ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เฉลี่ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เฉลี่ย*, -เฉลี่ย-

เฉลี่ย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฉลี่ย (v.) share See also: divide, assign, distribute Syn. แบ่ง, หาร
เฉลี่ย (v.) average See also: balance out to, make on average, to estimate an average
เฉลี่ย (adj.) average See also: mean Syn. ค่าเฉลี่ย
English-Thai: HOPE Dictionary
arithmetic meanค่าเฉลี่ยที่ได้จากการหารผลรวมของเลขด้วยจำนวนเลขเหล่านั้น,ค่าเฉลี่ย
atomic weightน้ำหนักอะตอมโดยเฉลี่ยของธาตุ
average(แอฟ'เวอะเรจฺ) n. ค่าเฉลี่ย,อัตราเฉลี่ย,จำนวนเฉลี่ย -vt,vi. คิดเฉลี่ย,คิดถัวเฉลี่ย.
averment(อะเวอ'เมินท) n. การเฉลี่ย, ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แน่นอน (act of averring)
geoid(จี'ออยดฺ) n. ผิวหน้าที่บรรจบกับระดับน้ำทะเลเฉลี่ย,รูปโลกตามผิวหน้าดังกล่าว
harmonic meanส่วนกลับของค่าเฉลี่ยของผลบวกของส่วนกลับแต่ละรายการของข้อมูลสถิติ
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
medial(มี'เดียล) adj. อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง,กึ่งกลาง,เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย,ธรรมดา,ปกติ
median(มี'เดียน) adj. แนวหรือเส้นกึ่งกลาง,อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง. n. ค่าเฉลี่ยของเลขกลางจำนวนของกลุ่มเลขที่เรียงลำดับ ความมากน้อย,แนวแบ่ง,เส้นแบ่ง.
mtbf(เอ็มทีบีเอฟ) ย่อมาจากคำ mean time between failure ได้แก่อายุการใช้งานเฉลี่ยของอุปกรณ์บางชนิด เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าเป็นขนาด MTBF 35000 ก็หมายความว่า เมื่อใช้พิมพ์ออกมา 35,000 แผ่น ก็จะถึงคราวหมดอายุของมันแล้ว
norm(นอร์ม) n. มาตรฐาน,รูปแบบ,แบบแผน,ค่าเฉลี่ย,มาตรฐานการ ศึกษา,ปกติวิสัย
normal(นอร์'เมิล) adj. ปกติ,ธรรมดา,โดยธรรมชาติ,เป็นประจำ,เป็นมาตรฐาน,มีจิตปกติ,เป็นมุมฉาก,ตั้งฉาก,ซึ่งปราศจากการติดเชื้อ. n. มาตรฐาน,ปกติวิสัย,รูปแบบธรรมดา,ค่าเฉลี่ย,เส้นตั้งฉาก., See also: normality n., Syn. usual
ordinary(ออร์'ดินะรี) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,พื้น ๆ ,ต่ำกว่าถัวเฉลี่ย,ระดับต่ำ. n. ภาวะที่ปกติ,สิ่งที่ปกติ,ลูกขุน -Phr. (out of the ordinary ผิดธรรม,เป็นกรณียกเว้น.), See also: ordinariness n.
