ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อิ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อิ่ม*, -อิ่ม-

อิ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อิ่ม (v.) be full Ops. หิว
อิ่ม (v.) be satisfied Syn. เบิกบาน, แช่มชื่น, อิ่มเอม
อิ่ม (v.) be satiated See also: be filled
อิ่มตัว (v.) be full See also: be stuffed, be packed full
อิ่มตัว (v.) be full See also: be stuffed, be packed full
อิ่มท้อง (v.) be full See also: have enough (food) Syn. อิ่ม
อิ่มท้อง (adv.) fully Syn. อิ่ม
อิ่มหนำ (v.) be full See also: be replete Syn. อิ่มหนำสำราญ, อิ่ม Ops. อดอยาก, ขาดแคลน
อิ่มหนำสำราญ (v.) be full See also: be replete Syn. อิ่มหนำ, อิ่ม
อิ่มหมีพีมัน (v.) be full See also: be replete Syn. อิ่มหนำ Ops. อดอยากปากแห้ง
อิ่มอกอิ่มใจ (v.) be delighted See also: be pleased, be glad, be proud of oneself Syn. สุขใจ, อิ่มใจ, ปลื้มใจ, สบายใจ, ภูมิใจ, ปีติยินดี
อิ่มเอม (v.) be delighted See also: be pleased
อิ่มเอิบ (v.) glow with happiness Syn. อิ่มอกอิ่มใจ, ปลาบปลื้ม, อิ่มใจ
อิ่มเอิบใจ (v.) be joyful See also: be joyous, be cheerful, be refreshing Syn. ชุ่มอกชุ่มใจ
อิ่มเอิบใจ (v.) be happy See also: be joyful, be cheerful, be delighted, be merry Syn. ชุ่มอกชุ่มใจ, เบิกบานใจ, รื่นเริงใจ
อิ่มใจ (v.) be pleased See also: be delight, be glad Syn. อิ่มอกอิ่มใจ, ปลื้มใจ, สบายใจ, ภูมิใจ, ปีติยินดี
English-Thai: HOPE Dictionary
complacency(คัมเพล'เซินซี) n. ความอิ่มอกอิ่มใจ,ความพึงพอใจ., Syn. complacence
complacent(คัมเพล'เซินทฺ) adj. อิ่มอกอิ่มใจ,พึงพอใจ., Syn. satisfied,contented
contented(คันเทน'ทิด) adj. เป็นที่พอใจ,อิ่มอกอิ่มใจ,มักน้อย
dissatisfactionn. ความไม่พอใจ,ความไม่อิ่ม, Syn. discontent
dissatisfied(ดิสแซท'ทิสไฟดฺ) adj. ไม่พอใจ,ไม่อิ่ม, Syn. discontented,displeased ###A. contented
elate(อิเลท') {elated,elating,elates} vt. ทำให้มีความสุขมาก,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้ร่าเริง adj. ร่าเริง,ปีติยินดี,อิ่มอกอิ่มใจมาก, Syn. excite
elated(อิเล'ทิด) adj. มีความสุขมาก,ภูมิใจมาก,ปีติยินดี,อิ่มอกอิ่มใจมาก, See also: elatedness n.
elation(อิเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติยินดี,ความภูมิใจ,อารมณ์ตื่นเต้นดีใจ,ความอิ่มอกอิ่มใจ
fill(ฟิล) {filled,filling,fills} vt. ทำให้เต็ม,เติมเต็ม,บรรจุ,บรรจุเต็ม,เพิ่มให้ครบ,เต็มไปด้วย,อัดเต็ม,อัด,จุก,ถม,จดจ่อ,เลี้ยงให้อิ่ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ. vi. เต็ม, (ลม) พัดเต็มใบเรือ., See also: fill out ทำให้ใหญ่หรืออ้วน -Phr. (fill in กรอก,บันทึกลง)
gloat(โกลท) vi.,n. (การ) มองด้วยความอิ่มใจมากหรือละโมบ., See also: gloater n. gloatingly adv.
