ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกี่ยวพัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกี่ยวพัน*, -เกี่ยวพัน-

เกี่ยวพัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกี่ยวพัน (v.) concern See also: deal, involve, relate, drag in, get involve Syn. เกี่ยวข้อง, เนื่อง, เกี่ยว
English-Thai: HOPE Dictionary
coherence(โคเฮีย'เรินซฺ) n. การเกาะติด,การเกาะกัน,การเกี่ยวพัน,การเชื่อมโยง,ความสอดคล้อง
concern(คันเซิร์น') {concerned,concerning,concerns} vt. เกี่ยวกับ,พัวพัน,กังวล,เป็นห่วง n. ความเกี่ยวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นห่วง,ความสนใจ,ธุระ,ธุรกิจ,บริษัท, Syn. affect,involve,pertain
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
correlate(คอ'ริเลท) vt. เทียบเคียง,ทำให้สัมพันธ์กัน. vi. มีความสัมพันธ์กัน adj. ซึ่งสัมพันธ์กัน,ซึ่งเกี่ยวพันกัน n. สิ่งที่สัมพันธ์กัน
correlation(คอริเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์กัน,การเกี่ยวพันกัน,ภาวะที่สัมพันธ์กัน, Syn. corelation
correlative(คะเรล'ละทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวพันกัน,เป็นคู่กัน n. สิ่งที่สัมพันธ์กัน, Syn. corelative
cousin(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติห่าง ๆ ,บุคคลที่เกี่ยวพันกัน (โดยมีลักษณะธรรมชาติภาษา แหล่งกำเนิด) ที่คล้ายกัน -Conf. (a first cousin ลูกพี่ลูกน้อง (ทางพ่อและแม่)) -Conf. (a second cousin ลูกของลุงป้าน้าอา (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อแม่)), See also: c
relationship(รีเล'เชินชิพ) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวพัน,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน,ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association
English-Thai: Nontri Dictionary
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน
allied(adj) เป็นพันธมิตรกัน,เกี่ยวพันกัน,เกี่ยวดองกัน
attach(vt) ติด,ผูกติด,เกี่ยวพัน,ผูกพัน
boundary(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน,ซึ่งผูกพันกัน,มีพันธะ,พร้อมที่จะ,ไปทาง,กำลังจะ
coherence(n) การติดต่อกัน,การเชื่อมโยง,การเกี่ยวพัน
correlate(vi) นำมาคู่กัน,เทียบเคียง,ลำดับ,เรียง,เกี่ยวพันกัน
correlation(n) ความเกี่ยวพัน,ความสัมพันธ์,สหพันธ์
correlative(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน,ซึ่งสัมพันธ์กัน,เป็นคู่กัน
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย,ความเกี่ยวพัน,ความเหมือนกัน
implicate(vt) เกี่ยวพัน,ติดร่างแห,เกี่ยวข้อง,สัมพันธ์
implication(n) การเกี่ยวพัน,ความหมาย,ความเกี่ยวข้อง,นัย
intercourse(n) การเกี่ยวพัน,การติดต่อ,การสังสรรค์,การร่วมประเวณี
intermarry(vi) เกี่ยวพันกันโดยทางแต่งงาน
interrelated(adj) เกี่ยวพันกัน,สัมพันธ์กัน,เกี่ยวข้องกัน
relate(vt) เกี่ยวพันกัน,บอกเล่า,เทียบเคียง,สัมพันธ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sarcomaมะเร็ง (เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aluminium อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของอะลูมิเนียมที่จะก่อให้ เกิดโรค Alzheimer?s disease ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้แก่ก่อนวัย กล่าวคือจะสูญเสียความจำและเกิดความสับสนอันเนื่องจากเซลสมองที่เกี่ยวข้อง กับความจำและการเรียนรู้ถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
constructive engagementการเกี่ยวพันอย่างสร้างสรรค์ [การทูต]
Literaryการวิเคราะห์ความเกี่ยวพันทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
involve (vt.) เกี่ยวพัน See also: โยงใยถึง, ข้องเกี่ยว, พัวพัน Syn. entail, necessitate, imply Ops. disentangle, disengage
implicate (vt.) เกี่ยวพันกับ See also: พาดพิง, เกี่ยวข้อง, โยงใยถึง Syn. associate, connect, involve
affined (adj.) ที่เกี่ยวพันกัน (ทางญาติ) See also: ที่เกี่ยวดองกัน, ที่เป็นญาติกัน
engage in (phrv.) ทำให้เกี่ยวพันกับ See also: ทำให้เข้าร่วม, ทำให้มีส่วนร่วมกับ
supranational (adj.) ซึ่งเกี่ยวพันกับหลายๆ ประเทศ See also: ซึ่งไม่ได้จำกัดแค่ประเทศเดียว Syn. multinational, international
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Involves the keeping of secrets, mr. President.เกี่ยวพันกับการรักษาความลับครับ ท่าน ปธน.
