ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สรุป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สรุป*, -สรุป-

สรุป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สรุป (v.) sum up See also: summarize Syn. ย่อความ, รวมความ, ย่อใจความ Ops. ขยายความ
สรุป (v.) sum up See also: summarize, abridge, abstract, condense, conclude, make a summary
สรุป (adv.) concisely See also: briefly, in brief
สรุปความ (v.) summarize See also: brief, make a resume, make a summary, conclude Syn. สรุป, จับใจความ, รวมความ Ops. ขยายความ
สรุปความ (v.) summarize See also: brief, make a resume, make a summary, conclude Syn. สรุป, จับใจความ, รวมความ Ops. ขยายความ
สรุปผล (v.) conclude See also: sum up
สรุปว่า (conj.) regard as See also: count as
สรุปว่า (v.) conclude Syn. ตกลงว่า
สรุปเรื่อง (v.) shorten See also: abridge, make a precis of, make an abstract of, condense, summarize Syn. ย่อเรื่อง, ย่อความ
English-Thai: HOPE Dictionary
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
aggregate(แอก' กริเกท) adj.,n.,vt.,vi. รวมตัว, สิ่งที่รวมตัวกัน, ไหลไปรวมกัน, สรุป.
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
amount(อะเมานทฺ') n. จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด, ค่าเต็ม, จำนวนเงิน,สรุปความ. -vi. รวมเป็น,มีค่าเท่ากับ, Syn. total, sum
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
apercu(อะเพอซี') n., (pl. -cus) fr. การมองแวบเดียว, ความเข้าใจลึกซึ้ง, การสรุป
apodosis(อะพอด'ดะซิส) n., (pl. -ses) อนุประโยคสรุปผลที่ตามมาในประโยคเงื่อนไข
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
body(บอด'ดี) n. ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ทั้งตัว,ลำตัว,ลำต้น,ศพ,ซากศพ,ส่วนใหญ่,เนื้อแท้,กลุ่มคน,ข้อสรุป,มวล,วัตถุ,สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย,ทำให้เป็นรูปร่าง, Syn. physique
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
briefing(บรีฟ'ฟิง) n. ข้อสรุป,คำสั่งสั้น,คำแถลงการณ์สั้น
capitulation(คะพิชชุเล'เชิน) n. การยอมแพ้,การยอมจำนน,บทสรุป, See also: capitulatory adj.
capsule(แคพ'เชิล) n. ถุงหุ้ม,ถุง,แคปซูล,ถุงกำเนิดสปอร์,ย่อ,สรุป adj. เล็กและแน่น,สั้นและจุความ, See also: capsular adj. ดู capsule
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
closed(โคซดฺ) adj. ปิด,สรุป,ห้ามเข้า,สงวน (เขต) ,ลับ
colligate(คอล'ละเกท) {colligated,colligating,colligates} vt. ผูกเข้าด้วยกัน,มัดรวมกัน,สรุป., See also: colligation n. ดูcolligate colligative adj. ดูcolligate
compendium(คัมเพน'เดียม) หนังสือย่อเรื่อง,บทย่อ,บทสรุป,รายการเต็ม., Syn. summary -pl. -diums,compendia
completion(คัมพลี'เชิน) n. การทำให้สมบูรณ์,การทำให้เสร็จ,การสำเร็จลุล่วง,การสรุป,การส่งลูกฟุตบอลไปข้างหน้าได้สำเร็จ, Syn. fulfillment,attainment
conclude(คันคลูด') {concluded,concluding,concludes} vt. ลงเอย,สิ้นสุดลง,สรุป,ลงมติ,ตัดสินใจ. vi. สิ้นสุดลง,ลงเอย,ลงความเห็น,ตัดสินใจ, Syn. finish,infer,deduce
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
conclusion(คันคลู'เชิน) n. การลงเอย,การสิ้นสุดลง,การสรุป,บทสรุป,ผล,การตกลงขั้นสุดท้าย,การตัดสินใจครั้งสุดท้าย, Syn. inference
