ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สายตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สายตา*, -สายตา-

สายตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สายตา (n.) eyesight See also: sight
สายตายาว (n.) presbyopia See also: longsighted, farsighted Ops. สายตาสั้น
สายตาสั้น (n.) myopia Ops. สายตายาว
English-Thai: HOPE Dictionary
amaurosis(แอมมอโร' ซิส) n. การสูญเสียสายตาทั้งหมดหรือบางส่วน -amaurotic adj.
amblyopia(แอมบลอโอ' เฟีย) n. ภาวะสายตาเสียที่หาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้. -amblyopic adj.
ametropia(แอมมิโทร' เพีย) n. ภาวะผิดปกติของตาที่มีภาพไม่ตกที่เรตินา เนื่องจากตาขาดอำนาจหักเหทำให้สายตาสั้นหรือสายตายาวหรือไม่ชัด. -ametropic adj. -ametrope n.
aniseilonia(แอนไนไซโค' เนีย) n. ความบกพร่องของสายตาภาพเรตินามีขนาดไม่เท่ากัน., Syn. anisoiconia, anisokonia, aniseikonic adj.
blear-eyed(เบลียร์'ไอดฺ) adj. ตามัว,สายตาสั้น, See also: blear-eyedness n. สายตาสั้น, Syn. short-sighted
boundless(เบา'เลส) adj. ไร้ขอบเขต,สุดขีด,มากมาย,สุดสายตา, See also: boundlessness n.
bullet(บูล'ลิท) {bulletted,bulletting,bullets} n. กระสุนปืน,กระสุน,หัวกระสุน,ลูกตะกั่ว,ลูกกลม เล็ก. vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมาก, Syn. shot เครื่องหมายนำสายตา จุดนำหมายถึงสัญลักษณ์รูปต่าง ๆ ที่นำมาวางหน้าข้อความ หรือหัวข้อเพื่อเน้นให้ดูเด่นหรือเห็นชัดขึ้นเช่น* ตัวอักษร* ตัวเลข* เครื่องหมายต่าง ๆ
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
contact lensn. เลนส์สายตาที่เป็นพลาสติก ใช้วางติดบนกระจกตาแทนแว่นตาได้
eye(อาย) n. ตา,นัยน์ตา,จักษุ,สายตา,การดู,การจ้อง,ความตั้งใจ,ความคิด,ข้อคิด,ทัศนะ,ช่อง,รู,ทิศทางลม,ตาของหน่อพืช,จุดของแสง,หลอดไฟที่มีแสง,สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู,ดูแล,เพ่งเล็ง) -pl. eyes,eyen, Syn. observe,wa
eyeshotn. รัศมีสายตา,การมอง,การชำเลืองมอง,ภาพ
eyesightn. สายตา,อำนาจการมองเห็น
farsighted(ฟาร์'ไซ'ทิด) adj. สายตายาว,ซึ่งมองไปไกล,ฉลาด., See also: farsightedly adv. farsightedness n., Syn. wise
fling(ฟลิง) vt.,n. (การ) เหวี่ยง,ขว้าง,โยน,ทุ่ม,สลัดทิ้ง,โผ,โผน,โถม,กราดสายตา,ผลัก.
