ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สนใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สนใจ*, -สนใจ-

สนใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สนใจ (v.) attend See also: pay attention, give heed Syn. ตั้งใจ, เอาใจจดจ่อ
สนใจ (v.) care for See also: pay attention to, mind, take the heart Syn. พอใจ, ใส่ใจ
สนใจ (v.) take an interest See also: pay attention to, grow or express concern
สนใจ (v.) care See also: be concerned, be interested, be worried Syn. เอาใจใส่, ห่วงใย, ใส่ใจ Ops. ละเลย, ปล่อยปละละเลย
สนใจ (v.) engross See also: occupy, absorb, engage Syn. ใส่ใจ, ขะมักเขม้น, ตั้งใจ Ops. ละเลย, ปล่อยปละละเลย, ไม่สนใจ, ไม่ใส่ใจ
สนใจ (v.) concentrate See also: pay attention, focus Syn. ฝักใฝ่, ใส่ใจ Ops. ละเลย, เมินเฉย, ไม่สนใจ
สนใจ (v.) concentrate on See also: pay attention to, be interested in Syn. ใฝ่ใจ, เอาใจใส่, ผูกพัน
สนใจ (v.) pay attention to See also: keen on, be fond of, take an interest in Syn. ใจจดใจจ่อ, จดจ่อ, ตั้งใจ, มุ่งมั่น
สนใจ (v.) care for See also: pay attention to, take an interest in Syn. เอาใจใส่
สนใจ (v.) care See also: pay attention to, be concerned with Syn. อินัง, เอาใจใส่, ดูแล, เหลียวแล
สนใจ (v.) care See also: pay attention to, be concerned with Syn. อินังขังขอบ, เอาใจใส่, เหลียวแล
สนใจ (v.) pay attention See also: concentrate one´s attention Syn. ตั้งใจ, ใส่ใจ, มุ่งมั่น, ใฝ่ใจ Ops. ละเลย, เฉยเมย
สนใจ (v.) provoke See also: harass, persecute, trouble, irritate, annoy or tease, torment, hound Syn. ยั่ว, แยแส, แหย่
สนใจไยดี (v.) care for See also: pay attention to, take an interest in Syn. สนใจ, เอาใจใส่
English-Thai: HOPE Dictionary
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
advert(แอดเวอท') vi. ให้ความเห็น, หันความสนใจ, กล่าวถึง, พูดถึง, Syn. heed, refer)
advertent(แอดเวอ' เทินทฺ) adj. สนใจ,เอาใจใส่. -advertence, advertency n., Syn. heedful)
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
ahem(อะเฮม') interj. อือฮื้อ (แสดงความสงสัย,ความสนใจและอื่น) (an utterance)
air minded(แอร์' ไมดิด) adj. ซึ่งสนใจการบิน, ซึ่งสนใจการใช้เครื่องบินมากขึ้น -air mindedness n.
alive(อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง, Syn. living, existing ###A. dead)
almanac(ออล' มะแนค) n. ปฏิทินประจำปีชนิดพิสดารที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ระบุไว้ด้วยรวมทั้งสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ, ปฎิทินประจำปี, ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำปี, Syn. calendar
aloof(อะลูฟ') adj.,adv. ห่าง, ห่างเหิน, ต่างหาก, ออกห่าง, โดดเดี่ยว, เย็นชา,ไม่สนใจ. -aloofness n., Syn. forbidding, distant, cool)
apathetic(แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์,สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., Syn. unfeeling,indifferent ###A. concerned, caring, moving)
apathy(แอพ'พะธี) n. การไร้อารมณ์,ความไม่สนใจ,ความไม่ เป็นห่วง, Syn. unconcern)
apolitical(เอพะลิท'ทิคัล) adj. ไม่ใช่การเมือง, ไม่มีความสำคัญทางการเมือง, ไม่สนใจการเมือง
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing ###A. repulsive)
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration,utility, request
arid(แอร์'ริด) adj. ไม่มีความชื้น,แห้งมาก, แล้ง,ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ,จืดชืด. -aridity, aridness n., Syn. waterless, parched,dull-A. moist,humid,lively,exciting)
arresting(อะเรส'ทิง) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งจับกุม, Syn. striking,notable ###A. dull
arrestive(อะเรส'ทิฟว) adj.มักจับกุม, ดึงดูดความสนใจ (tending to arrest)
attend(อะเทนดฺ') vt.,vi. อยู่กับ,ไป,ไปกับ,รับใช้,ดูแล,เชื่อฟัง,คาดหมาย,ให้ความสนใจ,ตาม.
