ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

level-headed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *level-headed*, -level-headed-

level-headed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
level-headed (adj.) ไม่สะทกสะท้าน See also: หนักแน่น, แน่วแน่ Syn. composed, equable, imperturbable, laid-back

level-headed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大勇若怯[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, 大勇若怯] a great hero may appear timid (成语 saw); the really brave person remains level-headed

level-headed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
確り(P);聢り[しっかり, shikkari] (adj-na,adv,adv-to,n,vs) (uk) firmly; tightly; reliable; level-headed; steady; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า level-headed
Back to top