ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เถียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เถียง*, -เถียง-

เถียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เถียง (v.) dispute See also: debate, argue, wrangle, discuss Syn. แย้ง, โต้แย้ง, ถกเถียง, โต้เถียง
เถียงข้างๆ คูๆ (adv.) stubbornly See also: awry, obstinately, turned toward one side Syn. ดึงดัน, เฉไฉ
เถียงคอเป็นเอ็น (v.) argue incessantly See also: dispute every word
เถียงคำไม่ตกฟาก (v.) argue incessantly See also: dispute every word Syn. เถียงคอเป็นเอ็น
เถียงไม่ขึ้น (v.) can´t argue See also: argue without reason, lose the argument, be unable to reason with, fail to convince Syn. เถียงไม่ออก
เถียงไม่ออก (v.) can´t argue See also: argue without reason, lose the argument, be unable to reason with, fail to convince
English-Thai: HOPE Dictionary
analogize(อะแนล'โชไจซ) vt.,vt. ใช้วิธีการอุปมาเปรียบเทียบในการอธิบายหรือโต้เถียง, ทำการอุปมาในลักษณะเหมือนกัน
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
argumentative(อาร์กิวเมนเท'ทิฟว) adj. ชอบโต้เถียง,เกี่ยวกับโต้เถียง,ขัดแย้ง, Syn. disputatious, contentious ###A. amenable)
belabor(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
belabour(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
bicker(บิค'เคอะ) {bickered,bickering,bickers} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,สั่น,ระยิบระยับ, See also: bicker n. ดูbicker
blowup(โบล'อัพ) n. การระเบิด,การถกเถียงอย่างรุนแรง,อารมณ์ระเบิด,การขยายออก, Syn. explosion
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
choplogicn. การโต้เถียงที่อ้างเหตุผลผิด ๆ
con(คอน) 1. {conned,conning,cons} v. ต่อต้าน,แย้ง,เรียนรู้,ศึกษา,ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,จำไว้,นำเรือ,ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน,การโต้เถียง,ผู้คัดค้าน,ผู้ลงบัตรคัดค้าน,นักโทษ,วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
contend(คันเทนดฺ') {contended,contending,contends} vi. แข่งขัน,ต่อสู้ vt. ยืนยัน,โต้เถียง., See also: contendingly adv. ดูcontend
contention(คันเทน'เชิน) n. การแข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้,การโต้เถียง, Syn. struggle
contentious(คันเทน'เชิส) adj. ชอบทะเลาะ,ชอบโต้เถียง,ชอบต่อสู้., See also: contentiousness n. ดูcontentious
contest(n. คอน'เทสทฺ,-v. คันเทสทฺ') n. การต่อสู้กัน,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง. vt. ต่อสู้,ดิ้นรน,โต้แย้ง,โต้เถียง. vi.แข่งขัน,โต้เถียง, See also: contester n., Syn. strive
contestation(คอนเทสเท'เชิน) n. การแข่งขัน,ความขัดแย้ง,การโต้เถียง
contradict(คอนทระดิคทฺ') {contradicted,contradicting,contradicts} vt. โต้แย้ง,เถียง,ปฏิเสธ. vi. กล่าวแย้ง., See also: contradicter n. ดูcontradict contradictor n. ดูcontradict
contradiction(คอนทระดิค'เชิน) n. การโต้แย้ง,การเถียง,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน
controversial(คันทระเวอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการโต้เถียง,เกี่ยวกับการขัดแย้ง,, See also: controversialism n. controversialist n., Syn. disputatious
controversy(คอน'ทระเวอซี) n. การโต้เถียง,การโต้ความ,การทะเลาะวิวาท, Syn. discussion
controvert(คอน'ทระเวิร์ท) vt. โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย., See also: controverter n. ดูcontrovert controvertible adj. ดูcontrovert, Syn. oppose,deny
debatable(ดิเบ'ทะเบิล) adj. เป็นที่ถกเถียงกัน,เป็นปัญหา
debate(ดิเบท') {debated,debating,debates} vt.,n. (การ) ถกเถียง,อภิปราย,พิจารณา,ชิงชัย,ต่อสู้, Syn. argue
deraign(ดิเรน') vt. โต้เถียง
disputable(ดิสพิว'ทะเบิล) adj. ซี่งโต้แย้งได้,เถียงได้,เป็นปัญหา., See also: disputability n.
