ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สมาคม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สมาคม*, -สมาคม-

สมาคม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมาคม (n.) association See also: society, club, organization, union, alliance, league, federation
สมาคม (v.) associate See also: have social intercourse, have social contact with Syn. คบหาสมาคม, คบค้าสมาคม
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (n.) Thailand Association of the Blind
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (n.) Thailand Association of the Blind
สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (n.) American University Alumni See also: AUA
สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ (n.) National Basketball Association See also: NBA
สมาคมสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างชาติ (n.) FIFA See also: Federal Bureau of Investigation
English-Thai: HOPE Dictionary
alcoholics anonymousสมาคมอดเหล้าของอเมริกา ใช้อักษรย่อว่า AA หรือ A. A.
american legionสมาคมทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา (a society)
a. a. a. s.abbr. American Association for the Advancement of Science สมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา
a. a. u. p.(คำย่ฮ) American Association of University Professors (สมาคมศาสตราจารย์แห่งอเมริกา)
a. a. u. w.abbr. American Association of University Women (สมาคมสตรีมหาวิทยาลัยแห่งอเมริกา)
a.m.a.abbr. American Medial Association สมาคมแพทย์แห่งอเมริกา
aaabbr. Alcholics Anonymous (สมาคมอดเหล้า) abbr. ใช้ตัวยาแต่ละตัวเท่ากัน abbr. amino acid,achivement age
aa.abbr. Alcoholics Anonymous, (สมาคมอดเหล้า) antiaircraft, (ปืนต่อสู้อากาศยาน) antiaircraft artillery (ปืนต่อสู้อากาศยาน)
aaaabbr. Amateur Athletic Association (สมาคมกีฬาสมัคเล่น) American Automobile Association (สมาคมรถยนต์แห่งอเมริกา) abbr. acute anxiety attack,avbdominal aortic aneurysm
aaaaabbr. amateur Athletic Association of America (สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งอเมริกา)
aspcaabbr. American Society for Prevention of Cruelty to Animals สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งอเมริกา
associable(อะโซ'เชียเบิล) adj. ซึ่งเกี่ยวเนื่องหรือคบหาสมาคมได้. -associability, associableness n. (companionable)
associate(อะโซ'ชีเอท) vt.,vi. เกี่ยวเนื่อง,เข้าร่วม,มีส่วนร่วม,เชื่อมสัมพันธ์กัน,คบค้าสมาคม.
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์,สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ,การเชื่อมติดกัน,ความคิดเห็นร่วมกัน,กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน,เกมฟุตบอล,การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link)
blue crossn. สมาคมกาชาดสีน้ำเงินเกี่ยวกับการสงเคราะห์สัตว์
bush leaguen. สมาคมกีฬาอาชีพชั้นรอง
chamber(เชม'เบอะ) n.ห้อง,ห้องพักเดี่ยว,สภา,สำนักงานทนายความ,ห้องประชุม,สมาคม,ช่อง,หอการค้า,ลำกล้องกระสุน,ช่องใส่กระสุน -vt. ใส่ในห้อง,จัดห้องให้, Syn. room
