ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ่งจำเป็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ่งจำเป็น*, -สิ่งจำเป็น-

สิ่งจำเป็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งจำเป็น (n.) necessities
English-Thai: HOPE Dictionary
cause(คอซ) {caused,causing,causes) n. สาเหตุ,จุดประสงค์,มูลฟ้อง,สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต vt. ทำให้เกิดขึ้น,ก่อให้เกิด,ให้,ทำให้, Syn. motive
data forkส่วนข้อมูลแฟ้มข้อมูลที่ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุก ๆ แฟ้มจะประกอบด้วยสองส่วน ส่วนที่หนึ่งนั้น เรียกว่า ส่วนข้อมูล (data fork) หมายถึงส่วนที่เป็นข้อมูลจริง ๆ ที่โปรแกรมนั้น ๆ จะต้องใช้ ส่วนที่สองเรียกว่า ส่วนทรัพยากร (resource fork) หมายถึงส่วนที่เป็นข้อคำสั่งต่าง ๆ ที่เรียกว่าโปรแกรม ซึ่งจะเป็นตัวทำงานให้ หรือไม่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีไว้ เพื่อให้ใช้โปรแกรมนั้น ๆ ได้ครบถ้วน เช่น การกำหนดแบบอักษร (font) สัญรูป (icon) รายการเลือก (menu) เป็นต้น
necessity(นะเซส'ซิที) n. ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,ความขัดสน,ความยากจน. -Phr. (of necessity อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นแน่แท้), Syn. want,need
occasion(อะเค'เชิน) n. โอกาส,จังหวะ,กาลสมัย,ฤกษ์,คราว,เหตุผล,เหตุ,ชนวน,ธุรกิจ,งาน vt. ทำให้เกิดขึ้นvt. ทำให้เกิดขึ้น, See also: occasions n.,pl. สิ่งจำเป็น. -Phr (on occasion เป็นครั้งเป็นคราว,บางครั้งบางคราว), Syn. event,gala
privation(ไพรเว'เชิน) n. การขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ,การขาดแคลน,ความคับแค้น,การเพิกถอน, Syn. want,need
requirement(รีไคว'เออะเมินทฺ) n. ความต้องการ,ความประสงค์,การเรียกร้อง,สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่เรียกร้อง,สิ่งจำเป็น, Syn. necessity,requisite
requisite(เรค'ควิซิท) adj. จำเป็น,ต้องการ,เป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้,เป็นสิ่งจำเป็น, See also: requisiteness n.
want(วอนทฺ) vt. vi.,ต้องการ,ปรารถนา,อยาก,ขาดแคลน,หา,ล่า n. สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่จำเป็น,ความขาดแคลน,ความยากจน,การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต,ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก), See also: wanter n., Syn. esire,lack,sha
English-Thai: Nontri Dictionary
essence(n) สิ่งจำเป็น,ส่วนสำคัญ,ปัจจัย,หัวใจ,แก่นแท้
lifeblood(n) สิ่งจำเป็น,สิ่งจรรโลงชีวิต
necessity(n) ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,ความแน่แท้,เครื่องบังคับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
matters of subsistence for manสิ่งจำเป็นแก่การครองชีพของคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
necessariesสิ่งจำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
big deal (sl.) สิ่งจำเป็น See also: เรื่องสำคัญ
biggie (sl.) สิ่งจำเป็น See also: เรื่องสำคัญ
essentialness (n.) สิ่งจำเป็น Syn. necessity
must (n.) สิ่งจำเป็น See also: สิ่งที่จำเป็นต้องทำ Syn. need, requirement
necessity (n.) สิ่งจำเป็น See also: สิ่งที่ขาดไม่ได้ Syn. essential, requirement
order of the day (idm.) สิ่งจำเป็น See also: สิ่งปกติ
requirement (n.) สิ่งจำเป็น See also: สิ่งสำคัญ, สิ่งที่ต้องการ Syn. essential, necessity
requisite (n.) สิ่งจำเป็น Syn. essentialness, necessity
desideratum (n.) สิ่งจำเป็น (คำทางการ) See also: สิ่งที่ต้องการ Syn. desire, requirement
