ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สงวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สงวน*, -สงวน-

สงวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สงวน (v.) reserve See also: keep back, store up, set apart for Syn. รักษา
สงวน (v.) preserve See also: conserve, save, husband, keep Syn. ถนอม, รักษา, เก็บ
สงวนท่า (v.) be reserved See also: be careful of one´s manners Syn. ไว้ท่า, ไว้ท่าที
สงวนท่าที (v.) be reserved See also: be careful of one´s manners Syn. สงวนท่า, ไว้ท่า, ไว้ท่าที
สงวนที่ (v.) reserve See also: store, keep, set aside, save, retain, put by, hold Syn. จองที่
สงวนพันธุ์ (v.) conserve See also: preserve, reserve, save, sustain
สงวนลิขสิทธิ์ (v.) reserve the copyright
English-Thai: HOPE Dictionary
bosom(บูซ'เซิม) n. หน้าอก,อก,อกเสื้อ,เต้านมสตรี,สันอก,สถานที่อบอุ่นใจและน่าอยู่,น้ำใจ,ส่วนภายใน adj. เกี่ยวกับหน้าอก, (เพื่อน) สนิท,ลับ vt. สงวนไว้ในหัวใจด้วยความรัก,ถนอมรัก
cherish(เชอ'ริช) {cherished,cherishing,cherishes} vt. ทะนุถนอม,รัก,ยึดมั่น,สงวนในดวงใจด้วยความรัก., See also: cherishingly adv., Syn. sustain ###A. neglect
closed(โคซดฺ) adj. ปิด,สรุป,ห้ามเข้า,สงวน (เขต) ,ลับ
conservable(คอนเซอฟ'วะเบิล) adj. ซึ่งเก็บรักษาไว้ได้,ซึ่งสงวนไว้ได้,ออมได้
conservation(คอนเซอเว'เชิน) n. การสงวน,การเก็บรักษาไว้,การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
conservative(คันเซอ'วะทิฟว) adj. ซึ่งอนุรักษ์ไว้,ซึ่งสงวนไว้,เกี่ยวกับการเก็บรักษา,ซึ่งมีขอบเขต,รอบคอบ,เกี่ยวกับพรรคConservative. n. นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,ผู้รักษาสิ่งเก่า ๆ ,สมาชิกพรรคคอนเซอวาตีฟ,ตัวกันบูด., See also: conservativeness n. คำที่มีความ
conservatory(คันเซอ'วะโทรี) n. ห้องกระจกสำหรับปลูกต้นไม้,โรงเรียนดนตรี,สถานที่เก็บรักษาของ. adj. เกี่ยวกับการเก็บรักษาหรือสงวน,เกี่ยวกับการดอง, Syn. greenhouse,conservatoire
conserve(คันเซิร์ฟว') {conserved,conserving,conserves} vt. สงวน,เก็บรักษา,ดองหรือกวน (ผลไม้) n. ของดอง (ผลไม้) ,ผลไม้กวน, Syn. preserve,
game lawn. กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าสงวน
gamekeepern. ผู้รักษาสัตว์ป่าสงวนไม่ให้ถูกล่า., See also: gamekeeping n.
keep(คีพ) {kept,kept,keeping,keeps} v. เก็บ,สงวนไว้,กักขัง,ป้องกันรักษา,หน่วงเหนี่ยว,ธำรงไว้,ผดุงไว้,กักตัว,ดำเนินกิจการ,ยังคงเป็นอยู่ การรักษาไว้,การสนับสนุน,ตัวตึกที่แข็งแรงที่สุดของปราสาทสมัยกลาง,ส่วนที่แข็งแกร่ง แน่นหนาที่สุด,คุก. -Phr. (forkeeps ด้วยควา
keeping(คี'พิง) n. ความสอดคล้อง,ความเข้ากับ,การดูแล,การผดุงไว้,การเก็บรักษา,การเฝ้า,การสงวนไว้, Syn. custody
preservable(พรี'เซอวะเบิล) adj. เก็บรักษาไว้ได้,สงวนไว้ได้,ปกปักรักษาไว้ได้
preservation(เพรซเซอเว'เชิน) n. การเก็บรักษาไว้,การสงวน,การปกปักรักษา,การคุ้มครอง,การดำรง,การคงไว้,การพิทักษ์รักษา, See also: preservationist n.
