ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบียด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบียด*, -เบียด-

เบียด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบียด (v.) jostle See also: push through/into, press into, shove Syn. แทรก
เบียด (v.) crowd See also: flock, throng, congregate, swarm, mass Syn. แออัด, ยัดเยียด, เบียดเสียด
เบียดกรอ (adv.) economically Syn. ฝืดเคือง, กระเบียดกระเสียร Ops. ฟุ่มเฟื่อย, สุรุ่ยสุร่าย
เบียดบัง (v.) misappropriate See also: embezzle
เบียดเบียน (v.) exploit See also: molest Syn. เอารัด, เอารัดเอาเปรียบ
เบียดเสียด (v.) crowd See also: flock, throng, congregate, swarm, mass Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, เบียด, แออัด, ยัดเยียด
เบียดเสียดกัน (adj.) crowded Syn. ยัดเยียดกัน, แน่นกัน, อัดแอ, แจจัน
เบียดเสียดยัดเยียด (v.) crowd around (round) See also: gather Syn. แน่น, คับคั่ง
เบียดเสียดยัดเยียด (adv.) crowdedly See also: multitudinously Syn. แออัด
เบียดเสียดเข้ามา (v.) crowd See also: come in great number, come in crowds, throng, squeeze in, surge, be multitudinous Syn. ยัดเยียดเข้าไป, กรู, ประเดประดัง
เบียดเสียดเยียดยัด (v.) crowd See also: be congested, throng Syn. แออัด, เบียดเสียด, แออัดยัดเยียด
เบียดแว้ง (v.) seek additional profits See also: charge an excessive price, gain petty advantage Syn. เอากำไร, กินเศษกินเลย, เบียดบัง
English-Thai: HOPE Dictionary
chock-a-blockadv. อัดแน่นเบียดกันแน่น,รัดจนติ้ว
crowd(เคราดฺ) {crowded,crowding,crowds} n. ฝูงชน,กลุ่มชน,คนมาก ๆ ,กลุ่มคนที่ชมการแสดงหรืออื่น ๆ vt. เบียดเสียด
crowded(เครา'ดิด) adj. อัดกันจนเต็ม,เบียดเสียดยัดเยียด,โชกโชน,ผ่านมามาก
disketteแผ่นบันทึกหมายถึง จานบันทึกขนาดเล็ก เฉพาะที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีลักษณะอ่อน จึงเรียกว่า แผ่นบันทึก บรรจุไว้ในซองกระดาษ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล เช่นเดียวกับจานบันทึกแม่เหล็ก ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน มีขนาด 5.25x5.25 นิ้ว มีความจุประมาณ 360 เคไบต์ (K byte) หรือ 360,000 ตัวอักษร และ 1.2 เมกะไบต์ หรือ หนึ่งล้านสองแสนตัวอักษร บางทีเรียกกันว่า floppy disk นอกจากนั้น มีขนาด 3.5x3.5 นิ้ว บรรจุอยู่ในซองที่แข็งกว่า มีความจุประมาณ 720 เคไบต์ และ 1.44 เมกะไบต์ หรือ หนึ่งล้านสี่แสนตัวอักษร ในปัจจุบัน อาจใช้เก็บข้อมูลได้ทั้งสองหน้า ทำให้บรรจุข้อมูลได้มาก (เดิมบรรจุข้อมูลได้หน้าเดียว) หรือบางทีอาจทำให้ข้อมูลเบียดอัดมากขึ้น เรียกว่า double density (DD) ชนิดธรรมดาเรียกว่า single density (เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว) และหากเก็บข้อมูลได้หน้าเดียว เรียกว่า single sided (SS) ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว หากเก็บข้อมูลได้ทั้งสองหน้า เรียกว่า double sided (DS) แผ่นบันทึกชนิดที่มีความจุพิเศษ คือจุได้ถึง 1.2 ล้านตัวอักษรสำหรับแผ่น 5.25 นิ้ว และจุได้ 1.44ล้านตัวอักษรสำหรับแผ่น 3.5 นิ้ว เรียกว่า high density (HD) ดู disk ประกอบ
graybeard(เกร'เบียด) n. คนที่เคราสีขาว,คนแก่,นักปราชญ์., See also: graybearded adj.
