ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jut

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jut*, -jut-

jut ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jut (vi.) ยื่นออกมา See also: ล้ำออกมา Syn. stick out, protrude, project Ops. indent
jut (n.) สิ่งที่ยื่นออกมา Syn. protrusion
jut out (phrv.) ยื่นออกมา See also: โผล่ออกมา Syn. poke out, project from, protude from, stand out, stick out
jute (n.) ปอกระเจา
Jutland (n.) คาบสมุทรจัตแลนด์ที่อยู่ในเดนมาร์กและเยอรมนีตอนเหนือ Syn. Jylland
jutting (adj.) ที่ยื่นออกมา Syn. protuberant Ops. hallow, sunken
jutting (n.) ส่วนที่ยื่นออกมา Syn. knob
jutting (n.) ส่วนที่ยื่นออกมา See also: ส่วนที่โผล่ออกมา Syn. bowed, swelling
jutting rock (n.) ผาชัน See also: ส่วนที่เป็นหินชันบนหน้าผา
English-Thai: HOPE Dictionary
jut(จัท) vi. ขยายออก,ยื่นออก n. สิ่งที่ยื่นออกมา., See also: juttingly,adv., Syn. project
jute(จูท) n. ปอกระเจา
jutland(จัท'แลนด) n. แหลมที่ประกอบด้วยเดนมาร์ก., Syn. jylland
English-Thai: Nontri Dictionary
jut(n) สิ่งที่ยื่นออกไป
jute(n) ปอ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jute manufactureผลิตภัณฑ์ปอกระเจา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปอ (n.) jute See also: kenaf, fibre crops
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Naked, his huge member jutting from his bellyเปลือย, สมาชิกใหญ่โตของเขา .ที่ jut from ส่วนที่ยื่นของเขา .
I'm not saying that it relates to - kummittelujuttuun.ฉันไม่ได้จะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับ วิญญาญ. ฉันไม่ได้เล่าทั้งหมด ฉันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น...
The dust found inside the businessman's shoes was actually undyed jute fibersเศษผงที่พบในรองเท้าของนักธุรกิจ ที่จริงแล้วเป็นเส้นใยของปอกระเจาที่ยังไม่ได้ย้อมสี
Killer's probably covering his vics in woven jute i e,burlap at some point during the processบางทีฆาตกรอาจซ่อนเหยื่อไว้ในถุงปอถัก-- นั่นคือกระสอบป่าน-- ณ ที่ใดที่หนึ่งในช่วงนั้น
Jutt, Jatt, so nice to see you both.จัทต์ แจ้ทต์ ไง ดีใจที่ได้เจอพวกเจ้านะ
Is there something wrong with your face, Jutt?หน้าเจ้า โดนใครตื้บมาหรอ จัทต์?
No need for a cowry, juts take her home!ถึงแม้ข้าจะไร้หัวนอนปลายเท้า
See how it juts out, what, 10, 15 feet all the way around the building?ดูที่เขาขึงไว้ด้านนอก 10 15 ฟุต รอบๆ อาคารนี่?
First, I would teach myself the ancient art of Ninjutsu.ตอนแรกฉันฝึกศิลปะการต่อสู้วิชานินจาอันเก่าแก่ด้วยตัวฉันเอง
If I don't like what I hear, slice his face prejute.ถ้าฉันไม่ชอบสิ่งที่ฉันได้ยิน หั่นหน้าเขาออกมา

jut ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麻袋[má dài, ㄇㄚˊ ㄉㄞˋ, 麻袋] burlap (a fibre made of jute)
黄麻[huáng má, ㄏㄨㄤˊ ㄇㄚˊ, 黄麻 / 黃麻] jute (Corchorus capsularis Linn.); plant fiber used for rope or sacks
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 囧] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated
南极洲半岛[Nán jí zhōu bàn dǎo, ㄋㄢˊ ㄐㄧˊ ㄓㄡ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, 南极洲半岛 / 南極洲半島] the Antartic Peninsula (jutting out towards South America)
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 冏] velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright

jut ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
せり出す;迫り出す;迫出す[せりだす, seridasu] (v5s,vt) (1) to push (a thing) out; to jut out (can have a negative nuance); to protrude; (2) to rise out the trap door (on stage)
出っ張る[でっぱる, depparu] (v5r,vi) to project; to stand out; to jut out; to protrude
出張る[でばる, debaru] (v5r,vi) to project; to stand out; to jut out; to protrude
差し出る;差出る(io)[さしでる, sashideru] (v1,vi) (1) to be forward; to stick one's nose into; to meddle; to be intrusive; (2) to jut out; to protude; to overhang
張り出す(P);張出す;貼り出す[はりだす, haridasu] (v5s,vi) (1) (張り出す, 張出す only) to project; to overhang; to stick out; to jut out; to overlie; (v5s,vt) (2) to put up (a notice); to post; (P)
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s,vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P)
食み出る(P);はみ出る[はみでる, hamideru] (v1,vi) (1) to jut out (of bounds); (2) to be crowded out; to be forced out; (P)
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] (n) {comp} anti-copying technology (software)
イジュティハード[, ijuteiha-do] (n) ijtihad (use of discretionary judgement in deducing a law not specified in scripture) (ara
インターネット技術推進グループ[インターネットぎじゅつすいしんグループ, inta-netto gijutsusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Engineering Steering Group; IESG
インターネット技術特別調査委員会[インターネットぎじゅつとくべつちょうさいいんかい, inta-netto gijutsutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Engineering Task Force; IETF
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] (n) {comp} open file description
オブジェクト技術[オブジェクトぎじゅつ, obujiekuto gijutsu] (n) {comp} object technology
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] (n) {comp} object descriptor type
オリエント美術[オリエントびじゅつ, oriento bijutsu] (n) Oriental art
ギリシャ美術;ギリシア美術[ギリシャびじゅつ(ギリシャ美術);ギリシアびじゅつ(ギリシア美術), girisha bijutsu ( girisha bijutsu ); girishia bijutsu ( girishia bijutsu )] (n) Greek art
クロスプラットフォーム技術[クロスプラットフォームぎじゅつ, kurosupurattofo-mu gijutsu] (n) {comp} cross-platform technology
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] (n) {comp} connection traffic descriptor
コマンド記述ブロック[コマンドきじゅつブロック, komando kijutsu burokku] (n) {comp} command descriptor block
サバイバル技術[サバイバルぎじゅつ, sabaibaru gijutsu] (n) survival skills
システムファイル記述子[システムファイルきじゅつし, shisutemufairu kijutsushi] (n) {comp} system file descriptor
システム記述[システムきじゅつ, shisutemu kijutsu] (n) {comp} system description
ジュート;ジュト[, ju-to ; juto] (n) jute
ステルス技術[ステルスぎじゅつ, suterusu gijutsu] (n) stealth technology
データ記述ファイル[データきじゅつファイル, de-ta kijutsu fairu] (n) {comp} data descriptor file; DDF
データ記述レコード[データきじゅつレコード, de-ta kijutsu reko-do] (n) {comp} data descriptor record
データ記述言語[データきじゅつげんご, de-ta kijutsugengo] (n) {comp} Data Description Language; DDL
データ記述項[データきじゅつこう, de-ta kijutsukou] (n) {comp} data description entry
トラヒック記述子[トラヒックきじゅつし, torahikku kijutsushi] (n) {comp} traffic descriptor
バイオ技術[バイオぎじゅつ, baio gijutsu] (n) biotechnology
バイパス手術[バイパスしゅじゅつ, baipasu shujutsu] (n) bypass operation
ファイル記述[ファイルきじゅつ, fairu kijutsu] (n) {comp} file description
ファイル記述子[ファイルきじゅつし, fairu kijutsushi] (n) {comp} file descriptor
ファイル記述項[ファイルきじゅつこう, fairu kijutsukou] (n) {comp} file description entry
ブラジリアン柔術[ブラジリアンじゅうじゅつ, burajirian juujutsu] (n) Brazilian jiu-jitsu
ページ記述言語[ページきじゅつげんご, pe-ji kijutsugengo] (n) {comp} Page Description Language; PDL