preservative(พรีเซอ'วะทิฟว) n. ยากันบูด,ตัวสงวน,วัตถุกันเน่า adj. สงวน,กันบูด,กันเน่า
preserve(พรีเซิว์ฟว') vt. สงวน,ดำรง,ปกปักรักษา,คุ้มครอง,ดอง,หมัก,อนุรักษ์. n. สิ่งที่ใช้สงวน,ยากันบูด,ของดอง,ของหมัก,บริเวณป่าสงวน., See also: preservability n. preservable adj. preservation n. preserver n., Syn. guard,m
reservation(เรสเซอร์เว'เชิน) n. การสงวน,การจอง,การรักษาไว้,การสำรอง,ที่สงวน
reserve(รีเซิร์ฟว') vt. สงวน,จอง,รักษาไว้สำรอง n. ทุนสำรอง,เงินสะสม,คนสำรอง,ที่สงวน,กองหนุน,สิ่งที่สงนไว้,ป่าสงวน,เขตสงวน,ความสงบเสงี่ยม,การสงวนท่าที,การไม่พูดมาก, -Phr. (in reserve สำรองไว้ในอนาคต,สิ่งทดแทน,อะไหล่,ส่วนสำรอง,อวัยวะสำรอง)
reserved(รีเซิร์ฟวดฺ') adj. สงวนไว้,สำรองไว้,จองไว้,รักษาไว้,สงบเสงี่ยม,สงวนท่าที, See also: reservedness n.
reserved wordคำสงวนหมายถึง คำหรือรหัสหนึ่งรหัสใดที่กำหนดให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะแล้ว ห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่นอีกได้ เช่น คำ copy del หรือ ren ล้วนแต่เป็นคำสั่งที่ใช้ในระบบปฏิบัติการดอสแล้ว คำเหล่านี้เป็นคำสงวนทั้งหมด จะนำไปตั้งเป็นชื่อตัวแปร หรือชื่อแฟ้มข้อมูลไม่ได้
retain(รีเทน') vt. สงวนไว้,รักษาไว้,เอาไว้,ผูกขาด,จดจำ, See also: retainability n. retainableness n. retainable adj. retainment n., Syn. keep,maintain
retention(รีเทน'เชิน) n. การสงวนไว้,การกักกัน,การกันไว้,สิ่งที่สงวนไว้,ความทรงจำ
retentive(รีเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งสงวนไว้,ซึ่งรักษาไว้,ซึ่งกักกัน,มีอำนาจกันไว้,มีความทรงจำดี,สามารถเก็บไว้ได้ดี, See also: retentiveness n.
reticence(เรท'ทิเซินซฺ) n. การพูดน้อย,การไม่พูด,การเงียบ,การสงวนท่าที, Syn. reticency
reticent(เรท'ทิเซินทฺ) adj. เงียบ,ไม่พูด,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน,อำพราง,สงวนท่าที.
salt(ซอลทฺ) n. เกลือ,กลาสีเรือ,บ่อเกลือ; vt. ใส่เกลือ,จัดให้ได้รับเกลือ, salt away เก็บสงวน. adj. มีเกลือเจือปน. -Phr. (grain of salt สงสัย) -Phr. (worth one's salt สมกับค่าจ้างหรือเงินเดือน), See also: saltness n., Syn. sodi
save(เซฟว) vt. ช่วยเหลือ,ช่วย,ช่วยชีวิต,ประหยัด,สงวน,รักษา,คงไว้,ป้องกัน,กู้,กอบกู้,รีบไปให้ทัน,ไถ่บาป vi. ประหยัด,เก็บเงิน,สงวน,ไถ่บาป., See also: savable adj. saveable adj. saver n., Syn. salvage,rescue,preserve,hoard
saving(เซ'วิง) adj. ช่วยชีวิต,ช่วยเหลือ,ช่วยประหยัด,สงวน,รักษา,ชดเชย n. การประหยัด,การอดออม,การมัธยัสถ์,การลดค่าใช้จ่าย,สิ่งที่ประหยัด,เงินที่เก็บได้, See also: savings n. เงินสะสม,เงินที่ออมไว้. prep. ยกเว้น,นอกจาก,เห็นแก่
secrecy(ซี'คริซี่) n. ความลับ,การปิดบัง,การอำพราง,สภาพที่เป็นส่วนตัว,ความเร้นลับ,ความลึกลับ,การสงวนปากสงวนคำ, Syn. secretiveness,stealth
spare(สแพรฺ) vt.,vi.,adj. ประหยัด,สงวน,ออม,เจียด,ไม่ใช้,ปล่อยไป,ปล่อยไว้,ยกโทษให้,อภัยโทษ,ยกชีวิต,ละเว้น,งดเว้น,เหลือไว้,สงวน,มีเหลือ,มีเกิน,ผอม,ขาดแคลน. n. สิ่งที่ออมไว้,ชั้นสำรอง,สิ่งสำรอง,ของอะไหล่ (กีฬาโบว์ลิ่ง) การล้มตัวโบว์ลิ่งลงหมดด้วยลูกโยน2ลูก,แต้มที่ทำได้จากการโยนดังกล่าว