huddle(ฮัด'เดิล) {huddled,huddling.huddles} v. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,เบียดเสียด,ทำอย่างรีบเร่ง,ใส่เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ,ประชุม,หดม้วน,กอดกันกลม. -n. กลุ่ม,ก้อน,กอง,ความวุ่นวาย,ความสับสน,การประชุม,การปรึกษาหารือ,การจับกลุ่มกัน., See also: huddler n. huddli
hurtle(เฮฮ'เทิล) v.,n. (การ) พุ่ง,เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วมาก,เบียดและผลักอุตลุด,กระทบ,ชน., Syn. charge,rush,crash
hustle(ฮัส'เซิล) vi. เร่งรีบ,รีบ,เบียดดัน,ผลัก,หากินโดยวิธีไม่สุจริต vt. ดัน,ผลัก,ผลักไล่,เร่ง,กระตุ้น. -n. การกระทำที่กระฉับกระเฉง,คนทำเร็ว,คนโกง,คนหลอกลวง,หญิงโสเภณี,คนเดินถนน, Syn. jostle,push,goad
jam(แจม) {jammed,jamming,jams) v.,n. (การ) อัด,ยัด,เบียด,ดัน,อัดจนติดขัด,ออก,ส่งคลื่นวิทยุ,รบกวน,อัดแน่น,ติดขัด n. ผลไม้กวน, See also: jammer n. ดูjam, Syn. squeeze
jamb(แจมบ์) vt.,vi. อัด,ยัด,เบียด
letter spacingช่องไฟหมายถึงช่องว่างระหว่างตัวอักษร ซึ่งสามารถทำให้เบียดกัน หรือห่างกันเท่าใดก็ได้ดูตัวอย่างต่อไปนี้ V e r y L o o s e Very tightมีความหมายเหมือน tracking
nestle(เนส'เซิล) {nestled,nestling,nestles} v. อยู่อย่างเบียดกัน,เบียด,อิงแอบ,พักอาศัยอยู่อย่างสบาย,ทำรัง,ตั้งรกรากในบ้าน,ซบ (ศีรษะ) ไว้อย่างอบอุ่น., See also: nestler n.
oust(เอาซฺทฺ) vt. ขับออก,ไล่ออก,ชิง,เบียด,แย่ง,เพิกถอน, Syn. dislodge
pile(ไพล) n. กอง,กองไม้,จำนวนมาก,หม้อแบตเตอรี่แห้ง,หม้อไฟฟ้า,ตอม่อสะพาน,เสาเข็ม,เสาปัก,ขน,ขนนิ่ม,ขนสัตว์, (มักใช้ในรูปpiles) โรคริดสีดวงทวาร,หัวริดสีดวง vt. กอง,รวม,ถม,ทับถม,สะสม,เบียด,ทะลัก,ก่ายกอง,ใส่เสาเข็ม,ใส่ตอม่อ
pinch(พินชฺ) vt. หยิก,หนีบ,บีบ,บิด,บีบ,คลึง,ทำให้แสบ,ลดลง,ฉกฉวย,ทำให้กลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,เด็ดทิ้ง,ตัดแต่ง,ขโมย,ทำให้หดเหี่ยว,ปล้น,กักขัง,จับกุม. vi. (รองเท้า) รัด,ทำให้กลัดกลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,ประหยัด,เหน็บแนม. -Id. (pinch pennies ประหยัด) n. การหยิก,การหนีบ,จำนวนนิดเดียว,ความขัดสน,สถานการณืที่ลำบาก,ความกดดัน
predation(พรีเด'เชิน) n. การปล้นสะดม,การกินสัตว์อื่นเป็นอาหาร,ลักษณะการปล้นสะดม,การเบียดเบียน
predator(เพรด'เด เทอะ) n. ผู้ปล้นสะดม,สัตว์ที่จับสัตว์อื่นเป็นอาหาร,ผู้เบียดเบียน,สิ่งเบียดเบียน
press(เพรส) vt.,vi.,n. (การ) กด,ทับ,อัด,บีบ,รัด,กอดรัด,แนบ,คั้น,ดัน,รบกวน,บีบคั้น,กระตุ้น,ผลักดัน,เน้น,เร่ง,บังคับ,รุกเร้า,เบียดไปข้างหน้า,เครื่องบด (เครื่องอัด....) ,เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์,โรงพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,กระบวนการพิมพ์ความแออัดของฝูงชน,ฝูงชน,ภาวะ หรือสภาพที่ถูกบีบ,ข่าวหนังสือพิมพ์