disputant(ดิสพิว'เทินทฺ) n.ผู้โต้เถียง,ผู้โต้แย้ง,ผู้อภิปราย. -adj. ซึ่งโต้เถียง,ซึ่งโต้แย้ง
disputationn. การโต้เถียง,การอภิปราย,การทะเลาะ, Syn. dispute
disputatious(ดิสพิวเท'ชัส) adj. ซึ่งเป็นการโต้เถียง,ชอบโต้เถียง.
dispute(ดิสพิวทฺ') vi.,vt.,n. (การ) โต้เถียง,โต้แย้ง,ทะเลาะ, See also: disputer n. ดูdispute, Syn. debate,argument
disquisitionn. การตรวจสอบและถกเถียงเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
flak(แฟลคฺ) n. การยิงปืนต่อสู้อากาศยาน,การวิจารณ์ที่รบกวน,การต่อต้านที่รบกวน,การโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน,การอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน., Syn. flack
give(กิฟว) {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ให้,มอบให้,เอาให้,แจก -Phr. (give in ยอมแพ้,หยุดสู้,หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้,ความเด้งได้
haggle(แฮก'เกิล) vi. ทะเลาะ,เถียง,ต่อล้อต่อเถียง. vi. ตัดหรือฟันอย่างอุตลุด,เสียงรบกวน. n. การเถียง,การต่อล้อต่อเถียง., See also: haggler n.
hassle(แฮส'เซิล) vi.,n. (การ) โต้เถียง,ทะเละ,วิวาท,รบกวน, Syn. quarrel,squabble,irritate
hermetic(เฮอเมท'ทิคคัล) adj. ว่าด้วยผีสางหรือการใช้อาคม,ลมเข้าไม่ได้ (โดยการเชื่อม) ,เถียงไม่ได้,ลึกลับ, See also: hermeticism n.
hermetical(เฮอเมท'ทิคคัล) adj. ว่าด้วยผีสางหรือการใช้อาคม,ลมเข้าไม่ได้ (โดยการเชื่อม) ,เถียงไม่ได้,ลึกลับ, See also: hermeticism n.
inarguable(อินอาร์' กิวอะเบิล) adj. ซึ่งถกเถียงไม่ได้, ซึ่งแย้งไม่ได้., See also: inarguably adv.
issue(อิช'ชิว) n. การปล่อยออกมา,การออกคำสั่ง,การตีพิมพ์ออกมา,สิ่งที่ปล่อยออก,สิ่งตีพิมพ์,จำนวนหรือปริมาณที่ปล่อยออกมาแต่ละครั้ง,ฉบับ,ชุด,คราว,ปัญหา,ผลที่เกิดขึ้น,บุตร,ทายาท,ทางออก,ผลผลิต,ผลกำไร. -Phr. (at issue ที่กำลังเป็นปัญหา ที่กำลังถกเถียงกัน) vt.,vi. ไหล
English-Thai: Nontri Dictionary
argue(vi,vt) โต้แย้ง,เถียง,ถกเถียง,โต้เถียง,โต้คารม
argument(n) การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การโต้คารม,การถกเถียง
argumentative(adj) ชอบโต้แย้ง,ชอบโต้เถียง,ชอบเถียง,ชอบขัดแย้ง
bicker(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง
contention(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การต่อสู้,การแข่งขัน
contentious(adj) ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบต่อสู้,ชอบโต้เถียง,ชอบแย้ง
contest(n) การต่อสู้,การต่อกร,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง
contradict(vt) เถียง,แย้ง,โต้แย้ง
contradiction(n) การโต้แย้ง,การเถียง,การแย้ง,ความตรงกันข้าม
controversial(adj) ซึ่งแย้งกัน,ที่เถียงกัน,เกี่ยวกับการโต้เถียง
controversy(n) ความขัดแย้ง,การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การเถียง,การโต้คารม
controvert(vi,vt) แย้งกัน,โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย
discuss(vt) อภิปราย,สาธยาย,พิจารณา,โต้เถียง,โต้ตอบ,สนทนา
debatable(adj) ซึ่งยังไม่ตกลงกัน,เป็นปัญหา,เป็นที่ถกเถียงกัน
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
debater(n) ผู้ถกเถียง,ผู้อภิปราย,ผู้โต้วาที
