ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ่ง*, -สิ่ง-

สิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิง (v.) be possessed See also: haunt Syn. สึง, อยู่, เข้าอยู่, อาศัย
สิง (n.) name of a species of snake Syn. งูสิง, ตาโต, ตะลาน, ตาลาน
สิงขร (n.) mountain Syn. ภูเขา, เขา, คีรี, พนม, ไศล
สิงขร (n.) peak Syn. ยอดเขา
สิงคโปร์ (n.) Singapore Syn. ประเทศสิงคโปร์
สิงสถิต (v.) dwell See also: reside, live Syn. อาศัย, สิง, สถิต
สิงสาราสัตว์ (n.) animal See also: creature Syn. สัตว์
สิงสู่ (v.) dwell See also: stay (at someone else´s abode) Syn. อยู่
สิงสู่ (v.) dwell See also: stay (at someone else´s abode) Syn. อยู่
สิงหนาท (n.) voice of the king Syn. สีหนาท
สิงหนาท (n.) battle cry See also: war cry Syn. สีหนาท
สิงหบัญชร (n.) a window behind which a Thai King received foreign visitors Syn. สีหบัญชร, หน้าต่าง
สิงหราช (n.) king-lion Syn. พญาราชสีห์, สีหราช
สิงหาคม (n.) August Syn. เดือนสิงหาคม, เดือนที่ 8, เดือน 8
สิงห์ (n.) Leo See also: lion Syn. ราชสีห์
สิงห์ (n.) Leo See also: fifth sign of the zodiac Syn. ราศีสิงห์
สิงห์ (n.) lion Syn. สิงโต
สิงห์บุรี (n.) Sing Buri Syn. จังหวัดสิงห์บุรี
สิงโต (n.) lion Syn. สิงห์
สิงโตทะเล (n.) sea lion See also: seal
English-Thai: HOPE Dictionary
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
acquired characterลักษณะที่ได้มาเนื่องจากสิงแวดล้อม
amphichroic(แอมฟิโคร' อิค) adj. ซึ่งให้สีใดสีหนึ่งจากสิงสี (กับกรดหรือกับด่าง), Syn. amphichromatic
cougar(คู'กะ) n. สิงโตภูเขา, Syn. mountain lion
crest(เครสทฺ) {crested,cresting,crests} n. หงอน,หงอนไก่,ยอด,สิ่งประดับบนยอด,ยอดเขา,ยอดคลื่น,ยอดหมวก,ขนแผงคอม้าหรือสิงโต,โหนก,ส้น,ลายประดับ,ตราประจำตระกูล vi. เกิดเป็นยอด,บรรลุถึงจุดสุดยอด. -Phr. (on the crest of the wave ในสมัยรุ่งเรืองที่สุด) คำศัพท์ย่อย:
demoniac(ดิโม'นิแอค,เคิล) adj. เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ n. บุคคลที่ถูกผีสิง
demoniacal(ดิโม'นิแอค,เคิล) adj. เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ n. บุคคลที่ถูกผีสิง
demonic(ดิมอน'นิค) adj. เหมือนมีภูตผีสิงอย
disenchant(ดิสเอนชานทฺ') vt. แก้เสน่ห์,ทำให้หลุดพ้นจากการถูกผีสิง,ทำให้ไม่เพ้อฝัน,ทำให้พ้นอาการประสาทหลอน., See also: disenchantment n. ดูdisenchant, Syn. disillusion
griffin(กริฟ'ฟิน) n. สัตว์ประหลาดที่หัวและปีกเป็นอินทรีและร่างเป็นสิงโต,ผู้มาใหม่, Syn. griffon,gryphon
haunted(ฮอน'ทิด) adj. ซึ่งสิงอยู่,ครอบงำ
reincarnate(รีอินคาร์'เนท) vt. ให้สิงร่างใหม่,ให้จุติใหม่ adj. (สิง) ร่างใหม่,จุติใหม่,กลับชาติใหม่, Syn. incarnate again, See also: reincarnation n.