conclusive(คันคลู'ซิฟว) adj. สุดท้าย,เกี่ยวกับตอนจบ,แน่นอน,เป็นข้อสรุป., See also: conclusiveness n., Syn. definitive,decisive
conjecture(คันเจค'เชอะ) n. การเดา,การทาย,การคาดคะเน,การอนุมาน,ข้อสรุปจากการอนุมาน vt. เดา,ทาย,คาดคะเน,อนุมาน., See also: conjecturable adj. ดูconjecture conjecturer n. ดูconjecture
conspectusn. ปริทรรศน์,การมองหรือความเห็นอย่างกว้าง ๆ ,การสำรวจ,ข้อสรุป,บทสรุป
culminate(คัล'มะเนท) {culminated,culminating,culminates} vi. บรรลุถึงยอด,สิ้นสุด,สรุป,ถึงขั้นสุดท้าย. vt. ทำให้ถึงที่สุด,ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. climax,ripen,finish
deduce(ดิดิวซฺ') vt. อนุมานจาก,ลงความเห็นหรือสรุปจาก., See also: duducibility n. ดูdeduce duducibleness n. ดูdeduce deducible adj. ดูdeduce
digest(ไดเจสทฺ') v. ย่อย,ช่วยย่อย,เข้าใจ,ไตร่ตรอง,อดทน,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้สั้นรัดกุม,สรุป. n. หนังสือประมวลใจความสำคัญ, See also: digester n. ดูdigest digestant n. ดูdigest digestible adj. ดูdigest digestibility n. ดูdigest digestion n. ดูdig
docket(ดอค'คิท) n. รายการคดีและคำพิพากษาของศาล, รายการเรื่องราวการพิจารณาโดยคณะกรรมการสภา,ใบเซ็นของสินค้า,ใบปะหน้า,หนังสือแสดงการเสียภาษีศุลกากร,บัตร,สาระสำคัญ. vt. นำเข้ารายการพิจารณาคดีของศาล,เขียนใบปะหน้า,สรุปสาระสำคัญ
epitome(อีพิท'ทะมี) n. บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่ดีเลิศ,ข้อสรุป., See also: epitomical,epitomic adj.
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
final(ไฟ'เนิล) adj. สุดท้าย,ในที่สุด,เด็ดขาด,เป็นการสรุป. n. สิ่งสุดท้าย,ตอนจบ
finality(ไฟแนล'ลิที) n. วาระสุดท้าย,สุดท้าย,ที่สุด,ตอนจบ,การสรุป,ความเด็ดขาด,สิ่งสุดท้าย
finally(ไฟ'เนิลลี) adv. ในที่สุด,ในบั้นปลาย,โดยสรุป,โดยเด็ดขาด, Syn. ultimately
finis(ฟิน'นิส,ฟีนี',ไฟ'นิส) n. สุดท้าย,ตอนจบ,การสรุป, Syn. end
front endเสริมหน้าหมายถึง โปรแกรมหนึ่งโปรแกรมใด หรือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเครื่องใดที่ซ่อนรายละเอียดของการเข้าถึงข้อมูลเอาไว้ สรุปง่าย ๆ ได้ว่า ตัวโปรแกรมนั้นเองที่มีตัวเสริมหน้า เป็นตัวกันมิให้ใครเข้าถึงข้อมูลได้ นอกจากจะรู้จักคำสั่งต่าง ๆ
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านการแพทย์ ระบบนี้จะรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพวกมืออาชีพหรือผู้ชำนาญการได้รวบรวมไว้ กับต้องมีวิธีการที่จะใช้ในการประมวลผล โดยการตั้งคำถามให้ตอบ โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องนำคำตอบเหล่านั้นมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว หาข้อสรุปให้ หรือช่วยแก้ปัญหาให้ คำตอบที่คอมพิวเตอร์ตอบนี้ ถือว่าเป็นคำตอบที่เหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญจะตอบ
inconclusive(อินคันคลู' ซิฟว) adj. ไม่เด็ดขาด, ไม่ใช่ผลสุดท้าย, ไม่มีผลสรุป, ไม่ลงเอย., See also: inconclusively adv. inconclusiveness n., Syn. indecisive, vague
infer(อินเฟอร์') vt. อนุมาน,สรุป,ส่อให้เห็น,ลงความเห็น,ชี้ให้เห็นว่า,แนะนำ,อนุมาน,สรุป., See also: inferable,inferible,inferrible adj. inferably adv. inferrer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
aggregate(n) ผลรวม,ผลสรุป,ยอดรวม
brevity(n) ความสั้น,การรวบรัด,การสรุป,การย่อความ
