ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สวรรค์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สวรรค์*, -สวรรค์-

สวรรค์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สวรรค์ (n.) heaven See also: paradise Syn. สรวงสวรรค์ Ops. นรก
สวรรค์ (n.) heaven See also: paradise Syn. เมืองฟ้า Ops. นรก
English-Thai: HOPE Dictionary
abraham bosomสวรรค์ (รางวัลของความดี)
afflatus(อะเฟล' ทัส) n. การดลใจ, การดลใจจากเบื้องสวรรค์ (divine communication)
al sirat(แอลไซราท') ทางที่ถูกของศาสนา (อิสลาม) สะพานสวรรค์ (แคบเหมือนใบมีดโกน)
aloft(อะลอฟทฺ') adv. สูงขึ้นไป, เบื้องบน, ขึ้นไปในอากาศ, บนเสากระโดงเรือ, บนสวรรค์
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor)
angelology(เอนเจลลอล' โลจี) n. ทูตสวรรค์วิทยา, ทฤษฎีเกี่ยวกับทูตสวรรค์
anu(อา' นู) ชื่อเทพเจ้าแห่งสวรรค์ (god of heaven)
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า,ประมุขทูตสวรรค์,สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.
ascension(อะเซน'เชิน) n. การขึ้น. Ascension การขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์.
ascension dayวันที่ 40 หลัง Easter เป็นวันขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์,Holy Thursday
assumption(อะซัมพฺ'เชิน) n. การสันนิษฐาน,การนึกเอา,ข้อสมมุติ,การเข้ารับตำแหน่ง,ความหยิ่ง,การเสแสร้ง,เทศกาลพระแม่ (Virgin Mary) ขึ้นสวรรค์ (conjecture, supposition)
babel(เบ'เบิล,แบบ'เบิล) n. หอสูงสู่สวรรค์ที่สร้างไม่สำเร็จ (ตามพระคัมภีร์คริสเตียน) ,เสียงสับสน,ความสับสน, See also: babelic adj. ดูBabel, Syn. confusion ###A. order
bliss(บลิส) n. ความสุขอันล้นพ้น,ความสุขบนสวรรค์,สวรรค์, Syn. rapture
celestial(ชะเลส'เ'ชิล) adj. (เกี่ยวกับ) สวรรค์,ท้องฟ้า,อาณาจักรจีนโบราณ,คนจีน, Syn. divine ###A. earthly
celestial cityn. กรุงเยรูซาเล็ม,เมืองสวรรค์
charisma(คะริซ'มะ) n.พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษในการดึงดูดใจคนจำนวนมาก, See also: charismatic adj., Syn. charism -pl. charismata
cherub(เชอ'รับ) n. เทวดาเด็ก,เด็กทูตสวรรค์ที่มีปีก,เด็กที่น่ารัก,เด็กที่ไร้เดียงสา, See also: cherubic,cherubical adj.
decree(ดีครี') n. คำสั่ง,คำบัญชา,คำพิพากษา,พระราชกฤษฎีกา,ประกาศิตของสวรรค์ v. สั่ง,บัญชา,พิพากษา,ประกาศใช้กฎหมาย
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์,เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,เหนือมนุษย์,เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา,พระ, See also: the Divine พระเจ้า,เทพเจ้า,จิตวิญญาณ vi.,vt. ทำนาย,คาดการณ์,พยากรณ์. divin
dower(เดา'เออะ) n.,vt. (มอบ) ทรัพย์สินของสามีที่ตายไปและหญิงหม้ายมีสิทธิได้รับ,สินสมรส,พรสวรรค์
eden(อี'เดิน) n. แดนสวรรค์,สวนอีเดน -Edenic adj. ดูEden
elysium(อีลิซ'เซียม) n. สวรรค์,ความสุข
empyrean(เอมพะรี'เอิน) n. สวรรค์ชั้นสูงสุด,วิมานชั้นสูงสุด adj. ดู empyreab
ethereal(อิเธีย'เรียล) adj. บอบบาง,เบาหวิว,เหมือนอากาศธาตุ,ไม่มีตัวตน,ไม่ใช่โลกมนุษย์,เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับอีเทอร์,ประณีต,อ่อนช้อย., Syn. aethereal, See also: ethereality n. ดูethereal etherealness n. ดู ethereal etheri
etherial(อิเธีย'เรียล) adj. บอบบาง,เบาหวิว,เหมือนอากาศธาตุ,ไม่มีตัวตน,ไม่ใช่โลกมนุษย์,เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับอีเทอร์,ประณีต,อ่อนช้อย., Syn. aethereal, See also: ethereality n. ดูethereal etherealness n. ดู ethereal etheri
