ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alignment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alignment*, -alignment-

alignment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alignment (n.) การจัดให้ถูกตำแหน่ง
alignment (n.) การวางแนว See also: การจัดเรียง, การจัดให้เป็นแถวตรง Syn. arrangement, adjustment
alignment (n.) แนวร่วม See also: ผู้สนับสนุน
English-Thai: Nontri Dictionary
alignment(n) การจัดแถว,การวางแนว,การจัดขบวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alignmentการปรับแนว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alignmentการเข้าแนว, แนวของกระดูก, การจัดแนว [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Door alignment looks good.การจัดตำแหน่งประตูดูดี
Michael was created by a perfect alignment of interior and exterior factors gone violently wrong-- a perfect storm, if you will.ไมเคิลถูกสร้าง โดยความสมบูรณ์แบบ จากส่วนประกอบภายในและภายนอก
We believe the earth's rotation is slowing due to the solar system alignment with the black hole at the centre of the galaxy.เราเชื่อว่าโลกกำลังหมุนช้าลง ผลมาจากระบบสุริยะวางตัวแนวเดียวกับ หลุมดำที่ใจกลางกาเล็กซี่
Sir. NASA known about this alignment for decades.ท่าน นาซ่ารู้เรื่องนี้มาเป็น10ๆปีแล้ว
Now again, assumming that the alignment will bring the planets rotation to a complete stop.เอาล่ะนะ ทีนี้... เข้าใจตรงกันแล้วนะ\ ว่าทำไมโลกมันหยุดหมุนสนิท
You know how to check for misfires in alignment pressure?นายรู้มั้ยเราจะสามารถตรวจสอบเรื่องจังหวะจุดระเบิดได้ยังงัย
According to their calendar in the year 2012, a cataclysmic event will unfold caused by an alignment of the planets in our solar system that only happens every 640,000 years.ในปี 2012 ความหายนะจะเริ่มต้นขึ้น สาเหตุจากการเรียงตัว ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ที่จะเกิดขึ้น ในทุก 640000 ปี
I am forbidden to conduct any rights of alignment unless specifically authori...ผมไม่ได้รับอนุญาติให้ทำหน้าที่ เว้นแต่เฉพาะมี
See, this is the star alignment for our quadrant this time of year, and unless Ursa Minor decided to take a day off, these are someone else's constellations.ดูนี่สิ นี่คือตำแหน่งดวงดาว ตามเส้นรอบโลกช่วงเดือนนี้ ถ้าไม่ใช่เพราะกลุ่มดาวหมีน้อย เกิดอยากจะขอหยุดพักงาน ก็แสดงว่านี่เป็นกลุ่มดาวของที่อื่นแน่
By measuring the alignment and relative size of the key buildings in the photo,ด้วยการวัดตำแหน่ง และขนาดสัมพัทธ์ของตึกหลักหลักในรูป
I'm going off my head trying to work out the alignment of these devices, you know, just trying to figure out which one fitted into which.ผมกำลังคิดหัวแทบแตก เพื่อจัดอุปกรณ์พวกนี้ให้ถูกตำแหน่ง ผมหาอยู่ว่าอันไหนเข้ากับอันไหน
Alignment symbols, registration marks, but they don't line up.สัญลักษณ์การจัดเครื่องหมายการลง ทะเบียน แต่พวกเขาไม่ได้เข้าแถว

alignment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
列星[liè xīng, ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄥ, 列星] star alignment (in astrology)
错位[cuò wèi, ㄘㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, 错位 / 錯位] to misplace; displacement (e.g. of broken bones); out of alignment; faulty contact; erroneous judgment; inversion (medical, e.g. breach delivery)
不结盟[bù jié méng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄥˊ, 不结盟 / 不結盟] nonalignment

alignment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アライメント[, araimento] (n) alignment
アラインメント[, arainmento] (n) alignment
アラインメントテストイメージ[, arainmentotesutoime-ji] (n) {comp} alignment test image
テキスト配置[テキストはいち, tekisuto haichi] (n) {comp} text alignment
バウンダリ調整[バウンダリちょうせい, baundari chousei] (n) {comp} boundary alignment
ホイールアライメント[, hoi-ruaraimento] (n) wheel alignment
離散集合[りさんしゅうごう, risanshuugou] (n,vs) meeting and parting; gathering and scattering; alignment and realignment; alternating alliance and rupture; alternating cooperation and defection
順序性[じゅんじょせい, junjosei] (n) {comp} ordering; alignment
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P)
タブ[, tabu] (n) (1) tab (character); (2) tabulation alignment; tabulation; (3) tub
トーイン[, to-in] (n) toe-in (alignment of the front wheels of a motor vehicle closer together at the front than at the back)
位置合わせ[いちあわせ, ichiawase] (n,vs) alignment; justification
同調[どうちょう, douchou] (n,vs) sympathy; agreement with; alignment; conformity; tuning; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
テキスト配置[テキストはいち, tekisuto haichi] text alignment
バウンダリ調整[バウンダリちょうせい, baundari chousei] boundary alignment
並び線[ならびせん, narabisen] alignment line
位置合わせ[いちあわせ, ichiawase] alignment (vs), justification
境界合わせ[きょうかいあわせ, kyoukaiawase] boundary alignment
境界調整[きょうかいちょうせい, kyoukaichousei] alignment
整列[せいれつ, seiretsu] alignment
順序性[じゅんじょせい, junjosei] ordering, alignment
タブ[たぶ, tabu] tabulation alignment, tabulation
不整合[ふせいごう, fuseigou] non-conformance, non-alignment, non-correspondence

alignment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การปรับแนว[n. exp.] (kān prap na) EN: alignment FR: orientation [f]
การเรียงแถว[n.] (kān rīength) EN: alignment FR:
คด[v.] (khot) EN: bend ; turn ; curve ; crook ; meander ; wind ; be out of alignment FR: serpenter ; zigzaguer
แนว[n.] (naēo) EN: line ; row ; range ; column ; file ; rang ; trail ; alignment FR: ligne [f] ; rangée [f] ; colonne [f] ; file [f]

alignment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zentrierbolzen {m}centering pin; alignment bolt
Kommaausrichtung {f}decimal alignment
Abgleich {m}adjustment; balance; alignment
Abgleichfehler {m}alignment fault
Vorschubzeichen {n}alignment mark
Spurmessgerät {n}alignment gauge
Justage {f}alignment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alignment
Back to top