brief(adj) สั้น,กะทัดรัด,สรุป,รวบรัด,ย่อความ
briefing(n) ข้อสรุป,คำแถลงการณ์สั้นๆ
recapitulation(n) การสรุปความ,การบรรยาสรุป,เรื่องย่อ,การกล่าวซ้ำ,การย้ำ
precis(n) การย่อความ,การสรุปความ,สาระสำคัญ
compendium(n) บทสรุป,หนังสือย่อเรื่อง
conclusive(adj) ขั้นสุดท้าย,เป็นข้อสรุป,ตอนจบ
epitome(n) ข้อสรุป,การสรุปความ,เรื่องย่อ,ภาพย่อ
finality(n) วาระสุดท้าย,การสิ้นสุด,ขั้นสุดท้าย,การสรุป
infer(vt) ลงความเห็น,วินิจฉัย,สรุป,อนุมาน,แสดง
inference(n) การลงความเห็น,การวินิจฉัย,การสรุป,การอนุมาน,การแสดง
lastly(adv) ในที่สุด,สุดท้ายนี้,โดยสรุป
peroration(n) การสรุปความ,การสาธยาย,บทสรุป
recapitulate(vt) สรุปความ,กล่าวซ้ำ,บรรยายสรุป
reckon(vt) นับ,คิด,คาดคะเน,สรุป,คำนวณ,ประเมิน,พิจารณา
reduction(n) การตัด,การบั่นทอน,การลด,การทอน,การสรุป,การย่อ
roundup(n) การชุมนุม,การต้อนสัตว์,การล้อมจับ,การสรุป,ใจความสำคัญ
shortly(adv) ในไม่ช้า,โดยย่อ,โดยสั้นๆ,ห้วน,คร่าวๆ,โดยสรุป
sum(n) จำนวนเงิน,ผลบวก,ยอดรวม,ข้อสรุป,โจทย์เลข
summarize(vt) สรุป,ย่อ,รวบรัด,รวบยอด
syllabus(n) ประมวลวิชา,หัวข้อย่อๆ,หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุป
synopsis(n) การสรุปความ,เรื่องย่อ,การประมวลเรื่อง,สาระสำคัญ
terminal(adj) ตอนปลาย,ท้าย,สรุป,เกี่ยวกับขอบเขต
ultimatum(n) คำขาด,ข้อสรุป,คำสุดท้าย
upshot(n) ผลลัพธ์,ผลสรุป,สาระ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conclusionข้อสรุป [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
summaryข้อสรุป, ความย่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backlogหนังสือค้างออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้
Conclusionการสรุป,สรุปปัญหา,การสรุปผล [การแพทย์]
diagramแผนภาพ, ภาพที่มีความหมายแทนข้อมูลชุดหนึ่ง เขียนขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลชุดนั้นได้ดีขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Preliminary Examination สำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด, สำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ถึงความเหมาะสมและจัดทำรายงานสรุปออกมา [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Proceedingsเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุมProceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม
Prospectusหนังสือชี้ชวน เอกสารที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนั้น หนังสือชี้ชวนจะต้องแสดงข้อมูลลักษณะธุรกิจของบริษัท โครงการในอนาคต โครงสร้างการบริหารงานผู้บริหารบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่คาดการณ์ว่าจะเป็นไปในอนาคตประเภทของหุ้นที่เสนอขาย จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย และวันเวลาที่ให้จองซื้อหุ้น ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนมีความสำคัญต่อผู้ลงทุนที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นนั้น ร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนจัดทำเผยแพร่ให้ประชาชนจองซื้อหุ้น หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารที่ บลจ. จัดทำขึ้นเพื่อชี้ชวนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม โดยหนังสือชี้ชวนจะมี 2 ส่วนคือ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ และต้องมีรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด [ตลาดทุน]
