ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สะทก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สะทก*, -สะทก-

สะทก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะทก (adv.) alarmingly Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, ตระดก
สะทก (v.) be alarmed Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, ตระดก
สะทกสะท้าน (adj.) fearful See also: dreadful, frightened Syn. กลัว, เกรงกลัว, งกงัน, หวั่นใจ
สะทกสะท้าน (v.) tremble in fear See also: quail, be frightened, fear, be afraid Syn. กลัว, เกรงกลัว, งกงัน, หวั่นใจ
สะทกสะเทิ้น (v.) be shy See also: be timid, be coy, be bashful Syn. ขวยเขิน, ขวยอาย, สะเทิ้น, สะเทิ้นเขินอาย Ops. ด้าน, หน้าด้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
philosopher(ฟิลิส'ซะเฟอะ) n. นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ปราชญ์,ผู้รู้หลักธรรม,ผู้ที่ปลงตก,ผู้เล่นแปรธาตุ,ผู้มีใจเยือกเย็น ไม่สะทกสะท้านต่อภยันตราย,ผู้เล่นแปรธาตุ ุ, See also: philosophership n.
unabashed(อันอะแบ?ทฺ') adj. ไม่อาย,ไม่สะทกสะท้าน,ไม่กระดากใจ
unaffected(อันอะเฟค'ทิด) adj. ไม่มีผลกระทบ,แท้จริง,ไม่เสแสร้ง,โดยธรรมชาติ,ง่าย ๆ ,ไม่มีอิทธิพลต่อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่สะทกสะท้าน, Syn. sincere
undaunted(อันดอน'ทิด) adj. ไม่สะทกสะท้าน,ไม่กลัว,ใจกล้า,ไม่ท้อใจ.
unflappable(อันแฟลพ'พะเบิล) adj. ไม่สะทกสะท้าน,หนักแน่น,แน่วแน่.
unmoved(อันมูฟวดฺ') adj. ไม่สะทกสะท้าน,ไม่มีเคลื่อนไหว,ไม่เกิดอารมณ์,เฉย,ไม่สงสาร,
English-Thai: Nontri Dictionary
unabashed(adj) ไม่สะทกสะท้าน,ไม่อาย,ไม่กระดากใจ
undaunted(adj) ไม่พรั่นพรึง,ไม่ท้อถอย,ไม่สะทกสะท้าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
laid-back (adj.) ไม่สะทกสะท้าน See also: หนักแน่น, แน่วแน่ Syn. composed, equable, imperturbable, level-headed
level-headed (adj.) ไม่สะทกสะท้าน See also: หนักแน่น, แน่วแน่ Syn. composed, equable, imperturbable, laid-back
unabashed (adj.) ซึ่งไม่สะทกสะท้าน See also: ซึ่งไม่มียางอาย, ซึ่งไม่ละอาย, ซึ่งไม่ขวยเขิน
undaunted (adj.) ซึ่งไม่สะทกสะท้าน See also: ซึ่งไม่ท้อถอย, ซึ่งไม่หวั่นกลัว Syn. brave, resolute Ops. irresolute, cowardly, daunted
undisturbed (adj.) ซึ่งไม่สะทกสะท้าน See also: ซึ่งไม่ถูกรบกวน Ops. disturbed
unflappable (adj.) ไม่สะทกสะท้าน See also: หนักแน่น, แน่วแน่ Syn. composed, equable, imperturbable, laid-back, level-headed
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They seem pretty at peace with this bullshit.พวกนี่ไม่สะทกสะท้านน่ะ
You didn't flinch when you found out about a sixteen-year-old who could be dying in the next few days.คุณสะทกสะท้านเมื่อพบเรื่อง เกี่ยวเด็กอายุ 16 ที่กำลังจะตาย ในไม่กี่วันข้างหน้า
Didn't that bother you?เธอไม่สะทกสะท้านอะไรเลยเหรอ?
It must not even compute for you.คงไม่สะทกสะท้านเลยละสินะ
I try to make it seem like nothing can touch me, but... Boy...ฉันทำเหมือน ไม่สะทกสะท้าน
My father didn't bother with comforting lies.พ่อผมไม่สะทกสะท้านซักนิด ถ้าจะโกหก
If I ask for money, you couldn't care less, right?ถ้าฉันขอเงิน คุณคงไม่สะทกสะท้านจริงมั้ย
She certainly seems unflappable.เธอดูจะไม่สะทกสะท้านเลย
How could you be so calm?ไม่เห็นคุณตาสะทกสะท้านเลย
He's getting brazen.เขาเริ่มไม่สะทกสะท้าน
And seemingly unfazed by his most recent brush with death.ดูจากล่าสุดของเขา ดูท้าไม่สะทกสะท้าานเลย รอดตาย
You're not even intimidated.ไม่สะทกสะท้านเลยสินะ
He was unmoved, to say the least.เขาไม่แสดงอาการไม่สะทกสะท้าน พูดได้แค่นั้น
And that's nothing against Fear, because he's still an excellent player but he's not them.และนั่นไม่ทำให้ Fear สะทกสะท้านเลย เพราะยังไงเขาก็ยังเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม และเขาไม่ใช่พวกนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สะทก
Back to top