pressure(เพรส'เชอะ) n. ความกดดัน,การกด,การอัด,การเบียด,การบีบคั้น,แรงกดดัน,ความกดดันของบรรยากาศ,การรบกวน,การบีบบังคับ,ความดันกระแสไฟฟ้า. vt. บีบ,บีบบังคับ,กดดัน,อัด, Syn. pressing
scramble(สแครม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) ปีนป่าย,ตะกาย,ช่วงชิง,แย่งหา,เบียดเสียดเข้าไป,นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกอย่างรวดเร็ว,กระทำอย่างรีบร้อน, Syn. crawl,clamber,mix
scrape(สเครพ) vt.,vi.,n. (การ) ขูด,ขูดออก,ครูด,ถู,เช็ด,เช็ดออก,โกน,เบียด,เฉียด,แฉลบ,รวบรวมด้วยความยากลำบาก,อดออม,กระทำได้อย่างหวุดหวิด,พอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วัน ๆ หนึ่ง,เสียงกรอบแกรบ,เสียงถู,เสียงเสียดสี,บริเวณขูด (ถลอก,เช็ด,โกน) ,สถานการณ์ที่ลำบาก,สภาพที่ลำบาก,ความ
serried(เซอ'ริด) adj. หนาแน่น,เบียดกัน
shoulder(โชล'เดอะ) n. ไหล่,บ่า,สะบัก,ไหล่เสื้อ,ไหล่เขา,ไหล่ถนน,ขอบถนน,ท่าแบกปืน. vt.,vi. ใช้ไหล่ดัน,ใช้ไหล่เบียด,แบก,รับผิดชอบ,รับภาระ. shoulder arms เอาปืนขึ้นประทับไหล่., Syn. endure,assume,take on
squash(สควอช) vt.,vi. กด,รัด,บีบ,คั้น,บด,อัด,เบียด,ถูกกด (รัด,บีบ,คั้น,บด,อัด,เบียด) ,ทำให้ยับเยิน,ทำลาย,ทำให้เกิดเสียงกด (รัด,บีบ,คั้น,บด,อัด,เบียด) ,น้ำผลไม้,สิ่งที่อัดแน่น,พืชสกุลฟักทอง แตง น้ำเต้า,กลุ่มที่เบียดแน่น,กีฬาเทนนิสแบบหนึ่งที่ใช้ไม้สั้น (หรือเรียกว่ากีฬา squash tennis)
squashy(สควอช'ชี) adj. บีบหรืออัด หรือคั้นได้ง่าย,เบียดเสียด,นิ่มและเปียก,สุกทั่วไปหมด., See also: squashily adv., Syn. pulpy
squeeze(สควีซ) vt.,vi.,n. (การ) บีบ,รัด,เบียด,คั้น,กด,อัด,รีด,ขูดรีด,บังคับ,ทำให้ลดน้อยลง,สกัด,ดัน,กอด,จำนวนเล็กน้อย,สิ่งที่บีบหรือคั้นออก,ค่าธรรมเนียม,เงินหักเก็บ,กลุ่มคนที่เบียดเสียดกัน, See also: squeezer n., Syn. press,compr
trackingหมายถึงช่องว่างระหว่างตัวอักษร ซึ่งสามารถทำให้เบียดกัน หรือห่างกันเท่าใดก็ได้ดูตัวอย่างต่อไปนี้ V e r y L o o s e Very tightมีความหมายเหมือน letter spacing
wring(ริง) vt.,vi. บิด,บีบ,รัด,คั้น,ขัน,เบียด,ขูดรีด,ขู่เข็ญ,บีบคั้น,บังคับ
English-Thai: Nontri Dictionary
encroach(vi) ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,เบียดเบียน,ล่วงเกิน,บุกรุก
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
huddle(n) ความยัดเยียด,ความเบียดเสียด,การจับกลุ่มกัน,ความสับสนวุ่นวาย
jam(n) การเบียด,ผลไม้กวน,แยม,การจราจรติดขัด,การแออัด,อุปสรรค
jostle(n) การกระทบกระแทก,การเบียด,การกระทุ้ง,การผลัก
nestle(vi,vt) เบียด,ซบ,อิงแอบ,อุ้ม,อาศัยอยู่,ตั้งรกราก,ทำรัง
overcrowd(vt) เบียดเสียด,ยัดเยียด,แออัดเกินไป
scramble(n) การแย่งชิง,การปีนป่าย,การช่วงชิง,การเบียดเสียด
