ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อหังการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อหังการ*, -อหังการ-

อหังการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อหังการ (n.) pride See also: self-respect, dignity, self-righteous Syn. การถือตัว, ความเย่อหยิ่ง, ความทะนงตัว
อหังการ (v.) be self-important See also: be self-righteous, be haughty, be arrogant, be proud and disdainful Syn. โอหัง, หยิ่ง, จองหอง, อวดดี
อหังการ (adj.) arrogant See also: proud, conceited, self-important, haughty, impudent Syn. หยิ่ง, จองหอง, อวดดี
อหังการ (v.) be arrogant See also: be proud, be conceited, be self-important, be haughty Syn. หยิ่ง, จองหอง, อวดดี, ถือตัว
อหังการ (n.) egoism See also: self-importance Syn. คติอหังการ
อหังการ (n.) arrogance See also: daring, boldness, assertiveness, impudence, impertinence, audacity Syn. การถือตัว, ความเย่อหยิ่ง, ความทะนงตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He brings the wrath of the Lord on himself... just like his namesake.ช่างอหังการ ราวกับจ้าวผู้อวดตน เหมือนชื่อของมัน
To honor The reign of the new Birdman, Your insolence today!เพื่อเป็นเกียรติแก่หัวหน้าใหม่ เพราะความอหังการของพวกเจ้าวันนี้
The decline of academic standards The lack of competitive motivation Selfish assertivenessการลดลงของมาตรฐานการศึกษา ขาดแรงจูงใจในการแข่งขัน อหังการเห็นแก่ตัว
I was at a hearing where Mr Stark, in fact, was adamant that these suits can't exist anywhere else, don't exist anywhere else, never will exist anywhere else, at least for five to 10 years,ผมก็อยู่ด้วยตอนที่นายสตาร์ค ยึนยันอย่าง อหังการว่า ชุดแบบเขาไม่มีทางมีที่อื่่น ไม่มีใครสามารถสร้างได้
Psychopathic hubris.เจ้าโรคจิตจอมอหังการ
Walking into a lion's den of corner offices and corporate hubris.บุกเข้าไปในออฟฟิศเหมือนเข้าถ้ำสิงโต ด้วยความอหังการ
Good. Let's make the Yankees proud.ดี ไปสร้างอหังการให้ทีมแยงกี้ส์กัน
Damn your impertinence!ประณามอหังการของคุณ!
The arrogance of it all.ความอหังการ์ทั้งหมดนี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อหังการ
Back to top