ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เด่นชัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เด่นชัด*, -เด่นชัด-

เด่นชัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เด่นชัด (adv.) clearly See also: distinctly, obviously, clearly, evidently, apparently, vividly Syn. ชัด, เด่น, ชัดแจ้ง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง Ops. คลุมเครือ
เด่นชัด (v.) be clear See also: become apparent, be obvious, be evident, be vivid Syn. ชัดแจ้ง, ชัด, เด่น, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง Ops. คลุมเครือ
English-Thai: HOPE Dictionary
acephalous(อะเซฟ' ฟะลัส) adj. ไร้หัว, ไร้หัว, ที่เด่นชัด
apodal(แอพ'พะดัล) adj. ไม่มีเท้าที่เด่นชัด,, Syn. apodous (no distinct feet)
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident ###A. doubtful, hazy)
conspicuous(คันสพิค'คิวอัส) adj. เด่นชัด,ชัดแจ้ง,เป็นที่สนใจ,เตะตา., See also: conspicuity n. ดูconspicuous, Syn. obvious ###A. indistinct
display(ดิสเพล') vt. แสดง,เปิดเผย,โอ้อวด,แผ่ออก,เรียงพิมพ์ให้เด่นชัด n. การแสดง,การโอ้อวด, สิ่งที่แสดงให้เห็นชัด,นิทรรศการ, Syn. exhibit แสดงผลหน่วยแสดงผลหมายถึงการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยแสดงผลก็คือจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง นอกจากนั้น การแสดงผลอาจแสดงได้ทางเครื่องพิมพ์ (printer) , พล็อตเตอร์ (plotter) ฯ
dividual(ดิวิจ'ดวล) adj. ซึ่งแบ่งแยกออกได้,แบ่งแยก,แตกต่าง,เด่นชัด,เกี่ยวกับการปันส่วน
emphatic(เอมแฟท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการเน้น,สำคัญ,มีพลังงาน,เด่นชัด,เด็ดขาด,เฉียบขาด., See also: emphaticalness n. ดูemphatic
emphatical(เอมแฟท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการเน้น,สำคัญ,มีพลังงาน,เด่นชัด,เด็ดขาด,เฉียบขาด., See also: emphaticalness n. ดูemphatic
flagrant(เฟล'เกรินทฺ) adj. เด่นชัด,โจ่งแจ้ง,โต้ง ๆ ,ฉาวโฉ่,ลุกไหม้,เผาไหม้., See also: flagrancy,flagrance, flagrantness n. flagrantly adv.
marked(มาร์คฺ) adj. น่าสังเกต,เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,มีรอย,มีเครื่องหมาย., See also: markedly adv. markedness n., Syn. conspicuous
obscurantism(อับสคิว'รันทิสซึม,ออบสคิวแรน'ทิสซึม) n. การปิดบัง,ความคลุมเครือ,ความไม่เด่นชัด
obscurity(อับสเคียว'ริที) n. ความคลุมเครือ,ความไม่ชัดแจ้ง,ความมืดมัว,ความไม่มีชื่อเสียง,ความสับสน,สิ่งที่ไม่เด่นชัด,ผู้ที่ไม่มีชื่อเสียง, Syn. ambiguity,dimness
observable(อับเซิร์ฟ'วะเบิล) adj. น่าสังเกต,มองเห็นได้,เด่นชัด,น่าปฏิบัติตาม,น่าสนใจ,น่าฉลอง, See also: observability n. observably adv.
obverse(ออบ'เวอซ) n. ด้านหัวของเหรียญ,ผิวหน้า,ด้านที่เด่นชัด,ด้านตรง,ด้านที่มีผลกระทบ
obvious(ออบ'เวียส) adj. ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เด่นชัด,เห็นได้ง่าย,เข้าใจได้ง่าย., See also: obviousness n., Syn. clear
preeminent(พรีเอม'มะเนินทฺ) adj. เหนือกว่า,ดีกว่า,เด่นกว่า,มีอำนาจหรืออิทธิพลมากกว่า,ดีเลิศ,เด่นชัด., Syn. pre-eminent,preวminent, Syn. superior
prominent(พรอม'มะเนินทฺ) adj. เด่น,เด่นชัด,สะดุดตา,มีชื่อเสียง,โด่งดัง,ยื่นออก,โผล่ออก
separate(เซพ'พะเรท) vt.,vi.,adj. แยกออก,แยก,แยกกัน,แบ่งสรร,แยกแยะ,วินิจฉัย,สกัด,กระจายออก,ไม่ต่อเนื่อง,เด่นชัด,ชัดเจน,กระจาย,โดดเดี่ยว,อิสระ,เฉพาะบุคคล,เอกเทศ,เดียวดาย, (วิญญาณ) หลุดออกจากกาย n. สิ่งที่แยกออก,ลูกหลาน., See also: separateness n.