spider mapแผนที่ความคิดรูปแบบใยแมงมุม[แผนผังใยแมงมุม], ผังที่ใช้สรุปความคิดรวบยอด โดยกำหนดหัวข้อหลักไว้ตรงกลาง แล้วใช้เส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหัวข้อรองและหัวข้อย่อย ตามลำดับ มีลักษณะคล้ายใยแมงมุม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Synopsisบทสรุปย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abstract (vt.) สรุป Syn. summarize, condense
abstract from (phrv.) สรุป See also: ย่อจาก, ย่อมาจาก, สรุปจาก
encapsulate (vt.) สรุป See also: เอาเฉพาะใจความสำคัญ Syn. abridge, condense, epitomize
sum up (vt.) สรุป See also: กล่าวอย่างรวบรัด, สรุปรวบยอด Syn. conclude, recapitulate, summarize
summarize (vt.) สรุป See also: สรุปความ, จับใจความ, บรรยายอย่างรวบรัด Syn. abridge, epitomize, sum up
recapitulate (vt.) สรุปความ See also: สรุปรวบยอด Syn. sum up
summate (vt.) สรุปความ See also: สรุปใจความสำคัญ Syn. summarize, sum up
deduce from (phrv.) สรุปจาก See also: อนุมานจาก, ลงความเห็นจาก Syn. infer from
outline (vt.) สรุปส่วนสำคัญ See also: สรุป, แสดงจุดสำคัญ, สรุปความ Syn. summarize, adumbrate
sum up (phrv.) สรุปสาระ See also: เน้นย้ำจุดสำคัญ
reason from (phrv.) สรุปเหตุผลจาก
epitomize (vt.) สรุปเอาเฉพาะใจความสำคัญของงานเขียน (คำทางการ) Syn. abstract, shorten, summarize
briefing (n.) สรุปแบบสั้นๆ Syn. summary
abstract (n.) ข้อสรุป See also: ประเด็นสำคัญ, บทคัดย่อ Syn. summary
capitulation (n.) บทสรุป Syn. summary, synopsis
capsule (n.) ข้อสรุปสั้นๆ
closing (n.) การสรุป See also: การสิ้นสุด, การจบสิ้น Syn. conclusion, end Ops. beginning, start
coda (n.) บทสรุป See also: คำสรุป Syn. envoi, sequel
compend (n.) บทสรุป See also: บทคัดย่อ Syn. compendium, abridgment
compendium (n.) บทสรุป See also: บทคัดย่อ Syn. compend, abridgment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, you want an egg roll?- สรุป เธออยากได้ไข่ม้วน?
Pilots, you'll be briefed by your squadron leaders en route.นักบินคุณจะได้รับการบรรยาย สรุป โดยผู้นำฝูงบินของคุณระหว่าง ทาง
So I am more than willing to cut you a deal.สรุป ขอค่าเหนื่อยหน่อย
Okay, so he's unhappy.สรุป คือเขาไม่มีความสุข
So, in all my lives as a dog, here's what I've learned.สรุป จากชาติหมาสารพัด... ที่ได้เรียนรู้คือ
To summarize, i-i really feel that I have something to say.สรุป ชั้นเริ่มรู้สึกในสิ่งที่จะมี
So, what were you doing there in the first place?สรุป นายไปทำอะไรที่นั่นตั้งแต่แรก
So you don't want to just avoid the issue.สรุป นายไม่ได้จะหนีปัญหา
Well, I'm tired of hearing your bullshit.สรุป นี่ผมนั่งฟังเรื่องเหลวไหลอยู่ใช่มั้ย
All right. There's an old man, he's got a safe, and he's gone for a week.สรุป บ้านตาแก่มีตู้เซฟ ไม่อยู่อาทิตย์นึง
So, if Riddick isn't here...สรุป ริดดิคไม่ได้อยู่ที่นี้... ...
So, as for that burning question...สรุป สำหรับคำถามที่คาใจ...
So, what is a Smurfette?สรุป สเมิร์ฟเฟ็ทท์หมายถึงอะไร
So you told Derek you think I shouldick them out?สรุป เธอบอกเดริกว่าชั้นควรเตะพวกนั้นออก
So, that friend of your brother's, is he sticking around?สรุป เพื่อนของพี่ชายเธอจะมาอยู่ด้วยหรอ?