queuing theoryทฤษฎีรอคอยเป็นทฤษฎีที่ศึกษาเรื่องของแถวคอย โดยศึกษาในหลาย ๆ แง่ เช่น เวลารอคอยในแถว ความยาวเฉลี่ยของแถว ประสิทธิภาพของจุดให้บริการแถวคอย ตามปกติ มักมีลักษณะเป็นเครือข่าย (network) พื้นฐานของทฤษฎีแถวคอย ใช้หลักของความเป็นไปได้ (possibility)
share(แชร์) n. ส่วน,ส่วนหนึ่ง,ส่วนแบ่ง,ส่วนร่วมมือ,ส่วนที่รับผิดชอบ,หุ้นส่วน vt. แบ่งส่วน,แบ่งสรร,แบ่งเฉลี่ย,แบ่ง,แบ่งกำไร. vi. มีส่วน,ร่วมส่วน,ร่วมหุ้น,ร่วมกันทำ,ร่วมกันรับ,ร่วมกันรับผิดชอบ, See also: sharable adj. shareable adj. sharer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
average(adj) โดยเฉลี่ย,โดยทั่วไป,โดยมาก
norm(n) มาตรฐาน,แบบฉบับ,แบบแผน,รูปแบบ,ค่าเฉลี่ย
overhead(adj) อยู่เหนือหัว,อยู่ข้างบน,ทั่วไป,โดยเฉลี่ย
par(n) ความเสมอกัน,เกณฑ์,รายเฉลี่ย,ราคาที่ปรากฏ,ระดับมาตรฐาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arithmetic meanค่าเฉลี่ยเลขคณิต, มัชฌิมเลขคณิต [ดู arithmetic average] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
averageค่าเฉลี่ย, ส่วนเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bmep (brake mean effective pressure)บีเอ็มอีพี (ความดันประสิทธิผลเฉลี่ยสำหรับแรงม้าเพลา) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
eighty-five per cent reinstatement average schemeแผนร่วมเฉลี่ยการจัดทดแทนตามเกณฑ์ร้อยละ ๘๕ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
meanมัชฌิม, ตัวกลาง, ค่าเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
moving averageค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
astronomical unit (AU)หน่วยดาราศาสตร์, หน่วยวัดระยะทางที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์มีสัญลักษณ์ AU โดยกำหนดให้ระยะเฉลี่ยจากโลกถึงดวงอาทิตย์มีค่าเป็น 1 AU 1 AU = 1.49 x 1011 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Atomic massมวลเชิงอะตอม, อัตราส่วนของมวลเฉลี่ยต่ออะตอมของธาตุใด ๆ ต่อ 1/12 ของมวลคาร์บอน-12 หนึ่งอะตอม แต่เดิมใช้คำว่าน้ำหนักเชิงอะตอม (atomic weight,A) เช่น มวลเชิงอะตอมของคลอรีน เท่ากับ 35.5 หมายถึง คลอรีน 1 อะตอม หนักเป็น 35.5 เท่าของ 1/12 ของมวลคาร์บอน-12 หนึ่งอะตอม
Averageค่าเฉลี่ย [TU Subject Heading]
Death Rate อัตราการตาย หรืออัตราภาวะการตาย (mortality rate) อัตราทุกประเภทที่ใช้วัดความถี่ของการตาย อัตราตายใดๆ หากใช้โดยไม่เจาะจงถึงเรื่องใดก็จะหมายถึง อัตราตายหยาบ (crude death rate) โดยทั่วไปหมายถึง อัตราส่วนของจำนวนการตายที่เกิดขึ้นในปีปฎิทินต่อจำนวนประชากรทั้งหมดหรือ ต่อประชากรเฉลี่ยของปีเดียวกัน ซึ่งอาจใช้จำนวนประชากรกลางปีแทนประชากรเฉลี่ยได้ อัตราการตายของเด็กอายุระหว่าง 1-4 ปีบริบูรณ์ (post-infantile chlid death rate) เป็นการคำนวณอัตราการตายเฉพาะอายุ ทำนองเดียวกันกับ ภาวะการตายของเด็ก (chlid mortality) ภาวะการตายของทารกภายในระยะสี่สัปดาห์หลังคลอด (neo-natal mortality) หรือภาวะการตายของผู้ใหญ่ (adult mortality) [สิ่งแวดล้อม]
drift velocityความเร็วลอยเลื่อน, ความเร็วเฉลี่ยซึ่งอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ในตัวนำ  เป็นความเร็วต่ำมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Earning per shareกำไรต่อหุ้นส่วนของกำไรสุทธิที่แบ่งเฉลี่ยแก่หุ้นสามัญแต่ละหุ้น มีสูตรคำนวณดังนี้
Grade Point Average, Cumulativeแต้มเฉลี่ยสะสมผลการเรียน [การแพทย์]
meanค่าเฉลี่ย, ทางสถิติ หมายถึง ค่ากลางของข้อมูลแต่ละชุด เช่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Moving averageราคาถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ [การบัญชี]