serif(เซ'ริฟ) n. เส้นเล็ก ๆ ,ของตัวพิมพ์ที่ทำให้เด่นชัด, Syn. stroke,write
signally(ซิก'เนิลลี่) adv. อย่างชัดเจน,อย่างเด่นชัด,เป็นที่น่าสังเกต,อย่างสำคัญ,เป็นตัวอย่าง
splendent(สเพลน'เดินทฺ) adj. แวววาว,แจ่มจรัส,เป็นเงาโลหะ,เด่นชัด, Syn. shining
spotlight(สพอท'ไลทฺ) n. ไฟฉายสว่างจ้า,แสงสว่างจ้าจากไฟฉายแรงสูง,จุดสนใจของประชาชน. vt. ฉายส่องด้วยไฟฉายแรงสูง,ทำให้เห็นชัด,ทำให้เด่นชัด,เรียกร้องความสนใจ,ย้ำ,เน้น, Syn. highlijght,accent,feature
standard-bearern. ผู้ถือธง,ผู้นำที่เด่นชัด,ผู้นำพรรคการเมือง,ผู้นำกิจการ, See also: standard-bearership n.
stare(สแทรฺ) vi.,vt.,n. (การ) จ้องมอง,จ้อง,จ้องเขม็ง,ถลึงตา,เด่นชัด,เตะตา,โต้ง ๆ , (ขน) ตั้งชัน. stare down จ้องให้กลัว -Phr. (stare one in the face รีบด่วน,ฉุกเฉิน) ., Syn. glare,gaze,eye
uncertain(อันเซอ'เทน) adj. ไม่แน่นอน,ไม่แน่ใจ,คลุมเครือ,ไม่เด่นชัด, See also: uncertainly adv. uncertainty n., Syn. undecidedd,changeable
up-front(อัพ'ฟรันท) adj. จ่ายล่วงหน้า,เด่นชัด,ชัดแจ้ง,เด่น
well-markedadj. เด่นชัด
English-Thai: Nontri Dictionary
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
emphatic(adj) ซึ่งย้ำ,ซึ่งเน้น,สำคัญ,หนักแน่น,เด่นชัด
evident(adj) แจ่มแจ้ง,แน่ชัด,เด่นชัด,ชัดเจน
observable(adj) เด่นชัด,สังเกตได้ง่าย,ควรถือปฏิบัติ,น่าติดตาม
pointed(adj) แหลม,คมกริบ,สำคัญ,ชัดเจน,เด่นชัด
signal(adj) เด่นชัด,สำคัญ,น่าสังเกต,เป็นสัญญาณ
signalize(vt) ทำให้เด่นชัด,ทำเครื่องหมาย,ส่งสัญญาณ,บอกใบ้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prominenceความเด่นชัด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coast ชายฝั่งทะเล แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะ ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด มีความกว้างกำหนดไม่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
Plain ที่ราบ, พื้นราบ ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ ซึ่งอาจจะราบเรียบ หรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อย ๆ โดยไม่สามารถสังเกตเห็น ความแตกต่างของความสูงหรือต่ำ ของพื้นที่ราบนั้นได้อย่างเด่นชัด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
separate (adj.) เด่นชัด See also: ชัดเจน
be in evidence (idm.) ปรากฏตัวให้เห็นเด่นชัด See also: เป็นที่สังเกตุ, สังเกตได้, สะดุดตา
color (n.) คุณภาพที่เด่นชัด Syn. value, complexion, interest
colour (n.) คุณภาพที่เด่นชัด Syn. value, complexion, interest
distinctively (adv.) อย่างเด่นชัด See also: อย่างชัดเจน
highlighter (n.) ปากกาสำหรับเน้นข้อความเพื่อให้เห็นเด่นชัด
manifestation (n.) การแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด See also: การแสดง, การปรากฏ, การแสดงอย่างเปิดเผย Syn. display, demonstration
obtrusively (adv.) อย่างเด่นชัด See also: อย่างชัดเจน Syn. obviously, clearly
obtrusiveness (n.) ความเด่นชัด See also: ความชัดเจน
prominence (n.) สิ่งที่เด่นชัดออกมา Syn. jut, protusion
protuberant (adj.) ที่เห็นเด่นชัด Syn. projecting, prominent
protusion (n.) สิ่งที่เด่นชัดออกมา Syn. jut
resounding (adj.) อย่างเด่นชัด See also: อย่างยิ่งใหญ่, อย่างเด่นดัง Syn. renowned
serif (n.) เส้นเล็กๆ ของตัวพิมพ์ที่ทำให้เด่นชัด
thick (adj.) ที่เด่นชัด See also: ที่สังเกตได้ง่าย Syn. pronounced
