ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมดหวัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมดหวัง*, -หมดหวัง-

หมดหวัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมดหวัง (v.) dispirit See also: discourage, dampen, dishearten Syn. ท้อแท้, หดหู่ใจ, สิ้นหวัง
หมดหวัง (v.) be hopeless See also: have no hope Syn. สิ้นหวัง Ops. สมหวัง, สมปรารถนา, สมใจ
หมดหวัง (v.) become gloomy See also: be depressed, look black, be discouraged Syn. หดหู่, เศร้าโศก, ท้อแท้, สิ้นหวัง, เศร้าใจ
หมดหวัง (v.) be despondent See also: be disheartened, be discouraged Syn. ทอดอาลัย, หมดอาลัยตายอยาก, สิ้นหวัง
หมดหวัง (v.) be dismayed See also: be disheartened, be dejected, be dispirited, feel discouraged Syn. ท้อแท้, ท้อใจ
หมดหวัง (v.) tired See also: weary, down hearted, downcast, feel dejected Syn. อ่อนเปลี้ย, เพลียใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง
หมดหวัง (v.) discourage See also: feel giving up, lose courage, be disheartened Syn. หมดกำลังใจ, ท้อใจ, ท้อแท้ Ops. ทรหด, มานะ, มุมานะ, อดทน, พยายาม
หมดหวัง (v.) despair See also: be hopeless Syn. หมดอาลัย, ท้อใจ, ท้อแท้, สิ้นหวัง
หมดหวัง (v.) be discouraged See also: be dispirited Syn. ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หดหู่, ท้อแท้ Ops. มีกำลังใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
despair(ดิสแพร์') n. การสูญเสียความหวัง,ความหมดหวัง,สิ่งที่ทำให้หมดหวัง. vi. ผิดหวัง,สิ้นความหวัง
despairing(ดิสแพ'ริง) adj. หมดหวัง,สิ้นหวัง
despond(ดิสพอนดฺ') vt. เศร้าโศกเนื่องจากความหมดหวังหรือหมดกำลังใจ, See also: desponder n., Syn. despair
despondent(ดิสพอน'เดินทฺ) adj. หมดหวัง,ท้อแท้ใจ,หดหู่ใจ, Syn. depressed
die-hard(ได'ฮาร์ด) n. คนหัวดื้อที่สุด,คนที่ไม่ยอมแพ้ต่อเหตุการณ์ที่หมดหวัง
diehard(ได'ฮาร์ด) n. คนหัวดื้อที่สุด,คนที่ไม่ยอมแพ้ต่อเหตุการณ์ที่หมดหวัง
gloom(กลูม) n. ความมืด,ความมืดครึ้ม,ความหมดหวัง,ความเศร้าโศก vi. มืดครึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,เศร้าหมอง,ซึมเศร้า. vt. ทำให้มืดครึ้ม., See also: gloomful adj., Syn. darkness
gloomy(กลูม'มี) adj. มืดคลึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,หมดหวัง,มองในแง่ร้าย., See also: gloomily adv. gloominess n., Syn. sad,moody,dark
gone(กอน,โกน) adj. จากไป,ผ่านไป,ที่แล้ว,อดีต,สูญเสีย,หมดหวัง,ปรักหักพัง,ตั้งครรภ์,ตายแล้ว,อ่อนแรง,ใช้หมดแล้ว,เยี่ยมยอด
impale(อิมเพล') vt. แทงทะลุ,เสียบ,เสียบทะลุ,ทำให้หมดหวัง., Syn. empale., See also: impaler n. impalement n., Syn. spike
nuts(นัทซฺ) interj. คำอุทานแสดงความไม่เห็นด้วย ความหมดหวังหรืออื่น ๆ adj. บ้า,คลั่ง. -Phr. (be nuts about (on) คลั่ง), Syn. daft
sunk(ซังคฺ) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sink,สุดที่เยียวยาช่วยเหลือได้,สิ้นแล้ว,หมดสิ้น,หมดหวัง
English-Thai: Nontri Dictionary
desperate(adj) หมดหวัง,เข้าตาจน,ไม่กลัวอันตราย,ไม่คิดชีวิต
desperation(n) ความหมดหวัง,ภาวะล่อแหลม,ความไม่กลัวอันตราย,การกระทำด่วน,ความสิ้นคิด
disappoint(vt) ทำให้หมดหวัง,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ผิดหวัง,ทำให้เสียแผน
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้
gloomy(adj) มืดมัว,เศร้าใจ,หมดหวัง,มืดมน,มืดครึ้ม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Despairท่าทีหมดหวัง,สิ้นหวัง,ความรู้สึกสิ้นหวัง,กลัวความตาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be at a dead end (idm.) หมดหวัง See also: สิ้นหวัง Syn. bring to, come to