normal curve [bell - shaped curve]เส้นโค้งปรกติ, เส้นโค้งของความถี่ที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐานและฐานนิยมอยู่ที่จุดเดียวกัน คือจุดที่มีความถี่สูงสุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
OPEC Basket Priceราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบจาก 7 แหล่ง, ราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบจาก 7 แหล่ง ได้แก่ 1) Saharan Blend ของอัลจีเรีย 2) Minas ของอินโดนีเซีย 3) Bonny Light ของไนจีเรีย 4) Arabian Light ของซาอุดิอาระเบีย 5) Dubai ของสหรัฐอาหรับเอมิเรส 6) Venezuela's Tia Juana Light ของเวเนซูเอลา 7) Isthmys ของเม็กซิโก เป็นตัวกำหนดราคา1. Algeria's Saharah Blend
Sea breeze - Lake breezeลมทะเล หรือลมเฉลี่ยทะเล [อุตุนิยมวิทยา]
SET Indexดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดัชนีราคาหุ้นประเภทที่คำนวณถัวเฉลี่ยราคาหุ้นสามัญแบบถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนหุ้นจดทะเบียน เป็นดัชนีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคำนวณขึ้น โดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ในการคำนวณสูตรการคำนวณเป็นดังนี้
Slow neutronนิวตรอนช้า, นิวตรอนที่มีพลังงานในช่วงประมาณ 0.02 ถึง 0.5 อิเล็กตรอนโวลต์ มีความเร็วเฉลี่ย 2,200 เมตรต่อวินาที ที่อุณหภูมิห้อง
Spallation Neutron Sourceต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชัน, เครื่องผลิตนิวตรอนชนิดหนึ่ง โดยการเร่งโปรตอนพลังงานสูงกว่า 100 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ เข้าชนเป้าซึ่งเป็นธาตุหนัก เช่น แทนทาลัม ทังสเตน หรือ ยูเรเนียม ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มีการปลดปล่อยนิวตรอนพลังงานเฉลี่ย 1 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
Uraniumยูเรเนียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่เป็นโลหะหนัก มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 92 มีน้ำหนักเชิงอะตอมเฉลี่ยประมาณ 238 ไอโซโทปที่พบในธรรมชาติ ได้แก่ ยูเรเนียม-235 ยูเรเนียม-238 และ ยูเรเนียม-234 [นิวเคลียร์]
Regressive Tax ภาษีอัตราถอยหลัง ภาษีที่ก่อภาระให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มากกว่า กลุ่มผู้มีรายได้มาก เมื่อรายได้ลดลงอัตราภาษีโดยเฉลี่ย จะมีอัตราเพิ่มขึ้น ภาษีทางอ้อมหลายชนิด เช่น ภาษีสรรพสามิดและภาษีการค้าถูกมองว่าเป็นภาษีอัตราถอยหลัง ภาษีส่งส่วยรัชชูปการในามัยโบราณถือเป็นตัวอย่างของภาษีอัตราถอยหลังในรูป แบบที่ง่ายที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
Sedimentation การตกตะกอน หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง กระบวนการตกจมและทับถมของสารแขวนลอยในน้ำ น้ำเสียหรือของเหลวอื่นๆ เนื่องจากแรงโน้มถ่วง วิธีการทำให้สารตกตะกอน มักทำโดยการลดความเร็ว การไหลให้ต่ำลงจนถึงจุดที่สารแขวนลอยนั้นจะจมลง หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การตกตะกอนของสารแขวนลอย อาจเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก หรือจากการเหวี่ยง ความเร็วในการตกตะกอนใช้บอกขนาดโดยเฉลี่ยของอนุภาคได้ การตกตะกอนยังเป็นขบวนการสำคัญในการบำบัดน้ำเสีย และการทำน้ำประปา [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
average (n.) ค่าเฉลี่ย Syn. mean, midpoint, median
average (adj.) โดยเฉลี่ย See also: เฉลี่ย Syn. mean, medium, median
