ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุกสว่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุกสว่าง*, -สุกสว่าง-

สุกสว่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุกสว่าง (adv.) brightly See also: glaringly, luminously, ablaze Syn. สว่างแจ้ง
สุกสว่าง (adj.) shining See also: glowing, bright, glittering, brilliant, fluorescent Syn. สุกใส, เรืองรอง Ops. มืด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brillant (adj.) สุกสว่าง See also: โชติช่วง, งามอร่าม Syn. dazzling, splendid
resplendent (adj.) สุกสว่าง See also: โชติช่วง, งามอร่าม Syn. brillant, dazzling, splendid
luminously (adv.) อย่างสุกสว่าง See also: อย่างช่วงโชติ
nova (n.) ดาวที่สุกสว่างในชั่วขณะ
regulus (n.) ดาวดวงที่สุกสว่างที่สุดของหมู่ดาว Leo
resplendency (n.) ความสุกสว่าง See also: ความโชติช่วง, ความเรืองรอง Syn. magnificence
resplendently (adv.) อย่างสุกสว่าง Syn. brightly
Rigel (n.) ดาวที่สุกสว่างที่สุดในหมู่ดาว Orion
wan (adj.) ที่ไม่สุกสว่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It flashes by and burns bright, but then it disappears.มันสุกสว่างเพราะการเผาไหม้ \ แล้วมันก็หายไป
I know you'll all be brilliant tonight, even with only one co-captain leading you.ฉันรู้ว่า คืนนี้พวกเธอทุกคนจะสุกสว่างได้ แม้ว่าจะมี กัปตันร่วมเพียงคนเดียว คอยชี้นำ
Hearts made so powerful, they glow.หัวใจที่สร้างพลัง มันจะสุกสว่าง
♪ Hang a shining star ♪#แขวนดาวอันสุกสว่าง#
Darkening it, dimming the once brilliant, golden yellow to a cold, steel blue...ทำให้จิตของเรามืดมน และดับแสงสีเหลืองทองที่เคยสุกสว่างเจิดจ้า ให้กลายเป็นสีฟ้าด้านชาไร้ชีวิต...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุกสว่าง
Back to top