glut(กลัท) vt.,vi.,n. (การ) (ให) ้กินจนอิ่มเกินไป,ใส่จนล้น,จำนวนที่มากเกินไป, See also: gluttingly adv., Syn. cloy,fill
gluttonous(กลัท'เทินนัส) adj. ตะกละ,ไม่รู้จักอิ่ม,ไม่รู้จักพอ,กินอย่างมูมมาม., See also: gluttonousness n., Syn. greedy A. abstemious
impregnate(อิมเพรก' เนท) vt. ตั้งครรภ์ได้, ปฏิสนธิ, ทำให้อิ่มตัว, ทำให้เต็มไปด้วย. -adj. ตั้งครรภ์, ได้รับการปฏิสนธิ., See also: impregnation n. impregnator n. (fill, saturate, imbue)
replete(รีพลีท') adj. อุดมสมบูรณ์,เต็มเปี่ยม,เต็มอิ่ม,เต็มที่,เต็มตัว,เต็ม,แน่น,อ้วน, See also: repleteness n. repletive adj.
repletion(รีพลี'เชิน) n. ความเต็มเปี่ยม,ความอุดมสมบูรณ์,ความเต็มตัว,ความเต็มอิ่ม, Syn. fullness,satiation
sate(เซท) vt. ทำให้พอใจอย่างเต็มที่, ทำให้อิ่มแปล้, ทำให้อิ่มอกอิ่มใจ, ทำให้เบื่อหน่าย, กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sit
satiate(เซ'ชีเอท) vt. ทำให้พอใจอย่างยิ่ง,ทำให้อิ่มแปล้,ทำให้น่าเบื่อ,ทำให้เอียน. adj. พอใจยิ่ง,อิ่มอกอิ่มใจ,เต็มอิ่ม, See also: satiation n., Syn. surfeit,satisfy,gratify,suffice
satiated(เซ'ชีเอทิด) adj. เต็มอิ่ม,อิ่มแปล้,อิ่มจนเอียน,พอใจอย่างยิ่ง
satiety(ซะไท'อิที) adj. ความเต็มอิ่ม,ความอิ่มแปล้,ความพอใจเป็นอย่างยิ่ง,ความมากเกิน,ความอิ่มเกินไป, Syn. surfeit
saturate(แซซ'ชะเรท) vt. ทำให้อิ่มตัว, ทำให้โชก,ทำให้เปื่อม,ทำลายราบคาบ,ทำให้มีสินค้าเต็มไปหมด., See also: saturater n. saturator n., Syn. impregnate,drench
saturation(แซชชะเร'เชิน) n. การทำให้อิ่มตัว,ความอิ่มตัว
self-complacent(เซลฟฺ'คัมเพล'เซินทฺ) adj. อิ่มเอิบใจ,พึงพอใจตัวเอง., See also: self-complacence n. self-complacency n., Syn. self-satisfied
smug(สมัก) adj. เชื่อมั่นในตัวเอง,อิ่มอกอิ่มใจ,สบายใจ,ไม่ชอบการสังคม,ลื่น,เรียบร้อย., See also: smugly adv. smugness n., Syn. complacent
steep(สทีพ) adj. สูง,ชัน,สูงชัน, (ราคา) สูงเกินไป,สูงลิ่ว,เกินไป. vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,จุ้ม,แช่,ทำให้เปียกชุ่ม,อาบ,ทำให้อิ่มตัว,ที่สูงชัน,ความเปียกชุ่ม,ของเหลวที่ใช้จุ่ม
stuff(สทัฟ) n. ปัจจัย,วัตถุดิบ,ไส้ขนม,ยัดไส้,เนื้อแท้,แก่นแท้,ธาตุแท้,ความเชี่ยวชาญ,ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง,การกระทำเฉพาะอย่าง,สระ,สัพเพเหระ,ของเลว,คำพูดที่ไร้สาระ,เรื่องเหลวไหล. vt. ยัดไส้,ใส่ไส้,บรรจุ,อัด,เบีบด. vi. กินจนอิ่มเกินไป,กินอย่างตะกละ
surfeit(เซอ'ฟีท) n. ส่วนเกิน,จำนวนเกิน,ความมากมายเกินไป,ความล้น,การรับประทานหรือดื่มมากเกินไป,ความรู้สึกไม่สบาย ที่เกิดจากการรับประทานหรือดื่มมากเกินไป. vt. ทำให้เกิน,ทำให้อิ่มไป. vi. ทำมากไป,มั่วสุมมากไป,รับประทานหรือดื่มมากเกินไป
triumphant(ไทรอัม'เฟินทฺ) adj. มีชัยชนะ,ประสบความสำเร็จ,อิ่มอกอิ่มใจ,ดีเลิศ., See also: triumphantly adv., Syn. proud,exultant,victorious,winning
voracious(โวเร'เชิส,วอเร'เชิส) adj. ตะกละ, ละโมบ,โลภ,ไม่รู้จักพอ,ไม่รู้จักอิ่ม,หิวกระหาย, See also: voraciousness n., Syn. hungry,greedy
