ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ศักยภาพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ศักยภาพ*, -ศักยภาพ-

ศักยภาพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศักยภาพ (n.) latency Syn. ความสามารถ, สมรรถนะ, ประสิทธิภาพ
ศักยภาพ (n.) potential See also: ability, capability, capacity, aptitude, power, potentiality, possibility
English-Thai: HOPE Dictionary
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
darpanet(ดาร์พาเน็ต) ย่อมาจาก Defense Advanced Research Projects Agency Network (แปลว่า เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหม) เป็นชื่อหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสำนักงานที่ทำโครงการวิจัยขั้นสูงทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเครือข่ายดาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (internet) ดู internet ประกอบ
latency(เลท'เทินซี) n. การซ่อนเร้นอยู่ภายใน,การแฝงอยู่,ศักยภาพ,ระยะแฝง,สิ่งที่แฝงอยู่,ปัจจัยที่แฝงอยู่, Syn. abeyance
potentiality(พะเทนชิแอล'ลิที) n. ศักยภาพ,สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่,ความเป็นไปได้,ขีดความสามารถ
English-Thai: Nontri Dictionary
ability(n) ศักยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ
potentiality(n) ศักยภาพ,ความเป็นไปได้,ขีดความสามารถ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
potentialityศักยภาพ, ภาวะแฝง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assayการสอบปริมาณ, การสอบศักยภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virulence๑. ความติดเชื้อ, ศักยภาพก่อโรค๒. ความร้ายแรง, ความรุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Hazard อันตราย, การเสี่ยงอันตราย อันตรายหรือแหล่งของอันตราย สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัยหรืออันตราย เป็นคำบ่งบอกด้านคุณภาพซึ่งแสดงถึงศักยภาพของปัจจัยแวดล้อมที่สามารถก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Maturityวุฒิภาวะการบรรลุความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยความเจริญสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของบุคคล ที่พัฒนาอย่างเต็มที่จนบรรลุถึงขั้นภาวะนั้น ๆ ตามศักยภาพของบุคคลแต่ละคน เรียบเรียงและขยายความจากพจนานุกรมศัพท์จิตวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน [สุขภาพจิต]
one-sided marketตลาดฝ่ายเดียวตลาดที่มีเฉพาะผู้ซื้อที่มีศักยภาพหรือผุ้ขายที่มีศักยภาพฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น มีลักษณะที่สำคัญคือ จะไร้สภาพคล่อง (illiquidity) ไม่สามารถจะนำเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่ (เช่น คาร์บอนเครดิต) ไปแปลงเป็นเงินได้โดยง่าย ปกติจะเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากจะเกิดตัวกลางในตลาด เช่น นายหน้า ที่ไม่สามารถจะทำให้ตลาดฝ่ายเดียวเกิดได้ การจะเกิดตลาดฝ่ายเดียวได้นั้นจะต้องมีการกำหนดเป็นกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
Patenability ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร, ความสามารถของการประดิษฐ์ที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดทางกฏหมายสิทธิบัตร รวมถึงความใหม่ ในบางประเทศไม่นับรวมสิ่งมีชีวิต และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปกติมีเกณฑ์หลัก 3 เกณฑ์ คือ ใหม่ที่สุดในโลก มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้นกว่าเดิม และประยุกต์กับภาคอุตสาหกรรมได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Solar energyโซลาร์เอ็นเนอร์จีพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ พลังงานนี้เป็นต้นกำเนิดของวัฏจักรของสิ่งมีชีวิต ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำและธาตุต่างๆ เช่น คาร์บอน พลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง ปราศจากมลพิษ อีกทั้งเกิดใหม่ได้ไม่สิ้นสุด
