ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coterie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coterie*, -coterie-

coterie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coterie (n.) กลุ่มคนเล็กๆ ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
coterie(โค'ทะรี) n. วง,วงการ,กลุ่มบุคคล,คณะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then come and meet his spectacular coterie.แล้วมาพบกับ คนที่น่าประทับใจ

coterie ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P)

coterie ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พวก[n.] (phūak) EN: group ; faction ; party ; band ; company ; gang ; followers ; coterie FR: groupe [m] ; association [f] ; clique [f] ; compagnie [f] ; faction [f] ; fidèles [mpl]
วง[n.] (wong) EN: band ; group ; party ; circle ; sphere ; realm ; quarters ; coterie FR: groupe [m] ; cercle [m] ; milieu [m] ; sphère [f] (fig.) ; secteur [m]
วงการ[n.] (wongkān) EN: circle ; field ; quarter ; sphere ; coterie ; society ; community FR: cercle [m] ; milieu [m] ; domaine [m] ; sphère [f] (fig.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coterie
Back to top