dim (adj.) หมดหวัง See also: ไม่มีความหวัง, ท้อแท้
look bad (phrv.) หมดหวัง See also: ท้อแท้
curl up (phrv.) หมดหวัง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้หมดหวัง Syn. crumple up
kiss goodbye (phrv.) หมดหวัง (คำไม่เป็นทางการ)
be all up with someone (idm.) หมดหวังสำหรับ (คำไม่เป็นทางการ)
despair of (phrv.) หมดหวังในเรื่อง
catch up (phrv.) ทำให้หมดหวัง See also: ทำให้สิ้นหวัง, ทำให้ติดเเหง็กอยู่กับ
close the door on (idm.) ประกาศว่าหมดหวังสำหรับ Syn. shut on
despairingly (adv.) อย่างหมดหวัง See also: ด้วยความหมดหวัง
despondency (n.) ความหมดหวัง See also: ความหมดกำลังใจ, ความสิ้นหวัง, การไร้ความสุข Syn. discouragement Ops. hopefulness, cheerfulness
despondent (adj.) อย่างหมดหวัง See also: หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง Syn. sad, melancholy, disconsolate, hopeless Ops. hopeful, optimistic
forlornness (n.) ความหมดหวัง See also: ความสิ้นหวัง, ความท้อถอย Syn. despair Ops. hopefulness
hopelessness (n.) ความหมดหวัง See also: ความสิ้นหวัง, ความท้อถอย Syn. despair, forlornness Ops. hopefulness
no-win situation (sl.) สถานการณ์ที่หมดหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Many people has desperate about their liveหลายๆ คนหมดหวังกับชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you're on the King of Hell's no-fly list, no way you cruise the friendly skies.ถ้านายอยู่บนรายชื่อห้ามไป ของราชาแห่งนรก หมดหวัง ไม่ได้ไปเล่นเมฆกับคนอื่นหรอก
Hopeless. It is hopeless.หมดหวัง หมดหวังที่สุด
That desperate?หมดหวังกันขนาดนั้นเลยเหรอ?
Am I that desperate?หมดหวังขนาดนั้นเชียวเหรอ
It is really hopeless when talking about this bad bloodหมดหวังเมื่อพูดเรื่องนั้น
This is hopeless! He and Dan might be already...หมดหวังแล้ว เขากับแดนก็คง..
So I'm here to take care of you.หมดหวังไปได้เลย 0 คะแนนสำหรับเขา
I wonder if he has a plan or if he's just as desperate as I am.ฉันสงสัยว่าเขามีแผน หรือถ้าเขาเป็นเพียงหมดหวัง เป็นฉัน
Here we are, fighting the most desperate war in history, and a few wop adventurers act the giddy goat.นี่เรากำลังต่อสู้สงคราม เกี่ยวกับสงครามหมดหวังมาก ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ มนุษยชาติและ
However hopeless, helpless, mixed-up and scary it all gets it can work.อย่างไรก็ตามความหมดหวังไร้ที่พึ่ง ความสับสน ความกลัวอะไรเหล่านั้น
All's not lost, Dorothy.อย่าเพิงหมดหวัง ดอโรธี
Wait a minute, Roger.เดี๋ยวนะ โรเจอร์ จำตอนที่นายหมดหวัง...
They must've been desperate for evidence.พวกเขาต้องได้รับการ หมดหวังสำหรับหลักฐาน
But don't despair, it will pass... ..and no doubt more quickly than it should.แต่อย่าเพิ่งหมดหวัง เดี๋ยวมันก็ผ่านไป... ...และไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะเร็วกว่าที่ควรจะเป็น
"Do not despair, Victoria."อย่าหมดหวังนะ วิคตอเรีย
Don't give up on me, Dad.อย่าหมดหวังในตัวผมครับพ่อ
Please forgive me but I desperately need your guidance.ขอร้อง ให้อภัยฉัน แต่ฉันหมดหวัง / ฉันต้องการคำแนะนำจากท่าน
Please forgive me, but I desperately need your guidance.ได้โปรดให้อภัยฉัน,/แต่ฉันหมดหวังและต้องการคำแนะนำจากท่าน
He's in desperate need of a lesson in manners.ดูจากท่าที แล้ว เค้าคงจะหมดหวังแล้วล่ะ.