foresight(ฟอร์'ไซทฺ) n. สายตาไกล,การมองไกล,, See also: foresight ed adj. foresight ly adv. foresight ness n., Syn. forethought
gazeboundn. สุนัขที่ล่าเหยื่อด้วยสายตา (แทนที่จะด้วยกลิ่น)
horizon(ฮะไร'เซิน) n. ขอบฟ้า,ขอบเขต,สายตา,เส้นขอบฟ้า,ระดับ,ตำแหน่ง,ชั้น
noninterlaced(จอภาพ) ชั้นดี ใช้บอกคุณภาพของจอภาพ ที่แสดงว่า ภาพบนจอนิ่ง ไม่เต้น ซึ่งเป็นผลดีกับสายตามาก หากจะซื้อคอมพิวเตอร์ หรือจอภาพใหม่ ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย เพราะจะช่วยป้องกันมิให้ตาเสียได้
interlacingมีการสอดประสานเป็นลักษณะของจอที่ใช้หลอดภาพกราดแสง (scan) บรรทัดเว้นบรรทัด ซึ่งจะไม่ดีต่อสายตา ถ้าต้องดูนาน ๆ และใกล้ ๆ อย่างเวลาทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจใช้ เป็นจอโทรทัศน์ได้ แต่จอภาพของคอมพิวเตอร์ควรเป็นชนิดที่เรียกว่า non interlacing
ken(เคน) n. ความรู้,ความเข้าใจ,สายตา vt. รู้,เข้าใจ,ดู,เห็น
limelight(ไลมฺ'ไลทฺ) n. ไฟแก๊สสำหรับฉายตัวละครบนเวทีสมัยก่อน,แสงไฟหินปูน,จุดที่ประชาชนสนใจ,สายตาของประชาชน., See also: limelighter n.
long-sighted(ลอง'ไซ'ทิด) adj. สายตายาว,มองตาไกล., See also: long-sightedness n.
monitor(มอน'นิเทอะ) n. นักเรียนผู้ทำหน้าที่ช่วยครูดูแลความประพฤติของนักเรียนคนอื่น,เครื่องเตือน,เครื่องบอกเหตุ,เหี้ยหรือจะกวด,เครื่องรับการส่งวิทยุ,พี่เลี้ยง. vt. ใช้เครื่องรับฟังสัญญาณ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม,สังเกต,ควบคุม. vi. เป็นเครื่องเตือน,เป็นเครื่องตรวจ. ตัวจอภาพหมายถึง ตัวจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องปลายทาง (terminal) จอภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น สีเดียว, หลายสี มีหลายขนาด จอภาพที่ดีจะต้องมีความถี่สูง ทำให้ได้ภาพที่นิ่งสนิท (non interlaced) ทำให้ไม่มีอันตรายต่อสายตา มีความคมชัดสูง (high resolution) ขนาดมาตรฐานจะมีความละเอียด 1024 x 768 จุด แบบที่ผลิตออกมาขายใหม่ ๆ จะมีข้อดีอีกข้อหนึ่ง คือ ประหยัดไฟ โดยปิดตัวเองได้ในขณะที่ไม่ใช้งาน เรียกว่า green monitor
myopia(ไมโอ'เพีย) n. ภาวะสายตาสั้น,การมองการณ์ไม่ไกล
myopic(ไมออพ'พิค) adj. สายตาสั้น
nearsighted(เนียร์ไซ'ทิด) adj. สายตาสั้น., See also: nearsightedly adv. nearsightedness n.
optic(ออพ'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับ (สายตา,การมองเห็น,วิทยาศาสตร์แห่งแสงและสายตา)
optical(ออพ'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับ (สายตา,การมองเห็น,วิทยาศาสตร์แห่งแสงและสายตา)
optician(ออพทิช'เชิน) n. ผู้เชี่ยวชาญทำแว่นสายตาหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับตา,ช่างทำหรือพ่อค้าแว่นตา
optics(ออพ'ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์แสงและสายตา,ทัศนศาสตร์
optometer(ออพทอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความผิดพลาดของหารหักเหแสงของตา,เครื่องวัดกำลังสายตา,เครื่องวัดสายตา
optometrist(ออพทอม'มิทริสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาและประกอบแว่น
optometry(ออพทอม'มิทรี) n. การวัดสายตาและประกอบแว่น., See also: optometrical adj.
optotype(ออพ'โทไทพฺ) n. แบบตัวหนังสือที่ใช้ทดสอบสายตา
overlook(โอ'เวอะลุค) vt. มองข้าม,เมินเฉย,แกล้งมองไม่เห็น,มองลงไปดูทัศนียภาพ,ควบคุม,ดูแล n. ทัศนียภาพที่ปรากฎแก่สายตา,การสำรวจ,การสังเกต
paper-white b/w vga monitจอวีจีเอขาวดำหมายถึง จอภาพวีจีเอ (VGA) ชนิดขาวดำ จอภาพชนิดนี้สามารถจะแสดงความแก่/อ่อนของสีเทาได้อีก 4, 6, 8 หรือบางทีถึง 32 สีด้วยกัน จอนี้ แม้จะแสดงได้เพียงขาว เทา ดำ แต่ก็ยังดีกับสายตามากกว่าจอสีชนิดเลว ๆ
periscope(เพอริสโคพ') n. กล่องส่องดูเหนือผิวหน้าของเรือใต้น้ำ,กล้องส่องดูภาพที่อยู่เหนือระดับสายตาตรง,กล้องส่องดูภาพที่อยู่หักสายตาเป็นมุมฉาก
perspicacious(เพอสพะเค'เชิส) adj. สายตาแหลม,ปัญญาเฉียบแหลม, See also: perspicaciousness n.
perspicacity(เพอสพิแคส'ซิที) n. การมีสายตาแหลม,ความเฉียบแหลมของปัญญา,ความเฉลียวฉลาด, Syn. discernment
English-Thai: Nontri Dictionary
beetle(n) แมลงปีกแข็ง,คนสายตาสั้น,ค้อน,เครื่องทุบ
eye(n) นัยน์ตา,จักษุ,การมอง,การมองเห็น,สายตา,ทัศนะ,ความคิด,ช่อง
eyesight(n) สายตา,ความสามารถในการมองเห็น
foresight(n) ลางสังหรณ์,การเห็นการณ์ไกล,สายตาไกล
horizon(n) สายตา,เส้นขอบฟ้า,ขอบเขต,วง,ตำแหน่ง,ระดับ
insight(n) การมองเห็นการณ์ไกล,สายตาแหลม
ken(n) ขอบเขต,สายตา
limelight(n) ไฟฉายตัวละครให้เห็นชัด,เป้าสายตา,จุดสนใจ
myopia(n) สายตาสั้น
nearsighted(adj) สายตาสั้น
optic(adj) เกี่ยวกับการมองเห็น,เกี่ยวกับสายตา
optical(adj) เกี่ยวกับการมองเห็น,เกี่ยวกับสายตา
outlook(n) ลักษณะ,ทัศนะ,สายตา,ทัศนียภาพ,ท่าที
sight(n) สายตา,การเห็น,ภาพ,สิ่งที่เห็น,การเล็ง,การสังเกต
longsighted(adj) สายตายาว,สายตาไกล,มองการณ์ไกล
spotlight(n) สายตาของประชาชน,ไฟฉาย,จุดสนใจ
sweep(n) วง,ขอบเขต,การปัดกวาด,การกวาดสายตา
vision(n) มโนภาพ,สายตา,การเห็น,ทัศนะ,นิมิต,การคาดคะเน
visual(adj) เห็นได้,เกี่ยวกับสายตา,ซึ่งมีตัวตน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ametropiaสายตาผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
astigmatismสายตาพร่าต่างแนว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emmetropiaสายตาปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
far-sight; farsightedness; hypermetropia; hyperope; hyperopiaสายตายาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
farsightedness; far-sight; hypermetropia; hyperope; hyperopiaสายตายาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myopia; near-sight; nearsightednessสายตาสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nearsightedness; myopia; near-sightสายตาสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opt(o)-สายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presbyopia; presbytia; presbytismสายตาผู้สูงอายุ, สายตาชรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dark adaptationการปรับสายตาในที่มืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
farsighted; hyperopic-สายตายาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
myopic; nearsighted-สายตาสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nearsighted; myopic-สายตาสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optic-ตา (สายตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optical-สายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optometerมาตรสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optometristนักตรวจปรับสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optometry๑. การตรวจปรับสายตา๒. การวัดสายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perimeter๑. มาตรลานสายตา๒. เส้นขอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presbyopeผู้มีสายตาสูงอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sight๑. การรับรู้ภาพ [มีความหมายเหมือนกับ sense, visual ๑ และ vision ๑]๒. การเห็น [มีความหมายเหมือนกับ sense, visual ๒ และ vision ๒]๓. สายตา [มีความหมายเหมือนกับ acuity of vision ๒ และ acuity, visual และ vision ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vanishing pointจุดสุดสายตา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vision๑. การรับรู้ภาพ [มีความหมายเหมือนกับ sense, visual ๑ และ sight ๑]๒. การเห็น [มีความหมายเหมือนกับ sense, visual ๒ และ sight ๒]๓. สายตา [มีความหมายเหมือนกับ acuity, visual และ acuity of vision ๒ และ sight ๓]๔. วิทัศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visual๑. -การเห็น [มีความหมายเหมือนกับ visile ๒]๒. -อาศัยการเห็น [มีความหมายเหมือนกับ visile ๓]๓. -สายตา๔. -วิทัศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amblyopiaสายตามัว, ตาขี้เกียจ, การสูญเสียการเห็นอย่างถาวร, ตาบอด, ตาเสียถาวร, สายตาเสื่อม [การแพทย์]
Astigmatismสายตาเอียง [TU Subject Heading]
Emmetropiaสายตาปกติ,สายตาที่ปกติ,กำลังสายตาปกติ [การแพทย์]
long-sightedness [hypermetropia]สายตายาว, อาการผิดปกติทางสายตา ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่มีกระบอกตาสั้น (ระยะจากเลนส์ตาถึงจอตาใกล้กว่าปกติ) หรือเลนส์ตาโค้งนูนน้อยกว่าปกติจึงทำให้มองดูวัตถุระยะใกล้ไม่ชัดเจนเพราะภาพของวัตถุไปตกหลังจอตา แต่มองดูวัตถุระยะไกลได้เหมือนคนปกติ (ตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนใ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Myopiaสายตาสั้น [TU Subject Heading]
presbyopiaสายตาวัยชรา, ดู  far-sightedness [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Accommodateปรับสายตา [การแพทย์]
Ametropiaอเมโทรเปีย, สายตาผิดปกติ [การแพทย์]
Anisometropiaกำลังสายตาในตาทั้งสองต่างกันมาก [การแพทย์]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Book jacketใบหุ้มปกแผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ
convex lensเลนส์นูน, เลนส์ที่ทำให้ลำแสงขนานลู่เข้า มีลักษณะหนาตรงกลางและบางที่ขอบ แว่นตาที่เป็นเลนส์นูนจะช่วยคนสายตายาวมองเห็นวัตถุชัดเจนขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Myopic Degenerationตาเสื่อมจากสายตาสั้น [การแพทย์]
Opthalmic lensesเลนส์สายตา [TU Subject Heading]
Optometryการวัดสายตา [TU Subject Heading]
persistence of visionการเห็นภาพติดตา, ความรู้สึกที่เหมือนกับเห็นภาพของวัตถุถึงแม้วัตถุนั้นจะพ้นสายตาไปแล้ว การที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากกระแสประสาทที่กระตุ้นให้เห็นภาพยังคงค้างอยู่บนประสาทรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Visual acuityความชัดของสายตา [TU Subject Heading]
Visually handicappความบกพร่องทางสายตา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ribbed smoked sheetยางแผ่นรมควันผลิตโดยเติมกรดลงในน้ำยางข้นเพื่อให้ยางจับตัวกัน และแยกตัวออกจากน้ำ นำยางที่ได้ไปรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง นำไปล้างน้ำ แล้วนำทำให้แห้ง โดยวิธีการรมควันที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา การจัดชั้นของยางแผ่นรมควันทำโดยการใช้สายตา (ตามปริมาณสิ่งสกปรกปนเปื้อนในยาง) แบ่งได้เป็น 5 ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 5 (ชั้นที่ 1 เป็นเกรดที่ดีที่สุด) [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hyperopic (adj.) สายตายาว Syn. farsighted
long-sighted (adj.) สายตายาว Syn. farsighted, hyperopic
presbyopia (n.) สายตายาว
perspicacious (adj.) สายตาแหลม See also: ปัญญาเฉียบแหลม Syn. insightful, intuitive Ops. stupid, dull