chapter(แชพ'เทอะ) n. บทในหนังสือ,ตอน,ขั้นตอน,ส่วนแบ่งที่สำคัญ,คณะพระ,คณะสงฆ์,สาขา (ของสโมสรสมาคมและอื่น ๆ) . -vt.แบ่งออกเป็นบท,จัดเป็นตอน ๆ, See also: chapteral adj., Syn. part
circuit(เซอ'คิท) {circuited,circuiting,circuits} n. วงจร,วงจรไฟฟ้า,การเคลื่อนรอบ,ผู้เดินทางรอบ,เส้นทางครบรอบ,กลุ่มโรงภาพยนตร์ (ไนต์คลับหรืออื่น ๆ) ที่มีเจ้าของหรือผู้จัดการคนเดียวกัน,สมาคม,สมาคมกีฬา vt.,vi. เดินรอบ,เคลื่อนที่รอบ,โคจรรอบ, See also: circuita
college(คอล'ลิจฺ) n. วิทยาลัย,สมาคมหรือบริษัท
collegiate(คะลี'จิเอท) adj. (เกี่ยวกับ) วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย,สมาชิกในสมาคมหรือบริษัท, Syn. collegial
company(คัม'พะนี) n. หมู่เพื่อนฝูง,วงสมาคม,การสังคม,การคบค้า,บริษัท,คณะ,หมู่,แขก,กองร้อย, Syn. association,body
conference(คอน'เฟอเรินซฺ) n. การประชุม,สมาคมทีมกีฬา,การชุมนุมกันของกลุ่มนักกีฬา หรือคณะสงฆ์หรืออื่น ๆ, Syn. parley,colloquy
confraternity(คอนฟระเทอ'นิที) n. หมู่,คณะ,ชมรม,สมาคม., See also: confraternal adj. ดูconfraternity
confrere(คอน'แฟรฺ) n. สมาชิกชมรม (หมู่คณะ,สมาคม), Syn. colleague
consort(คอน'ซอร์ทฺ) {consorted,consorting,consorts} n. สามีหรือภรรยา,คู่สมรส,กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง,เพื่อน,คู่หู,การสอดคล้องกัน,การตกลง vt. คบค้า,ตกลง,เป็นเพื่อน,สอดคล้อง. vt. ร่วม,คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
consortium(คันซอร์'เชียม) n. กลุ่มสถาบันการเงิน,สมาคมนายธนาคาร,สมาคม,ห้างหุ้นส่วน,สหภาพหรืออื่น ๆ, See also: consortial adj. ดูconsortium -pl. consortia -Conf. consortia
conversation(คอนเวอเซ'เชิน) n. การสนทนา การคุยกัน,การคบค้าสมาคม,ความสามารถในการสังคมกับคนอื่น,ลักษณะการครองชีพ, Syn. talk
corporate(คอร์'เพอริท) adj. เกี่ยวกับหมู่คณะ/สมาคม นิติบุคคล/บริษัทหรืออื่น ๆ ,ซึ่งรวมกันเป็นหมู่,ทั้งหมู่,ทั้งคณะ, Syn. collective
corporation(คอร์พะเร'เชิน) n. บริษัท,หมู่,คณะ,สมาคม,นิติบุคคล,สโมสร,วิสหกิจ,เทศบาล
craft(คราฟทฺ) {crafted,crafting,crafts} n. ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ฝีมือทางช่าง,การช่าง,อาชีพ,เล่ห์เหลี่ยม,สมาคมวิชาชีพ,เรือ,ยาน,ยานอวกาศ. vt. ประดิษฐ์ด้วยฝีมือ, Syn. art,skill,ability
fellow(เฟล'โล) n. คนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย,เพื่อน,เพื่อนร่วมงาน,บุคคล,มนุษย์,เจ้าหมอ,คนชั้นเดียวกัน,สิ่งประกอบเป็นคู่,ของคู่กัน,นักศึกษาบัญฑิตวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษา,สมาชิกของสมาคมวิชาการ,ผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย vt. ทำให้เท่าเทียมกับ,เท่าเทียมกับ. adj. เกี่ยวกับช
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
fraternity(ฟระเทอ'นิที) n. องค์การหรือสมาคมเชื่อมความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง,บุคคลในกลุ่มอาชีพเดียวกัน,ความเป็นพี่เป็นน้อง
friend(เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน, See also: friendless adj. friendlessness n. -S...
gildhall(กิลดฺ'ฮอล) n. ศาลากลาง,ห้องสมาคม, Syn. town hall,assembly hall
guild(กิลดฺ) n. สมาคม,สมาคมอาชีพ,องค์การ,องค์การอาชีพ,สหภาพ,ประเภท,กลุ่ม
guild socialismn. ระบบสังคมที่นิยมสมาคมอาชีพ, See also: guild socialist n.