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ
disputable(adj) ยังเป็นปัญหาอยู่,โต้แย้งได้,เถียงได้,แย้งได้
disputant(n) ผู้โต้แย้ง,ผู้ถกเถียง,ผู้โต้เถียง
disputation(n) การโต้เถียง,การโต้แย้ง,การถกปัญหา,การอภิปราย
dispute(vt) โต้เถียง,แย้ง,ค้าน,ทะเลาะ,ต่อต้าน,อภิปราย
disquisition(n) การถกเถียง,การตรวจสอบ,การค้นคว้า,การบรรยาย,ปาฐกถา
haggle(vi) ต่อราคา,ต่อล้อต่อเถียง,มีปากเสียง,ทุ่มเถียง,ทะเลาะ
incontestable(adj) แย้งไม่ได้,เถียงไม่ได้
incontrovertible(adj) โต้แย้งไม่ได้,เปลี่ยนไม่ได้,เถียงไม่ได้
indisputable(adj) โต้แย้งไม่ได้,เถียงไม่ได้,โต้ตอบไม่ได้
jangle(n) เสียงห้าว,การทะเลาวิวาท,การโต้เถียง
moot(adj) เป็นที่สงสัย,เป็นที่ถกเถียง,เป็นทฤษฎี
palter(vi) พูดต่อล้อต่อเถียง,พูดเล่น,พูดหลบหลีก
polemic(n) การโต้เถียง,การถกเถียง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง
skirmish(n) การประดาบ,การรบกันประปราย,การโต้เถียงเล็กน้อย
squabble(n) การต่อล้อต่อเถียง,การทะเลาะกัน
tangle(vi) พันกันยุ่ง,ยุ่งเหยิง,โต้เถียง,ต่อสู้
undisputed(adj) ไม่มีปัญหา,ไม่เถียง
wrangle(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การถกเถียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
argumentการให้เหตุผล, การถกเถียง, ข้อโต้แย้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
controversyข้อโต้เถียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multinational Companyบริษัทข้ามชาติบริษัทที่มีฐานการผลิตหรือการลงทุนโดยตรงอยู่ในต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งประเทศและครอบคลุมกิจการระดับโลก ตัวอย่างของบริษัทประเภทนี้ อาทิ บริษัทน้ำมันเอสโซ่ (Esso) หรือ เอกซอน (Exxon) ของสหรัฐอเมริกา บริษัทข้ามชาติได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศที่บริษัทข้ามชาตินั้นๆ เข้าไปดำเนิน กิจการโดยเฉพาะการจ้างงาน การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศนั้น อย่างไรก็ตามบทบาทในแง่ลบของบริษัทข้ามชาติต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่โดยเฉพาะในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมขาติอย่างมากของของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศในระยะยาว [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brangle (vi.) เถียง See also: ทะเลาะ
answer back (phrv.) เถียงกลับ See also: โต้กลับ, ย้อนกลับ
argue back (phrv.) เถียงกลับ (อย่างไม่พอใจหรือหยาบคาย)
wear down (phrv.) เถียงจน (บางคน) แพ้ See also: เถียงจน (บางคน) ยอมจำนน
altercation (n.) การทุ่มเถียง See also: การทะเลาะวิวาท Syn. quarrel
arguable (adj.) ที่ถกเถียงกันได้ Syn. unresolved, moot
argue (vi.) โต้เถียง See also: โต้แย้ง, เถียง Syn. quarrel, dispute
argue about (phrv.) โต้เถียงเรื่อง See also: เถียงกันเรื่อง, ทุ่มเถียงเรื่อง
argue against (phrv.) ถกเถียงเพื่อต่อต้าน See also: อภิปรายแย้ง, อภิปรายต่อต้าน
argue for (phrv.) ถกเถียงเรื่อง See also: อภิปรายเรื่อง
argue out (phrv.) โต้เถียงเรื่อง See also: ถกเถียงเรื่อง
bicker (vi.) โต้เถียง Syn. squabble
bone of contention (n.) ต้นเหตุที่ทำให้เกิดการโต้เถียง See also: สาเหตุที่ทำให้ทะเลาะกัน Syn. controversy