averted (adj.) ที่ทำให้เบนสายตาไป See also: ที่ทำให้หันไป Syn. turned aside, redirected, sidetracked
blindness (n.) การสูญเสียสายตา See also: การมองไม่เห็น Syn. sightlessness
disappear from (phrv.) หายไปจาก (สถานที่หรือสายตา) See also: ลับหายไปจาก
eagle-eyed (adj.) ซึ่งมีสายตาที่คมกริบ See also: ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น Syn. keen-sighted, sharp-eyed, sharp-sighted
farsightedness (n.) การมีสายตายาวไกล See also: การมองการไกล, การมีเล็งเห็นการณ์ไกล Syn. acumen, vision
get in (phrv.) ตัดสินด้วยสายตา Syn. keep in
get in (phrv.) ตัดสินด้วยสายตา Syn. keep in
high profile (n.) การเป็นเป้าสายตาของสาธารณะชน
insightful (adj.) ซึ่งมีสายตาแหลมคม See also: ที่ชาญฉลาด Syn. astute, perceptive
keen-sighted (adj.) ซึ่งมีสายตาที่คมกริบ See also: ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น Syn. sharp-eyed, sharp-sighted
lynx-eyed (adj.) ที่มีสายตาคมกริบ See also: ที่มีตาไว
myopia (n.) ภาวะสายตาสั้น Syn. nearsightedness, shortsightedness
myopic (adj.) ซึ่งสายตาสั้น
nearsighted (adj.) ซึ่งสายตาสั้น Syn. myopic, shortsighted Ops. farsighted
nearsightedness (n.) การมีสายตาสั้น Syn. myopia, shortsightedness
ocular (adj.) เกี่ยวกับสายตา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
His actions and eyes are saying totally opposite thingsสายตาและการกระทำของเขาบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
You think I'm gonna let you out of my sights again, huh?คุณคิดว่าฉันจะยอมให้คุณออกไปนอกสายตาอีกหรือ หือ?
I cannot believe my eyesฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลย
Get out of my sight before I lose my temperไปให้พ้นจากสายตาก่อนที่ฉันจะโมโห
I couldn't keep my eyes awayฉันไม่สามารถจะละสายตาไปได้
You'd better stay out of my sight!นายควรจะอยู่ห่างๆ จากสายตาฉันหน่อย
If you don't want any trouble, you'd better get out of my sightถ้าแกไม่อยากมีปัญหาใดๆ ก็ควรออกไปให้พ้นๆ จากสายตาฉันซะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I love being the center of attention, because it's really where I should be and uh, I love the looks my ladies give me.ฉันรักที่จะเป็นศูนย์กลางความสนใจ เพราะว่า มันเป้นที่ ที่ฉันควรจะเป็น และ เอ่อ ฉันรัก สายตา ที่สาว ๆ ของฉันมองกลับมา
Our protection?สายตา พระราชทายาทของข้าขยาย กว้างไกลออกไปภายใต้การชี้แนะของหล่อน
Clear eyes and clogged arteries -- can't lose.สายตา และเส้นเลือดอุดตัน ... ไม่สามารถเสียมันไป
It's those doe eyes.สายตากวางน้อยคู่นั้น
Your eyes and mind seem to have found their balance.สายตากับใจดูเหมือนไม่สมดุลกันเลย
Gloria's vision was extremely poor.สายตาของกลอเรียแย่มาก
My all-seeing eye has peered into the very heart of China.สายตาของข้า มองเห็นถึงสรรพสิ่ง ทะลวงลึกลงไปถึงใจกลางแผ่นดินนี้
I only have eyes for you, my lord.สายตาของข้ามองไปทีท่านเพียงผู้เดียว นายท่าน
My vision started to deteriorateสายตาของข้าเริ่มแย่ลง
The look in your eyes when you came after me...สายตาของคุณ ตอนที่ตามล่าผม--
Your eyes will not be accustomed to the bright sunlight.สายตาของคุณจะปรับสภาพกับ แสงแดดที่เจิดจ้า
Is your eyesight better than mine?สายตาของคุณดีกว่าของฉันหรือ
My eyesight is great too. It's better than 20/10.สายตาของคุณดีมาก ถึงว่าอยู่ในมาตราฐาน 20/10
Your eyes betray you.สายตาของคุณเปิดเผยตัวตนของคุณ
I've got very good eyesight, better than 20/10.สายตาของฉันดีมากนะ/Nดีกว่า 2.0 แน่ๆ
Do my eyes deceive me?สายตาของฉันมันโกหกฉันหรือเปล่าเนี้ย?