attention(อะเทน'เชิน) n. การเอาใจใส่,ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดูแล,การพิจารณา,คำสั่งให้ยืนตรง (แถวทหาร) ,การมีคำสั่งดังกล่าว
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ,สนใจ, ระมัดระวัง,เป็นห่วง,มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful)
attract(อะแทรคทฺ') vt.,vi. ดึงดูด,จูงใจ,กระ-ตุ้นความสนใจ,มีเสน่ห์,ล่อใจ. -attractable adj.
attraction(แอทแทรค'เชิน) n. การดึงดูดความสนใจ,เสน่ห์,แรงดึงดูด,สิ่งหรือบุคคลที่ดึงดูดความสนใจ, Syn. affinity,charm, enticement ###A. repulsion, rejection)
attractive(อะแทรค'ทิฟว) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ,มีเสน่ห์,มีแรงดึงดูด. -attractiveness n., Syn. appealing,inviting, enticement
avocation(แอฟวะเค' เชิน) n. งานอดิเรก,งานประจำ,อาชีพ, งาน,การเบนความสนใจ
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
bent(เบนทฺ) adj. งอ,โค้ง,ตกลงใจ,ตั้งใจแล้ว n. ทิศทาง,ความสนใจ,การเบี่ยงเบน,ความโค้ง, Syn. tendency
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
by-passn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypass {by-passedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypasses}n. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
callous(แคล'ลัส) adj. แข็ง,ด้าน,ไม่รู้สึก,ไม่สนใจ,เมินเฉย,ตายด้าน,ไม่เห็นอกเห็นใจ
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
capture(แคพ'เชอะ) n. การจับได้,การยืดได้,สิ่งที่ถูกยึด,คนที่ถูกจับ,เชลย vt. จับได้,ยืดได้,เข้ายึดได้,ตีได้,ทำให้สนใจ,ทำให้หลงไหล, See also: capturer n. ดูcapture, Syn. take เก็บภาพจับภาพ (ข้อมูล) หมายถึง การสั่งเก็บภาพที่แสดงอยู่บนจอภาพทั้งหมด หรือ เฉพาะบางส่วนเอาไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช ใช้วิธีกดแป้น (Command) + Shift + 3 ภาพที่เกิดจะถูกนำไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลชื่อ Picture 1, Picture 2.... เรียงไปตามลำดับ ส่วนพีซี ใช้วิธีกดแป้น Print Screen ภาพที่อยู่บนจอจะถูกนำไปเก็บไว้ในคลิปบอร์ด (clipboard) เราอาจสั่งเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้โดยกำหนดชื่อให้เป็น ภาพ ๆ ไป แฟ้มเหล่านี้จะเรียกมาดูได้ในหลายโปรแกรม เป็นต้นว่า PageMaker, Microsoft Word อย่างไรก็ตาม หากจะเลือกเก็บเฉพาะบางส่วนของภาพที่ปรากฏบนจอ จะต้องใช้โปรแกรมพิเศษ
English-Thai: Nontri Dictionary
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
advert(vi) เหไป,ให้ความสนใจ,พูดถึง,เบน
advertent(adj) เอาใจใส่,สนใจ
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
attend(vi) เอาใจใส่,ตั้งใจ,สนใจ,พร้อม,ดูแล,รับใช้
attendance(n) การอยู่,การไปร่วม,การดูแลรักษา,ความสนใจ
attention(n) ความสนใจ,การเอาใจใส่,การดูแล
attentive(adj) สนใจ,เอาใจใส่,เป็นห่วง
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง
blank(adj) ว่าง,ว่างเปล่า,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ
commonplace(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำๆ ซากๆ
consider(vt) คิด,คำนึงถึง,นึกถึง,พิจารณา,สนใจ
disinterested(adj) ไม่สนใจ,ไม่นำพา,เมินเฉย,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่แยแส,ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี
disregard(vt) ไม่สนใจ,ไม่คำนึงถึง,มองข้าม
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
fasten(vt) ผูก,ตรึง,ทำให้แน่น,รัด,มัด,ยึด,กลัด,ให้ความสนใจ
fluster(vt) ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้สับสนใจ,ทำให้งงงวย,ทำให้สลึมสลือ
focus(n) จุดโฟกัส,จุดรวมแสง,จุดศูนย์รวม,จุดสนใจ
forget(vi,vt) ลืม,หลงลืม,เผลอ,เผอเรอ,ไม่สนใจ
forgetful(adj) หลงลืม,ขี้ลืม,เผอเรอ,ไม่สนใจ,สะเพร่า
harken(vi) ฟัง,สนใจ
heed(vt) สนใจ,เอาใจใส่,ฟัง,ระมัดระวัง,ระวัง
inadvertence(n) ความไม่ตั้งใจ,ความไม่สนใจ,ความเลินเล่อ
inadvertent(adj) ไม่ตั้งใจ,ไม่สนใจ,เลินเล่อ
inattention(n) ความไม่ตั้งใจ,ความไม่สนใจ
inattentive(adj) ไม่ตั้งใจ,ไม่สนใจ
inconsiderate(adj) ไม่นึกถึงผู้อื่น,ไม่เกรงใจ,ไม่สนใจ
indifference(n) ความเฉยเมย,ความไม่สนใจ,ความไม่แยแส
indifferent(adj) เฉยเมย,ไม่แยแส,ไม่สนใจ
insipid(adj) ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ไม่มีชีวิตชีวา
interest(n) ความสนใจ,ดอกเบี้ย,ผลประโยชน์,ความเอาใจใส่,ส่วนได้ส่วนเสีย
interesting(adj) น่าสนใจ,น่าทึ่ง,น่าเอาใจใส่
limelight(n) ไฟฉายตัวละครให้เห็นชัด,เป้าสายตา,จุดสนใจ
maze(n) ความสับสนใจ,ความวกวน
mindful(adj) เอาใจใส่,ระวัง,ตั้งใจ,สนใจ
mindless(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่สนใจ,ไม่ตั้งใจ,ไม่ระวัง,เลินเล่อ
neglect(vt) ละเลย,ทอดทิ้ง,ไม่สนใจ
notice(n) ข้อสังเกต,การเตือน,ข่าวสาร,หมายเหตุ,ความสนใจ
noticeable(adj) น่าสนใจ,น่าดึงดูดใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ignoreเมิน, ไม่สนใจ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annotationบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
Antiquarian bookหนังสือโบราณAntiquarian book หมายถึง หนังสือโบราณ เป็นหนังสือเก่าที่จัดพิมพ์ก่อน ปี ค.ศ. 1800 และรวมถึงหนังสือที่จัดทำในศตวรรษที่ 15 – 18 โดยเฉพาะหนังสือที่ทำขึ้นก่อน ปี ค.ศ. 1455 ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนด้วยลายมือทุกเล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากซึ่งนักสะสมหนังสือโบราณจะให้ความสนใจในการเก็บสะสม เนื่องจากความหายากของหนังสือและยิ่งถ้าหนังสือนั้นยังอยู่ในสภาพทีดีก็ยิ่งมีคุณค่ามากสำหรับการเก็บสะสม ตัวอย่างของหนังสือโบราณ เช่น หนังสือที่เขียนโดย Charles Dickens, Mark Twain เป็นต้น หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ผู้ขายหนังสือโบราณนำมาขาย โดยการประเมินราคาหนังสือ และมักขายโดยวิธีการประมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book jacketใบหุ้มปกแผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ
Distractionข้อต่อเคลื่อนไหวในทิศทางเคลื่อนแยกห่าง,การเบี่ยงเบนความสนใจ [การแพทย์]
Ignoreไม่สนใจ, ไม่รับรู้ [การแพทย์]
Inattentionไม่สนใจ [การแพทย์]
Indifferenceไม่สนใจ, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไร้อารมณ์ [การแพทย์]
