ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างถูกต้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างถูกต้อง*, -อย่างถูกต้อง-

อย่างถูกต้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างถูกต้อง (adv.) correctly See also: rightly, exactly Syn. อย่างแม่นยำ
English-Thai: HOPE Dictionary
program checkชุดคำสั่งตรวจสอบหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่มีเก็บไว้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่คอยตรวจสอบการวิ่ง (run) ชุดคำสั่ง ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,อย่างสมบูรณ์,อย่างเต็มที่,อย่างถ้วนทั่ว
right(ไรทฺ) adj. ถูก,ถูกต้อง,ปกติ,เป็นธรรม,ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา,ตรงไป,เป็นมุมฉาก n. ธรรม,ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,สิทธิ,สิทธิตามกฎหมาย,การหันขวา,การเลี้ยวขวา,ฝ่ายที่ถูกต้อง,สมาชิกฝ่ายขวา,สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให่เหทาะสม,แก้แค้น,แก้ไข vi. ทรงตัว,ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง,อย่างถูกต้อง,แม่นยำ,เหมาะสม
rightly(ไรทฺ'ลี) adv. อย่างถูกต้อง
truly(ทรู'ลี) adv. จริง ๆ ,อย่างซื่อสัตย์,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,ชัดแจ้ง,โดยใจจริง,อย่างจงรักภักดี., Syn. actually
English-Thai: Nontri Dictionary
aright(adv) อย่างถูกต้อง
properly(adv) อย่างถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร
rightly(adv) อย่างยุติธรรม,อย่างถูกต้อง,อย่างเป็นธรรม
soundly(adv) อย่างละเอียดลออ,อย่างถูกต้อง,อย่างถาวร,อย่างมั่นคง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ
Inventoryการสำรวจหนังสือการสำรวจหนังสือ หมายถึง การติดตามสถานภาพของหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น ยังคงอยู่ให้บริการที่ชั้นหรือไม่ และมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องหรือไม่ หนังสือรายการใดที่มีการยืมออก สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการยืมออก หรือมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุด และเพื่อให้ตรวจสอบถึงสภาพของหนังสือที่ชำรุด สมควรได้รับการซ่อมแซม หรือควรจำหน่าย หรือควรซื้อมาทดแทน หรือ รายการใดที่สูญหายไป เป็นจำนวนเท่าใด ควรจะซื้อมาทดแทนหรือไม่
Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP)ทีซีพี/ไอพี, โพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการระบุผู้รับผู้ส่งในเครือข่ายและจัดการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆ ที่เรียกว่าแพ็กเก็ต (packet) ส่งผ่านไปในอินเทอร์เน็ตและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งไปนั้น จะได้รับอย่างถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่ข้อมูลเกิดข้อผิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aright (adv.) อย่างถูกต้อง Syn. correctly, rightly
correctly (adv.) อย่างถูกต้อง See also: อย่างแม่นยำ Syn. aright, right Ops. incorrectly, wrong, wrongly
exactly (adv.) อย่างถูกต้อง See also: อย่างแน่นอน, อย่างแน่ชัด Syn. precisely
precisely (adv.) อย่างถูกต้อง See also: อย่างแน่นอน, อย่างแน่ชัด
proper (adv.) อย่างถูกต้อง
rightly (adv.) อย่างถูกต้อง See also: อย่างยุติธรรม
truly (adv.) อย่างถูกต้อง See also: อย่างแม่นยำ
lawfully (adv.) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย See also: ทางนิตินัย, อย่างชอบด้วยกฎหมาย, อย่างถูกกฎหมาย Syn. de jure
legally (adv.) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย See also: ทางนิตินัย, อย่างชอบด้วยกฎหมาย, อย่างถูกกฎหมาย Syn. lawfully, de jure