voracity(โวแรส'ซิที) n. ความตะกละ, ความละโมบ,ความโลภ,ความไม่รู้จักพอ,ความไม่รู้จักอิ่ม,ความหิวกระหาย, Syn. greed
English-Thai: Nontri Dictionary
aglow(adj) อิ่มเอิบ,เปล่งปลั่ง,แจ่มใส,สว่าง
complacence(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacency(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacent(adj) พอใจ,อิ่มเอมใจ,พึงพอใจ
conserve(n) ผลไม้กวน,ผลไม้แช่อิ่ม,ผลไม้ดอง,ของดอง
contented(adj) เป็นที่พึงพอใจ,เป็นที่สำราญใจ,เป็นที่จุใจ,อิ่มอกอิ่มใจ
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ,ความไม่จุใจ,ความไม่อิ่ม,ความไม่ถูกใจ
dissatisfy(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่จุใจ,ทำให้ไม่อิ่ม,ทำให้ไม่ถูกใจ
elate(vt) ทำให้ปีติยินดี,ทำให้อิ่มเอมใจ,ทำให้ร่าเริง
elation(n) ความปลื้มปีติ,ความปีติยินดี,ความอิ่มเอมใจ
enrapture(vt) ทำให้ปลาบปลื้มยินดี,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้อิ่มเอิมใจ
fill(vt) ทำให้เต็ม,บรรจุ,เติม,เพิ่ม,ทำให้แน่น,ทำให้อิ่มแปล้
gratification(n) การทำให้พอใจ,ความอิ่มเอมใจ,การทำให้ถูกใจ,รางวัล
gratify(vt) ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้อิ่มใจ,ทำให้ยินดี,ให้รางวัล
insatiable(adj) ไม่รู้จักอิ่ม,ไม่รู้จักพอ,ไม่เพียงพอ
insatiate(adj) ไม่รู้จักพอ,ไม่รู้จักอิ่ม
satiate(vt) ทำให้พอใจ,ทำให้อิ่ม,ทำให้เอียน
satiety(n) ความเต็มอิ่ม,ความอิ่มแปล้
saturate(vt) ทำให้โชก,ทำให้อิ่มตัว,ทำให้ซึมซาบ,ทำให้เต็ม
saturation(n) ความโชก,ความอิ่มตัว
SELF-self-complacent(adj) อิ่มเอมใจ,พอใจในตนเอง
SELF-self-satisfaction(n) ความอิ่มเอมใจ,ความพอใจในตนเอง
snug(adj) อบอุ่น,ผาสุก,อุตุ,อิ่มสบาย
surfeit(adj) อิ่มแปล้,มากเกินไป,เบื่อหน่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acoriaอาการกินไม่รู้อิ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nymphomaniaอาการใคร่ไม่รู้อิ่มของหญิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
satiety centreศูนย์อิ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saturated-อิ่มตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saturationการอิ่มตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
satyriasisอาการใคร่ไม่รู้อิ่มของชาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supersaturateเกินอิ่มตัว, อิ่มตัวยวดยิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unsaturatedไม่อิ่มตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
alkaneแอลเคน, สารอินทรีย์ประเภทอิ่มตัวพันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนเป็นพันธะเดี่ยวทั้งสิ้น สูตรเคมีทั่วไปคือ  CnH2n+2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkeneแอลคีน, สารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุลอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง สูตรเคมีทั่วไป คือ CnH2n [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkyneแอลไคน์, สารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวที่มีพันธะสามอยู่ในโมเลกุลอย่างน้อย  