sparing(สแพ'ริง) adj. ประหยัด,มัธยัสถ์,ออมสงวน,เจียด,ปรานี,โอนอ่อนผ่อนโยน,ขาดแคลน,จำกัด., See also: ness n., Syn. scanty,frugal,sav ing
treasure(เทรช'เ?อะ) n. ทรัพย์สมบัติ,ของมีค่า,ขุมทรัพย์,สิ่งที่ล้ำค่า,บุคคลที่มีคุณค่าสูง. vt. สงวนไว้เป็นของล้ำค่า,ตราตรึงอยู่ในความทรงจำด้วยความรัก,เก็บรักษาไว้,สะสม., See also: treasurable adj., Syn. treasury,riches,cherish,va
English-Thai: Nontri Dictionary
cherish(vt) ทะนุถนอม,เลี้ยง,รัก,สงวนไว้,ยึดมั่น
conservation(n) การสงวน,การป้องกัน,การพิทักษ์,การปกปักรักษา
conservative(adj) ซึ่งสงวนไว้,ซึ่งอนุรักษ์เอาไว้,ซึ่งรักษาไว้
preservation(n) การสงวน,การเก็บรักษา,การดอง,การดำรงไว้
preservative(adj) ซึ่งสงวนไว้,ซึ่งรักษาไว้,ซึ่งดำรงไว้,ซึ่งเก็บรักษา
reservation(n) เขตสงวน,เขตอนุรักษ์,ทุนสำรอง,ข้อจำกัด
reserve(n) การสงวนท่าที,เขตสงวน
reserved(adj) สงบเสงี่ยม,ขรึม,ที่สงวนไว้,ที่รักษาไว้
retain(vt) จ้าง,เก็บไว้,รักษา,ผูกขาด,สงวนไว้
retention(n) การกักไว้,การเก็บไว้,การผูกขาด,การสงวนไว้
retentive(adj) ซึ่งสงวนไว้,ซึ่งเก็บไว้,ซึ่งรักษาไว้
reticence(n) เงื่อนงำ,ความขรึม,การสงวนท่าที,การเงียบ
reticent(adj) มีเงื่อนงำ,ขรึม,เงียบ,สงวนท่าที
saving(adj) ประหยัด,มัธยัสถ์,ออม,เก็บรักษา,สงวน
spare(adj) สำรอง,น้อย,ผอม,บอบบาง,ประหยัด,ออม,สงวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
patent medicineยาตำรับสงวนสิทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reservationข้อสงวนสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserved forestป่าสงวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserved wordคำสงวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monopoly การผูกขาด อุตสาหกรรมใดที่มีหน่วยธุรกิจเพียงหน่วยเดียว ในท้องตลาดเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการในท้องตลาด เรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการผูกขาด การผูกขาดอาจยืนยงอยู่ได้ ในช่วงเวลาที่ห้ามหน่วยธุรกิจอื่นเข้ามาดำเนินการ โดยรัฐอาจสงวนสิทธิ การผลิตไว้เองหรือมอบหมายให้หน [สิ่งแวดล้อม]
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Preservationการสงวนและรักษา [TU Subject Heading]
Refreshingการปรับสภาพเป็นแนวทางหนึ่งในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัลที่บันทึกไว้ในสื่อบันทึก การปรับสภาพ หรือ refreshing คือ การถ่ายโอนเอกสารดิจิทัลไปยังสื่อบันทึกใหม่ เช่น เปลี่ยนจากดิสเก็ตต์ 5 1/4 นิ้ว ซึี่งมีอายุการเก็บข้อมูลเพียงไม่กี่ปีไปเป็นซีดี-รอม หรือ จากซีดี-รอม เป็นดีวีดี-รอม เนื่องจากสื่อบันทึกที่เคยใช้อาจจะมีช่วงอายุการเก็บสาระหรือเนื้อหาที่บันทึกได้ในช่วงอายุไม่นาน จึงจำเป็นต้องมีการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังสื่อที่มีอายุในการเก็บได้มากกว่า หรืออาจจะเกิดกรณีที่เทคโนโลยีของอุปกรณ์ในการอ่านเปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์ที่เคยสามารถอ่านสื่อบันทึกในรุ่นก่อนอาจจะล้าสมัย