enounce (vt.) พูดออกเสียงอย่างถูกต้องและชัดเจน Syn. articulate, pronounce, state
get right (phrv.) ได้รับการบอกกล่าวอย่างถูกต้อง Syn. get wrong
keep on the straight and narrow path (idm.) ประพฤติอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
objectively (adv.) ู่อย่างถูกต้อง See also: อย่างอาศัยความเป็นจริง
take pains over (phrv.) ทำอย่างถูกต้องและระมัดระวัง Syn. take trouble over
take trouble over (phrv.) ทำอย่างถูกต้องและระมัดระวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't even write this properlyฉันไม่สามารถแม้แต่จะเขียนสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The great amaranthine royalty of Aquitaine... ..who forged this land from barbarian hordes and made it noble and pure!ผู้สืบราชวง แอคควาติ อย่างถูกต้อง ผู้ซึ่งปกป้องแผ่นดิน ขับไล่พวกคนเถื่อน เป็นผู้ทรงเกียรติ
If you've catalyzed the reaction correctly, you should now be looking at a crystal.หากพวกคุณผสมสารเร่งปฏิกิริยาได้ อย่างถูกต้อง ก็จะเห็นเป็นผลึก
Respectable is a word invented by men, that seek to enslave us her.อย่างถูกต้องก็เพียงแค่คำที่คนคิดขึ้นมาเอง เพื่อให้เราตกเป็นทาสของมัน
Not legally at least.อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้
Unless I haven't been properly briefed, Senator, I wasn't aware... that sabotage was one of the qualifications you were looking for.{\cHFFFFFF}ถ้าฉันยังไม่ได้รับอย่างถูกต้อง ฟังการบรรยายสรุปวุฒิสมาชิกผมก็ไม่ทราบ ... {\cHFFFFFF}การก่อวินาศกรรมที่เป็นหนึ่งใน คุณสมบัติที่คุณกำลังมองหา
If I had a Luger...นักวิทยาศาสตร์ของพวกเขามีการ ติดตั้งอย่างถูกต้องใช่มั้ย
Knew him well... His son.ฉันไม่สามารถฉันกลัวฉันไม่ สามารถเดินได้อย่างถูกต้อง
It's the only sensible thing to do.มันเป็นสิ่งเดียวที่มีเหตุผล ถ้าทำมันอย่างถูกต้อง
Well, if memory serves me correctly, this area, this province, was the center of activity for the Thuggee.ดีถ้าหน่วยความจำทำหน้าที่ฉันอย่างถูกต้อง บริเวณนี้จังหวัดนี้ เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมสำหรับทักกี
It could be months; it could be years before we know exactly what we're dealing with.อาจเป็นหลายเดือน หรือหลายปี ถึงจะสรุปได้อย่างถูกต้อง
She is Ozma, Queen and rightful ruler of Oz!เธอคือออสมา ราชินี อย่างถูกต้องของออส
I'm sorry, Abu--I made a mess of everything...somehow. I gotta go back and set things right.ฉันเสียใจ อาบู ฉันทำทุกอย่างพังหมด บางที่ ฉันคงต้องกลับไปและทำให้ทุกอย่างถูกต้อง
He come and tell me everything is all rightเขามาบอกฉันทุกอย่างถูกต้องทั้งหมด
He'd kiss me and tell me everything is all rightเขาจะจูบฉันและบอกฉันทุกอย่างถูกต้องทั้งหมด
If I was informed correctly, the clock is ticking. Is that right, Jimmie?ถ้าผมได้รับแจ้งอย่างถูกต้องนาฬิกาจะฟ้อง เป็นสิทธิที่, จิมมี่?
Our inmates, properly supervised, will be put to work outside these walls, performing all manner of public service.ผู้ต้องขังของเราภายใต้การดูแลอย่างถูกต้อง จะถูกนำไปทำงานนอกกำแพงเหล่านี้ การแสดงลักษณะของการบริการสาธารณะทั้งหมด
I expect you've heard he's gone into the regulars.ฉันคาดว่าคุณจะได้ยินว่า เขาไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
So work hard and seek your own salvation diligently."จงฝึกตนเพื่อไปสู่ การไถ่บาปอย่างถูกต้อง"
Mr. Ismay... I would prefer not to push the engines until they've been properly run in.ผมไม่อยากฝืนกำลังเครื่องยนต์ จนกว่าจะเดินเครื่องอย่างถูกต้องแล้ว
I couldn't fix him.ฉันช่วยเขาไม่ได้ / ฉันทำทุกอย่างถูกต้องแล้ว...