I'm this desperateฉันหมดหวังเรื่องนี้แล้ว
He's desperate, isn't he?เขาดูหมดหวังนะ ว่าไหม ?
"God I'm hopeless""พระเจ้า ฉันหมดหวังแล้ว"
Pardon me for appearing desperate, but before the pilot was ripped from the cockpit, he did say that no one's gonna find us unless we get that transceiver working.ขอโทษนะ ถ้าผมดูเหมือนหมดหวัง แต่ก่อนที่นักบินจะถูก กระชากออกจากห้องคนขับ เขาบอกว่าจะไม่มีใครหาเราเจอ
If we tell them what we know we take away their hope.ถ้าเราบอกพวกเขาในสิ่งที่เรารู้ พวกเขาก็จะหมดหวัง
I mean, she starts out hopeful, and then when the perfect man... doesn't come around in two weeks, she gets desperate... and hooks up with some loser.แม่เริ่มอย่างมีความหวัง พอชายหนุ่มที่สมบูรณ์แบบ ไม่เข้ามาภายใน 2 อาทิตย์ แม่ก็จะหมดหวัง หันไปคบกับพวกสิ้นคิด
Which will make her happy. And not so desperate.แล้วจะทำให้เธอมีความสุข ไม่หมดหวัง
Even though you're falling apart...แม้ว่าเธอจะหมดหวังก็ตาม...
Then steal your clients, all in the hope that Mrs. Nita adopts Pumpkin instead of you.จากโรงน้ำชาแห่งหนึ่งไปยังที่อื่น, จากนั้นก็ฉกเอาลูกค้าของเธอไป, ทั้งหมดหวังว่าคุณนายนิตะเลี้ยงดูนังหนูแทนเธอ
Tragic attempts by lonely old coffin dodgers... to meet someone before they give up and peg out.ก็พยายามกันไป๊ แก่แต่ยังไม่หมดหวัง... ว่าจะพบใครสักคนก่อนจะจบเห่
I think we can agree that your situation is desperate. So I offer you hope..คุณกำลังหมดหวัง ฉันหวังไว้อย่างนั้น
Me? No! Not at all!ผมเหรอ ไม่ครับ ไม่มี หมดหวังครับ ผมมันทึ่มไม่มีรสนิยม...
How wonderful, sir You're thinking about the future I've given up on adultsดีจังเลยค่ะอาจารย์ ที่คิดถึงอนาคตด้วยอย่างนี้ ผมหมดหวังกับพวกผู้ใหญ่แล้ว
That tells me you are hopelessly compensating, and it's not just in your head.มันบอกว่านายหมดหวัง ไม่ใช่เฉพาะในหัวนายนะ
Grandfather, don't give up. I'll definitely find her.แต่คุณปู่อย่าเพิ่งหมดหวัง ผมจะต้องหาเธอพบแน่นอน
When the fear that we have been desperately trying to avoid finds us where we live?เมื่อความกลัวที่เราหมดหวังที่จะหลีกเลี่ยง ตามหาเราทุกที่ที่เราอยู่
The earth spins at 1,000 miles an hour as we desperately try to keep from being thrown off.โลกหมุนด้วยความเร็ว 1,000 ไมล์ต่อ ชม. ขณะที่เราหมดหวังกับการพยายามไม่ให้ถูกสลัดออกไป
I'm not giving up on you, james.ฉันจะไม่ยอมหมดหวังในตัวคุณ เจมส์
She's angry, she's desperate because nobody will listen to her.เธอหมดหวังเพราะว่าไม่มีใครฟังเธอเลย
He was desperate to find something significant to save his career.เขาหมดหวังที่จะหา ความสำคัญสักอย่าง ที่จะรักษาอาชีพเขา
I was just desperate and I...ผมแค่หมดหวัง และ ผม...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมดหวัง
Back to top