ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกรงกลัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกรงกลัว*, -เกรงกลัว-

เกรงกลัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกรงกลัว (v.) revere See also: be afraid of, scare, fear Syn. กลัว, หวาดกลัว, หวาดหวั่น Ops. กล้า, กล้าหาญ
English-Thai: HOPE Dictionary
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
spartan(สพารฺ'เทิน) adj. เกี่ยวกับเมืองSparta,คล้ายสปาร์ตา มีวินัยสูง,กล้าหาญ,ทรหดอดทน,ไม่เกรงกลัว n. ชาวเมืองสปาร์ตา -Spartanism n., See also: Spartanly adv. Spartanically adv., Syn. rigorous
English-Thai: Nontri Dictionary
afraid(adj) กลัว,เกรงกลัว,หวาดกลัว
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
audaciously(adv) อย่างไม่เกรงกลัว,อย่างไม่ครั่นคร้าม,อย่างก๋ากั่น,อย่างอาจหาญ
brave(adj) กล้า,กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,อาจหาญ,อดทน
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
dread(vt) หวั่น,หวาดกลัว,เกรงกลัว,กลัว
fearful(adj) น่ากลัว,ขลาด,น่าเกรงกลัว
fearless(adj) กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,ไม่หวาดหวั่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go in (phrv.) เกรงกลัวอย่างมาก
bogey (n.) สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว Syn. bugbear
bogy (n.) สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว
dauntless (adj.) ไม่เกรงกลัว (ทางวรรณคดี) See also: ไม่ท้อแท้
fearful (adj.) น่าเกรงกลัว See also: น่ากลัว, ขี้กลัว Syn. afraid, apprehensive, nervous Ops. brave, courageous
look someone in the eyes (idm.) เผชิญกับ...อย่างไม่เกรงกลัว See also: เผชิญกับ...อย่างไม่ละอาย
look someone in the face (idm.) เผชิญกับ...อย่างไม่เกรงกลัว See also: เผชิญกับ...อย่างไม่ละอาย
unafraid (adj.) ไม่เกรงกลัว See also: ไม่กลัว Syn. brave, valiant
whistle in (idm.) แสร้งทำเป็นไม่เกรงกลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To fear the length of the bass arm.เกรงกลัวต่อขอบเขตของ แบส
Afraid of Britain, afraid of her dead.เกรงกลัวอังกฤษ เกรงกลัวความตายที่หยิบยื่น
Just fear me, love me, do as I say... and I will be your slave.แค่เกรงกลัวฉัน รักฉัน ทำตามที่ฉันพูด และฉันก็จะเป็น ทาสของเธอ ตลอดไป
What is the insinuation here?คุณเกรงกลัว ที่จะเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ จากเธอหรือ ?
Just give them something. A little food and fuel.ให้ข้าฆ่าพวกนี้เถอะ มันจะได้เกรงกลัวท่าน
I fear not the wind. I bend without breaking."'ข้ามิเกรงกลัวสายลม ตัวข้าเอนตัวไปตามสายลมโดยหาได้แตกหักไม่
But it was a world Siam was afraid would consume them.แต่มันเป็นโลกที่ชาวสยามเกรงกลัว ว่าจะถูกทำลายจนย่อยยับ
Have no fear.ไม่มีความเกรงกลัวใด ๆ
I started with Regina, who was living proof that the more people are scared of you, the more flowers you get.ชั้นเริ่มที่ เรจิน่า, ผู้ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่า ยิ่งคนเกรงกลัวเธอมากเท่าไร, ก็จะได้ดอกไม้มากเท่านั้น.
I know you have fears.ฉันรู้ คุณมีเกรงกลัว
I am a God-fearing Englishman, and I'm goddamn proud of it!ผมเป็นคนอังกฤษที่เกรงกลัวพระเจ้า, โคตรภูมิใจเลย!