probabilityความน่าจะเป็น, อัตราส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่น่าสนใจกับจำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซที่เป็นเซตจำกัดและสมาชิกเหล่านั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Really Simple Syndication( RSS)อาร์เอสเอส, เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เป็นประจำได้แบบอัตโนมัติ โดยผู้ใช้ต้องขอรับบริการ ผู้ใช้ไม่ต้องเข้าไปยังเว็บไซต์ที่สนใจต่างๆ โดยตรง เพื่ออ่านข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงในแต่ละวันด้วยตนเองทีละเว็บไซต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simple bar chartแผนภูมิแท่งเชิงเดียว, แผนภูมิแท่งที่แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลที่สนใจศึกษาเพียงลักษณะเดียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Open accessการเข้าถึงแบบเสรีในช่วงเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ห้องสมุดทั่วโลกโดยเฉพาะห้องสมุดในประเทศกำลังพัฒนา ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีจำกัดในการบอกรับวารสารวิชาการที่มีราคาสูง เนื่องจากแนวโน้มราคาวารสารวิชาการมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะวารสารวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ห้องสมุดในฐานะที่อยู่ต้นทางในการให้บริการแก่ผู้ใช้ จำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีการกำหนดนโยบาย และมาตรการ เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้กระแสวารสารที่เข้าถึงได้แบบเปิด (Open Access) กำลังได้รับความสนใจและมีบทบาทสำคัญมาก จากผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะวิกฤติของวารสารวิชาการนั่นเอง
Pop-up bookหนังสือสามมิติหนังสือสามมิติ (Pop-up book) เป็นหนังสือเด็กประเภทหนึ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่เด็ก กล่าวคือ รูปเล่มนอกจากจะมีภาพ มีตัวหนังสือแล้ว ยังมีสิ่งอื่นที่แปลกไปจากหนังสือธรรมดา กล่าวคือ ภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ จะโผล่ออกมาจากพื้นของกระดาษได้ เมื่อหนังสือถูกเปิดขึ้นและภาพจะถูกพับเก็บลงไป เมื่อปิดหนังสือลง ลักษณะเด่นของหนังสือประเภทนี้อยู่ที่ความน่าตื่นเต้น การมีกลไกที่ซับซ้อนสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ ซึ่งหนังสือประเภทนี้มักจะเป็นหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆ ที่ผู้จัดทำมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องความสนใจให้เด็กอยากมาเปิดหนังสืออ่าน มักจะเป็นหนังสือที่มีราคาแพงกว่าหนังสือภาพของเด็กทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Site-directed mutagenesisการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่วิศวกรรมโปรตีนเป็นการศึกษาโปรตีนที่สนใจโดยการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่ตำแหน่งที่ต้องการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป เพื่อศึกษาหน้าที่และความสำคัญของกรดอะมิโน ดังนั้นการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่จึงมีความสำคัญต่องานวิศวกรรมโปรตีน โดยเริ่มจากดีเอ็นเอสายเดี่ยวซึ่งเป็นดีเอ็นเอต้นแบบ แล้วสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอต้นแบบโดยใช้ primer ที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ผลก็คือจะได้ดีเอ็นเอที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้เมื่อมีการแปลรหัสของดีเอ็นเอจะได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในตำแหน่งที่ต้องการ และเมื่อนำโปรตีนกลายพันธุ์ไปศึกษาหน้าที่จะทำให้รู้ว่ากรดอะมิโนในตำแหน่งนั้นมีความสำคัญต่อหน้าที่ของโปรตีนอย่างไร