1 ตำแหน่งสูตรเคมีทั่วไปคือ  CnH2n-2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aquic แอควิก สภาพความชื้นที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำเป็นระยะเวลา นาน ในรอบปี เกิดสภาพรีดักชันของสารประกอบเหล็กและแมงกานีส จนทำให้เกิดดินสีเทาหรือเทาอ่อนเป็นสีพื้น และมีจุดประสีต่าง ๆ เกิดขึ้นในชั้นดิน พบบริเวณที่ราบต่ำและมีระดับน้ำใต้ดินตื้นหรือยู่ที่ผิวดินเป็นส่วนใหญ่ใน รอบปี (ศัพท์ aquic มาจากคำละติน aqua = water) [สิ่งแวดล้อม]
Halobutyl rubberยาง XIIR เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการทำปฏิกิริยาฮาโลจิเนชัน (Halogenation) ของยาง IIR กับก๊าซคลอรีน (Cl 2) หรือก๊าซโบรมีน (Br 2) ได้เป็นยางคลอโรบิวไทล์ (CIIR) หรือยางโบรโมบิวไทล์ (BIIR) ตามลำดับ ยางฮาโลบิวไทล์นี้มีปริมาณฮาโลเจนอยู่น้อยมากจึงไม่จัดอยู่ในพวกยางที่มี ขั้ว แต่ยางชนิดนี้คงรูปได้เร็ว มีระดับการคงรูปสูง และมีความต้านทานต่อการเกิด reversion ในระหว่างการคงรูปได้ดี ดังนั้นยางฮาโลบิวไทล์จึงสามารถใช้ผสมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติได้ดีและยังสามารถเกิดการคงรูปร่วมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ ได้ สมบัติของยางชนิดนี้โดยทั่วไปดีกว่ายาง IIR เล็กน้อย คือ มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซต่ำกว่า มีความทนทานต่อโอโซน ความร้อน สภาพอากาศ และสารเคมีต่างๆ ได้ดีกว่า แต่มี hysteresis สูงกว่า การใช้งานนิยมใช้ผลิตยางโอริงหรือปะเก็นยางชนิดที่ต้องทนต่อสารเคมี ท่อไอน้ำ ยางบุด้านในของยางล้อแบบไม่มียางใน สายพาน ยางบุต่างๆ และจุกปิดขวดยา เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Infiltration การแทรกซึม การที่ของเหลวแทรกตัวเข้าไปอยู่ในของแข็ง เนื่องจากเนื้อในของของแข็งมีช่องว่างหรือรูพรุน ตัวอย่างเช่น การที่น้ำเข้าไปอิ่มตัวอยู่ได้ ในกระดาษซับหรือในดินในหินบางชนิด [สิ่งแวดล้อม]
saturated fatty acidกรดไขมันอิ่มตัว, กรดไขมันชนิดที่พันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนในโมเลกุลเป็นพันธะเดี่ยว  เช่น กรดสเตียริก(C17H35COOH) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Saturation การอิ่มตัว สภาวะของสารไม่ว่าจะอยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซที่มีสารเจือปนในปริมาณมากที่สุด และไม่สามารถเติมสารลงไปได้อีกโดยให้อยู่ในสภาวะเดิม [สิ่งแวดล้อม]
Unsaturated fatty acidกรดไขมันไม่อิ่มตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wetland พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ซึ่งดินมีน้ำขังอิ่มตัวไม่ลึกนักและมี พืชน้ำขึ้นงอกงาม ระบบนิเวศวิทยา เป็นไปตามธรรมชาติ มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา โดยอาศัยพืช สัตว์ จุลินทรีย์ที่อาศัยในพื้นที่ รวมทั้งดินเป็นตัวบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Water Table ระดับน้ำใต้ดิน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง พื้นผิวหรือแนวระดับน้ำใต้ผิวดินที่อยู่ ระหว่างเขตอิ่มน้ำกับเขตอิ่มอากาศ ณ ระดับน้ำใต้ดินนี้แรงดันน้ำในชั้นหินเท่ากับแรงดันของบรรยากาศ มีความหมายเหมือนกับ level of saturation หมวดทรัพยากรอากาศ หมายถึง พื้นผิวบนของเขตอิ่มน้ำ ระดับน้ำนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามฤดูกาล ในบริเวณภูเขาที่มีฝนตกสม่ำเสมอ ระดับน้ำใต้ดินอาจอยู่ลึก 2-3 ซม. ถึงหลายร้อยเมตรใต้ผิวดิน ในแถบภูมิอากาศร้อนแห้ง ระดับน้ำใต้ดินอาจอยู่ลึกมาก บริเวณที่ใกล้ลำธาร แม่น้ำ ทะเลสาบ หรือแหล่งน้ำอื่นๆ ระดับใต้ดินจะอยู่ใกล้ผิวดินและระดับน้ำนี้จะลาดเอียงเข้าหาแหล่งน้ำที่อยู่ ใกล้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
full up (adj.) อิ่ม (คำไม่เป็นทางการ) Syn. full Ops. hungry
saturated (adj.) อิ่มตัว Syn. full
be satiate with (phrv.) อิ่มแปล้กับ See also: พอใจเต็มที่กับ
glutted (adj.) เต็มอิ่ม See also: เต็มเปี่ยม, แน่น Syn. satiated
impregnate (adj.) ที่ถูกทำให้อิ่มตัวด้วยบางสิ่ง Syn. saturated
pickles (n.) ผลไม้แช่อิ่ม Syn. jam, jelly, conserve
preserve (n.) ผลไม้แช่อิ่ม
preserves (n.) ผลไม้แช่อิ่ม Syn. jam, jelly, conserve, pickles
replete (adj.) เต็มอิ่ม See also: เต็มเปี่ยม, แน่น Syn. glutted, satiated
satiability (n.) ความอิ่มใจ
satiation (n.) ความอิ่มอกอิ่มใจ
satiety (n.) ความเต็มอิ่ม See also: ความอิ่มแปล้, ความพอใจเป็นอย่างยิ่ง, ความมากเกินไป, ความอิ่มเกินไป Syn. repletion, surfeit Ops. emptiness
saturant (n.) สิ่งที่ทำให้สารอื่นอิ่มตัว
saturate (vt.) ทำให้อิ่มตัว
saturation (n.) การทำให้อิ่มตัว See also: การอิ่มตัว Syn. fullness, soaking, overload
saturation point (n.) จุดอิ่มตัว
superheat (n.) ความรอ้นที่ทำให้ไอเกินจุดอิ่มตัว
supersaturate (vt.) ทำให้อิ่มตัวสูงกว่าจุดอิ่มตัวปกติ
unsaturated (adj.) ที่ไม่อิ่มตัว (สารประกอบ) Ops. saturated
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your truck's ready.รถบรรทุกของคุณพร้อม อิ่ม ...
Well... at least we agree on one thing, Nancy from Montclair... you're not going anywhere.อิ้ม... อย่างน้อยเราก็มีความคิดเห็นที่ตรงกันอย่างนึงนะ คุณผู้หญิงจากมอนต์แคลร์ เธอจะไม่ไปไหนทั้งนั้น
Have a good time.อิ่มเอมกับรสอาหารนะครับ
You have to be careful.อิ่มเอมใจ คุณต้องระมัดระวังหน่อย
So full... I can barely stay awake.อิ่มแปร้เลย ฉันลืมตาแทบไม่ขึ้นแล้ว
Basking in the glory of you?อิ่มใจกับชัยชนะล่ะสิ
Well, I'm gonna start while it's still hot.อิ่ม ผมจะเริ่มทานในขณะที่มันยังร้อนอยู่
Well, someone's got to break the ice and it might as well be me.อิ่ม ควรจะมีใครบางคนเริ่มบทสนทนา และมันน่าจะเป็นฉัน
It's not always swellแต่ไร้ซึ่งความอิ่มเอม
I n all respects, this city is saturated. It's like an overripe fruit.ในความใส่ใจทั้งหมด เมืองนี้ถูกทำให้อิ่มตัว มันเหมือนกับผลไม้ที่สุกเกินไป
Stop eating those. You'll spoil your appetite. Lilah?อย่ากินขนมมาก เดี๋ยวอิ่ม
Very sick. Karin, honey, get your book bag. Let's go!แคริน ถ้าลูกทานอิ่มแล้วล่ะก็ ไปหยิบกระเป๋า เร็ว
How about it? Did you have enough to eat?รสชาติเป็นไง คุณอิ่มยัง?