indo-china(อิน'โดไช'นะ) n. อินโดจีน (ประกอบด้วย เวียดนาม,ลาว,เขมร,ไทย,พม่า,มาเลเซียและสิงคโปร์), Syn. Farther India
king of beasts() n. สิงโต
leo(ลี'โอ) n. ราศีสิงห์,ดาวสิงห์
leonine(ลี'อะไนน์) adj. เกี่ยวกับสิงห์โต,คล้ายสิงห์โต
lion(ไล'เอิน) n. สิงโต,ราชสีห์,ชายที่แข็งแรงมากและกล้าหาญมาก,ผู้ที่มีชื่อเสียง,บุคคลสำคัญ,สิ่งสำคัญ, Syn. dignitary
luminary(ลู'มะเนอรี) n. สิ่งที่เปล่งแสงสว่าง,สิ่งที่ให้แสงสว่าง,ผู้มีชื่อเสียง,ผู้เป็นสิงดลใจของผู้อื่น. adj. เกี่ยวกับแสงสว่าง, Syn. notable
lurk(เลิร์ค) {lurked,lurking,lurks} vi. ซุ่มซ่อน,ดักซึ่ม,แอบแฝง,สิงสู่,คอยอยู่., See also: lurker n. ดูlurk lurkingly adv. ดูlurk
malison(แมล'ลิซัน) n. คำแช่งด่า,คำสาปด่า,สิงอัปมงคล,สิงร้ายกาจ,ความระยำ
mane(เมน) n. แผงคอสัตว์ (เช่นม้า,สิงโต), See also: maned adj.
obsess(ออบเซส') {obsessed,obsessing,obsesses} vt. ครอบงำ,สิง,ทำให้ทุกข์ใจ,ทำให้ลำบาก,หลอกหลอน., See also: obsessingly adv. obsessor n.
pride(ไพรดฺ) n. ความภูมิใจ,ทิฐิ,ความโอหัง,ความหยิ่ง,ความลำพองใจ,ความทะนง,สิ่งที่น่าภูมิใจ,สิ่งที่ดีที่สุด,ภาวะที่รุ่งโรจน์,กำลังของม้า,ความดีเด่น,ฝูงสิงโต. vt. มีความภูมิใจ,ลำพองใจ., See also: prideful adj. pridefulness n. คำที่มีความหมายเหมื
pug(พัก) n. หมาจู,หมาจิ้งจอก,จมูกสิงโต,จมูกหักอย่างหมาจู,นักมวย vt. คลุกดินเลน,คลุกโคลน, See also: puggish,puggy adj.
pug nosen. จมูกงอนที่สั้นและกว้าง,จมูกสิงโตหรือหมาจู., See also: pugnosed adj.
sea lionn. สิงโตทะเล
self-contained(เซลฟฺ'คันเทนดฺ') adj. ควบคุมสติ,ควบคุมอารมณ์,ไม่สุงสิงกับใคร,พูดน้อย,มีส่วนประกอบในตัวเองพร้อม,เลี้ยงตัวเองได้, See also: self-containedness n. self-containedment n., Syn. impassive
southeast asian. เอเซียอาคเนย์,ประเทศและดินแดนในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเซีย (ได้แก่บรูไน,พม่า,เขมร,อินโดนีเซีย,ลาว,ไทย,มาเลเซีย,ฟิลิปปินส์,ตีมอร์,สิงคโปร,เวียดนาม) . -Sountheast Asian
sphinx(สฟิงคฺซฺ) n. รูปปั้นประหลาดมีร่างเป็นสิงโต ที่มีหัวเป็นคนหรือสัตว์อื่น,บุคคลลึกลับ,สิ่งที่ลี้ลับ pl. sphinxes,sphinges
walrus(วอล'รัส) n. สิงโตทะเลคล้ายแมวน้ำแต่มีงาใหญ่หนึ่งคู่ มีเครายาวและมีหนังหนาและหยาบ pl. walruses
English-Thai: Nontri Dictionary
August(n) เดือนสิงหาคม
beast(n) สัตว์ป่า,สัตว์เดรัจฉาน,สิงสาราสัตว์
habitation(n) การพักพิง,การอยู่,ที่อยู่,ที่อาศัย,ที่พำนัก,ที่สิงสู่
haunted(adj) ที่มีคนไปบ่อย,มีผีหลอก,มีผีสิง,ซึ่งสิงอยู่
incarnate(adj) ที่สิงอยู่ในกาย,ซึ่งปรากฏในรูป,ซึ่งจุติลงมา
incarnation(n) การเข้าสิง,การอวตาร,การจุติลงมา,การเกิดใหม่
leonine(adj) เหมือนสิงโต,คล้ายสิงโต
lion(n) สิงโต,คนกล้า,คนสำคัญ,ผู้มีชื่อเสียง
lioness(n) สิงโตตัวเมีย,นางสิงห์,สตรีผู้มีชื่อเสียง
lurk(vi) ซ่อน,ดักซุ่ม,สิงสู่,แอบแฝง
obsess(vt) หลงใหล,ใฝ่ฝัน,สิงสู่,หลอกหลอน
SEA sea lion(n) สิงห์โตทะเล,แมวน้ำ
teamster(n) คนขี่ม้าชุด,คนขับรถบรรทุก,สิงห์รถบรรทุก
transmigration(n) การอพยพออกนอกประเทศ,การสิงร่าง,การย้ายถิ่นฐาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sea lionsสิงโตทะเล [TU Subject Heading]
Singalasuttaสิงคาลกสสูตร [TU Subject Heading]
carnivoreผู้บริโภคสัตว์, สิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีพโดยการกินเนื้อ เช่น แมว เสือ สิงโต เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