You exercise, eat right, say, 30, 40 years.ถ้าออกกำลังกายดี กินอย่างถูกต้อง ก็ 30-40 ปีมั้ง
A knife is painful you stab your neck if you can't cut an artery properly you don't die ... did you know that?ใช้มีดมันเจ็บน่ะ เธอจะต้องแทงคอตัวเอง ถ้าเธอไม่สามารถตัดหลอดเลือดแดงได้อย่างถูกต้อง\\\ เธอจะไม่ตาย.. เธอรู้ใช้มั้ย?
I'm just checking if she's legally married or not, that's all.ผมแค่มาตรวจดูว่าเธอแต่งงาน อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
"Properly brewed, the Polyjuice Potion allows the drinker to transform himself temporarily into the physical form of another."ต้มอย่างถูกต้อง น้ำยาสรรพรส มีสรรพคุณในการทำให้ผู้ดื่ม เปลี่ยนสภาพเป็นคนอื่นได้ชั่วคราว
I'm gonna set things right.และ... หนูจะต้องทำให้ทุกอย่างถูกต้อง
So, what we could do today is a couple exercises to help you express your anger in a healthy way.โอเค,ดังนั้น วันนี้ เราจะทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยพวกเธอ ปลดปล่อยความโกรธอย่างถูกต้อง
So, Kevin, did I understand Adrian correctly?เอ่อ เควิน คุณเข้าใจเอเดรียนอย่างถูกต้องทุกอย่างไหม
I've gotta get it right and it's not right yet!เราต้องทำอย่างถูกต้อง แต่มันยังไม่พร้อม!
I'm sorry I haven't even greeted you properly yet.หนูขอโทษ ที่ไม่ได้ปฏิบัติกับคุณอย่างถูกต้องซะที
I'm legally obligated to file every properly drafted motion with the court so that a hearing can be scheduled.ผมมีสิทธิ์ยื่นฟ้องอย่างถูกต้องต่อศาล ดังนั้น มันคงอยู่ในรายการ
It'd be a shame for the 8th wonder of the modern world to collapse because the stress is improperly propagated.เพราะน้ำหนักไม่ได้รับกระจายอย่างถูกต้อง กระจายอะไรถูกต้องนะ?
Improperly propagated?กระจายน้ำหนักอย่างถูกต้อง
After the confers of the Crown Princess ends, I've to accept the title of the Prince's legal wife.หลังจากที่ได้รับมงกุฎเจ้าหญิง ฉันต้องกลายเป็นภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายงั้นหรือ?
Jasper you have never treated me right.แจสเปอร์ - คุณไม่เคยปฏิบัติต่อฉันอย่างถูกต้อง - โธ่ ที่รัก...
How'd you know it was me?ฉันทำทุกอย่างถูกต้องหมด
Tell me! I summoned you because you are known for your accuracy in predicting gender.บอกข้ามา เจ้าสามารถ ทำนายเรื่องเพศได้อย่างถูกต้อง
Mr. President, that is exactly what it is.ท่านประธานาธิบดี ท่านพูดได้อย่างถูกต้อง
Seeing Tsuru right now, it made me think... that I, who caused so much trouble to so many people, couldn't possibly have the right to get married.ก็ดูซึรุตอนนี้สิ มันทำให้ผมคิด... ผมก็เป็นหนึ่งคนที่ลำบากในเรื่องพวกนั้น ไม่สามารถแต่งงานได้อย่างถูกต้อง
This time, I'll make sure to address you properly.ครั้งนี้แหละ ที่ผมจะจำคุณอย่างถูกต้องซะที
Get evidence through proper channels.หาหลักฐานมาอย่างถูกต้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างถูกต้อง
Back to top