ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เที่ยงตรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เที่ยงตรง*, -เที่ยงตรง-

เที่ยงตรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เที่ยงตรง (v.) be accurate See also: exact, correct, be certain Syn. ถูกต้อง, แน่นอน, ตรงเผง
เที่ยงตรง (adj.) honest See also: impartial, fair-minded, unbiased, righteous, upright, dispassionate Syn. ซื่อตรง, ยุติธรรม, เที่ยงธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
atomic clockนาฬิกาปรมาณูที่มีความเที่ยงตรงมาก
chronographn. นาฬิกาที่เที่ยงตรงมาก., See also: chronographer n. ดูchronograph -chronographic adj. ดูchronograph
chronometer(คระนอม'มิเทอะ) n. นาฬิกาที่เที่ยงตรงมาก, See also: chronometric,chronometrical adj.
clockworkn. เครื่องกลไกของนาฬิกา,เครื่องกลไกที่คล้ายของนาฬิกา -Phr. (like clockwork ด้วยความเที่ยงตรงสม่ำเสมอ)
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี,ความแม่นยำ,ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
high noonเวลาเที่ยงตรง,จุดสุดยอด
precise(พรีไซซฺ') adj. แม่นยำ,แน่นอน,เที่ยงตรง,ถูกต้อง,พอดี,ชัดถ้อยชัดคำ,พิถีพิถัน,เฉียบขาด,ละเอียด., See also: precisely adv. preciseness n.
precision(พรีซิส'เชิน) n. ความแม่นยำ,ความแน่นอน,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง,ความพอดี,ความชัดถ้อยชัดคำ,ความพิถีพิถัน., See also: precisionism n. precisionist n.
unerring(อันเอีย'ริง) adj. ไม่ผิดพลาด,ไม่คลาดเคลื่อน,แม่นยำ,เที่ยงตรง,ยึดมั่น
upright(อัพ'ไรทฺ) adj.,adv. ตั้งขึ้น,ตั้งตรง,ยกสูงขึ้น,ซื่อตรง,เที่ยงตรง,ยุติธรรม. n. ความซื่อตรง,ความเที่ยงธรรม,สิ่งที่ตั้งตรง vt. ทำให้ตั้งตรง., See also: uprightly adv. uprightness n., Syn. vertical,upstanding
virtuous(เวอ'ชุเอิส) adj. เกี่ยวกับหลักศีลธรรมและจริยธรรม,เที่ยงตรง,ถูกต้อง,บริสุทธิ์,สามารถทำให้เกิดผลได้., See also: virtuously adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
accuracy(n) ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง,ความแม่นยำ
accurate(adj) ถูกต้อง,เที่ยงตรง,แม่นยำ
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่
exactness(n) ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแน่ชัด,ความเที่ยงตรง
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี
HIGH high noon(n) เที่ยงตรง
just(adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล
justice(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง
precise(adj) เที่ยงตรง,แน่นอน,ถูกต้อง,แม่นยำ,ละเอียด
precision(n) ความเที่ยงตรง,ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ
regular(adj) สม่ำเสมอ,เป็นระเบียบ,ปกติ,ธรรมดา,ประจำ,เที่ยงตรง
upright(adj) ตรง,เที่ยงตรง,ยุติธรรม,ซื่อตรง
uprightness(n) ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accuracyความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, ความเชื่อมั่น, ความถูกต้องแม่นยำ [การแพทย์]
Imprecisionความไม่แม่นยำ, ความไม่เที่ยงตรง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fair-minded (adj.) เที่ยงตรง See also: ยุติธรรม, ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ Syn. unbiased, unprejudiced
unprejudiced (adj.) เที่ยงตรง See also: ยุติธรรม, ไม่ลำเอียง, ไม่มีอคติ Syn. unbiased
loose (adj.) ไม่เที่ยงตรง See also: ไม่แน่นอน, ไม่ถูกต้อง Syn. vague, general, indefinite, imprecise
quantitate (vt.) วัดปริมาณอย่างเที่ยงตรง See also: กำหนดจำนวนอย่างแม่นยำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
12 o'clock sharp, we're ready.เที่ยงตรง, เราพร้อมแล้ว
So you're saying there's a town, a real town, not a metaphor town.เที่ยงตรงชาวเมืองจะมาร่วมกันทำพิธีสวด
Already a lawyer like Dad.เที่ยงตรงเหมือนพ่อเราเลยนะ
Honest Abe. My wife got this for me.เที่ยงตรงเอ็บ ภรรยาของผมได้รับนี้สำหรับฉัน
No, that's precision craftsmanship.ไม่นะ มันเป็นเครื่องมือที่เที่ยงตรงมากนะ
See this? It's a clockwork chronometer, of my invention.ดูนี่สิ นี่เป็นนาฬิกาที่เที่ยงตรงมาก ฉันประดิษฐ์ขึ้นมาเอง
That's an honest mistake.นั่นคือความผิดพลาดที่เที่ยงตรง
By the strike of noon, after I, Phileas Fogg, have travelled around the world in 80 days!ในเวลาเที่ยงตรง เมื่อผมฟิเลียส ฟ็อกก์ เดินทางรอบโลกสำเร็จภายใน 80 วัน!
Tomorrow, 1 2:00, the bus leaves. Don't be late!พรุ่งนี้เที่ยงตรง รถบัสออก ห้ามมาสาย
We judge because the souls of history hang in the balance.ใช่เราเป็นผู้ตัดสินเพราะวิญญาณในอดีต ยึดในความเที่ยงตรง
If you want my open and honest and direct opinion, the best man for this job is a man by the name of chuck Bartowski.ถ้าจะให้ผมออกความเห็นอย่างเที่ยงตรง ตำแหน่งนี้ ไม่มีใครเหมาะสมเท่าชัคอีกแล้ว
Are you sure? Molly's ability has pinpoint accuracy.พลังพิเศษของมอลลี่เที่ยงตรงแม่นยำ
It's high noon,baby.มันเที่ยงตรงพอดีที่รัก
Not fast enough. Not accurate enough.ยังเร็วไม่พอ ยังไม่เที่ยงตรงพอ
Permanent pacemakers need precision.เครื่องกระตุ้นแบบถาวร ต้องการความเที่ยงตรง
And what happens when I put him into V-tach because the sonogram isn't precise enough?และอะไรจะเกิดขึ้นถ้าฉันทำให้เขา V-tach เพราะโซโนแกรมไม่เที่ยงตรงพอ
It's now twelve noon in Salamanca, Spain.ขณะนี้เที่ยงตรง ณ ซาลามังก้าสเปน
It's now twelve noon, in Salamanca, Spain.ขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงตรง ณ ซาลามังก้า, สเปน
* there's a land that is fairer than day * * and by faith * * we can see it afar * * for the father * * waits over the way * * to prepare us * * a dwelling place there *นี่คือดินดานที่เที่ยงตรงกว่าวัน และโดยศรัทธา พวกเราสามารถเหงมันได้แต่ไกล
I know how much punctuality means to you.ฉันรู้ว่าความเที่ยงตรงสำคัญกับเธอแค่ไหน
Come to the OZ Coliseum today at noon (JST).เจอกันที่ OZ โคลีเซี่ยม ตอนเที่ยงตรง (เวลาญี่ปุ่น) คิง คาสม่า
"I have always found that mercy bears richer fruit than strict justice.""ข้าพเจ้ามักจะพบว่า ความเมตตากรุณานั้น มักให้ผลดีกว่า ความเที่ยงตรงที่เข้มงวด"
You know, I don't think there's anything wrong with wanting to be precise.คุณรู้ไหม ฉันไม่คิดว่ามันผิดอะไรที่จะเที่ยงตรง
Well, then you must be very, very precise.งั้นคุณคงเป็นคนที่ เที่ยงตรงมาก
The General's description of your tactics have been 100% accurate today.คำอธิบายของท่านนายพลถึงยุทธวิธีของเจ้า ในวันนี้ถูกต้องเที่ยงตรง 100%
It's tomorrow, high noon... place called Stull cemetery.พรุ่งนี้ เที่ยงตรง... ที่สุสานสตัล
How accurate will it be?แล้วมันจะมีความถูกต้อง เที่ยงตรงสักแค่ไหน?
All right, well, see ya at high noon tomorrow. Oh, now we're talking.เอาล่ะ เจอกันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงตรง โอ้ ตอนนี้เราคุยกันแล้วสินะ
12:00 noon appointment.หมายกำหนดการพรุ่งนี้เที่ยงตรง
It's precision born out of tragic boredom.ความถูกต้องเที่ยงตรงที่เกิดขึ้นจาก ความเหนื่อยหน่ายที่น่าสลดใจ
Okay, we need precision timing from everyone to get that ship.โอเค เราต้องการความเที่ยงตรงของทุกคนจนกว่าเราจะขึ้นเรือได้หมด
Later after the war, he would refer to the theory as "essentially accurate."เขายกทฏษฏีว่าเป็น "สิ่งจำเป็นอันเที่ยงตรง"
That goody-two-shoes partner of yours or me?คู่หูผู้เที่ยงตรงของนาย หรือฉันคนนี้?
Magellan's astrolabe, to be precise.แอสโทรลาเบของมาเจลลันที่เที่ยงตรง
"I will arrive Tuesday at 12:00 p.m. exactly."ฉันจะไปที่นั่นวันอังคารตอนเที่ยงตรง"
That you're able to give yourself such a neutral and honest evaluation.ที่เธอประเมินตัวเองได้อย่างซื่อสัตย์และเที่ยงตรงดี
We're brave, honest, I got a great body.พวกเรากล้าหาญ, เที่ยงตรงผมได้ร่างกายที่ดี.
Something tells me the tempo of your life has sped up considerably in the last few hours.เครื่องมือที่ช่วยจับจังหวะให้เที่ยงตรง ขณะกำหนดจังหวะ
It's more accurate than a medical device and reads his heartbeats through his thumbprints.มันเที่ยงตรง กว่าอุปกรณ์การแพทย์ และอ่านจังหวะหัวใจของเขา ผ่านรอยนิ้วมือ
This Saturday at 12:00. Cool.- เสาร์นี้ เที่ยงตรง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เที่ยงตรง
Back to top