guildhall(กิลดฺ'ฮอล) n. ศาลากลาง,ห้องสมาคม, Syn. town hall,assembly hall
guildship(กิลดฺ'?ิพ) n. สมาคมอาชีพ,สมาคม,สมาชิกภาพของสมาคมอาชีพ -S guild
English-Thai: Nontri Dictionary
association(n) สมาคม,บริษัท,สหภาพ,การพบปะสังสรรค์
companionable(adj) น่าคบหา,น่าสมาคม
company(n) บริษัท,ห้างร้าน,การสังคม,วงสมาคม,การคบค้า,หมู่คณะ
consortium(n) สมาคม,สหภาพ,ห้างหุ้นส่วน,สมาคมนายธนาคาร
contact(n) การติดต่อ,การพบปะ,การคบหาสมาคม,การสัมผัส
corporation(n) บริษัท,บรรษัท,คณะ,สโมสร,สมาคม,นิติบุคคล,เทศบาล
fellowship(n) มิตรภาพ,ความสัมพันธ์,การคบหาสมาคม,ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
gild(n) คณะชน,สมาคม
guild(n) สมาคมอาชีพ,สมาคม,สหภาพ,กลุ่ม,องค์การ
league(n) สมาคม,สันนิบาต,สหพันธ์,คณะ,พันธมิตร,ความยาวสามไมล์
matriculate(vi,vt) รับเข้าเป็นนักศึกษา,รับเข้าสมาคม
sisterhood(n) คณะนางชี,ความเป็นพี่สาวหรือน้องสาว,สมาคมสตรี
smug(adj) ใจแคบ,พอใจในตัวเอง,ไม่คบหาสมาคม
sociability(n) การเข้าสังคม,การสมาคม,ความรู้จักมักคุ้น,ความเป็นกันเอง
sociable(adj) ซึ่งรู้จักมักคุ้น,ชอบสมาคม,เป็นกันเอง
social(adj) ชอบสมาคม,ในวงสังคม,เป็นกันเอง,ฉันมิตร
society(n) การสมาคม,สังคม,วงสังคม,การชุมนุม
sorority(n) สมาคมสตรี
syndicate(n) องค์การ,คณะกรรมการ,สมาคม,กงสี,การรวมตัวของห้างร้าน
synod(n) สภาสงฆ์,สังฆสภา,เถรสมาคม
union(n) การรวมกัน,ความปรองดองกัน,สมาคม,สหภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
benevolent societyสมาคมการกุศล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
friendly societyสมาคมสงเคราะห์สมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gild; guildสมาคมช่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guildสมาคมอาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (พีซีเอ็มซีไอเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
philanthropic associationสมาคมการกุศล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ASA (American Standards Association)เอเอสเอ (สมาคมมาตรฐานอเมริกา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
SAE (Society of Automotive Engineers)เอสเออี (สมาคมวิศวกรยานยนต์) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guild socialismสังคมนิยมแบบสมาคมอาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)พีซีเอ็มซีไอเอ (สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Associationสมาคม [เศรษฐศาสตร์]
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Personal Computer Memory Card International Association สมาคมที่บริษัทผู้ผลิตและผู้ขายคอมพิวเตอร์จัดขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐาน [คอมพิวเตอร์]
Professional associationsสมาคมวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Alcoholics Anonymousเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, สมาคมผู้เลิกดื่ม, สมาคมอดเหล้า [การแพทย์]
Caldecott medalรางวัลเหรียญคัลดีคอตรางวัลเหรียญคัลดีคอต (Caldecott medal) เป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่ผู้วาดภาพประกอบหนังสือภาพสำหรับเด็ก สำหรับหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ดีเด่นที่สุดที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมา โดยมอบรางวัลนี้ให้เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1938 เป็นต้นมา จากสมาคมเพื่อบริการห้องสมุดแก่เด็ก (Association for Library Service to Children) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) รางวัลนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 คือ แรนดอล์ฟ คัลดีคอต (Randolph Caldecott) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนามDirectory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Etiquetteมารยาทและการสมาคม [TU Subject Heading]
Learned institutions and societiesบัณฑิตยสถานและสมาคมทางวิชาการ [TU Subject Heading]
PC Card เครื่องหมายการค้าของสมาคม Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) [คอมพิวเตอร์]
Transactionsรายงานของสมาคมหรือสถาบันทางวิชาการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Federation of Thai Capital Market Organizationsสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2547 โดยความร่วมมือของ 6 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยภายใต้เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ เสริมสร้าง พัฒนาตลาดทุนให้มีเสถียรภาพ มั่นคง ผลักดันบรรษัทภิบาล [ตลาดทุน]
