ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drove

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drove*, -drove-

drove ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drove (vi.) กิริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา drive
drove (vt.) กิริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา drive
English-Thai: HOPE Dictionary
drove(โดรฟว) v. อดีตกาลของdrive n. ฝูงสัตว์,ฝูงชน,ที่เจียร์หิน. vt.,vi. ต้อนสัตว์เป็นฝูง,เจียร์หิน
drover(โดร'เวอะ) n. ผู้ต้อนฝูงสัตว์ไปขาย
English-Thai: Nontri Dictionary
drove(n) ฝูงสัตว์,ฝูงคน,ที่เจียหิน
drover(n) คนต้อนสัตว์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When the boat seemed a safe distance from the shore, I took a spike, and drove it again and again through the planking of the hull.เมื่อเรือออกจากฝั่งไปได้ไกลพอ... ผมตอกลิ่มเข้าไปที่แผ่นกระดานของตัวเรือ
Well, since she went sailing alone, are we to believe that she drove those holes herself?เนื่องจากคุณนายเดอ วินเทอร์ออกเรือไปคนเดียว เราจะเชื่อได้หรือว่าหล่อนเป็นคนเจาะรูนั่นเอง
"From the Bronx cabbie who claims he drove Mary Magdalene...เมื่อคริสต์มาสก่อนคนขับรถแท๊กซี่ ที่บร๊องซ์บอกว่า
I was spying on Tommy's funeral from the groves, with your binoculars... and after everybody had left... that tall man picked up Tommy's coffin all by himself... put it in the hearse and drove off.ฉันแอบไปที่งานศพทอมมี่ ส่องดูด้วยกล้องส่องทางไกล แล้วพอทุกคนกลับ ผู้ชายสูงคนนั้นก็ยกโลงศพทอมมี่ ยกเองคนเดียว
This drove him up the wall, which, I suppose, was the point.ทำให้เขาโมโหมาก ซึ่งผมต้องการให้เป็นอย่างนั้น
She damn near drove you into a convent.เธอจะกลายเป็นแม่ชีอยู่แล้ว เพราะแม่
He took the booth near the window so he could see everyone who drove up.เขานั่งโต๊ะข้างกระจก เพื่อจะได้เห็นคนที่ขับรถผ่านไปมา
He had already stopped breathing by the time you drove off the road.เขาได้หยุดหายใจไปก่อนแล้ว ตอนที่คุณขับรถออกมา
Yeah. Bald-headed guy, drove a cultivator.ใช่ หัวล้าน ขับรถไถนา
Armstrong drove the car. Who was the woman in the back?อาร์มสตรองขับรถ ใครเป็นหญิงในด้านหลัง?
Despite al the flowers, the smell of rotting flesh drove people away.แม้จะกลบด้วยดอกไม้ก็ยังได้กลิ่น เนื้อที่เน่าเปื่อย ทำคนไม่เข้าใกล้
Later, I drove to his house to confront them.ต่อมาผมขับรถไปที่บ้านของเขาเพื่อเผชิญหน้ากับพวกเขา

drove ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
牛追い[うしおい, ushioi] (n) (1) cattle droving; (2) drover; cowpoke; cowpuncher

drove ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f] ; bande [f]
เป็นระนาว[X] (pen ranāo) EN: a large number (of) ; en masse ; in droves ; one after another FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drove
Back to top