flipperฟลิปเปอร์, รยางค์ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายใบพาย ใช้สำหรับว่ายน้ำของสัตว์น้ำบางชนิด เช่น แมวน้ำ สิงโตทะเล เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intelligence Quotientเชาวน์ปัญญาความฉลาด ความสามารถในการคิด คิดฉับไวหรือมีไหวพริบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดแบบนามธรรม ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการปรับตัวของบุคคลต่อสถานการณ์ หรือสิงแวดล้อมใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ การแก้ปัญหา และใช้ [สุขภาพจิต]
Lion Faceหน้าสิงห์โต [การแพทย์]
Newly Industrialized Countries (NICs) ชื่อที่ใช้เรียกประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศที่ มี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม ธนาคารโลกถือว่า ประเทศที่มีมูลค่าการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ระหว่างร้อยละ 22-27 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ดู GDP) นั้นจึงจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ในแถบเอเชียมีประเทศที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่แล้ว 4 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี และสิงคโปร์ สำหรับไทยหากพิจารณาตามเกณฑ์ของธนาคารโลกแล้ว ในขณะนี้จัดได้ว่าเริ่มเข้าสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เนื่องจากมีสัดส่วนมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมต่อผลผลิตรวมภายในประเทศ ประมาณร้อยละ 48 ใน พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
August (n.) สิงหาคม
Singburi (n.) สิงห์บุรี
lion (n.) สิงโต See also: ราชสีห์
lioness (n.) สิงโตตัวเมีย
sea lion (n.) สิงโตทะเล
catamount (n.) สิงโตภูเขา See also: แมวป่าขนาดใหญ่ Syn. panther, puma, cougar
mountain lion (n.) สิงโตภูเขา See also: แมวป่าขนาดใหญ่ Syn. panther, puma, cougar, catamount
mountain lion (n.) สิงโตภูเขา Syn. cat
puma (n.) สิงโตภูเขา Syn. panther
August (n.) เดือนสิงหาคม
demoniac (n.) คนที่ถูกผีสิง (คำโบราณ) See also: คนที่ถูกปีศาจหรือวิญญาณชั่วร้ายเข้าสิง
griffin (n.) สัตว์ที่มีหัวและปีกเป็นนกอินทรี และตัวเป็นสิงโต (ในเทพนิยาย)
griffon (n.) สัตว์ที่มีหัวและปีกเป็นนกอินทรี และตัวเป็นสิงโต (ในเทพนิยาย)
gryphon (n.) สัตว์ในเทพนิยายมีหัวและปีกเป็นอินทรี และตัวเป็นสิงโต
haunted (adj.) ซึ่งสิงอยู่ See also: ซึ่งหลอกหลอนอยู่, ที่มีผีสิงอยู่
Leo (n.) ราศีสิงห์ See also: สิงห์
nature goddess (n.) นางไม้ (ซึ่งสิงสถิตย์อยู่ตามริมแม่น้ำ ต้นไม้ ภูเขา ในเทพนิยายโบราณ) Syn. sprite
nymph (n.) นางไม้ (ซึ่งสิงสถิตย์อยู่ตามริมแม่น้ำ ต้นไม้ ภูเขา ในเทพนิยายโบราณ) Syn. nature goddess, sprite
pride (n.) ฝูงสิงโต Syn. pack, drove
shilling (n.) เหรียญเงินชิลลิงของสิงคโปร์และมาเลเซีย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can this wait till we get home?สิงนี้จะรอจนกว่าเราจะถึงบ้านได้ไหม
I was born on August 19th, 1969ฉันเกิดวันที่ 19 สิงหาคม 1969
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If this dark force possesses someone with abilities like yours you could be the greatest weapon this planet has ever seen.สิงคนที่มีความสามารถเช่นคุณ คุณจะเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุด เท่าที่ในโลกนี้ได้เคยเห็น
And this is what happens when you go into people?สิงคนอื่นแล้วจะเป็นแบบนี้เหรอ?
Singapore sling?สิงคโปร์ สลิง? (ชื่อค๊อกเทลชนิดหนึ่ง)
The whole Singapore is going to know about usสิงคโปร์ทั้งเมืองจะต้องรู้จักเราอย่างแน่นอน
Singapore is on the equator. So...สิงคโปร์อยู่บนเส้นศูนย์สูตร ดังนั้น...
