ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เข้าข้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เข้าข้าง*, -เข้าข้าง-

เข้าข้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้าข้าง (v.) take side with See also: sympathize with Syn. สนับสนุน, เป็นพวก
English-Thai: HOPE Dictionary
ally(vt,vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน,เข้าข้าง,เป็นพันธมิตร,พันธมิตร,ประเทศพันธมิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วย,สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
unbiased(อันโบ'เอิสดฺ) adj. ไม่ลำเลียง,ไม่เข้าข้าง,ไม่มีอคติ,ตรงไปตรงมา., Syn. unbiassed
concave(คอนเคฟว') {concaved,concaving,concaves} adj. เว้า,เว้าเข้าข้างใน,โหว่. n. (คอน'เคฟว) ด้านเว้า. vt. ทำให้เว้า., See also: concaveness n. ดูconcave
concavity(คอนเคฟ'วิที) n. ภาวะหรือลักษณะที่เว้าเข้าข้างใน,ผิวหน้าเว้า,สิ่งที่มีผิวหน้าเว้า,โพรง,ช่อง
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
fence(เฟนซฺ) {fenced,fencing,fences} n. รั้ว,เครื่องกั้น,คอกล้อม,พะเนียด,ศิลปะหรือกีฬาฟันดาบ,ความชำนาญในการโต้แย้ง,บุคคลผู้รับและจำหน่ายของโจร,สถานที่รับและจำหน่ายของโจร. -Phr. (sit on the fence เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างฝ่ายใด) . vi. เล่นหรือฝึกฝนการฟันดาบ,ล้อมรั้ว,
ingrowing(อิน'โกรอิง) adj. ซึ่งงอกเข้าไปในเนื้อ,ซึ่งงอกเข้าข้างใน,ซึ่งเกิดเข้าข้างใน
induplicate(อินดิว'พลิเคท) adj. พับเข้า,ม้วนเข้า,เข้าข้างใน., See also: induplicative adj. induplication n., Syn. folded inward
ingrown(อิน'โกรน) adj. ซึ่งงอกเข้าไปในเนื้อ,ซึ่งเกิดเข้าข้างใน
ingrowth(อิน'โกรธ) n. การงอกเข้าข้างใน,สิ่งที่เกิดจากการงอกเข้าข้างใน
introrse(อินทรอสฺ') adj. หันหน้าเข้าข้างใน.
introvert(อิน'ทระเวิร์ท) vi.,n.,adj. (ผู้) หันเข้าข้างใน,ครุ่นคิดแต่เรื่องของตัวเอง,ฝัง (หุ้ม) ตัวอยู่
nonaligned(นอน'อะไลน์ดฺ') adj. ไม่เข้าข้างใด,เป็นกลาง,วางตัวเป็นกลาง, See also: nonalignment n., Syn. unbiased
one-sided(วัน'ไซ'ดิด) adj. ข้างเดียว,เข้าข้าง,ลำเอียง, See also: one-sidedness n., Syn. partial,unequal
retrocede(รีทระซีด') vi. ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,ออกจากวงการ,หลับใน,เข้าข้างใน vt. มอบคืน,คืนให้,คืนที่ดินให, See also: retrocession n. retrocedence n. retrocessive adj., Syn. recede,retire
side(ไซดฺ) n. ข้าง,ด้าน,ข้างเคียง,สีข้าง,หน้า,ด้านข้าง,ด้านซี่โครง,ด้านสีข้าง,สีข้าง,กรณี,กลุ่มที่แข่งขัน,ฝ่าย,แขนง,กราบเรือ adj. อยู่ทางด้านหนึ่ง,จากด้านหนึ่ง,รอง,บัง เอิญ. vt.,vi. ทำให้มีด้านข้าง,ยืนอยู่ข้าง,สนับสนุน,เก็บเอาไว้,เก็บ,เข้าข้าง -Phr.) side wit
uneven(อันอี'เวิน) adj. ไม่เรียบ,ขรุขระ,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง,ไม่ยุติธรรม,ไม่เสมอภาค,ลำเอียง,เข้าข้าง,ไม่สมดุล,ไม่ขนานกัน
weight(เวท) n. น้ำหนัก,ความหนัก,มวล,วัตถุสิ่งของ,ความสำคัญ,อิทธิพล vt. เพิ่มน้ำหนัก,เป็นภาระ,ให้น้ำหนักทางสถิติแก่,มีอคตี,เข้าข้าง -Phr. (carry weigth มีความสำคัญ มีอิทธิพล), See also: weighter n.