メタファイル記述子[メタファイルきじゅつし, metafairu kijutsushi] (n) {comp} metafile descriptor; MD
ユニコード技術委員会[ユニコードぎじゅついいんかい, yuniko-do gijutsuiinkai] (n) {comp} Unicode Technical Committee; UTC
レーシック手術[レーシックしゅじゅつ, re-shikku shujutsu] (n) laser-assisted in-situ keratomileusis (type of laser eye surgery); LASIK
レコード記述[レコードきじゅつ, reko-do kijutsu] (n) {comp} record description
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software)
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description
オブジェクト技術[オブジェクトぎじゅつ, obujiekuto gijutsu] object technology
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type
コア技術[コアぎじゅつ, koa gijutsu] core technology
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor
コマンド記述ブロック[こまんどきじゅつブロック, komandokijutsu burokku] command descriptor block
システムファイル記述子[システムファイルきじゅつし, shisutemufairu kijutsushi] system file descriptor
システム記述[システムきじゅつ, shisutemu kijutsu] system description
データ記述ファイル[データきじゅつファイル, de-ta kijutsu fairu] data descriptor file (DDF)
データ記述レコード[データきじゅつレコード, de-ta kijutsu reko-do] data descriptor record
データ記述言語[データきじゅつげんごう, de-ta kijutsugengou] Data Description Language (DDL)
データ記述言語[データきじゅつげんごう, de-ta kijutsugengou] DDL, Data Description Language
データ記述項[データきじゅつこう, de-ta kijutsukou] data description entry
トラヒック記述子[トラヒックきじゅつし, torahikku kijutsushi] traffic descriptor
ファイル記述[ファイルきじゅつ, fairu kijutsu] file description
ファイル記述子[ファイルきじゅつし, fairu kijutsushi] file descriptor
ファイル記述項[ファイルきじゅつこう, fairu kijutsukou] file description entry
プッシュ技術[プッシュぎじゅつ, pusshu gijutsu] push technology
プログラム名記述項[プログラムめいきじゅつこう, puroguramu meikijutsukou] program identification entry
ページ記述言語[ページきじゅつげんご, pe-ji kijutsugengo] Page Description Language, PDL
メタファイル記述子[めたファイルきじゅつし, meta fairu kijutsushi] Metafile Descriptor
ユニコード技術委員会[ユニコードぎじゅついいんかい, yuniko-do gijutsuiinkai] Unicode Technical Committee (UTF)
レコード記述[レコードきじゅつ, reko-do kijutsu] record description
レコード記述項[レコードきじゅつこう, reko-do kijutsukou] record description entry
ワークステーション記述表[ワークステーションきじゅつひょう, wa-kusute-shon kijutsuhyou] workstation description table
光ファイバ伝送技術[ひかりファイバでんそうぎじゅつ, hikari faiba densougijutsu] fibre optics
公開文記述[こうかいぶんきじゅつ, koukaibunkijutsu] public text description
共通内容部記述部[きょうつうないようぶきじゅつぶ, kyoutsuunaiyoubukijutsubu] generic content portion description
内容部記述部[ないようぶきじゅつぶ, naiyoubukijutsubu] content portion description
副ボリューム記述子[ふくボリュームきじゅつし, fuku boryu-mu kijutsushi] SVD, Supplementary Volume Descriptor
動作記述部[どうさきじゅつぶ, dousakijutsubu] action stub
博物館資料記録技術[はくぶつかんしりょうきろくぎじゅつ, hakubutsukanshiryoukirokugijutsu] museography
問題記述[もんだいきじゅつ, mondaikijutsu] problem definition, problem description
図形記述子[ずけいきじゅつし, zukeikijutsushi] Picture Descriptor
圧縮技術[あっしゅくぎじゅつ, asshukugijutsu] compression technology
報告書記述項[ほうこくしょきじゅつこう, houkokushokijutsukou] report description entry
報告集団記述項[ほうこくしゅうだんきじゅつこう, houkokushuudankijutsukou] report group description entry
実体記述子[じったいきじゅつし, jittaikijutsushi] entity descriptor
対象体クラス記述部[たいしょうたいクラスきじゅつぶ, taishoutai kurasu kijutsubu] object class description
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: ศิลปะ
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคนิค English: technique
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคโนโลยี English: technology