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, apparently, these people and I differ greatly on the definition of "party."เด่นชัดมาก,ระหว่างคนเหล่านี้กับฉัน กับนิยามของคำว่า"ปาร์ตี้"
Twice pronounced legally dead.เด่นชัดเป็นครั้งที่สองที่ตายแล้วถูกต้องตามกฎหมาย
It's pronounced with a "D."{\cHFFFFFF}มันเด่นชัดด้วย "ดี"
Frankly, we're somewhat suspicious of Mr Ravenwood, being mentioned so prominently in a secret Nazi cable.พูดตรงๆ, เราค่อนข้างสงสัยในตัวคุณราเวนวู้ด มีการกล่าวถึงอย่างเด่นชัด ตาม โทรเลขลับของนาซี
The memories will be so thick, they'll have to brush them away from their faces.ความทรงจำจะปรากฏให้เห็นเด่นชัด จนพวกเขาต้องปัดมันออกไปบ้าง
It is pronounced Coleman, isn't it? We've had some confusion.มันเป็นเรื่องที่เด่นชัดโคลแมนไม่ได้หรือไม่ เรามีความสับสน
So, we never know where we are until we hear our last name pronounced.ดังนั้นเราจึงไม่เคยรู้ว่าที่ที่เราอยู่จนกว่าเราจะได้ยินชื่อสุดท้ายของเราเด่นชัด
Varying demographics, apparently unrelated.การตายของคนเหล่านี้ ไม่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเด่นชัด
The fires are too sophisticated, and if he's trying to make a political statement, he's not being too clear about it.และถ้าเขาพยายามที่จะ/N ต่อต้านการเมือง มันก็ไม่ได้เด่นชัดมากนัก
An extreme manifestation of ocd, obsessive compulsive disorder.-อาการที่เห็นได้อย่างเด่นชัดของ OCD โรคย้ำคิดย้ำทำ
The key light when used in the kitchen is of hard kilo, providing strong contrast and thus is most efficient for dramatic effect.เวลาถ่ายภาพในห้องครัว Key Light เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก มันจะ... ...ก่อให้เกิดความแตกต่างที่เด่นชัดในรูปภาพ และยังมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับภาพที่ต้องเน้นเรื่องของ Dramatic Effect
For some Christians, his divinity was enhanced.ชาวคริสต์บางคนก็คิดว่าแค่เชิดชูความเป็นเทพให้เด่นชัด
You shall age like them, you shall die like them and all memory of you shall fade in time.แล้วคุณจะชอบมันเอง จนตายไปกับคุณ และความทรงจำทั้งหมดของคุณ จะค่อยๆเด่นชัดขึ้น
We're not getting backup until there's evidence of foul play.เราไม่ต้องใช้กำลังเสริม จนกว่าสิ่งต่างๆ จะเด่นชัด
Eric, you were the obvious choice, and there was a chance this was going to fail.อีริค, นายเป็นตัวเลือก\ ที่เด่นชัดมาก, และมีโอกาส ที่งานนี้จะล้มเหลว
A neurological symptom with no apparent neurological cause.อาการทางระบบประสาทด้วย ไม่มีสาเหตุทางระบบประสาทเด่นชัด
WELL, YOU HAVE, FOR THE MOST PART, WITH A FEW NOTABLE EXCEPTIONS.แต่ก้อมีข้อยกเว้นที่เด่นชัดบ้าง
But you shouldn't lose sight of the obvious.แต่คุณไม่ควรพลาดสัญญาณที่เด่นชัด
Mr. Cole, you have a very distinct style.คุณโคล คุณมี สไตล์ของตัวเองอย่างเด่นชัด
The muscle development appears consistent, the distinct curvature of the femur is undeniable.การพัฒนาของกล้ามเนื้อเห็นชัดว่าเหมือนกัน มีรูปร่างโค้งที่เห็นเด่นชัดที่กระดูกโคนขาซึ่งไม่รับกัน
The most public symbol of the euthanasia movement and we need to stop him.การลงโทษเป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะแจ๊ค เควอร์เกี้ยน เป็นสัญลักษณ์ทางสังคมที่เด่นชัดที่สุด...