desideratum (n.) สิ่งจำเป็น (คำนามพหูพจน์ของ desideratum) See also: สิ่งที่ต้องการ Syn. desire, requirement
very thing (idm.) สิ่งจำเป็นที่ต้องการ
necessaries (n.) สิ่งจำเป็นโดยเฉพาะต่อการดำรงชีวิต
behoove (vt.) เป็นสิ่งจำเป็นต่อ
behove (vt.) เป็นสิ่งจำเป็นต่อ
bring home the bacon (idm.) ประสบความสำเร็จในการหาอาหารหรือสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว
deprived (adj.) ปราศจากสิ่งจำเป็น (เช่น อาหาร เงิน และ อื่นๆ) See also: ขาดแคลน Syn. dispossed, stripped
dispossed (adj.) ปราศจากสิ่งจำเป็น (เช่น อาหาร เงิน และ อื่นๆ) See also: ขาดแคลน Syn. stripped
issue to (phrv.) มอบ (สิ่งจำเป็น) ให้กับ See also: แจก (สิ่งจำเป็น) ให้กับ
issue with (phrv.) ทำให้ได้รับ (สิ่งจำเป็น) See also: แจก (สิ่งจำเป็น)
it behoves one to do (idm.) มันเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องกระทำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For the set-up, the utilities and the overhead.สิ่งจำเป็น มันเยอะมาก
What you need now is some peace and quiet.สิ่งจำเป็นสำหรับเธอตอนนี้คือ ความสงบและเงียบ.
Are you sure this is absolutely necessary?คุณแน่ใจว่านี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่?
It's not a necessity, especially for someone like you.ไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับคนอย่างคุณเลย
Like having needs is some terrible thing.อย่างเช่น จำใจต้องมีสิ่งจำเป็น ถึงแม้ว่าสิ่งจำเป็นนั้นจะแย่ขนาดไหนก็ตาม
Show me one person that doesn't have needs.บอกมาสักคนซิที่ ไม่ต้องมีสิ่งจำเป็น
Comprehension is not a requisite of cooperation.ความเข้าใจไม่ใช่สิ่งจำเป็นของการร่วมมือ
To become an adult, pain is necessary too, but you will probably be able to go much, much farther, even to other galaxies and other universes.เพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่ ความเจ็บปวดจึงเป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกัน แต่ถึงยังไงเธอก็อาจจะต้องห่างไกล ไกลมากขึ้นไปอีก ไปถึงกาแลคซี่อื่น หรือจักรภพอื่น
All right.ทำไมการมีลูกถึงเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับคนที่ประสพความสำเร็จ
There's something there i need.ที่นั่นมีสิ่งจำเป็นสำหรับฉันหรือไง
My people have already arranged the opening ceremony this ceremony, prays... is this all necessary?คนของผมจัดเตรียมการเปิดงาน อย่างเป็นทางการไว้เรียบร้อยแล้ว พิธีกรรม , การสวดมนต์... ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งจำเป็นใช่ไหม?
Emotional Affairs Are Necessary To Keep A Marriage Alive.อีกอย่างความรักเป็นสิ่งจำเป็นนะ ที่ทำให้ชีวิตคู่ยืนยาว
I think it is absolutely essential that...ฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่
He's become the most significant part of our lives.แต่พระองค์เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับชีวิตเรา
I'm gonna need some clarifications.คุณจะต้องอธิบายสิ่งจำเป็นให้กับฉัน
Something he did during the murders that wasn't actually necessary.เขาทำบางอย่างระหว่างก่อเหตุ ซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็น
In that order, but both are needed.ทั้งสองอย่างเป็นสิ่งจำเป็น
Come out of a necessity, Wesley.มันเป็นสิ่งจำเป็นเวสลี
Fair play is the basic requirement.การเล่นอย่างแฟร์ๆเป็นสิ่งจำเป็นในเบื้องต้น.