All we need is a safe place, ...a TV reporter and then we can all get on with our lives.สิงจำเปนทีเราตองการคือสถานทีปลอดภัย .... ผูรายงานขาว TV จากนัน เราจะไดชีวิตเราคืนมา
Singapore, Bali, Indonesia.สิงด์โปร บาหลี,อินโดฯ
What you just said... is exactly why we have to hide you.สิงที่คุณพูด นั่นแหล่ะทำไม พวกเราต้องซ่อนคุณ
What he didn't tell Daniel was it was blackmail.สิงที่คุณไม่ได้บอกเดเีนียล ก็ืคือ มันเป็นการแบล๊คเมล
What concerns me is what happens when they do.สิงที่ฉันเป็นห่วง คือ อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อพวกเขาทำ
What Song-Yang wants is for GyehRu to merge with BiRyu.สิงที่ซองหยางต้องการก็คือให้เครุรวมกับบีเรียว
What's missing from the Michelle Watson murder is any sign of rage or overkill.สิงที่หายไปในเคสมิเชล วัตสัน คือความโกรธและการฆ่าแบบสุดโต่ง
What happened here... is horrible.สิงทีเกิดขึนทีนี... . มันเลวราย
Think we're up for it?สิงพิเศษสุดที่พวกนายจะเป็นได้ ก็คือเป็นตัวเอง คิดว่าเราพร้อมมั้ย
Diabolical!สิงมีชีวิตทีไมไดรับการยืนยัน!
Only thing is, the interview would have to be today since it's so last-minute.สิงหนึ่งที่จำเป็นก็คือเราต้องสัมภาษณ์วันนี้ มันช่างกระทันหัน
August 1954, achieved mission success, also classified.สิงหาคม ปี 1954 ภารกิจที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จ และก็เป็นความลับเช่นเดิม
The Texas Chain Saw Massacre.สิงหาสับ (The Texas Chainsaw Massacre)
August? For Christ's sake, tomorrow's the Fourth of July!สิงหาฯ เหรอ ให้ตายสิ พรุ่งนี่วันที่ 4 กรกฎาฯ นะ!
In August. A hundred.สิงหาเหรอ งั้น แสนนึง
Leo Marks is not man we can fuck with.สิงห์ Marks ไม่ได้เป็นคนที่เราสามารถทำได เพศสัมพันธ์ด้วย.
Leo, you're asking me to kill Rosenthal?สิงห์, คุณถามผมว่า จะฆ่าโรเซนธาล?
One punch on top.สิงห์! หมัดหนึ่งอยู่ด้านบน
Sing with me, my dark brother!สิงห์กับฉันพี่มืดของฉัน!
Southpaw has arrived at destination.สิงห์ซ้าย มาถึงจุดหมายแล้ว
Thank you for dealing with an unfortunate situation.สิงห์ปืนไวกับพวกเดียวกัน ขอบคุณที่ต้องมารับมือกับเหตุการณ์แย่ๆ แบบนี้
"The fastest gun in the South."สิงห์ปืนไวที่สุดในแดนใต้
Leo, I just want to go home.สิงห์ผมเพียงต้องการที่จะกลับบ้าน.
One of the bikers took it.สิงห์มอเตอร์ไซค์คนหนึ่งเอามันไป
I got mine after I left the NSA.สิงห์เหมือนกัน สักหลังบอกลา NSA
A two headed lion, right there.สิงห์โตสองหัว ตรงนั้นไง
It's a miracle, I'm gonna need.สิงอัศจรรยเทานัน ทีฉันตองการ
The only remotely good thing about breaking up with a guy is telling him how much better you are than him when you give him back his stuff.สิง่เดียวที่เป็นสิ่งดี กับการเลิกกับผู้ชาย คือการบอกเค้าว่าเธอดีกว่าเค้าแค่ไหน ตอนที่เธอคืนของของเค้า
God damn it!สิงโต เสือ ฮิปโป ได้หมดแหละ
"and the fatted calf together and a little child shall lead them."สิงโตกับลูกวัวอยู่ด้วยกัน และเด็กตัวน้อยๆจานำทางพวกมันไป'
Is that how my lion wants to see me?สิงโตของข้าอยากเห็น ข้าเป็นเช่นนั้นเองเรอะ
Your lion wants to see you alive.สิงโตของเจ้าอยาก เห็นเจ้ามีชีวิต
Cowardly lion got your tongue?สิงโตขี้ขลาดเอาลิ้นของเจ้าไปงั้นเหรอ?
* You will know just how a lion would kill a man with his paws *สิงโตฆ่าคนด้วยอุ้งเล็บ
What use is a lion that can't kill?สิงโตจะมีไปเพื่อประโยชน์อะไร ถ้ามันไม่รู้จักการฆ่า?

สิง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
八月[はちがつ, hachigatsu] Thai: เดือนสิงหาคม English: August

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ่ง
Back to top