I'll let him sleep it off.ให้เขานอนให้อิ่มก่อน
Oh, hey, it was, uh, nothin'.โอ้, เฮย์, มันก็, เอิ่ม,ไม่เป็นไร.
Well, no. Actually, I-I'm stationed up in the Gamma Quadrant of Sector Four.อิ่ม, ไม่.ความจริงแล้ว, ฉะ-ฉันอยู่ถัดขึ้นไปจากดาวดวงที่สาม เป็นดวงที่ 4 น่ะ
Good times, noodle salad.มันสนุกสนานอิ่มหนำสำราญ ไม่ใช่เพราะคุณมีชีวิตขมขื่นหรอก...
I'm taking a big bath.ฉันจะอาบน้ำสบาย แล้วกินให้อิ่ม
Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.ท่านทั้งหลาย ผมรู้สึกอิ่มใจที่ได้บรรเลงกับท่านคืนนี้
Hey, Aramis... if you can name me one thing, one single thing... that is more sublime than the feel... of a plump, pink nipple between my lips...อะรามิส บอกข้าสักอย่างสิ ขอสักอย่างที่มันเหนือกว่า การได้ซุกไซ้กับอกอิ่มนิ่มแน่นน่ะ
My heart fills up like a balloon that's about to burst.หัวใจอิ่มเอิบเหมือนลูกโป่งที่มีลมเต็ม
Tonight we'll get a good night's sleep at headquarters.คืนนี้เราจะได้นอนให้เต็มอิ่ม ที่กองบัญชาการ
Make sure your tomatoes are full and plump.เลือกแต่ลูกที่อวบอิ่มเต็มไม้เต็มมือนะค่ะ
That's too bad.ไม่ละ ขอโทษนะ ฉันอิ่มแล้วละ
I won't sit on my keister and watch the fat cats get rich.ฉันจะไม่นั่งบนก้นของฉัน และมองเจ้าเหมียวอ้วนกินอิ่ม
Don't say we can live on love. That's how I missed breakfast.อย่าบอกว่ารักทำให้อิ่มนะ ฉันคิดถึงมื้อเช้าแย่แน่
None of us has had anything real to eat in days.เราไม่ได้กินอิ่มมาหลายวันแล้ว
Erm, there's been a bit of a... a mix-up with the table, babe.อิ่ม คือมันมีปัญหานิดหน่อยนะที่รัก
Well, a full belly conquers allยังไงก็ให้ท้องอิ่มก่อนนะ
I can tell you're a good singer from your fat lipsริมฝีปากอวบอิ่มอย่างเธอ เสียงต้องดีแน่
Pretty, isn't it? It's padded. Real thick.สวยมาก มีที่เสริมด้วย เป็นเทคนิคทำให้อิ๋มน่ะ ..
My hot lips wish to touch your soft lips.แม่ปากอิ่มของฉัน ฉันหวังจะจีบเธอเบาๆ
I will when I see that you've eaten enough.ฉันจะกินก็ต่อเมื่อเห็นเธอกินอิ่มแล้ว
Are you getting enough sleep?- คุณนอนหลับเต็มอิ่มไหม
He had better had a good night sleepเขาคงนอนมาเต็มอิ่มนะ
I'm sure she was not half as radiant as you, my dear.แม่เชื่อว่า หล่อนคงไม่อิ่มเอิบเท่าลูกแน่ๆ
How can we travel far without eating?เราต้องกินให้ท้องอิ่ม จะได้เดินทางได้เร็วๆ
We haven't eaten properly in a while...พวกเราไม่ได้ทานอิ่มมาพักหนึ่งแล้ว...
I'm just, um, I'm campus patrol.ฉันแค่ เอิ่ม ฉันเป็นคนลาดตระเวนในมหาวิทยาลัย
Man all should get married first, and then start a career you're not a kid anymore...ชายชาตรีจะต้องแต่งงานก่อนเป็นอันดับแรก แล้วค่อยจัดการเรื่องหน้าที่การงานต่อ แกนี่ไม่ใช่เด็กแล้วนะ ผมอิ่มแล้วครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อิ่ม
Back to top