว่านะ นั่นอาจเป็นวิธีดำเนินการ ที่ดูเป็นกลาง
That will take us into the far Outer Rim, neutral space.นั่นจะพาเราสู่บริเวณขอบนอก พื้นที่เป็นกลาง
Cid is an official federal organization of investigation with the same authority as the fbi.CID เป็นองค์กรสืบสวนที่เป็นกลาง ซึ่งมีอำนาจเช่นเดียวกับ FBI
I'd rather not take sides.-ผมขอเป็นกลางไม่เข้าข้างใคร
I kept my head down and remained neutral.ผมก็แสร้งมองไม่เห็นและวางตัวเป็นกลาง
But I remembered an old saying The heart is never neutral.แต่ผมยังจำคำโบราณได้ ...หัวใจไม่เคยเป็นกลาง
It was someplace else, and it was day.ที่นั่น... แต่มันเหมือนกับที่อื่น และมันเป็นกลางวัน
The council of neutral systemsสภาแห่งระบบดาวที่เป็นกลาง
To remain neutral duringคงความเป็นกลางท่ามกลาง
Neutral in this war.คงอยู่อย่างเป็นกลางในสงครามได้
Thus, I shall reassert Our position of neutrality.เช่นนั้นแล้ว ข้าขอยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ว่าสถานะของเราคือเป็นกลาง
Mandalore must remain A neutral system.แมนดาลอร์ต้องดำรงสถานะ ระบบดาวที่เป็นกลางต่อไป
There has been a development Mandalore's neutrality.มีความคืบหน้าใหม่ๆ เกี่ยวกับความเป็นกลางของแมนดาลอร์
I'm just feeling very off-kilter these days.ไม่รู้ ว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืน
I've learned to be sensitive to other cultures' jealousies.ฉันเรียนรู้ที่จะเซนซิทีฟ และทำตัวเป็นกลางกับทุกวัฒนธรรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นกลาง
Back to top