My vision became blurry, and before I knew it-สายตาของฉันเริ่มเบลอ และกว่าจะรู้ตัวอีกที...
Your eye knows where it wants the arrow to go.สายตาของท่านรู้อยู่แล้วว่าจะยิงไปไหน
The way people look at you, see you differently, you treat it like it's a burden.สายตาของที่มองคุณ ช่างแตกต่างนัก แต่คุณทำเหมือนกับว่ามันเป็นภาระ
Can you see better?สายตาของนาย เห็นดีขึ้นด้วยมั้ย
♪ The eyes of the young met the eyes of the old ♪ - Who's the mom?สายตาของผู้อ่อนวัย \ ประสานกับสายตาของผู้ชรา
Their eyes were filled with loyalty for Ju-Mong.สายตาของพวกเขาเต็มเปี่ยม ไปด้วยความจงรักภักดีต่อจูมง
The way all women look at him is frankly irritating.สายตาของหญิงที่มองเขามันน่าลำคาญมาก
The Prince's eyes shine when he looks at you, so how can I, as a Father, not be pleased?สายตาขององค์ชายเป็นประกายเวลาที่มองเจ้า แล้วคนที่เป็นพ่ออย่างข้า, ไม่ดีใจได้อย่างไร?
Ηis eyes are like...สายตาของเขาเหมือน...
"Trent's eyes refused to close.สายตาของเทรนท์ไม่อาจละออกไปได้
"In her eyes, I saw kindness and fireสายตาของเธอ ฉันเห็นความเมตตาและไฟ
And she's staring at me.สายตาของเธอจ้องมองมาที่ฉัน
Her eyes were shaking.สายตาของเธอหวั่นไหวนะ
Your eyes are frightening. I feel sick listening to your voice.สายตาของแกมันสกปรก ได้ยินเสียงแกแล้วฉันจะอาเจียน
I don't see all that well.สายตาข้า ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
My eyes never fool me.สายตาข้าไม่เคยเล่นตลกกับข้า
Dead eyes, man. Huh. Well...สายตาคมกริบน่ะเพื่อน คือ...
You need to upgrade your eyes.สายตาคุณต้องปรับแล้ว
How's your vision, DiNozzo?สายตาคุณเป็นยังไง ดิโนสโซ่
The gaze with which you look at meสายตาคู่นั้นที่เธอมาองมาที่ฉัน
Keep your eyes on your mop, man. Andy!สายตาจับจ้องที่ซับของมนุษย์ แอนดี้!
Looking down at the lighted windows,สายตาจับจ้องผ่านบานหน้าต่าง
♪ We must awake ♪สายตาจับมั่นอยู่ที่ประตูลับ
My eyesight is great, too.สายตาฉันก็ดีเหมือนกันนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สายตา
Back to top