Unnumbered pageหน้ากระดาษที่ไม่มีเลขหน้าหน้ากระดาษของสิ่งพิมพ์ ต้นฉบับตัวเขียนหรือหน้ากระดาษที่ว่างเปล่าที่ไม่มีเลขหน้า จะไม่นับรวมอยู่ในการเรียงลำดับเลขหน้า ในการทำบัตรรายการของห้องสมุด จะไม่ให้ความสนใจกับลำดับของหน้าที่ไม่มีเลขหน้า และจะปัดทิ้งไปถ้าไม่ได้เป็นส่วนที่สำคัญของสิ่งพิมพ์หรือให้อ้างไว้ในหมายเหตุ (Note) แต่ถ้าต้องการสืบค้นจำนวนหน้าที่ไม่มีเลขหน้าให้แน่ใจ ให้นับจำนวนหน้าดังกล่าวและอธิบายไว้ในส่วนของลักษณะรูปร่าง (Physical description) เพื่อบันทึกในรายการบรรณานุกรมโดยใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ (ตัวอย่างเช่น [65] หน้า) ถ้าจำนวนหน้ายังไม่มีการสืบค้นให้แน่ใจให้ประมาณจำนวนหน้าดังกล่าวโดยใช้เลขอารบิคและเขียนว่า ca. นำหน้าโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บ (ตัวอย่างเช่น ca. 250 หน้า) ลำดับหน้าที่ไม่มีเลขหน้านี้จะไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหน้าโฆษณา หน้าที่ว่างเปล่า ฯลฯ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
advertent (adj.) สนใจ See also: ที่ให้ความสนใจ
bury in (phrv.) สนใจ
give to (phrv.) สนใจ See also: สังเกตเห็น Syn. pay to, take of
go in for (phrv.) สนใจ Syn. take up
look after (phrv.) สนใจ
make a pass at (idm.) สนใจ See also: ชอบ
pay (vt.) สนใจ See also: เอาใจใส่
pay attention to (phrv.) สนใจ See also: เอาใจใส่ Syn. attend to
pay heed to (idm.) สนใจ See also: ให้ความสนใจกับ Syn. give to, take of
play up (phrv.) สนใจ See also: เอาใจใส่ Syn. play down
take of (phrv.) สนใจ See also: สังเกตเห็น Syn. pay to
take of (idm.) สนใจ See also: ให้ความสนใจกับ Syn. give to
be interested in (vt.) สนใจติดตาม (เรื่อง, ข่าวสาร) Syn. keep abreast of
follow (vt.) สนใจติดตาม (เรื่อง, ข่าวสาร) Syn. be interested in, keep abreast of
cool down (phrv.) สนใจน้อยลง See also: ดึงดูดน้อยลง
cool off (phrv.) สนใจน้อยลง See also: ดึงดูดน้อยลง Syn. cool off
buck up (phrv.) สนใจปรับปรุง (คำไม่เป็นทางการ)
make a fuss of (idm.) สนใจมาก See also: พุ่งความสนใจไปที่ (บางสิ่ง) อย่างมาก Syn. make about, make over
make about (idm.) สนใจมาก See also: พุ่งความสนใจไปที่ (บางสิ่ง) อย่างมาก Syn. make over
well up for it (sl.) สนใจมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've never had an interest in politicsฉันไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองเลย
So you shared interest with him?ดังนั้นคุณมีความสนใจร่วมกันกับเขาหรือ
I'm not interestedฉันไม่สนใจหรอก
You're only interested in romanceคุณสนใจแต่เพียง(หนัง)โรมานซ์
Can I have your attention, please?กรุณาสนใจฉันหน่อยได้ไหม
I found out some interesting informationฉันค้นพบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจ
I don't usually care about name brandฉันไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับยี่ห้อสินค้า
We share a common interestพวกเรามีความสนใจทั่วไปร่วมกัน
I wasn't interested in making a lot of moneyฉันไม่ได้สนใจในการหาเงินจำนวนมาก
Sounds interestingฟังดูน่าสนใจนะ พวกเราไปกับคุณด้วยได้ไหม?