brainstorm (n.) การถกเถียงอย่างเปิดเผย
brainstorm (vi.) ถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา Syn. confer
brainstorm (adj.) เกี่ยวกับการถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
brangle (n.) การทุ่มเถียง See also: ทะเลาะ
bust-up (n.) การโต้เถียงรุนแรง
catfight (n.) การโต้เถียงอย่างรุนแรง (โดยเฉพาะระหว่างผู้หญิง) Syn. quarrel
combatant (n.) คนที่เถียงกัน See also: คนที่โต้แย้งกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's always one of the most controversial topicsนั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
Do not argue morals with meอย่ามาเถียงเรื่องหลักศีลธรรมกับฉัน
We can argue about this laterพวกเราสามารถเถียงกันเรื่องนี้ทีหลัง
Well, there are good arguments on both sidesเอ่อ! นั่นก็เป็นข้อถกเถียงที่ดีทั้งสองฝ่าย
It's stupid to discuss with that guyไร้สาระที่จะมาถกเถียงกับคนอย่างนั้น
They are arguing over who should pay the billพวกเขากำลังโต้เถียงกันเรื่องใครจะเป็นคนจ่ายค่าบิลล์
Don't argue with me!อย่ามาเถียงกับฉัน
This is hardly the time to be having that old discussionนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโต้เถียงกันเรื่องเก่าๆ นะ
We made an agreement not to discuss old relationshipsเราตกลงกันที่จะไม่โต้เถียงเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆ
That's why I am the only one who argues with himนั่นแหล่ะคือเหตุผลที่มีฉันคนเดียวเท่านั้นที่ต่อล้อต่อเถียงกับเขา
Look likes she's upset with me, but now is not the time for discussionดูเหมือนว่าเธอจะหัวเสียกับฉันนะ แต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมามัวโต้เถียงกันอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fighting about who's gonna get daddy's car when he dies.เถียงกันว่าใครจะได้รถของพ่อ พอพ่อตาย
Were all the interviews confrontational like this?เถียงกันอย่างนี้ทุกครั้งที่สืบสวนหรือเปล่า
Mm, that fight made me crave a hot dog.เถียงกันแบบนี้เล่นเอาฉันนึกอยากกินฮอทด็อกเลย
Stood me up once too often.เถียงกับฉันบ่อยครั้ง
Okay, I'm... done. Whoa.เถียงกับผมสักหน่อยหรอตอนนี้
Answering back, just like she did with her father.เถียงคำไม่ตกฟาก เหมือนตอนทำกับพ่อของเธอเลย
Don't mess with adults!เถียงคำไม่ตกฟากเลยแฮะ!
What the hell does that have to do with anything?เถียงยังงั้นมันช่วยมั้ย
Arguing for Hitler as a civil rights hero.เถียงว่าฮิตเลอร์ เป็นฮีโร่ของสิทธิ์มนุษย์ชน
We've wasted enough time talking. Come on.เถียงไปก็เสียเวลา ไปกันเถอะพวกเรา
Why not a blond Europe, Asia, America?ไม่เถียง ยุโรป เอเชีย อเมริกา ผมไม่บอร์นไม่ใช่หรอ
Can't we discuss this without passion?เราจะไม่โต้เถียงหากท่านชอบมัน
No complaints or quarrels.เมื่อไม่มีผู้วิพากย์ และผู้โต้เถียง
OK, look. Let's stop the arguing. We're only wasting time.ตกลงดู ขอหยุดการโต้เถียง เรากำลังเสียเวลาเพียง
She remembered insignificant details. How can you argue with that?เธอจำได้ว่ารายละเอียดเล็กน้อย วิธีการที่คุณสามารถโต้เถียงกับที่?