fairylandn. แดนสวรรค์,แดนสุขาวดี,แดนที่สวยงามมาก
firmament(เฟอร์'มะเมินทฺ) n. หลังคาสวรรค์,ท้องฟ้า
flair(แฟลร์) n. สติปัญญา,ความสามารถ,พรสวรรค์,ความฉลาด,ความหลักแหลม, Syn. talent
gift(กิฟทฺ) n. ของขวัญ,พรสวรรค์ vt. ให้,มอบให้
gifted(กิฟ'ทิด) adj. มีพรสวรรค์, See also: giftedly adv. giftedness n, Syn. talented,able
heaven(เฮฟ'เวิน) n. ท้องฟ้า,สวรรค์,พระเจ้า,อำนาจสวรรค์., See also: heavens คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,การเน้นหรืออื่น ๆ โอ้สวรรค์,ความสุขที่สุด,สถานที่สุขที่สุด,สุขาวดี, Syn. paradise,blisss,ecstasy
heavenly(เฮฟ'เวินลี) adj. คล้ายสวรรค์,เหนือมนุษย์,ล้ำเลิศ., See also: heavenliness n., Syn. blissful,sublime
heavenwardadv. ไปสู่สวรรค์. adj. ไปสู่สวรรค์
holy cityนครศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา,สวรรค์,กรุงเยรูซาเลม
juno(จู'โน) n. เทพธิดาแห่งสวรรค์
jupiter(จู'พิเทอะ) n. เทพเจ้าแห่งสวรรค์และดินฟ้าอากาศ (หรือJove) ,ดาวพฤหัสบดี
messenger(เมส'เซินเจอะ) n. ผู้ส่งสาร,ผู้ถือจดหมาย,ผู้นำข่าว,ทูตสวรรค์,เครื่องชี้บ่ง,ลาง
michael(ไม'เคิล) n,ประมุขทูตสวรรค์
paradisaicadj. เกี่ยวกับสวรรค์,คล้ายสวรรค์
paradisaicaladj. เกี่ยวกับสวรรค์,คล้ายสวรรค์
English-Thai: Nontri Dictionary
aloft(adv) เบื้องบน,สูงขึ้น,บนสวรรค์
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
ascension(n) การขึ้น,การขึ้นสวรรค์
celestial(adj) เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับท้องฟ้า
charisma(n) พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษ
empyrean(adj) เกี่ยวกับสวรรค์ชั้นสุดท้าย,เกี่ยวกับวิมานชั้นฟ้า
ethereal(adj) เบาหวิว,เกี่ยวกับสวรรค์,ไม่มีตัวตน,เหมือนอากาศธาตุ
fairyland(n) สวรรค์,ชั้นฟ้า,เมืองสวรรค์,แดนสวรรค์,แดนสุขาวดี
genius(n) ความอัจฉริยะ,ความหลักแหลม,ความฉลาด,พรสวรรค์,ผู้มีปัญญาเลิศ,ปีศาจ
gift(n) ของขวัญ,ของกำนัล,ของชำร่วย,ปัญญา,ความสามารถ,พรสวรรค์
gifted(adj) สามารถ,มีพรสวรรค์,เก่ง,หลักแหลม
goddess(n) เทพธิดา,นางฟ้า,นางสวรรค์,นางอัปสร
heaven(n) สวรรค์,ท้องฟ้า,วิมาน,แดนสุขาวดี
heavenly(adj) จากสวรรค์,ล้ำเลิศ,ดีเลิศ,ประเสริฐ,งาม,เป็นสุข
heavenward(adj,adv) ไปยังสวรรค์,ไปสู่สวรรค์
knack(n) ความชำนาญ,ความสามารถพิเศษ,ความคล่องแคล่ว,พรสวรรค์,ฝีมือ
messenger(n) ผู้ส่งข่าว,ทูตสวรรค์,ผู้ส่งสาร,เครื่องบ่งชี้,ลาง
paradise(n) สวรรค์,แดนสุขาวดี
seraph(n) เทพยดา,เทวดา,ทูตสวรรค์
supernal(adj) สูงเด่น,เกี่ยวกับสวรรค์,สูงส่ง,บนสวรรค์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
angelทูตสวรรค์, เทวทูต, นางฟ้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
divine lawกฎสวรรค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heavenสวรรค์ [TU Subject Heading]
Garnet การ์เนต หรือ โกเมน แหล่ง - พบที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ส่วนที่เกิดอยู่กับหินแปรชนิดหินไนส์ หินชีสต์หรือในหินแกรนิต พบเกือบทุกจังหวัด ภาคเหนือพบที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลงไปทางใต้พบทุกจังหวัด ทางภาคตะออกพบที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติที่มีราคาไม่สูงนัก ประโยชน์อย่างอื่น คือ ใช้ทำเป็นหินขัด และกระดาษทราย เพราะเหตุที่มีความแข็งสูง [สิ่งแวดล้อม]