หรือเริ่มจะไม่มีการผลิดอุปกรณ์ในการอ่านแล้ว จึงต้องเริ่มมีการถ่้ายโอนข้อมูลไปยังสื่อบันทึกที่มีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ในการอ่านอยู่ในปัจจุบัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Wildlife สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติประเภทหนึ่งที่สามารถเกิดทด แทนกันได้ ในความหมายทั่วไป สัตว์ป่าคือสัตว์มีกระดูกสันหลัง ตลอดจนแมลงหรือแมงทุกชนิดที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ และอาศัยอยู่อย่างเสรีทั้งในน้ำหรือบนบก ปราศจากการควบคุมและการเลี้ยงดูจากมนุษย์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สัตว์ป่าคุ้มครอง และ สัตว์ป่าสงวน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
spare (vt.) สงวนไว้ See also: เก็บไว้, ประหยัด Syn. economize, save, conserve Ops. waste
spare for (phrv.) สงวนไว้สำหรับ See also: เก็บสำหรับ
keep for (phrv.) สงวนไว้เพื่อ See also: เก็บไว้เพื่อ, รักไว้เพื่อ Syn. hold for, reserve for, save for
preserve for (phrv.) สงวนไว้เพื่อ See also: รักษาไว้เพื่อ
save for (phrv.) สงวนไว้ให้ See also: เก็บไว้คอย Syn. hold for, keep for, reserve for
national forest (n.) ป่าสงวนแห่งชาติ
nature reserve (n.) พื้นที่สงวน See also: เขตสงวนสำหรับสัตว์หรือพืช
preservation (n.) การสงวน See also: การรักษาไว้, การดำรงรักษา Syn. security, safety, conservation
preserve (n.) ป่าสงวน See also: พื้นที่ที่สงวนไว้สำหรับสัตว์
put up (phrv.) เก็บสงวนอาหาร Syn. do up
reservation (n.) เขตสงวน See also: พื้นที่สงวน Syn. sanctuary
reserve (n.) เขตสงวน See also: พื้นที่สงวน Syn. preserve, sanctuary
reserved (adj.) ซึ่งสงวนท่าที See also: ไว้ตัว Syn. restrained, shy, silent
reservedly (adv.) ซึ่งสงวนไว้ See also: ซึ่งสำรองไว้
reservedness (n.) การสงวนไว้ See also: การสำรองไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A Police chase through Dorchester concluded with an FBI helicopter crash landing inside Bostons' Dread Reservationตำรวจไล่ตามผ่าน ดอร์เชสเตอร์ ไปสิ้นสุดที่ จุดที่เฮลิคอปเตอร์ของFBIตก ในเขต สงวน บอสตัน
All right, Earl, you head on back.สงวน เอิร์ล , คุณหัว ด้านหลัง
All right, honey, time for bed.สงวน, น้ำผึ้ง, เวลาสำหรับเตียง
All right, John. Let's get on out to the car now.สงวนจอห์น ให้ของได้รับเมื่อออกไปที่รถตอนนี้
All right, well, fuck it. I'm in.สงวนดี, เพศสัมพันธ์นั้น ผมอยู่ใน.
All right, well, try this. Um...สงวนดีลองนี้ อืม ...
All right, all right, fella.สงวนสิทธิทั้งหมดหนุ่ม
All right, all right. I can manage.สงวนสิทธิ์ทั้งหมด ฉันสามารถจัดการ
All right, all right. It's all right, darling.สงวนสิทธิ์ทั้งหมด มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่รัก
For your eyes only. I get it.สงวนสิทธ์สำหรับพวกคุณเท่านั้น เข้าใจแล้วครับ
All right, Trey, you try it. Go ahead. Ready?สงวนแต้ม, คุณลอง ไปข้างหน้า พร้อมหรือยัง?