tussle(n) การกอดปล้ำกัน,การเบียดเสียด,การแย่งชิงกัน,การต่อสู้กัน
whit(n) ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,กระเบียดนิ้ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
persecutionการบีฑา, การเบียดเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decompressionความดัน,การลด,การลดความกดดัน,ลดอาการลำไส้อืด,ลดอาการท้องอืด,ลดแรงอัดดัน,การลดการกดเบียด [การแพทย์]
Liberation Cutting การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงา การตัดฟันที่กระทำในหมู่ไม้ที่ยังไม่ผ่านพ้น สภาพการเป็นลูกไม้ โดยการตัดฟันไม้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า ที่ไปแก่งแย่งหมู่ไม้ที่ยังไม่พันสภาพลูกไม้ออกไป การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้จะทำในระยะเดียวกันกับ การทำความสะอาดสวน แต่แตกต่างกันตรงที่อายุของไม้ที่ถูกตัดออกเท่านั้น การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้ควรทำทันทีที่พบว่ามีไม้ใหญ่ชนิดที่ไม่ต้อง การขึ้นเบียดบังลูกไม้หรือไม้เล็ก โดยอาจทำควบคู่กับการทำความสะอาดสวนหรือการปราบวัชพืช และควรทำให้หมดเพียงครั้งเดียว เพราะจะได้ไม่ก่อผลร้าต่อลูกไม้ข้างล่างบ่อยครั้ง [สิ่งแวดล้อม]
marginalisation (marginalization)การถูกเบียดตกขอบ
Overtopped or Suppressed Tree ต้นถูกเบียดบัง ต้นที่มีเรือนยอดอยู่ภายใต้เรือนยอดของไม้ต้น อื่นๆ ในหมู่ไม้นั้น ไม่ได้รับแสงโดยตรงจากทางด้นบนหรือด้านข้าง เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก ไม่สมบูรณ์ และไม่แข็งแรง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hustle (vi.) เบียด See also: เบียดเสียด, เบียดดัน, ผลัก
jostle (vi.) เบียด See also: เบียดเสียด, ดัน, กระแทก, กระทบ Syn. shove, bump, push
nestle up (phrv.) เบียดกัน See also: อิงแอบกัน, ซบกัน Syn. snuggle up
press together (phrv.) เบียดกัน See also: บีบกันแน่น
squash up (phrv.) เบียดกัน (คน) Syn. move down
pile out (phrv.) เบียดกันออก See also: แย่งกันออก
throng out (phrv.) เบียดกันออก Syn. crowd out
cram into (phrv.) เบียดกันแน่น See also: เบียดเสียด Syn. crowd into
huddle together (phrv.) เบียดกันแนบแน่น See also: กอดกันกลม Syn. huddle up
huddle up (phrv.) เบียดกันแนบแน่น See also: กอดกันกลม Syn. huddle together
scrape through (phrv.) เบียดผ่าน See also: แทรกตัวผ่าน (โดยเฉพาะบริเวณแคบ) Syn. skin through, squeak through, squeeze through
push in (phrv.) เบียดเข้ามา
squeeze in (phrv.) เบียดเข้าไป
crush into (phrv.) เบียดเข้าไป Syn. crowd into
scrape in (phrv.) เบียดเข้าไป Syn. squeeze in
squash in (phrv.) เบียดเข้าไป See also: อัดใส่ใน, กด Syn. scrape in, squeeze in