jut ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การจุดไฟ[n. exp.] (kān jut fai) EN: lighting FR: allumage [m]
การจุดระเบิด[n. exp.] (kān jut rab) EN: ignition FR:
8.5 ริกเตอร์[n. exp.] (paēt jut hā) EN: FR: 8,5 sur l'échelle de Richter
ระบบจุดระเบิด[n. exp.] (rabop jut r) EN: ignition system FR: système d'allumage [m]
ยาจุดกันยุง[n. exp.] (yā jut kan ) EN: mosquito coil FR: spirale anti-moustiques [f]
ยื่น[v.] (yeūn) EN: jut out ; protrude ; bulge ; stick out ; project ; poke out ; poke into ; poke up FR: avancer ; dépasser ; saillir ; sortir de
ยิงจุดโทษ[v. exp.] (ying jut th) EN: FR: tirer un penalty ; tirer un coup de pied de réparation
แอมพลิจูด[n.] (aēmphlijūt) EN: amplitude FR: amplitude [f]
แอมพลิจูดฟังก์ชันเป็นคาบ[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a periodic function FR:
แอมพลิจูดจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a complex number FR:
แอมพลิจูดของจุด[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a point FR:
แอมพลิจูดพิกัดเชิงขั้ว[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of polar coordinates FR:
แอมพลิจูดเส้นโค้ง[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a curve FR:
บรรลุจุดหมาย[v. exp.] (banlu jutmā) EN: reach FR:
ฉ่ำ[adj.] (cham) EN: luscious ; juicy ; succulent FR: juteux ; pulpeux
เอรียา จุฑานุกาล[n. prop.] (Ērīyā Juthā) EN: Ariya Jutanugarn FR: Ariya Jutanugarn
อินทรีจุด[n. exp.] (insī jut) EN: Scomberomorus guttatus FR: Scomberomorus guttatus
จี้จุด[v. exp.] (jī jut) EN: put one's finger on something FR:
จุด[n.] (jut) EN: spot ; dot ; speck ; mark ; stain ; blot ; point FR: point [m] ; grain [m] ; petite tache [f]
จุด[n.] (jut) EN: point ; full stop ; period (Am.) ; . FR: point ; .
จุด[n.] (jut) EN: point of location ; point in space ; point ; spot FR: endroit [m] ; point [m] ; lieu [m]
จุด[n.] (jut) EN: point ; main idea ; opinion ; fact; aspect FR: aspect [m]
จุด[v.] (jut) EN: ignite ; set fire to ; set on fire ; kindle ; light FR: allumer
จุด[v.] (jut) EN: spot FR:
จุดอานม้า[n. exp.] (jut ān mā) EN: saddle point FR:
จุดอันตราย[n. exp.] (jut antarāi) EN: limit of danger FR:
จุดอับ[X] (jut ap) EN: airless FR:
จุดแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง[n. exp.] (jut baeng k) EN: bisector of a line segment FR:
จุดบิน[n. exp.] (jut bin) EN: FR: destination [f]
จุดบกพร่อง[n. exp.] (jut bokphrǿ) EN: error FR:
จุดบนดวงอาทิตย์[n. exp.] (jut bon dūa) EN: sunspot FR: tache solaire [f]
จุดบอด[n.] (jutbøt) EN: blind spot ; dead spot FR: point aveugle [m]
จุดบุหรี่[v. exp.] (jut burī) EN: light a cigarette FR: allumer une cigarette
จุดชนวน[v.] (jutchanūan) EN: stir up the troubles ; ignite ; arouse FR: mettre la puce à l'oreille
จุดเชื่อมต่อ[n. exp.] (jut cheūam ) EN: land link FR:
จุดชมวิว[n. exp.] (jut chom wi) EN: view point FR: point de vue [m] ; panorama [m]
จุดแดงน้อย[n. exp.] (jut daēng n) EN: Red junior ; Red Spot junior FR:
จุดด่างดำ[n. exp.] (jut dāng da) EN: FR: taches sombres [fpl]
จุดดับ[n. exp.] (jut dap) EN: end ; result ; outcome ; upshot ; ending ; death FR: point d'arrêt [m] ; fin [f]
จุดเด่น[n.] (jutden) EN: prominent point ; prominent feature ; main point ; main feature ; strong point ; landmark FR: aspect remarquable [m]

jut ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adjutant {m} [mil.]adjutant; aide-de-camp
Kabine {f}; Kajüte
Großer Adjutant {m} [ornith.]Greater Adjutant Stork
Jutesack {m} | Jutesäcke
Jute {f}jute

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jut
Back to top