All right, Manny. Two jabs and a right hand.สงวนแมนนี่ สอง jabs และมือข้างขวา
No! That flower is reserved for usไม่ ดอกไม้นั้นสงวนไว้สำหรับเรา
But I request that my candidate be reserved for me to deflowerแต่ฉันต้องการสิ่งนั่น candidate be ของฉัน ที่สงวนไว้สำหรับฉันที่จะไม่ได้ไหล
I could recommend this building for historic preservation?คุณว่าฉันจะเสนอให้ใช้ตึกนี้ เป็นที่สงวนประวัติศาสตร์ได้หรือคะ
There's nothing to preserve.- ไม่มีอะไรเหลือให้สงวนแล้ว
Oh, that's too bad. It's just for royalty, huh?แย่จัง มันสงวนไว้สำหรับพวกราชวงศ์เหรอ
Yet, miraculously, Job was still able to retain his dignity.กระนั้นเอง เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่ง จ๊อปก็ยังสามารถสงวนเกียรติของเขาไว้ได้
He believed magical learning should be kept within all-magic families.เขาเชื่อว่าการเรียนเวทย์มนตร์ ควรสงวนไว้ ในหมู่ครอบครัวผู้วิเศษเท่านั้น
They only bite when you touch their private parts.พวกมันกัดก็ต่อเมื่อเราไปสัมผัสบริเวณสงวนของมัน
They Only Bite When You Touch Their Private Parts.พวกมันกัดก็ต่อเมื่อคุณสัมผัสของสงวนของมัน
Pete, you just got a CSI killed I suggest you take your last opportuniti and talk to me right now.แต่ไม่ได้หมายความว่า จะไม่มีคนทำ พูดถูก ฉันจะโทรแจ้ง กรมประมง และขอรายชื่อพวกที่ชอบหาปลาพื้นที่สงวน
It's a bill.มันเป็นประการังดำ สัตว์สงวน
But a king needs servants. I guess I could bring 'em.ตำแหน่งกษัตรืย์ถูกสงวนไว้แล้ว ฉันคิดว่าจะพาพวกเขามาได้
The hidden part, a few crumbles preserved deep inside my body, ...despite these months of starvation.ยังมืเหลือซ่อนไว้อยู่ มีอาหารอีกเล็กน้อย เก็บสงวนไว้ในส่วนลึกของร่างกาย ถึงแม้เดือนนี้ หิวโหยแค่ไหน
He's not a very subtle man.เขาไม่ใช่คนสงวนท่าที
This respite is reserved for killers.สถานที่นี้สงวนไว้เพื่อมือสังหารเท่านั้น
Kuribayashi is conserving our food supplies for the battle.คูริบายาชิ ให้เราสงวนอาหาร เอาไว้เผื่อตอนสู้รบกัน
She lives on a Havasu reservation in Arizona with her new husband and three replacement kids.เธออยู่ที่เขตสงวนฮาวาซูในแอริโซน่า กับสามีใหม่ และลูกใหม่ที่มาแทนอีก3คน
Poachers, I think.ฉันคิดว่าเป็นพวกที่บุกรุกป่าสงวน
I'm a respectable girl.ฉันเป็นหญิงรักนวลสงวนตัวนะยะ
All three couples were staying in the area without reservations.เหยื่อทั้ง 3 อาศัยอยู่นอกพื้นที่สงวน
Miserable people save more lives.ประชาชนผู้ทุกข์ยาก/สงวนชีวิตไว้
We must conserve the food we have for our army.เจ้าต้องสงวนอาหารไว้ให้กองทัพ
Yes! "Gee, you are you." TM.ใช่ \"โอ คุณคือคุณ\" สงวนลิขสิทธิ์
All my life, I've been saving myself for such a woman.ทั้งชีวิตของผมสงวนตัวผมไว้ สำหรับผู้หญิงอย่างนี้เลย
Antarctica is a continent with immense natural resources that no country can claim for itself, a natural reserve devoted to peace and science.แอนตาร์กติกาคือทวีปที่อุดม ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งไม่มีประเทศใดครอบครองได้ จึงสงวนให้เพื่อสันติและวิทยาศาสตร์
The five miners that died were all killed... by the blunt force of a pickaxe, not the cave-in.เพื่อที่จะเก็บ สงวนอากาศไว้ หลักฐานได้บ่งบอกว่า แฮร์รีฆ่าแต่ละคนด้วยพลั่ว
This is Charlie Frost reporting live from Yellowstone National Park soon to become the world's largest active volcano.ผมคือ ชาร์ลี ฟรอสท์ รายงานสดจาก ป่าสงวนแห่งชาติเยลโลสโตน ซึ่งในไม่ช้าจะกลายเป็น ภูเขาไฟระเบิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
This is your dedicated line. We reserve them for our most loyal and appreciated flyers.นี่เป็นสายเฉพาะ สงวนไว้สำหรับ ผู้โดยสารผู้ที่เรารำลึกบุญคุญมากที่สุดค่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สงวน
Back to top