average (vt.) หาค่าเฉลี่ย See also: เฉลี่ย Syn. make, earn, perform, do
average out (phrv.) คิดเฉลี่ย See also: เฉลี่ย, คิดถัวเฉลี่ย
grade point average (n.) คะแนนเฉลี่ย (คำย่อคือ GPA) Syn. grade point index
grade point index (n.) คะแนนเฉลี่ย (คำย่อคือ GPA)
mean (n.) ค่าเฉลี่ย See also: ตัวกลาง, มัชฌิม Syn. average, middle, median, midpoint
middleweight (n.) นักมวยที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 14 -160 ปอนด์
quick time (n.) อัตราการเดินแถวของทหารในกองทัพ (เฉลี่ย 120 ก้าวต่อนาที)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Dow Jones Industrial Average is up 16 points to 10,255 on a volume of 22 million shares.หุ้นอุตสาหกรรม Dow Jones เฉลี่ย เพิ่มขึ้น 1 6 points ถึง 1 0,255... ...ด้วยปริมาณการซื้อขาย 22 ล้านเหรียญ
Lifetime average .356, third highest in history.เฉลี่ย .356 ต่อฤดูกาล สูงสุดอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์
Averaging 30 miles an hour the whole way,เฉลี่ยแล้วก็ 30 ไมล์ต่อ ชม ตลอดทาง
If he threw it, how do you explain he hit .375 for the Series and committed no errors?ถ้าเขาล้มบอลจริง คนจะอธิบายได้ยังไง ว่าเขาตีเฉลี่ย .375 และไม่เล่นพลาดแม้แต่ครั้งเดียว
The kid passed. C+ average.เด็กที่ผ่านมา C + เฉลี่ย
You've got a bit of an unfair advantage.คุณมีค่าเฉลี่ย ไม่ปกติเล็กน้อย
Single pat of butter.ค่าเฉลี่ยของการยอมความกันนอกศาล C
When a student's average score increases +1?เมื่อคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเพิ่มขึ้น +1? ...
5 hundred. You know how many people on average read one copy?รู้ไหมโดยเฉลี่ย ฉบับนึงมีคนอ่านกี่คน
I'll raise my average above 50 on the next mid-term.ผมจะทำคะแนนเฉลี่ยให้มากกว่า50 คะแนน ในการสอบกลางภาคครั้งต่อไป
I'll get above a 50, okay?ผมจะทำคะแนนเฉลี่ยให้มากกว่า 50 คะแนน ตกลงมั้ย?
I thought I had lived an average life but I've sinned too muchโดยเฉลี่ยจากชีวิต ฉันทำชั่วมามากเกินไป
In this trial exam, our class again got the lowest average gradeในการทดลองสอบล่าสุด ห้องเราได้คะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด
The cons don't seem to have an answer for Dunham, who's averaging close to 12 yards a carry this half.ทีมนักโทษดูเหมือนจะ ไม่มีคนหยุดดันแน็มได้ เขาวิ่งได้เฉลี่ยครั้งละเกือบ 12 หลา
In an average man's seminal fluid there are two hundred million sperms.โดยเฉลี่ยอสุจิของผู้ชาย จะอยู่ที่ประมาณสองร้อยล้านสเปิรม์
That's a lot better than the average failure rate of 75 percent.ดีกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยที่ 75 % เยอะ
On a worldwide basis, the annual average temperature is about 58 degrees Fahrenheit.โดยพื้นฐาน อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของโลก คือประมาณ 58 องศาฟาเรนไฮท์
And if I reach the demographic expectation for the baby boomers, it'II go over nine billion.และถ้าผมอยู่ไปจนถึงอายุเฉลี่ยของคนยุคเบบีบูม มันจะไปถึงมากกว่า 9 พันล้าน
The per capita average in Africa, India, China, Japan, EU, Russia.สัดส่วนเฉลี่ยต่อคนใน แอฟริกา อินเดีย จีน ญี่ปุ่น อียู รัสเซีย
Isn't it true that the average retardate is overly sensitive and sometimes hostile?มันไม่ได้เป็นความจริงที่ว่าซักซ้าเฉลี่ย มีความไวมากเกินไปและไม่เป็นมิตรบางครั้ง
Their average height is 190 cm!ส่วนสูงเฉลี่ยที่ 190 ซม. !
