ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fullness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fullness*, -fullness-

fullness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fullness (n.) ความสมบูรณ์ See also: ความเต็มเปี่ยม Syn. completeness, integrality, wholeness
English-Thai: Nontri Dictionary
fullness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fullnessแน่นท้อง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความอิ่ม (n.) fullness See also: fill Ops. ความหิว, ความกระหาย
ความเต็ม (n.) fullness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As for me, I grew to manhood and in the fullness of time, I became the leader the Chief of the Great Northern Tribe.ส่วนผม โตเป็นหนุ่มขึ้น... ...ด้วยเรื่องราวที่ซึมซับ ผมกลายเป็นผู้นำ... ...หัวหน้าแห่งดินแดนตอนเหนือ
In His presence is the fullness of joy.ทรงประทานความสุขอันอุดม
All will become clear in the fullness of Time.ทุกอย่างจะชัดเจนเมื่อถึงเวลาของมัน
Then fat cells harvested through liposuction are packed in the cheekbones to create fullness.แล้วก็ต่อด้วยไล่เก็บส่วนเกิน ผ่านการดูดไขมัน ที่กองรวมกันอยู่ในโหนกแก้ม เพื่อความสมบูรณ์แบบ

fullness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
久而久之[jiǔ ér jiǔ zhī, ㄐㄧㄡˇ ㄦˊ ㄐㄧㄡˇ ㄓ, 久而久之] over time; as time passes; in the fullness of time

fullness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
咲き誇る[さきほこる, sakihokoru] (v5r,vi) to be in fullness of bloom
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over
余り(P);餘り(oK)[あまり(P);あんまり(P), amari (P); anmari (P)] (adj-na,adv,adj-no,n,n-suf) (1) (uk) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (adv,adj-no) (3) surplus; excess; fullness; too much; (adv) (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over; (P)
充実[じゅうじつ, juujitsu] (n,vs) (1) fullness; completion; perfection; substantiality; enrichment; (2) replenishment; repletion; (P)
腹持ち[はらもち, haramochi] (n) feeling of fullness; slow digestion

fullness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Völlegefühl {n}feeling of fullness
Buntheit {f}colorfulness; colourfullness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fullness
Back to top