The last rule of guru is to rid student of the need of guru.กฎข้อสุดท้ายของกูรู คือ การไปจากนักเรียน คือสิ่งจำเป็นของกูรู
Children are a family's only asset as long as every extra pair of hands is a necessary contribution to its subsistence.สมบัติที่ครอบครัวมีอยู่คือเด็กๆเท่านั้น ตราบเท่าที่มีมือพิเศษทุกๆคู่ เป็นสิ่งจำเป็นในการยังชีพ
Agriculture is like a tradition handed down from generation to generation in sweat, graft and toil, because for humanity it is a prerequisite of survival.เกษตรกรรมเป็นเหมือนประเพณี ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในวังวนของหยาดเหงื่อ หนี้สิน และความเหนื่อยยาก เพราะสำหรับมนุษย์ มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอด
But, my mother even believes that you don't need a friend.แต่แม่ของฉันเชื่อว่าเพื่อนไม่ใช่สิ่งจำเป็น
Do you know what's needed the most?คุณรู้ไหมว่าอะไรเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุด?
The predator it is sometimes protective... and the smallest, indispensable for the biggest.บ่อยครั้งที่นักล่า คือผู้คุ้มครอง และสัตว์ตัวจิ๋ว คือสิ่งจำเป็นของสัตว์มหึมา
I think it's kind of― might be necessary at this time of my life.นั่นอาจเป็นสิ่งจำเป็น ในช่วงเวลานี้ของชีวิตฉัน
It is imperative that Cunth does not get those codes.มันเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่ง คานทร์ ไม่มี รหัสนั้น
Hello, Bobby.กลัวว่าจะไม่มีสิ่งจำเป็นสำหรับการรอดชีวิต
It was necessary to implement your methods.มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ วิธีที่จะทำให้มันสำเร็จ
Republic intervention Is absolutely necessary.การแทรกแซงของสาธารณรัฐ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างที่สุด
Survival is the human imperative.การมีชีวิตรอดคือสิ่งจำเป็น ของการเป็นมนุษย์
Toilets and sinks, real things, things that people always use and always need to get fixed.- ฟังฉันให้ดี! ห้องน้ำและท่อประปาคือของจริง เป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าสำหรับใคร และต้องมีการซ่อมแซมเสมอ
What we do is necessary for the greater good.เรื่องที่เราทำ เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสิ่งที่ดีกว่า
Control is critical to him.การควบคุมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเขา
And because of the repetition of details at the crime scenes, we know that his ritual is essential to him.และข้อมูลจากที่เกิดเหตุ ทำให้เรารู้ว่าวิธีการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเขา
He left his supply in the mine.เขาทิ้งสิ่งจำเป็นไว้ในเหมือง
Glass transition has to do with a dynamic change of physical state within a temperature range... time-temperature-transformation.การเปลี่ยนแปลงของแก้ว อุณหภูมิเป็นสิ่งจำเป็น ต่อการเปลี่ยนแปลงของสีคริสตัล การเปลี่ยนแปลงของเวลากับอุณหภูมิ
If today has shown me anything, it's shown me that you've got what it takes to be part of my security team here in Terra Nova.ถ้าวันนี้ได้แสดงให้ผมรู้ถึง อะไรบางอย่าง นั่นก็คือ คุณมีสิ่งจำเป็นต่อ การเป็นส่วนหนึ่งของทีมคุ้มกันของผม ที่นี่ ใน เทรร่า โนวา
Procuring a new personal assassin is essential.การหานักฆ่าคนใหม่นั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็น
This level of undercover disguise is necessary.สืบงานลับระดับนี้ การปลอมตัวเป็นสิ่งจำเป็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ่งจำเป็น
Back to top