Even as a girl, Padme down played her strengths helps to maintain the element of surprise.แม้ตอนยังเป็นเด็กน้อย แพดเม่ก็แสดงความแข็งแกร่งออกมาเด่นชัด ช่วยให้เก็บงำ ความน่าประหลาดใจเอาไว้ได้
Well, apparently, you haven't heard because you no longer work for the United States government, but I'm heading up my own undercover operation.ถ้าจะพูดให้อย่างเด่นชัดก็คือ คุณไม่รู้เรื่องจริงหรอก เพราะว่าคุณไม่ได้ทำงาน ให้กับรัฐบาลสหรัญอเมริกาแล้ว แต่ผมกำลังทำงานให้รัฐบาลอยู่
Yeah, well, the one bright spotใช่ งั้น หนึ่งจุดที่เด่นชัด
One stood out, though.แต่สิ่งหนึ่งที่เด่นชัด มันคือเส้นที่ลากไปด้านบน--
You're a shining example. Just how big a deal is this anyway?แม่เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดมากจริงๆ เรื่องนี้มันสำคัญมากขนาดไหนเหรอ
Those two represent the only concrete evidenceสองคนนั่นคือหลักฐานที่เด่นชัดเพียงอย่างเดียว
Did you know that women wear high heels to make the buttocks and breasts more prominent?เธอรู้ไหมว่าผู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูง เพื่อทำให้บั้นท้ายและทรวงอกเด่นชัดขึ้น
Uh, sure. Very... prominent.เอ่อ จริงนี่ เด่นชัดมาก
Everything's heightened, you know, just a little bit more intensely, love more powerfully.ทุกๆสิ่งดูเด่นชัดขึ้น คุณรู้ไหม เพียงแค่เล็กน้อยก็เหมือนมากมาย ความรักมันมีอำนาจมากเหลือเกิน
And then everything became clear in one moment.และทุกสิ่งเด่นชัดขึ้น
Hey, do you guys notice anything extra wolfy about me today?เฮ้ พวกนายสังเกตเห็น ความเป็นหมาป่าของฉันเด่นชัดมั้ยวันนี้
Evidently, he liked hitting high roller poker games all over the Island.อย่างเด่นชัด คือ เขาชอบ ปล้นวงโป๊กเกอร์ที่มี เดิมพันสูงไปทั่วเกาะ
None of the victims were named Bobby, but, I mean, fuckload of good that does us. There are thousands of Bobs and Roberts in Miami.แต่อยู่ๆอนาคตของผม ก็กลับปรากฏเด่นชัด
You obviously have skills and you're not afraid of biters.คุณมีทักษะที่เด่นชัด และคุณเองก็ไม่ได้กลัวพวกจอมงับนั่น
And apparently there's some new rule about bringing babies into the locker room.และที่เด่นชัด นั้นคือกฏใหม่บางอย่าง เกี่ยวกับการนำเด็กทารก มาในห้องล๊อกเกอร์
Probably too obvious.บางทีมันอาจเห็นเด่นชัดเกินไป
What made it stick out?อะไรที่มันเด่นชัดออกมา
All right, what else stuck out?ไม่เป็นไร มีอะไรเด่นชัดอีกไหม
It's actually pronounced San Diago.มันเด่นชัดจริงซาน Diago

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เด่นชัด
Back to top