stem cellstem cell, สเต็มเซลล์ หรือ เซลล์ต้นตอ หรือ เซลล์ต้นกำเนิด เป็นชื่อเรียกของเซลล์ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย [ชีวจริยธรรม]
Stagnation ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หนึ่งๆ ที่อยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่แท้จริงต่อหัว หรือรายได้ประชาชาติ สภาพของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แสดงให้เห็น ได้โดยผลผลิตหรือรายได้มีจำนวนคงที่ ลดลง หรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมาก สาเหตุเกิดมาจาก 1) การที่อัตราการเพิ่มของผลผลิตน้อยกว่าอัตราการเพิ่มประชากร 2) อุปสงค์รวมในประเทศมีไม่เพียงพอที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้อย่าง เพียงพอ แม้ว่าระบบเศรษฐกิจนั้นจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]
upgradeยกระดับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าตลอดเวลา บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ก็พยายามพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นออกมาจำหน่าย ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ก็พยายามแก้ไขปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีสรรถนะสูงขึ้น ผู้ใช้จึงมีภาระหนัก เพราะหลังจากซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาไม่นานฮาร์ดแวร์ก็อาจจะมีประสิทธิภาพไม่พอเพียงที่จะนำซอฟต์แวร์รุ่นใหม่มาใช้ ดังนั้นจึงต้องซื้ออุปกรณ์อื่นมาเพิ่มลงในระบบเดิม เพื่อเป็นการยกระดับให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
potency (n.) ศักยภาพ See also: อำนาจ, ความสามารถ, พละกำลัง Syn. power, energy, vigor, influence, control Ops. weakness
potential (n.) ศักยภาพที่จะพัฒนาได้ See also: สมรรถภาพ Syn. capability, ability Ops. inability, incompetence
faculty (n.) ศักยภาพหรือความสามารถในด้านร่างกายและจิตใจ See also: สติปัญญา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Never shoot a large-caliber man with a small-caliber bullet.ไม่เคยยิงชายร่างใหญ่ที่มี ศักยภาพ ด้วยกระสุนขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง
Our increased surveillance capability... means government intelligence agencies... are easily counteracted.ศักยภาพการเฝ้าระวังที่เพิ่มขึ้นของเรา... แปลว่าหน่วยสืบราชการลับของรัฐบาล... ง่ายต่อการถูกโจมตี
Your potential, even if you're not sure what that is.ศักยภาพของคุณ แม้ว่าคุณอาจจะไม่มั่นใจว่าคืออะไร
The potency of the dose that i found In mr.ศักยภาพของปริมาณที่ใช้ ที่ผมพบ
The ability to use their own Chi to create Fire.ศักยภาพที่ทำให้พลังภายในของพวกเขา ในกราสร้างเปลเพลิง.
Your potential is endless like the skyศักยภาพเธอนั้นกว้างใหญ่ดั่งท้องฟ้า
We'll put on the greatest military show the world has ever known.เราจะแสดง ศักยภาพทางการทหาร ให้โลกเห็น
It's no secret that children from slums are potential menaces to society. I think...มันเป็นความลับที่เด็กจากสลัมเป็น menaces ศักยภาพในสังคมไม่มี ผมคิดว่า ...
I rallied to the flag in October 1939 and was immediately selected as officer potential.ฉันทำใจให้ธงในตุลาคม 1939 และได้รับเลือกทันที เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพ
This is designated as a potential Code 3 Red Alert.ซึ่งจะกำหนดไว้ เป็นรหัสที่มีศักยภาพ 3 แดง
Listen, I pride myself on being able to size up a job applicant and see just what kind of executive potential he has.ฉันภูมิใจความสามารถของตัวเอง ในการประเมินศักยภาพของผู้สมัครงานทุกคน... รวมถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสม ตามศักยภาพนั้น ๆ ของแต่ละคนด้วย
You've got a legal obligation to protect a potential victim.คุณมีข้อตกลงทางกฎหมายที่จะปกป้อง เหยื่อที่มีศักยภาพ
The potentials for human advancement are endless!การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เป็นอันจบสิ้นกันแล้ว!