squeeze in (phrv.) เบียดเข้าไป See also: อัดเข้าไป Syn. scrape in, squash in
jam together (phrv.) เบียดเข้าไปพร้อมกัน
crowd (vi.) เบียดเสียด
crowd (vt.) เบียดเสียด Syn. jam, squeeze, throng
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just... just file against this wall. Just squeeze in.เรียงแถวตรงติดกำแพงเลยนะ เบียด ๆ กันหน่อย
Smack my ass and call me cowboy.เบียดก้นฉันและครางสิค่ะ คาวบอย
We were all in a huddle.เราทุกคนยืนเบียดกันแน่น
Not only is he responsible for knowing every inch of every course he races, he's also responsible for the lives of the other three people in his sled.ไม่เพียงแค่เป็นความรับผิดชอบของเขา ที่ต้องรู้สภาพทางวิ่งทุกกระเบียดนิ้ว เขายังต้องรับผิดชอบต่อชีวิต ของอีกสามคนในสเลดอีกด้วย
Decent hard-working Americans like my dad... are getting rubbed out by social parasites.คนอเมริกันดีๆ ทำงานหนัก อย่างพ่อฉัน... กำลังถูกเบียดเบียน จากกาฝากของสังคม
How will your smooth, white skin, bear rubbing against the sweat of an old man, who never does anything without his mother's consent?ผิวที่ขาวนวลเนียนของคุณ... ทนเบียดสีกับเหงื่อผู้ชายแก่ อย่างนั้นได้ยังไง ผู้ชายที่ทำอะไรต้องขออนุญาตแม่เสมอ
And on this cold, cold night it's gonna be crowded and sweaty and stuff.และในคืนที่หนาวๆอย่างนี้ เราคงต้องนอนเบียดกันเหงื่อตก
The thing that's gonna make it more crowded...แต่ว่า มีบางอย่างที่จะทำให้มัน เบียดขึ้นไปอีก
We can't be lost. We followed the king's instructions exactly.เราจะหลงได้ยังไง.เราเดินตาม คำแนะนำพระราชาทุกกระเบียดนิ้ว.
It's a mob scene here at Grand Central Station.ผู้คนเบียดเสียดกันอยู่ที่สถานีแกรนด์ เซ็นทรัล
Yeah. Yeah.ก็ไม่อยากมาเบียดนายหรอกนะ
Hey, I want you to get pictures of this crowd.เฮ้ ผมอยากให้คุณตรวจดูภาพที่มีฝูงชนเบียดเสียดกันเยอะ
That is so tight. But dig it.ผู้คนเบียดเสียดกันมาก แต่ต้องเข้าไปให้ได้
I remember, when the ambassador came in, he brushed up against me.ผมจำได้ว่า ตอนที่ท่านทูตเดินเข้ามา ท่านเดินเบียดกับผม
Heights, germs, snakes, crowds, milk... you're afraid of milk?ความสูง เชื้อโรค งู ฝูงชนเบียดเสียดกันเยอะๆ นม คุณกลัวนมงั้นเหรอ
It tighten its grip on us, locks us stronger, ...clenches stronger.ทั้งเบียดทั้งรัดเราอย่างแน่น เกาะกลุ่มกันไว้
Adults sqeeze together, they are worrying.พวกผู้ใหญ่เบียดเข้าด้วยกัน เพราะเกิดความกังวล
Sit a little closer, ladies.นั่งเบียดเสียดกันหน่อยนะสาวๆ
Prepare to jam with the bearded clam.เตรียมเอาหนวดเบียดหีได้เลย
Choon Hyang got pushed down from being 1st?ชุนยังถูกเบียดลงมาจากที่หนึ่ง?