I was arguing with the guy I work next to at the bank a few weeks ago.ฉันกำลังเถียงกับผู้ชายผมทำงานต่อไปเพื่อที่ธนาคารไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
Let's stop the arguing for about two minutes in here.ขอหยุดการโต้เถียงประมาณสองนาทีในการที่นี่
On the whole, no thievery, no fibbing, no arguing with a superior officer, no treachery, no cowardice, not much rape.ไม่เถียงกับเจ้าหน้าที่ที่เหนือกว่า ไม่มีการทรยศขี้ขลาดไม่มีไม่ได้ ข่มขืนมาก ฉันไม่ยอมข่มขืน
Now who can argue with that?- ใครจะเถียงได้ - สาธุคุณ
Alas, I couldn't argue with him.อนิจจา ผมเถียงเขาไม่ได้
I can't argue with you. I can't talk to you.ฉันไม่เถียงกับคุณหรอก เลิกคุยกันดีกว่า
And I'm in no position to argue with him.ผมไม่มีทางเถียงอะไรกับเขาได้
She was always arguing, causing trouble.เธอชอบทะเลาะโต้เถียงเป็นประจำ, สร้างปัญหา.
And, Mike, no arguments.ส่วนไมค์ ไม่ต้องเถียงอะไรทั้งนั้น
No time to argue. Throw the idol, I throw the whip.ไม่มีเวลามาเถียงกันแล้ว โยนรูปบูชามาให้ฉัน, แล้วฉันจะโยนแส้ให้.
It's just a room full of marine biologists arguing over plankton.มันเป็นเพียงห้องเต็มไปด้วยนัก ชีววิทยาทางทะเล เถียงกันเรื่องแพลงก์ตอน
I've got better things to do than listen to this kindergarten. Are we finished?ฉันจะไปทำอย่างอื่น ดีกว่านั่งฟังเด็กเถียงกัน เสร็จแล้วใช่มั้ย?
Denny was the one he cared about, and don't try to tell me different.พี่เดนนี่คือคนที่เขาสน แล้วไม่ต้องมาเถียงเลยนะ
Just ahead of him, two men got into an argument.ถัดมาข้างหน้าเขา มีชายสองคนโต้เถียงกัน
If you want to argue, go elsewhere, please.แต่ถ้าคุณต้องการที่จะเถียงไปที่อื่นกรุณา
I don't want to argue with you, please, with the stereotypes.ฉันไม่เถียงเรื่องรูปแบบคน
In '58, the Dodgers moved away, so we had to find other reasons to fight.แต่ในปี 58 ทีมด๊อดเจอร์ย้ายไปที่อื่น เราเลยต้องหาเรื่องอื่นมาเถียงกัน
We've been quarreling like cats about you.พวกเราทุ่มเถียงกัน ราวกับแมวเรื่องเธอ
I don't know what you all are arguing about 'cause Derice was gonna...ฉันไม่รู้ว่าพวกนายเถียงกันไปทำไม เพราะยังไงดีรีซ...
But we still have these philosophical arguments about the gray areas.แต่เราก็ยังคงมีเรื่องให้โต้เถียงกัน... ในบริเวณที่เป็นสีเทาของเรา
We are not going to have arguments with these people. Okay.เราจะไม่เถียงกับคนพวกนี้
What happened after you argued with your wife?สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณถกเถียงกันอยู่กับภรรยาของคุณ
You could argue he'd done it to curry favor with the guards.คุณสามารถเถียงเขาต้องการทำมันไปประจบกับยาม
I must insist on this, sir. I assure you that in this matter, argument is fruitless.ผมต้องยืนกรานในสิ่งนี้ครับ ผมทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ในกรณีนี้การโต้เถียงนั้นเปล่าประโยชน์
No, he's too controversial. What about Billy Graham?ไม่มีเขาเป็นที่ถกเถียงกันเกินไป สิ่งที่เกี่ยวกับบิลลี่เกรแฮม?

เถียง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
争う[あらそう, arasou] Thai: โต้เถียง English: to dispute
争議[そうぎ, sougi] Thai: การถกเถียง English: dispute

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เถียง
Back to top