Our class came in last again in the entire grade.คลาสของเรามาถึงครั้งสุดท้ายอีกครั้ง พร้อมกับเกรดเฉลี่ยรวมทั้งหมด
See, I figured out the other day that life expectancy for a male is 72 years.ผมพบว่าอายุขัยเฉลี่ยของผู้ชายประมาณ 72 ปี
No, sir. Ηe's a child with above-average intelligence.ไม่ครับ เขาเป็นเด็กที่ฉลาดสูงกว่าเฉลี่ย
She's from Boston, and she had a 4.0 at Filmore Prep.เธอมาจากบอสตั้น ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.0 ในทุกๆวิชา
A.k. a. Krazy-8. Way smarter than your average cheese eater.ฉายาเครซี่ 8 วิธีที่ชาญฉลาด มากกว่าค่าเฉลี่ยการกินชีสของคุณ
Internal fat average of 2.37.ปริมาณไขมันเฉลี่ย 2.37
In the third trimester, there's an average of 30 fetal movements per hour.ในช่วงไตรมาสที่สาม มันจะมีการเคลื่อนไหว เฉลี่ยแล้ว 30 ครั้งต่อ ช.ม.
The logarithm of the quotient is the excess of the logarithm of the dividend over that of the divisor.ค่าที่ได้จากค่าที่เป็นส่วนเกินของลอการิทึมที่ได้จากเศษจากการหารค่าเฉลี่ยดังกล่าว.
It's--it's-- it's the law of averages.มันคือ... . มันคือกฏของค่าเฉลี่ย
The average annual salary of a salaryman is around 4.3 million yenรายได้เฉลี่ยของมนุษย์เงินเดือน 4.3 ล้านเยนต่อปี
With a salary far below this average...ที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก...
Not your average salesmen.ไม่ได้พนักงานขายเฉลี่ยของคุณ
Every apartment Summer rented... was offered at an average rate of 9.2% below market value.ทุกอพาร์ทเมนท์ที่ซัมเมอร์เคยเช่า คิดค่าเช่าที่ราคาเฉลี่ยซึ่งต่ำกว่าอัตราเช่าถึง 9.2%
And her round-trip commute to work... averaged 18.4 double takes per day.และการเดินทางไป-กลับที่ทำงานของเธอ ได้สร้างความประหลาดใจให้ผู้คนโดยเฉลี่ย 18.4 ครั้งต่อวัน
Rip, if we average your scores with Duke's, you pass, too.ริป, ถ้าเราเฉลี่ยคะแนนของนายกับดุ๊ค\ นายก็ผ่านด้วย
If there is even a chance that this guy is Tully's secret weapon, we're gonna need a hell of a lot more than his goddamn grade point average!มีโอกาสที่หมอนี่จะเป็นอาวุธลับของไอ้ทัลลี่ เราต้องรู้เกี่ยวกับเขาทุกอย่าง ไม่ใช่แค่เกรดเฉลี่ยตอนเรียน
Acid rain from coal-burning power plants have pushed mercury levels to 87 times the national average.ฝนกรดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทำให้ปริมาณสารปรอท สูงเป็น 87 เท่าของค่าเฉลี่ย
Leukemia rates around here are 145% above the national average.อัตตราของโรคลูคีเมียที่นี่สูงถึง 145 % ของค่าเฉลี่ย
At least I got persistence.อย่างน้อยฉันก็ยายามงัดต่อล่ะกัน กฎแห่งการเฉลี่ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เฉลี่ย
Back to top