Over the counter marketตลาดรองตราสารทุนตลาดซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ เช่น การซื้อขายนอกตลาดโดยปกติจะมีขนาดหรือปริมาณการค้าจำนวนน้อยกว่า มีสภาพคล่องน้อยกว่า และมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนน้อยกว่าตลาดที่เป็นทางการ ในสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดทำระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับการซื้อขายนอกตลาดขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติกันเอง โดยสมาคมผู้ค้าหลักทรัพย์แห่งชาติ (The National Association of Securities Dealer : NASD) สำหรับประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งตลาดรองตราสารทุนเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2537 โดยมุ่งเน้นนักลงทุนที่เป็นสถาบันเข้ามาลงทุนในตลาดนี้ [ตลาดทุน]
Proceedingsเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุมProceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม
T.A.B Telephonyการบริการหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซีผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ, การบริการหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซีผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผู้ฟังสามารถฟังการอ่านหนังสือเสียงโดยการโทรไปที่โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๒๐๓-๙๑๐๐ ระบบจะจัดให้ผู้ฟังสามารถเลือกฟังหนังสือใดๆ ในระบบ [Assistive Technology]
Valuerผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนิติบุคคลที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ที่จะทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนต้องเป็นผู้ประเมินราคาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่จะใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ สาธารณะ จะต้องจัดทำตามแนวทางที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยกำหนดและต้องมีอายุไม่เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ปรากฏในรายงาน [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fraternity (n.) สมาคม Syn. association, club, fellowship
guild (n.) สมาคม Syn. society, organization, association
lodge (n.) สมาคม See also: สโมสร, สถานที่ประชุม Syn. club, association, society
syndicate (n.) สมาคม See also: องค์การ, การรวมกลุ่มเป็นสมาคม Syn. company, organization, association, union
mingle with (phrv.) สมาคมกับ See also: สังสรรค์กับ, ข้าร่วมกลุ่มกับ Syn. mix with
fraternity (n.) สมาคมของนักศึกษาชายในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
tong (n.) สมาคมลับของชาวจีน (มักทำในเรื่องผิดกฎหมาย)
academy (n.) สมาคมส่งเสริมความรู้หรือวัฒนธรรม
Samaritans (n.) สมาคมสะมาริตัน (องค์กรของประเทศอังกฤษ)
artfulness statesmanship (n.) ความเชี่ยวชาญในการคบค้าสมาคม See also: ทักษะในการเจรจาต่อรอง Syn. tact Ops. tactlessness, crudeness
be friendly (vi.) คบหาสมาคม See also: พบปะผู้คน Syn. fraternize
Buddhist association (n.) พุทธสมาคม
chapter (n.) สาขา (ขององค์กร สโมสรหรือสมาคม) Syn. branch
clique (n.) กลุ่มคนที่สมาคมเฉพาะพวกของตน Syn. coterie, set, clan
diplomacy (n.) ความเชี่ยวชาญในการคบค้าสมาคม See also: ทักษะในการเจรจาต่อรอง Syn. tact, artfulness statesmanship Ops. tactlessness, crudeness
freemason (n.) คนที่เป็นสมาชิกของสมาคมลับ Freemasonary
joiner (n.) ผู้ที่เป็นสมาชิกของหลายองค์กรหรือสมาคมเพื่อผลทางสังคม
Odd Fellow (n.) สมาชิกของสมาคมการกุศลอังกฤษก่อตั้งขึ้นเมื่อศตวรรษ18
Quaker (n.) สมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
Quakerish (adj.) ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมเคร่งศาสนาชื่อ Society of Friends ในอังกฤษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a carnival atmosphere at Cape Canaveral as the International Machine Consortium hosts as much a media event as a systems test.มีบรรยากาศงานรื่นเริงที่ เคปคาแนเวอเอล เป็น เป็นเครื่อง สมาคม นานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นอย่างมาก เหตุการณ์สื่อการทดสอบระบบ
Amid a flurry of accusations and counter-accusations by the nations representing the Machine Consortium the President has ordered a special inquiry.ท่ามกลางความวุ่นวายของข้อกล่าว หาและข้อกล่าวหาเคาน์เตอร์ โดยประเทศที่เป็นตัว แทนของเครื่อง สมาคม ประธานได้มีคำสั่งพิเศษสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Steve Newlin of the American Vampire League has called the attacks "a vicious act of terrorism"สตีฟ นิวลีนจาก สมาคม อเมริกันแวมไพร์ เรียกการโจมตีนี่ว่า " การก่อการร้ายที่เลวทราม "