I don't care about my nameฉันไม่สนใจเกี่ยวกับชื่อเสียงของตนเอง
What would be the most interesting place?ที่ไหนที่เป็นที่ที่น่าสนใจมากที่สุด?
I don't care what they say about youฉันไม่สนใจหรอกว่าพวกเขาพูดถึงคุณอะไรบ้าง
I have a really interesting storyฉันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆ
Have you lost interest in your friends?คุณไม่สนใจเพื่อนๆ คุณแล้วหรือไง?
What an interesting story!เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนั้น
Now, I am focused on pursuing my new goalsตอนนี้ฉันมุ่งความสนใจไปยังการไล่ตามเป้าหมายใหม่ของฉัน
He's a really interesting guyเขาเป็นหนุ่มที่น่าสนใจจริงๆ
He paid no attention to my adviceเขาไม่สนใจคำแนะนำของฉัน
He doesn't care about meเขาไม่ได้สนใจฉัน
I don't care whether it rains or notฉันไม่สนใจว่าฝนจะตกหรือไม่
I didn't care no more about himฉันไม่ได้สนใจเขาอีกต่อไปแล้ว
He turned his attention to his bookเขาหันความสนใจกลับมาที่หนังสือของเขา
What an interesting story!เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนี้
I really don't careฉันไม่สนใจจริงๆ
I paid no attention to her at allฉันไม่ได้ให้ความสนใจกับเธอเลยแม้แต่น้อย
It's interesting in its own wayมันน่าสนใจในแบบของมัน
I don't care about anyoneฉันไม่สนใจใครทั้งสิ้น
I don't care who's responsible!ฉันไม่สนใจว่าใครรับผิดชอบ
You don't care whether he lives or die, do you?คุณไม่สนใจไม่ว่าเขาจะอยู่หรือตายไม่ใช่หรือ?
We need to focus on this timelineเราจำเป็นต้องเพ่งความสนใจไปที่กำหนดเวลานี้
I wonder if he even caredฉันสงสัยว่าเขาเคยแม้แต่จะสนใจใยดีฉันไหม
You pose an interesting propositionคุณให้ข้อเสนอที่น่าสนใจ
I will send you a copy in case you care to read itฉันจะส่งสำเนาให้กับคุณในกรณีที่คุณสนใจที่จะอ่านมัน
He cares too much what everyone thinksเขาสนใจกับสิ่งที่คนอื่นคิดมากเกินไป
He has to focus in his studiesเขาจะต้องให้ความสนใจกับการเรียนของเขา
Who cares about the details?ใครที่จะสนใจเกี่ยวกับรายละเอียด
Sorry I wasn't paying attentionขอโทษด้วยที่ฉันไม่ได้สนใจฟัง
He concentrated too little in classเขาสนใจในการเรียนน้อยมาก
I haven't cared about anyone for so longฉันไม่ได้สนใจใครมานานมากแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If it has to taste like this I don't care if my electrolytes are balanced or not.หากมีจะได้ลิ้มรสเช่นนี้ฉันไม่ สนใจ ถ้าอิเล็กของฉันมีความสมดุล หรือไม่
If Al Gore really cared about the environment, he'd live out of Dumpsters.ข้อเท็จจริงน่ะ ถ้า อัล กอร์ สนใจ ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมจริงๆ เขาคงไปอาศัยใกล้ๆ กระบะทิ้งขยะแล้ว
I've noticed their king takes the greatest care with all women who carry a child.ข้าเห็นกษัตริย์ ไฮเปอร์เรียน สนใจ พวกผู้หญิงที่มีเด็ก
I just want to get them to care and try hard, you know?ฉันแค่อยากให้พวกเค้า สนใจ และพยายามให้มากขึ้น, คุณก็รู้?
The white house just received credible intelligenceสนใจกันหน่อย ทางทำเนียบขาว เพิ่งได้รับข้อมูล ที่น่าเชื่อได้ว่า
It was for a report.สนใจกับประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆ
Following the troop movements, are you?สนใจการเคลื่อนไหวกองทัพ ใช่ไหม?