Were embroiled in bitter court battlesเกี่ยวพันกับคดีในศาล
Involved with the Separatists, the Banking Clan is.เกี่ยวพันกับฝ่ายแบ่งแยก กลุ่มธนาคารนั้น
Romantically linked to Rick Morris, a powerful restaurateur.เกี่ยวพันฉันท์ชู้สาวกับ ริค มอริส เจ้าของภัตตาคารผู้ทรงอำนาจ
More relatives.เกี่ยวพันธ์กันมากเลย.
He was involved with some guy named David.รู้สึกว่าเขาจะมีความเกี่ยวพันอะไรบางอย่าง กับคนที่ชื่อ เดวิด อะไรเนี่ยแหละ
A corporation is simply an artificial legal structure but the people who are engaged in it whether the stockholder whether the executives in it whether the employees they all have moral responsibilities.บรรษัทเป็นแค่โครงสร้างทางกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่คนที่มีความเกี่ยวพันกับบรรษัทต่างหาก ไม่ว่าผู้ถือหุ้น
The bonding enzymes in proteus molecules which...ซึ่งเกี่ยวพันกับเอนไซม์ในโมเลกุลของโปรตีอุส
I'm gonna work on that prick, and it's all gonna come back to pain and no connection!- และความไม่เกี่ยวพันกัน - ไม่ ได้เห็นดีกันแน่
However, the last time Speedle was involved in a shooting, his service pistol misfired.อย่างไรก็ตาม ครั้งหลังสุดที่สปีดดี่เข้าไปเกี่ยวพันกับการยิง ปืนเขาด้าน
Indeed, I've been connected with his family since infancy.รู้จัก ผมเกี่ยวพัน กับครอบครัวนั้นตั้งแต่ยังเด็ก
How did they relate to each other? Were they one and the same?พวกมันเกี่ยวพันกันยังไง พวกมันทั้งหมด เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่า
We think there might be a connection,เราคิดว่าเรื่องนี่เกี่ยวพันกับ..
All right, so there're two plane crashes involving Chuck Lambert.การที่เครื่องตกสองครั้ง เกี่ยวพันกับชัค แลมเบิร์ต
It's a map of all of the objects. Their relationship to one another.มันเป็นแผนที่ของวัตถุทั้งหมด ความเกี่ยวพันของชิ้นนึงต่ออีกชิ้นนึง
...more flooding and more drought and stronger storms is going up, and global warming is implicated in the pattern....น้ำท่วมมากขึ้นและแห้งแล้งมากขึ้น พายุรุนแรงมากขึ้นๆ ภาวะโลกร้อนเกี่ยวพันอยู่ในแบบแผนอันนี้
This is a computer map of the world that distorts to show the relative contributions to global warming.นี่คือแผนที่โลกจากคอมพิวเตอร์ ที่ปรับแต่งให้แสดงความเกี่ยวพันกับการมีส่วนต่อภาวะโลกร้อน
Are you and him that "involved"?เจ้ากับเขา"เกี่ยวพัน"กันแบบนั้นรึเปล่า?