Thea, whatever's going on with you, the League, they'll know what to do.เธียร์ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเธอ สมาคม พวกเขารู้ว่าจะต้องทำยังไง
Why did the chamr of commerce call?สมาคมการค้าโทรหาคุณเรื่องอะไร
I was asked. The alumni has a former homecoming queen present the crown.สมาคมขอให้ฉัน เป็นคนมอบมงกุฏ
This ticket was given to me by the P.T.A. One ticket.สมาคมครูและผู้ปกครองให้ตั๋วฉันมาใบเดียว
JingWu society has 3 thingsสมาคมจิ้งหวู่มีอยู่ 3 สิ่ง
The Starling City Firemen's Relief Association can't thank you enough.สมาคมช่วยเหลือนักดับเพลิงของสตาร์ลิ่งซิตี้ ไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงดี
Plumbers' Union requires 'em whenever members finish a job.สมาคมช่างประปาต้องใช้มันทุกครั้ง หลังจากสมาชิกเสร็จงานน่ะ
Constance wants their students to get into the best colleges.สมาคมต้องการให้นักเรียนได้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆ
All student organisations disbandedสมาคมต่างๆของนักเรียนถูกห้าม
The Association of Veterans of French Indochina was founded to defend fighting men's interests and honor the memory of our dead.สมาคมทหารผ่านศึกแห่งอินโดจีนของฝรั่งเศส ก่อตั้งขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนักสู้ และรำลึกถึงผู้เสียชีวิต
The Thule Society. Right. They were Nazis.สมาคมทูลล์ ใช่แล้ว มันเป็นนาซี
The League of Assassins are called that for a reason.สมาคมนักฆ่าถูกเรียกแบบนั้นเพราะเหตุผล
The National Storm Chasers Association, Harold?สมาคมนักล่าพายุเเห่งชาติงั้นเหรอ เเฮโรลด์ ?
How about the little scientists association?สมาคมนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย เป็นไง?
The Volks American Society...สมาคมประชาชนชาวอเมริกัน...
The historical society was my mom's baby.สมาคมประวัติศาสตร์ เป็นโครงการของแม่ฉัน
The PTA was a lot of help.สมาคมผู้ปกครอง ช่วยเราเยอะ
Diggle: Wait. Wait.สมาคมผู้ลอบสังหารเหรอ?
Simply a consortium of savvy businesspersons who perfected the art of profiting off other people's fear.สมาคมพื้นๆ ที่เข้าใจนักธุรกิจ คนที่มีศิลปะในการหากำไร จากความกลัวของคน
The Starling City Cancer Society.สมาคมมะเร็ง เมืองสตาร์ลิ่ง
The cream of Philadelphia society is going to be here.สมาคมระดับสูงของฟิลาเดลเฟีย จะไปกันที่นั่น
Clandestine meetings, secret pacts, murder.สมาคมลับ สัญญาลับ ฆาตกรรม
Hey, where's the Haven hunt club?สมาคมล่าสัตว์ฮาเวนอยู่ไหนคะ
My sorority used these during rush to let pledges know they were accepted.สมาคมหญิงในมหาลัยฉันจะใช้มัน เวลามีสามิกใหม่ได้รับการยอมรับ
Naturist community.สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติ
The Historical Society never rests.สมาคมอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ไม่เคยหยุดพัก
The Guild of Harness Polishers.สมาคมอาชีพช่างขัดบังเหียนม้า
Did the homeowners' association approve everything in your yard?สมาคมเจ้าของบ้านอนุมัติทุกอย่างในสนามบ้านคุณรึยัง
AA gives me the jeebs.สมาคมเลิกเหล้าทำให้ฉันขนลุก
Medical Examiners Association's paying me a visit.สมาคมแพทย์ชันสูตร จะมาตรวจเยี่ยมน่ะ
Desperate Housewivesสมาคมแม่บ้าน หัวใจเปลี่ยว
Previously on... I really don't want you to go.สมาคมแม่บ้าน หัวใจเปลี่ยว ฉันไม่อยากให้คุณไปจริงๆนะ
Orson's blackmailing me to stay with him.สมาคมแม่บ้าน หัวใจเปลี่ยว ออร์สันแบล๊คเมล์ฉันเพื่อให้ฉันอยู่ต่อกับเขา
They're letting you go.สมาคมให้เธอออกอยู่แล้ว
The League, the Undertaking,สมาคมได้ดำเนินการไปแล้ว
Yes. And might there exist a guild of witches?รู้ค่ะ.สมาคมแม่มด อาจจะยังมีอยู่?
Do you suppose we could get him a medal... from the Royal Geographical Society?คุณคิดว่าเราจะได้รับเหรียญเขา ... จากสมาคมภูมิศาสตร์รอยัล?

สมาคม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
協会[きょうかい, kyoukai] Thai: สมาคม English: association
団体[だんたい, dantai] Thai: สมาคม English: association

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สมาคม
Back to top