Look, I can't have you micro-managing my work here, Lynn.นี่ ผมให้คุณดูงานผมทุกระเบียดนิ้วไม่ได้นะลินน์
I'll check under every stone.พ่อจะหาทุกระเบียดนิ้ว
All right, everybody, don't crowd.เอาล่ะ ทุกคนอย่าเบียดกัน .
I mean, why didn't you just let the van crush me and save yourself all this regret?ฉันหมายถึง ทำไมคุณไม่ปล่อยให้ รถเบียดฉันให้เละไปเลยละ
Family huddled under a blanket in front of the bonfire.ครอบครัวได้เบียดเสียดกันภายใต้ผ้าห่มตรงหน้ากองไฟ
It was crowded, someone bumped into him,คนมันเยอะ เขาเลยโดนเบียด
It's an extinct Latin American language. Pre-Columbian syllabic base.ภาษาลาตินอเมริกาโบราณ อักษรโคลัมเบียดั้งเดิม
But the bridge-and-tunnel crowd are sure in for a surprise.แต่สะพาน และอุโมงที่เบียดเสียด มีเรื่องให้แปลกใจแน่ๆ
Isn't it too tight to squeeze in with Ki Sun?นี่... ไม่คับแคบเกินกว่าจะเบียดกับคิซุนหรือ?
It's corrupt, dirty and dense.มันคือความเสื่อมเสีย, กามารมณ์ และ ความเบียดเสียด
You get beat up, you get tossed around, but, well, you're always standing there in the end.พ่อโดนอัดโดนเบียดไปมา สุดท้ายพ่อก็จะลุกขึ้นยืนได้
Even here in Beijing, it is cloned, copied and reproduced in these formatted houses that have wiped pagodas off the map.แม้แต่ในกรุงปักกิ่ง, มันถูกสร้างลอกเลียบรูปแบบ จำลองของบ้านสมัยใหม่ ซึ่งเบียดบังโบราณสถาน ออกจากแผนที่
It's all falling out exactly as Christina planned it.มันเป็นไปตามแผนที่คริวติน่าวางไว้ทุกกระเบียดนิ้ว
KURT: You were right, Mr. Shue. She'd massacre Mariah in a diva-off.- คุณพูดถูกฮะ คุณชูส์ เธอเบียดมารายห์กระจุย
You want me to walk over there and pull you up against me and kiss you until your knees buckle.คุณอยากให้ผมเดินตรงเข้าไป ยกคุณขึ้นชิดเบียดตัวผม แล้วจูบคุณจนคุณเข่าอ่อน
If you can manage to squeeze through the door Without your water breaking all over my new carpet.พยายามเบียด ออกประตูให้ได้ โดยไม่ทำน้ำคร่ำแตก ใส่พรมฉันล่ะ
All right, let's huddle up.เอาล่ะ มาเบียดกันให้แน่น
It's always been one of my top three fears, along with clowns and escalators.มันเป็นหนึ่งใน สามสิ่งที่ผมกลัว พร้อมกับคนเบียดเสียด และบันไดเลื่อน
March 15th comes around, you're just gonna pack it in?วันที่ 15 มีนาคม มาถึง นายแค่เบียดเสียดผู้คน เข้าไปเองรึ?
Come on, people. don't crowd me.มาทางนี้ อย่าเบียดฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบียด
Back to top