English-Thai: Nontri Dictionary
favor(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favour(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
inwards(adv) เข้าข้างใน,เข้ามา,กลับบ้าน
neutral(adj) เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างใด
neutrality(n) ความเป็นกลาง,ความไม่เข้าข้าง
nonpartisan(adj) ไม่เข้าข้าง,ไม่ลำเอียง
ONE-one-sided(adj) มีด้านเดียว,เข้าข้าง,ไม่ยุติธรรม,ลำเอียง
partisan(adj) ซึ่งแบ่งพวกพ้อง,ซึ่งถือพรรคถือพวก,ซึ่งเข้าข้าง
partizan(n) ผู้เข้าข้าง,พรรคพวก,พวกพ้อง,พลพรรค
sympathetic(adj) สงสาร,เห็นใจ,เข้าข้าง,เห็นด้วย,พอใจ
sympathize(vt) สงสาร,เห็นอกเห็นใจ,เอาใจ,เข้าข้าง,เห็นด้วย,พอใจ
sympathy(n) ความสงสาร,ความเห็นอกเห็นใจ,การเข้าข้าง,ความพอใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rationalisation; rationalizationการใช้เหตุผลเข้าข้างตน (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rationalizationการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book jacketใบหุ้มปกแผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ
Convergenceการกลอกตาทั้งสองข้างเข้าหากัน,นัยน์ตาสองข้างเบนเข้าหากันมาก,กล้ามเนื้อที่กลอกตาเข้าข้างใน,ลูกตาทั้ง2ข้างหันเข้าหากันเล็กน้อย [การแพทย์]
Flexionการก้ม,การงอ,ก้มไปข้างหน้าให้มากที่สุด,งอข้อศอก,ท่าก้ม,งอ,หัวเด็กอยู่ในท่าก้ม,ท่างอแขน,ท่าคอง้ำลง,ข้อที่เคลื่อนไหวแบบงอ,งอเข้าข้างใน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
side with (phrv.) เข้าข้าง See also: สนับสนุน Syn. take with
stand with (phrv.) เข้าข้าง See also: อยู่ฝ่าย, เป็นพวกของ
take sides (idm.) เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
inward (adj.) เข้าข้างใน Ops. outward
go in for (phrv.) เข้าข้างในเพื่อ See also: เข้าไปเพื่อ
be on (phrv.) (พนัน) เข้าข้าง See also: เดิมพันเข้าข้างหรือฝ่าย Syn. bet on
be upon (phrv.) (พนัน) เข้าข้าง See also: เดิมพันเข้าข้างหรือฝ่าย Syn. bet on
bowlegged (adj.) ซึ่งมีนิ้วเท้าหรือเท้าหันเข้าข้างใน
defect to (phrv.) หลบหนีออกจากประเทศ (เพื่อไปเข้าข้างประเทศอื่น)
draw in (phrv.) เคลื่อนเข้าข้างทาง See also: เเล่นเข้าข้างทาง Syn. get in
find for (phrv.) (ศาล) ตัดสินเข้าข้าง See also: ตัดสินให้ Syn. decide for
go across to (phrv.) เปลี่ยน (ฝ่าย, ข้าง, ความคิด) ไปเข้าข้าง Syn. go over to
go over to (phrv.) ย้ายไปเข้าข้าง See also: เปลี่ยนไปจงรักภักดีกับ, ย้ายพรรคไปอยู่กับ Syn. bring round, go across to
ingrowing (adj.) ซึ่งงอกเข้าข้างใน
introrse (adj.) หันเข้าข้างใน
jockey for (phrv.) ผลักหรือเบียดผู้อื่นเข้าข้างทางเพื่อชนะการแข่งขัน (การแข่งม้า)
nonaligned (adj.) ที่ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง See also: ซึ่งไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง, ซึ่งเป็นกลาง Syn. neutral, nonpartisan Ops. aligned, partisan
nonalignment (n.) การไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง Syn. independence Ops. alignment
noncommittal (adj.) ซึ่งไม่แสดงความคิดเห็นหรือเข้าข้าง See also: ซึ่งไม่เปิดเผยความคิดหรือความรู้สึก, ซึ่งระมัดระวัง Syn. cautious, wary
pigeon-toed (adj.) ซึ่งมีนิ้วเท้าหรือเท้าหันเข้าข้างใน Syn. bowlegged
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The local authorities are not totally on our sideเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ได้เข้าข้างเราเลยสักนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Siding with them, Naomi? You don't know those two.เข้าข้างพวกมันเหรอ นาโอมิ เจ้าไม่รู้จักเจ้าแสบคู่นี้
Inside. Both of you.เข้าข้างใน ทั้งสองคน
So come on inside. Come on.เข้าข้างในกัน มาเถอะ
Come inside me. I'll do what ever you said after thatเข้าข้างในฉัน แล้วฉันจะตามใจเธอทุกอย่าง
They can't keep these forms for long.เข้าข้างในเถอะ - เชิญ - ขอบคุณ
Taking Ivy's side, paying her way behind my back?เข้าข้างไอวี่ จ่ายเงินให้เธอลับหลังฉัน
Japanese submarine slammed two torpedoes into her side, Chief.เรือดํานํ้าญี่ปุ่นยิงตอร์ปิโด 2 ลูก เข้าข้างเรือเรา สารวัตร
I was afraid to approach her, but that night, fate was on my side.ผมไม่กล้าเข้าไปหาเธอ แต่คืนนั้น โชคก็เข้าข้างผม
#To see things eye to eye #ไม่ได้คิด เข้าข้างตัวเอง
And, no matter what anyone thinks, I know you have no personal favorites.คุณไม่ลำเอียงเข้าข้างใครแน่ผมว่า
Stop taking his side, Carla!หยุดเข้าข้างมันซะที คาร์ล่า
Well, shall we go in?เอาล่ะ พวกเราเข้าข้างในกันมั้ย
You gonna take the professor's side on this?คุณอยู่ เข้าข้างศจ.แลมโบใช่ไหม
Let me take your armกลับเข้าข้างในเถอะ ฉันช่วยประคอง
Good luck today, Potter. You've proven yourself against a troll.โชคเข้าข้างเธอ พอตเตอร์ เชื่อเลยว่าในเมื่อเธอเอาชนะโทรลล์ได้
Why don't you come in and meet the new girls?ทำไมไม่เข้าข้างใน มีเด็กใหม่ ๆ หลายคนเลยนะ?
