ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หนึ่งเดียว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หนึ่งเดียว*, -หนึ่งเดียว-

หนึ่งเดียว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนึ่งเดียว (adj.) single See also: sole, only Syn. เดียว, อันเดียว, อย่างเดียว, เพียงอย่างเดียว
หนึ่งเดียวกัน (adv.) harmoniously See also: congruously, agreeably
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
unitary (adj.) หนึ่งเดียว See also: ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกได้, ซึ่งพร้อมเพรียงกัน
as one (idm.) (กลุ่ม) รวมเป็นหนึ่งเดียว
be at one (idm.) เป็นหนึ่งเดียว See also: เข้ากันได้, รวมกันเป็นหนึ่ง
coalition (n.) การรวมเป็นหนึ่งเดียว See also: การร่วมกัน, การร่วมมือกัน, การประสานกัน, สัมพันธมิตร Syn. partnership, league, cooperation, combination, solidification
fit together (phrv.) รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
incorporate (adj.) ซึ่งรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน (คำทางการ) Syn. united
keep together (phrv.) รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว See also: ร่วมกัน, อยู่ร่วมกัน Syn. stick together
one (adj.) ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว Syn. single
oneness (n.) ความเป็นหนึ่งเดียว Syn. integrity, singleness
put together (phrv.) รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
singleness (n.) ความเป็นหนึ่งเดียว Syn. integrity
solidification (n.) การรวมเป็นหนึ่งเดียว See also: การร่วมกัน, การร่วมมือกัน, การประสานกัน, สัมพันธมิตร Syn. partnership, league, cooperation, combination
unifier (n.) ผู้รวมให้เป็นหนึ่งเดียว
unique (adj.) ซึ่งเป็นหนึ่งเดียว See also: เป็นพิเศษ Syn. unusual Ops. ordinary
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One question only.- หนึ่งเดียว - นี่คำถาม
23 counter. On one. On one.ตัวกัน 23 หนึ่งเดียว หนึ่งเดียว
The very one.หนึ่งเดียวคนนั้นแหละ
The one, the only, the infamous Harley Quinn!หนึ่งเดียวคนนี้ ชีแซ่บเว่อร์! ฮาร์ลีย์ ควินน์!
Only from Antenna.หนึ่งเดียวจากเอนเทนน่า
You know you can never enter.หนึ่งเดียวตลอดกาล วิลเลียม
One I am most appreciative of.หนึ่งเดียวที่ข้าพึงพอใจที่สุด
The one you're trying to kill with whatever's in that coffin?หนึ่งเดียวที่คุณพยายามจะฆ่า กับอะไรก็ตามในโลงนี้?
The one that barbieหนึ่งเดียวที่บาร์บี้
The only one he would trust to do something like this is Farag Hajazi.หนึ่งเดียวที่เขาจะเชื่อใจ ให้ทำอะไรเช่นนี้ คนนั้นคือ อซาด เอล-ลีบี
This guy knows what's going on.หนึ่งเดียวที่เป็นศักยภาพทำให้มนุษย์บินได้ "
All for one, and one dude we can all leave behind.หนึ่งเดียวรวมใจ ไม่ทิ้งกันยกเว้นคนสุดท้าย
One for all, and all for one. All right.หนึ่งเดียวสำหรับทุกคนและทุกคนเพื่อหนึ่งเดียว เอาละ
The one and only. From the CBI.หนึ่งเดียวเท่านั้น จากซีบีไอ
Only one survives!หนึ่งเดียวเท่านั้นที่เหลือรอด
All for one and one for a...หนึ่งเดียวเพื่อทุกสิ่ง ทุกสิ่งเพื่อ...
Truly the champion of capua.หนึ่งเดียวแห่งคาปัวที่แท้จริง
The one and only Kakie, The Cake Monster!หนึ่งเดียวไม่ซ้ำใคร เค้กกี้ เจ้าปีศาจเค้ก
That one with the large ned.ที่หนึ่งครับ คุณจำได้ คือหนึ่งเดียวกับเน็ดขนาดใหญ่
So let me introduce to you, The one and only Billy Shearsดังนั้นให้ฉันแนะนำให้คุณ หนึ่งเดียวบิลลี่กรรไกร
And what would statesmen do for fun If all at once the world was one?พรุ่งนี้ฉันก็จะไร้งานทำ แล้วรัฐบุรุษจะสนุกได้อย่างไร เมื่อโลกกลายเป็นหนึ่งเดียว
I'll be unique to you, and you to me. - You understand?ฉันจะเป็นหนึ่งเดียวสำหรับเธอ เธอก็จะ เป็นหนึ่งเดียวสำหรับฉัน เข้าใจมั้ย
I was one before the war, I'll be one after, too.ฉันเป็นหนึ่งเดียวก่อนที่สงคราม- ฉันจะเป็นหนึ่งหลังจากที่มากเกินไป
"are not joined together by God."ซึ่งไม่ได้ รวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้พระเจ้า
For I am not the oneเพื่อให้ฉันไม่เป็นหนึ่งเดียว
Good news, folks. Santa Claus, the one and only, has finally been spotted.ข่าวดีพวก ซานต้าหนึ่งเดียวผู้นี้ ในที่สุดเขาก็มาแล้ว
Dearly beloved, we are gathered here in the sight of God, and in the face of this congregation, to join together this man and this woman...ท่านที่รักทั้งหลาย พวกเรามารวมกันที่นี่ในสายพระเนตร ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อมาร่วมชุมนุมกันต่อหน้า เพื่อการรวมเป็นหนึ่งเดียวของ ผู้ชายคนนี้และผู้หญิงคนนี้
But our goal is one and the same.แต่เป้าหมายของเรา คือหนึ่งเดียวกัน
Just one of those things.เพียงแค่หนึ่งเดียว จากสิ่งเหล่านั้น
We pray that His Holiness, the Dalai Lama... will be granted the power to unify his people.ขอให้องค์เหนือหัวทะไลลามะ ประทานพลังให้เรา รวมใจเป็นหนึ่งเดียว
It's up to you....หนึ่งเดียวกับพวกเรา
"Embroidered together, heart against heart. ""หล่อหลอมให้เราเป็นหนึ่งเดียว ผูกพันหัวใจเราไว้คู่กัน"
" We did that, together as one"."เราทำมัน ด้วยกัน เป็นหนึ่งเดียว"
The one God.พระเจ้าผู้เป็นหนึ่งเดียว ที่นั่นได้เก็บซ่อน
I thought we were going to be the ones to go the distance.ฉันคิดว่า เราจะเป็นหนึ่งเดียว จนกระทั่งถึงวันสุดท้าย
We must incorporate these features into your design so that you can be the only one of you.เราต้องใส่คุณสมบัติพวกนี้ให้คุณ เพื่อคุณจะได้เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น
This Buddhist says to a hot dog vendor, "Make me one with everything."คนเคร่งศาสนา เดินไปหาคนขายฮอทดอก พูดว่า"ขอหนึ่งเดียว พร้อมทุกอย่างแก่ข้า"
Now, it's somewhere in the harmony of all that is--ที่ไหนสักแห่ง ที่มันประสานกันเป็นหนึ่งเดียว...
Where everything that is... becomes one.และทุกสิ่งทุกอย่างที่มี... ...กลายเป็นหนึ่งเดียว
And all that you are....เป็นหนึ่งเดียวกับคุณ

หนึ่งเดียว ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[いち, ichi] Thai: หนึ่งอย่าง หนึ่งเดียว English: 1

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หนึ่งเดียว
Back to top