You see,we're connected, you and me.เราเกี่ยวพันกัน นาย กับ ฉัน
You have a solid connection to both of them.นายมีความเกี่ยวพันกับพวกเขา ทั้งคู่เลย
Apparently my new life involves a love triangle.กลายเป็นว่าชีวิตใหม่ของผม เกี่ยวพันกับรักสามเส้า
Our immediate task is to re-examine every criminal case involving our 18 victims.งานที่เราต้องทำด่วนคือทบทวน อาชญากรทุกคนที่เกี่ยวพันกับ เหยื่อทั้ง 18 คนนี้อีกครั้งหนึ่ง
Let me remind you of the rules-- as of this moment, there is no outside world that I do not show you.ผมอยากจะเตือนความจำของพวกท่านด้วยกฎเหล่านี้ ณ นาทีนี้ จะไม่มีโลกภายนอกเข้าเกี่ยวพันใดๆ เด็ดขาด
Sir, I think all these deaths are linked. I think Tim Messenger was murdered.ท่านครับผมคิดว่าการตายมันเกี่ยวพันกัน ผมว่าทิมถูกฆาตรกรรม
I want an old object from this house... something related to its history, and, if possible... some clothing from the past.ฉันต้องการสิ่งของเก่าๆ ภายในบ้านหลังนี้... . บางสิ่งที่เกี่ยวพันกับบ้าน และถ้าเป็นไปได้...
Why? You have reason to think your son was involved in gangs or drugs?ทำไม คุณมีเหตุผลให้คิดว่าลูกคุณเกี่ยวพันกับแกงค์ หรือยา หรือ
And I'm starting to think you and that lady are kindred spirits.และฉันกำลังเริ่มคิดแล้วนะ ว่าเธอกับผู้หญิงคนนั้น คงมีความรู้สึกเกี่ยวพันกันแน่
Well, you have to. There's a great girl involved here.หมอต้องรู้สิ เพราะมันเกี่ยวพันถึงผู้หญิงที่สุดยอดคนนึงด้วย
I just didn't figure I'd end up quite this involved.ไม่ได้คิดว่าจะมา เกี่ยวพันกับเรื่องทั้งหมดนี้เลย
But bringing Cody into this is just totally fucked.แต่อย่าพาโคดี้ไปเกี่ยวพันด้วยสิ
THAT THE VIC AND MY SUSPECT ARE RELATED. OH,WELL,ACTUALLY,THEY'RE NOT.ว่าเหยื่อและผู้ต้องสงสัยเกี่ยวพันกันไหม โอ้ จริงๆแล้ว ไม่เลย
The heart cannot be involved.มันไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับฉัน
Because the teacher is emotionally involved.เพราะอาจารย์มีอารมณ์เกี่ยวพัน
Clinical trials involve experimental drugs.วิธีการทางคลีนิค\ เกี่ยวพันกับการทดสอบยาต่างๆ
That involve C.N.S. Compounds.มันเกี่ยวพันกับ ส่วนประกอบของC.N.S.
I did not fully meet that responsibility and I was involved in a cover-up, as you call it.ที่ผมไม่ได้ทำตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และผมมีส่วนเกี่ยวพันกับ สิ่งที่คุณเรียกว่า "การปกปิด"
The attack is connected with the global terrorist network.ไวรัสระบาดตัวนี้มันเกี่ยวพันถึงเครือข่าบก่อการร้าย
Because there so happens to exist, distinct physical evidence putting you at the crime scene at the time of death.เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น มีหลักฐานทางกายภาพที่เกี่ยวพันถึงคน ถูกทิ้งไว้ที่เกิดเหตุในเวลาที่เกิดการฆาตกรรม
Living matter bonds water, air, earth and the sun.สิ่งมีชีวิตเกี่ยวพันกับน้ำ อากาศ,โลกและดวงอาทิตย์
Look, I don't mean to pry, but... does this have something to do with Summer leaving?นี่ ผมไม่ได้อยากจะสอดรู้สอดเห็นหรอกนะ แต่... นี่มันเกี่ยวพันอะไรกับการที่ซัมเมอร์ ลาออกไปหรือเปล่า?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกี่ยวพัน
Back to top