Hematite ฮีมาไทต์หรือแร่เหล็กแดง แหล่ง - พบที่จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ สุโขทัย เชียงใหม่ เลย นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ประโยชน์ - เป็นสินแร่เหล็กที่สำคัญถลุงเอาโลหะเหล็ก โลหะเหล็กเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและเหล็กแปรรูปต่าง ๆ ใช้ทำสีแดงและผงขัดมันที่สำคัญ โดยเฉพาะในการขัดเลนส์หรือแว่นตา [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
celestial sphere (n.) สวรรค์ See also: ดินแดนในจิตนาการที่อยู่บนท้องฟ้า Syn. empyrean, heavens
ecstacy (n.) สวรรค์ See also: สถานที่สงบสุข Syn. Elypsium Ops. hell, torment
Elypsium (n.) สวรรค์ See also: สถานที่สงบสุข Syn. ecstacy Ops. hell, torment
heaven (n.) สวรรค์ See also: สรวงสวรรค์ Syn. empyrean, paradise, nirvana Ops. hell, inferno, underworld
heavens (n.) สวรรค์ See also: ดินแดนในจิตนาการที่อยู่บนท้องฟ้า Syn. empyrean
nirvana (n.) สวรรค์ See also: สถานที่สงบสุข Syn. ecstacy, Elypsium Ops. hell, torment
paradise (n.) สวรรค์ See also: วิมาน, สุขาวดี Syn. heaven
Zion (n.) สวรรค์ Syn. heaven
empyrean (n.) สวรรค์ชั้นสูงสุดตามความเชื่อของกรีกและโรมันโบราณ Syn. celestial, heaven, welkin
ability (n.) พรสวรรค์ See also: ที่คงอยู่ตลอดไป Syn. talent Ops. inability
big wheel (n.) ชิงช้าสวรรค์ See also: กระเช้าลอยฟ้า Syn. ferris wheel
celestial (adj.) เกี่ยวกับสวรรค์ Syn. heavenly
celestial (adj.) ซึ่งมาจากสรวงสวรรค์ Syn. ethereal, supernal
divine (adj.) เกี่ยวกับสวรรค์ See also: เกี่ยวกับพระเจ้า, เกี่ยวกับวิญญาณ Syn. godly, holy, godlike, almighty Ops. mortal
Elysian Fields (n.) ดินแดนสวรรค์ในเทพปกรนัมของกรีก Syn. heaven, paradise
Elysium (n.) ดินแดนสวรรค์ในเทพปกรนัมของกรีก Syn. heaven, Elysian Fields, paradise
eschatology (n.) คำสอนในศาสนาที่เกี่ยวกับวิญญาณของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความตาย การพิพากษานรกสวรรค์ See also: คำสอนในศาสนาที่เกี่ยวกับวิญญาณของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความตาย การพิพากษานรกสวรรค์
fairyland (n.) แดนสวรรค์ See also: ดินแดนหรรษา
Ferris wheel (n.) ชิงช้าสวรรค์ See also: กระเช้าลอยฟ้า Syn. ferris wheel, big wheel
ferris wheel (n.) ชิงช้าสวรรค์ See also: กระเช้าลอยฟ้า Syn. Ferris wheel
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're so talented, I wish I had your skillคุณช่างมีพรสวรรค์เหลือเกิน ฉันอยากจะมีทักษะอย่างคุณมั่ง
He is very talented, according to his motherตามที่แม่เขาบอก เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. "พระบิดาของเราที่ศิลปะใน สวรรค์ สักการะบูชาเป็นชื่อของเจ้า
The answer is HEAVEN!คำตอบนั้นคือ สวรรค์ !
Leave them on the ground!ดูสิ อิพีไซเคิล เห็นมั้ย มันไม่ใช่ สวรรค์ หรือโลก
Whoever wins, heaven or hell, we're boned.ไม่ว่าใครชนะ สวรรค์ หรือ นรก เราก็เเหลือแต่กระดูกอยู่ดี
Akiyoshi Kanako-san will either be going to heaven or hell...อากิโยชิ คานาโกะซัง จะไปอย่างหนึ่งอย่างใด สวรรค์ หรือ นรก..
I was in the blue horizon, between heaven and earth.ฉันอยู่บนเส้นขอบสีฟ้า ระหว่าง สวรรค์ และโลกมนุษย์
You never look like you're joking.ต่อพระเจ้า สวรรค์ และข้า
Oh, heavens no, no, no, no!โอ้, สวรรค์ ไม่ ไม่ ไม่ !