It works with a human subject, Timms.โครงการพัฒนาศักยภาพมันได้ผล ทิมส์
In response to the potential volcanic threat to Dante's Peak,ในการตอบสนองที่มีศักยภาพ ภูเขาไฟภัยคุกคามที่จะพีคของดันเต้,
Thanks to you so many potentials began to show up this should not be crushedขอบคุณมาก ศักยภาพมากมายเหล่านี้กำลังจะเริ่มแสดงขึ้น มันไม่ควรถูกบดขยี้
I think she's got a lot of potential.ผมว่าเธอมีศักยภาพมากเลย
You see, my caste concentrated... on expanding our cerebral abilities.เจ้าได้เห็นแล้วว่า ชนัช้นเรากำลังขยาย พลังสมองให้มีศักยภาพ
So you can increase your profit potential.เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มศักยภาพในการสร้างกำไร
You have as much riding on this as I do.คุณมีศักยภาพที่จะทำเรื่องนี้เหมือนกับที่ผมทำ
And if she's going to fulfill her potential, there's no room in her life for some gang member.ถ้าเธอจะเติมเต็มศักยภาพชีวิต เธอก็ไม่มีที่สำหรับสมาชิกก๊กไหนๆ
Unfortunately, ma'am, it has been scientifically proven that lack of intelligence is genetically inherited, hence contagious in a way.แผนกเราไม่อยากให้ผิดพลาดครับ การทดสอบเชาว์ปัญญาเป็นเรื่องที่ เราต้องคัดเลือกคนมีคุณภาพเข้าประเทศ หรือมีศักยภาพพอใช้ได้
Is he finally standing at the threshold of true human potential?หรือมนุษย์กำลังเริ่มก้าวสู่ ศักยภาพแท้จริงของมนุษย์ในที่สุด
This guy knows what's going on.หนึ่งเดียวที่เป็นศักยภาพทำให้มนุษย์บินได้ "
(Sylar) You helped me to discover my potential.(ไซลาส) คุณต้องช่วยผม เพื่อค้นหาศักยภาพของผม
You helped me to discover my potential.คุณช่วยให้ฉันค้นพบศักยภาพของฉันเอง
Waiting to unlock their true potential. I know it.รอที่จะปลดศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขา ฉันรู้
Tereus is the only one whose fighting potential compares to Briareos.เทเรอุสเป็นเพียงคนเดียวที่ศักยภาพการต่อสู้ สูสีกับไบรอาเรียส
This will enhance our....ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพของ...
I've got some tests here to figure out your potential.ต้องมีการทดสอบ ศักยภาพก่อน
Look, Mrs. Bartlett, to be honest, I think he has a lot of potential.คุณนายบาร์ทเล็ตครับ ด้วยใจจริง ผมคิดว่าเขามีศักยภาพสูงมาก
I mean, I helped you out of a tough spot, spared you that long walk to the gas chamber, even.เขาพูดว่า คุณพูดว่าอย่างนั้น เขาบอกว่าคุณไม่มีความเข้าใจ ในศักยภาพของตัวคุณเอง... ศักยภาพของตัวคุณเอง
Morgan, do you remember a time when I actually had potential?มอร์แกน, นายจำตอนที่ ฉันมีศักยภาพได้มั้ย?
Bennett has been extremely effective at stealing weapons and reselling them on the global black market.เบ็นเน็ตต์มีศักยภาพสูงสุด ที่จะขโมยอาวุธต่างๆ แล้วขายให้กับ ตลาดมืดทั่วโลก
He has potential. He may succeed here.เขามีศักยภาพ อาจทำเรื่องนี้สำเร็จก็ได้
He's very resistant, but a classic abandoned child.เขาเป็นคนที่ขัดขวางมากๆ แต่เป็นก็เด็กถูกละทิ้งที่มีศักยภาพสูง
This was the kind of guitar that had possibilities.มันเป็นกีตาร์ ที่มีศักยภาพมากมาย
The hot ones are the ones that cause trouble the ones that distract you from realizing your true potential.คนที่ฮอตคือคนที่เป็นทำให้เกิดเรื่องเดือดร้อน ที่ทำให้คุณไขว้เขวจากการตระหนักถึงการมีศักยภาพที่แท้จริง
Not like there wasn't potential.แค่นั้นมันไม่มีศักยภาพ ที่จะให้เกิดเรื่องนี้
Now our operation is small but there is a lot of potential for aggressive expansion.เดี๋ยวนี้... เอาหล่ะปฏิการของเราเล็กก็จริง แต่มีศักยภาพสูงส่ง...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ศักยภาพ
Back to top