100% only caring about music and rhythm.สนใจก็แต่ดนตรี และจังหวะ เต็ม 100% เลย
Νeed a liff?สนใจขึ้นลิฟท์ (เฮลิคอปเตอร์) มั้ย
Care to, uh... share exactly how it is you two are in business together?สนใจจะ อืม.. แบ่งปันเรื่องที่คุณสองคนทำงานร่วมกันได้ยังไงไหม
Interested in selling some stuff online?สนใจจะขายอะไรบ้างมั้ยล่ะ?
Why don't you work here?สนใจจะทำงานที่นี่มั๊ย
Care to donate a dollar to St. Matthew's kids?สนใจจะบริจาค1ดอลล่าร์ให้กับมูลนิธิเซนท์แมธธิวมั้ยคะ
You mind telling us what you mean?สนใจจะบอกพวกเราไหม ว่าหมายความว่าไง
Care to brush up on your history, Finch?สนใจจะปัดฝุ่น วิชาประวัติศาสตร์ไหม ฟินช์?
Care to wager again?สนใจจะพนันอีกสักตั้งไหม?
Interested in babysitting.สนใจจะมาเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
I'd like to do some business with you. Please sit.สนใจจะร่วมธุรกิจกับคุณ
Would you care for one of our new cakes?สนใจจะลองขนมใหม่ของเรา สักชิ้นไหมคะ
Care to explain?สนใจจะอธิบายให้ฟังไหม ?
Do you fancy taking another stab at dinner?สนใจจะออกไปหาอะไรกินที่อื่นกันมั้ย
How do you like your bath? Warm, hot or boil-a-Iobster?สนใจจะอาบน้ำอุ่นๆหรือร้อนจัดชนิดไข่สุกดีจ๊ะ
Any interest in doing a tour of the model homes after your business is done?สนใจจะเที่ยวชมบ้านตัวอย่าง - หลังจากคุณเสร็จธุระไหมคะ?
ANY INTEREST IN SOME FRESH AIR?สนใจจะไปสูดอากาศกันไหม?
Pay attention to me, pay attention to me!สนใจฉันหน่อย, สนใจฉันหน่อย!
Do me a favor, Damon... next time you talk to Elena, keep me out of it, OK?สนใจฉันหน่อยได้ไหม เดมอน ครั้งหน้า นายต้องพูดกับเอเลน่า ให้ฉันออกจากมัน โอเค?
You wanna buy some batteries?สนใจซื้อแบตเตอรี่มั้ย
Shut up. I thought you didn't want to have anything to do with me.สนใจด้วยเหรอ ฉันไม่คิดว่าคุณอยากโดนแบบที่ฉันโดนมา
Care to tell me why?สนใจด้วยเหรอที่จะบอกว่าทำไม
Would you care for some more wine?สนใจดื่มไวน์หน่อยมัยครับ ?
Focus on the game, not the commercials, Raj.สนใจดูกีฬา ไม่ใช่โฆษณา ราจ
What do the dumpsites have in common?สนใจตรงสถานที่ทิ้งศพ มีความเกี่ยวข้องอะไรกัน
Pay close attention to everything-- everything you see.สนใจต่อทุกสิ่งที่อยู่ใกล้ๆทุกสิ่งที่ลูกมองเห็น
You Need Some Bottled Water Before The Storm Hits?สนใจตุนน้ำขวดก่อนพายุจะมาไหมฮะ
Pay attention, everybody.สนใจทางนี้หน่อย ทุกคน
The point is, she found out.สนใจทำไม ประเด็นคือเธอรู้แล้ว
What the fuck do you care? You got a date?สนใจทำไม มีนัดหรือไง
You're Mexican.สนใจทำไม แกเป็นเม็กซิกันนะ
Scofield found us.สนใจทำไม? รีบๆเตรียมตัว
How'd you like to be dead again?สนใจที่จะ ตายอีกครั้งมั้ย?

สนใจ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
注目[ちゅうもく, chuumoku] Thai: ความสนใจ English: attention

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สนใจ
Back to top