Look at this. It's egg paradise.ดูนี่ มันเป็น สวรรค์ แห่งไข่
Why don't you tell me one of your Heaven and Hell stories, Martin?ทำไมไม่เล่าเรื่องนรก สวรรค์ ให้ฉันฟังสักเรื่องนึงล่ะ มาร์ติน
And my liege has warded these premises against hell, heaven, and beyond -- quite necessary with some of the players we see.และหน้าที่ของข้าคือ รางวัลเหล่านี้ ไม่ขึ้นอยู่กับนรก สวรรค์ หรืออะไรทั้งนั้น ด้วยผู้เล่นทั้งหมด
It was obvious that Earth was motionless and that everything in the heavens, the sun, the moon, the stars, the planets revolved around us.มันเห็นได้ชัดว่าโลกก็นิ่ง และทุกอย่างที่อยู่ใน สวรรค์ ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ ดวงดาวดาวเคราะห์
Oh, heavens. No, no, no, no, no, no, no.โอ้ สวรรค์ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่
Heaven -- it's your dream life.สวรรค์ คือชีวิตในฝันของเธอ
Tak Gu, how long has it been?สวรรค์ ทัคกู นานเท่าไหร่แล้วนี่?
Heaven, Hell, all of it.สวรรค์ นรก ทั้งหมดนี้
Heaven or hell. Which side you on? I'm not on either side.สวรรค์ หรือ นรก นายอยู่ข้างไหน
The universe has brought us the Dragon Warrior!สวรรค์ ได้ส่งนักรบมังกรมาแล้ว
A time when the heavens... go crazy?สวรรค์... เพี้ยนเหรอ?
The heaven is earth, the dimension is flippedสวรรค์กับพื้นดิน มันก็เเค่มิตินึงที่พลิกไปหากันได้
Your warriors haven't come back to life.สวรรค์ของคุณนักรบเว็บไซต์นั้นมีเสื้อกลับเข้ามาในชีวิต
My heaven... it is one long show at the meadowlands.สวรรค์ของฉัน มันทอดยาวไปอยู่ที่เมดโดวแลนด์
Esta es la tierra de la nocheสวรรค์ของฉันทางใต้ของ โลกใบนี้
It's like grifter Christmas in here.สวรรค์ของนักต้มตุ๋นเลยล่ะจะบอกให้
Your heaven is somebody else's Thanks-giving, okay?สวรรค์ของนายคืองานวันขอบคุณพระเจ้ากับคนอื่น ใช่มั๊ย?
It's not an enterprise of any kind.สวรรค์ของพระยิวกับเด็กๆ...
That boy's heaven... oh, sweaty, confusing.สวรรค์ของเจ้านั่น โอ้ววว ชุ่มฉ่ำและวุ่นวายจริงๆ
Heaven will take you back and look at you and say,สวรรค์จะรับคุณกลับไป มองดูคุณพลางพูดออกมาว่า
How could the heavens ever forsake my dear nephew?สวรรค์จะละทิ้งหลานที่ข้ารักไปได้อย่างไร?
Why does heaven care if harry meets sally?สวรรค์จะสนทำไมว่าแฮรี่พบแซลลี่รึเปล่า (จากหนัง When Harry Met Sally... )
The heavens have become a part of man's world.สวรรค์จะเป็นอีกส่วนหนึ่ง ของโลกมนุษย์
The heaven sent a meteor that struck Gouwu Mountain turning it green and releasing Tao Tei.สวรรค์จึงส่งอุกกาบาตพุ่งเข้าชนภูเขาโกหวู่ มันกลายเป็นสีเขียว และปลดปล่อยเทาเทียออกมา
I haven't been late one day in ten years. Haven't been out sick.สวรรค์ฉันรับปลายวันหนึ่งใน รอบสิบปี ไม่มีnรับการออกป่วย
Absolute musical heaven.สวรรค์ชั้นสูงสุดแห่งดนตรี
There is indeed a higher power to warn me thus in time...สวรรค์ช่างเป็นใจจริงๆ ที่ช่วยเตือนทันท่วงที...
How can Heaven be so cruel? How can this happen to you?สวรรค์ช่างโหดร้ายนัก ทำกับพระองค์อย่างนี้ได้อย่างไร?
Heaven needs your help, Castiel.สวรรค์ต้องการความช่วยเหลือจากคุณ แคสเทียล
Heaven needs your help, Castiel.สวรรค์ต้องการความช่วยเหลือจากคุณนะ แคสเทียล
A line was drawn in paradise.สวรรค์ถูกขีดเส้นเเบ่งพวก
He's committed pesticide!สวรรค์ทรงโปรด! เขาต้องกินยาฆ่าแมลงแน่!

สวรรค์ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
福音[ふくいん, fukuin] Thai: เสียงสวรรค์ English: Gospel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สวรรค์
Back to top