Okay, we have a situation, but I think I ha a way to handle it.สรุป เรามีสถานการณ์ แต่ฉันคิดว่าฉันจัดการมันได้
Last resort. We clear?สรุป เราเข้าใจตรงกันน๊ะ
So, you mean to say... after all this, you can't fix me?สรุป แกจะบอกว่า... แทบฆ่ากันตาย แกซ่อมหน้าฉันไม่ได้?
So it's apples?สรุป แอปเปิ้ลใช่ไหมครับ
So you don't think anyone will vote for her?สรุป? เธอคิดว่าจะไม่มีใครโหวตหล่อนหรอ?
So you set up this meet?สรุป.. ใครจัดการประชุมนี้?
So... do you think, sometime during the last few hours, he got this off my neck without me noticing, did whatever he did, put the fucking key back on my fucking neck, without me fuckin' noticing?สรุป... นายคิดว่า.. ในเวลาสองสามชั่วโมงที่ผ่านมา
So... a roving gang of hooligans destroyed your sprinklers?สรุป... พวกแก๊งอันธพาลมาแกล้งทำสปริงเกอร์เธอพังเนี่ยนะ?
Well, the point of this was to show him how much you care about Stefan.สรุป... เป้าหมายของเรื่องนี้ คือแสดงให้เขาเห็นว่า เธอแคร์สเตฟานมากแค่ไหน
But long story short - - Revelations.สรุปก็คือ "คำพยากรณ์วันพิพากษาโลก"
So to sum it up, you want to tell everyone, but you don't want anyone to know.สรุปก็คือ คุณอยากบอกกับทุกคน แต่คุณไม่อยากให้ใครรู้
To summarize, in comparison to me, to whom you'll soon be saying, "Hey, you horrible jerk!"สรุปก็คือ ถ้าเทียบกับผมว่าผมมันห่วยแล้วล่ะก็
Whatever was said was meant to give us a chance.สรุปก็คือ ที่ข้าทำไปก็เพื่อสร้างโอกาส
To sum it up, they are just things for people to see.สรุปก็คือ พวกเค้าน่ะก็แค่ลอยหน้าลอยตาให้พวกเราเห็นแค่นั้นเอง
In short, it's a super-niche industry.สรุปก็คือ มันเป็นงานที่เฉพาเจาะจงมากๆ
Bottom line is, insemination is not possible. I don't understand, okay?สรุปก็คือ เราผสมเทียมให้คุณไม่ได้
To conclude, the corpse thief is the scholar of Jiphyunjeon.สรุปก็คือ โจรขโมยศพคือ บัณฑิตแห่งจิบพยอนชอน
In short, Kitazato was actually innocent.สรุปก็คือ... คิตะซาโต้... ...จริงๆแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์
Long story short, you are a problem that they do not need.สรุปก็คือเธอเป็นตัวปัญหาที่พวกเขาไม่ต้องการ
Anyway, there were many complications.สรุปก้อคือมันมีอะไรซับซ้อนมากมายน่ะคะ
So he just dropped off ten tonnes of dead robot in the middle of nowhere.สรุปก็แค่ ทิ้งซากหุ่นยักษ์หนัก 10 ตัน ไว้กลางทะเลทราย
So, going over the info this guy Church gave me, there's probably about six thousand people on the islandสรุปข้อมูลที่นายคนนี้ให้มา บนเกาะมีประชากรอยู่ 6 พัน
The idea is, anything that could have happened in our past actually did happen in some other universe.สรุปความคิดได้ว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอดีตของเรา อันที่จริงมันเคยเกิด ขึ้นมาแล้วในเอกภพอื่น
In a nutshell, the Soviet's strategic capability for waging nuclear war.สรุปความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของสหภาพโซเวียตสำหรับทำสงครามนิวเคลียร์
Those are the last questions I'll answer about that place.สรุปคำถามเหล่านั้น ที่ผมจะตอบเรื่องที่ร้านนั้น

สรุป ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一覧[いちらん, ichiran] Thai: ตารางสรุป(เพื่อให้ดูง่าย) English: at a glance
成り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: สรุปได้ English: to conclude
要旨[ようし, youshi] Thai: บทสรุป English: summary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สรุป
Back to top