How dare they? You know what people are like. They want to be better nazis than Hitler.คุณก็รู้พวกเขาอยากเข้าข้างนาซีกับฮิตเลอร์
It seems the gods favor me tonight, Akkadian.ท่าทางคืนนี้พระเจ้าจะเข้าข้างข้า
But he's never been inside you?แต่มันไม่เคยได้เข้าข้างในเธอ
Father, please go back inside.พ่อ กลับเข้าข้างในไปก่อน
I'm not holding on to himฉันไม่ได้เข้าข้างเค้านะ
Please put the baby back in, Jung-sookวางเด็กกลับเข้าข้างใน,จองสุก
We've told the superiors that she had died of illness but if she appears all of a sudden to tell the truth it's hard to know how Head Lady will react even though she's on our sideนี้แหละที่เป็นปัญหา ตอนนั้นเราทูลเบื้องบนว่านางป่วยตาย แล้วจู่ๆโผ่มา แล้วถ้าเกิดนางเอาเรื่องในอดีตมาแฉ แม้ว่าซังกุงปกครองจะเป็นคนของเรา แต่ก็ไม่รู้ว่านางจะเข้าข้างใครกันแน่
Cannot do anything heavy. Cannot stand too long.ผมเข้าข้างคุณมาตลอดนะ
I already told you I don't like to have the meeting at home.ผมอยู่ได้ แม้ผมจะไม่เข้าข้างใคร
So which are you gonna be?ไง จะเลือกเข้าข้างไหน
Maybe we'll get lucky and you'll get a turn.บางที่โชคอาจเข้าข้างพวกเรา เมื่อเรากลับมาที่นี่อีกครั้ง
Even if you're not with me, I did it for us.ถึงนายจะไม่เข้าข้างฉัน ฉันก็จะไปทำเพื่อพวกเรา
Thanks for taking my side, nuna.ขอบคุณที่เข้าข้างผมนะ พี่สาว
Well, Roddy, I think my luck is about to change.เอาล่ะ คุณร็อดดี้ ผมคิดว่าโชคเข้าข้างผมบ้างแล้วล่ะ
He was Special Forces, for Christ's sake, Jack.เขาเคยอยู่หน่วยรบพิเศษ พระเจ้ายังเข้าข้างเขาเลยนะแจ๊ค
I flatter myself that your refusal is merely a natural delicacy.ผมคิดเข้าข้างตัวเองว่า การปฎิเสธเป็นความอายมากกว่า
We haven't been lucky yet, that's all.โชคยังไม่เข้าข้างเราแค่นั้นเอง
It seems as if God is blessing usดูเหมือนพระเจ้าจะเข้าข้างเรานะ
Magneto's a fugitive, we've a mutant in the cabinet, a president who understands us - why hide?เรามีพวกพ้องอยู่ในสภา ประธานาธิบดีก็เข้าข้างเรา ทำไมเรายังต้องหลบซ่อน
Unfortunately, Mr Turner, he's right!โชคไม่เข้าข้างนะคุณ เทอร์เนอร์ มันพูดถูก
For no Spartan king has gone to war without the ephors' blessing.ข้าหวัง อย่างเข้าข้างตัวเอง ว่าพวกมันคุยโม้
Well, it's your time. Excuse me.โชคเข้าข้างพวกคุณ ขอโทษที
You don't have the law on your side.กฎหมายไม่เข้าข้างเรา
Fortunately for us, while our quarry has shadow and night as his ally, we have something far greater:โชคเข้าข้างเรา ขณะที่เหยื่อของเรามีเงา และมีเวลากลางคืนเป็นเพื่อน, เรามีอะไรที่ดีกว่านั้นมาก :

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เข้าข้าง
Back to top