A man seemingly without a conscience for whom the ends always justify the means.บุรุษผู้ดูเหมือนไม่เคยเกรงกลัวบาป ...ผู้ซึ่งต้องการเพียงอำนาจ
They would not dare with the Queen mum watching.พวกมันไม่เกรงกลัวแม้แต่น้อย ที่ราชินีกำลังเฝ้ามองอยู่
I'm so frightened I don't dare to tell you the truth, Tae-Hu Mama.ข้าน้อยเกรงกลัว และไม่กล้าที่จะบอกความจริงต่อท่าน
Are you a God-fearing man, professor?คุณเกรงกลัวพระเจ้าหรอคะ ศาสตราจารย์
He is too young to have felt a woman's warmth.อาสติโนสกล้าหาญ ไม่เคยเกรงกลัวหน้าไหน
They're camping outdoors in this cold weather yet no one looked worn out.พวกเขาตั้งค่ายอยู่ด้านนอกในอากาศที่หนาวเหน็บ แต่ก็ไม่มีใครเกรงกลัว
You just hop from one lie to the next -- No shame,no embarrassment.โดดไปโดดมา เดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวพูดอย่างนั้น ไม่มีความอาย ไม่เกรงกลัว
Whoa, you got Boggle, huh?โอ้โฮคุณได้เกรงกลัว, huh?
You can not defeat me. I am the Boggle master.คุณไม่สามารถเอาชนะฉัน ฉันต้นแบบเกรงกลัว
AII we did was play Boggle.ทั้งหมดเราไม่ได้เล่นเกรงกลัว
Yet you brazenly use the power he gave you,แต่เจ้ากลับใช้พลังที่มันให้ อย่างไม่เกรงกลัวเลย
We like to think we're fearless,เราชอบคิดว่าตัวเองไม่เกรงกลัวอะไร
She's the only person who isn't frightened of him.นางเป็นคนเดียวที่ไม่เคยเกรงกลัวกษัตริย์
It won't make any difference to Kanen that they're women.เคเน็นก็ไม่เกรงกลัวแม้กระทั่งผู้หญิง
I've watched you overcome every fear you've ever faced.ข้าประจักษ์แล้วว่าท่านไม่เคยเกรงกลัวที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งใด
I have been greatly shocked and saddened by the recent atrocities committed by these criminals the extent to which people abandon values that constitute this country has become truly unacceptable...ข้ารู้สึกตระหนกและเสียใจยิ่งนัก กับเรื่องต่ำทรามที่เกิดขึ้นนี้ การทำผิดประเวณีของจำเลย เป็นการละเมิดประเพณี และไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมือง
I'm not afraid of deathหม่อมฉันไม่เกรงกลัวความตาย
He must be afraid that this incident was caused by the men who took the Sa Yin Sword.เขาจะต้องเกรงกลัวกับการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น จากการที่มีคนเข้าไปนำดาบซายินมา แต่เราไม่เคยทิ้งหลักฐานไว้เบื้องหลัง
And I'm not scared Light my candles#และฉันไม่เคยเกรงกลัว# #จุดไฟที่เทียนของฉัน#
I'm a God-fearing man.ผมเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้า
They're right to be afraid of us.พวกเราทำถูกที่เกรงกลัวการกระทำของเรา
They need to be Terrified.พวกเขาต้องเกรงกลัวเรา
Someone who's not afraid of power.บางคนไม่ได้เกรงกลัวพลังนั่น
Yes, you're right to be afraid in my presence.ใช่ ถูกแล้วที่เจ้าเกรงกลัว เวลาอยู่ต่อหน้าข้า
I'm a God-fearing person.ฉันเมตร คนที่ เกรงกลัวพระเจ้า
Fearless, Once Upon a Time, Ip, Iเมื่อก่อนนี้ไม่เคยเกรงกลัวใคร ยิปกับข้า.
Spoken in hushed whispers of fear and awe.เอ่ยถึงด้วยความเกรงกลัวกระซิบด้วยความหวาดหวั่น
But they'll learn to fear us, respect us.แต่พวกมันจะเรียนรู้ที่จะเกรงกลัวเรา
They think every act of violence is their republic duty.พวกมันคิดว่าการทำร้ายอย่างโหดเหี้ยม ทำให้พวกเขาน่าเกรงกลัวต่อฝูงชน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกรงกลัว
Back to top